Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By starmoonkieu
#673684

Download Đáp án chi tiết môn Hóa kỳ thi đại học năm 2011 khối B miễn phí

Câu 27:Cho các phát biểu sau:
(a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bất kì, nếu thu được sốmol CO2 bằng sốmol
H2O thì X là anken.
(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon.
(c) Liên kết hóa học chủyếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.
(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tửkhối là đồng phân của nhau
(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định
(g) Hợp chất C9H14BrClcó vòng benzen trong phân tử
Sốphát biểu đúng là :
A. 4. B.3. C.2. D.5.
Giải :
Sốphát biểu đúng là : 2
(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon.
(c) Liên kết hóa học chủyếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:


Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung NH4NO3 rắn.
(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc).
(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3.
(d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư).
(e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.
(g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
(h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng).
(i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư) , đun nóng.
Số thí nghiệm sinh ra chất khí là :
A. 2. B. 6. C. 5. D.4.
Giải :
(a) : khí là N2O : NH4NO3
ot¾¾® N2O + H2O
(b): khí là HCl : NaCl tinh thể + H2SO4 đặc
ot¾¾® HCl + NaHSO4 (hay Na2SO4)
(c): khí là CO2 : Cl2 + H2O € HCl + HClO
HCl + NaHCO3 ® NaCl + CO2 + H2O
(g): khí là CO2 : KHSO4 + NaHCO3 ® Na2SO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
(i) : khí là SO2 : H2SO4 + Na2SO3 ® Na2SO4 + SO2 + H2O
(Học sinh tự cân bằng phản ứng)
Câu 13: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung
dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732
gam kết ủa. Giá trị của z, t lần lượt là :
A. 0,020 và 0,012. B. 0,020 và 0,120. C. 0,012 và 0,096. D. 0,120 và 0,020.
Giải :
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có : 0,1 + 3z = t + 0,04
nBa2+ =0,012 < nSO42- = 0,02 ® nBaSO4 = 0,012 mol ® mBaSO4 = 2,796 gam ® mAl(OH)3 =
3,732 - 2,796 = 0,936 gam ® nAl(OH)3 = 0,012 mol.
nOH- =0,168, nOH- dùng trung hòa H+ = 0,1 ® nOH- dùng phản ứng với Al3+ =
0,068>0,012.3=0,036 mol mol OH- trong kết tủa® số mol OH- trong Al(OH)4-=0,032.
Vậy z= nAl3+ =nAl(OH)3 + nAl(OH)4- = 0,012 + (0,032 : 4) = 0,02 mol = z ® t=0,12
Câu 14: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là :
A. Na, K, Ba. B. Mg, Ca, Ba. C. Na, K , Ca. D. Li , Na, Mg.
Giải :
Na, K, Ba
www.VNMATH.com
Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ
5
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
B. Ở nhiệt độ thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.
C. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo
vệ.
D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm
dần.
Giải :
Phát biểu nào sau đây là sai : Ở nhiệt độ thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được
với nước. Ta biết ở nhiệt độ thường chỉ có Ca, Ba, Sr là phản ứng được với nước.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Tinh thể nước đá, tinh thể iot đều thuộc loại tinh thể phân tử.
B. Trong tinh thể NaCl, xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu gần nhất.
C. Tất cả các tinh thể phân tử đều khó nóng chảy và khó bay hơi.
D. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.
Giải :
Phát biểu nào sau đây là sai : Tất cả các tinh thể phân tử đều khó nóng chảy và khó bay hơi.
Các tinh thể phân tử rất kém bền do giữa các phân tử không có sự liên kết với nhau.
Câu 17: Để hiđro hóa hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit có khối lượng 1,64 gam,
cần 1,12 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi cho cũng lượng X trên phản ứng với một lượng dư dung dịch
AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit trong X là :
A. OHC-CH2-CHO và OHC-CHO. B. H-CHO và OHC-CH2-CHO.
C. CH2=C(CH3)-CHO và OHC-CHO. D. CH2=CH-CHO và OHC-CH2-CHO.
Giải :
KLPT trung bình của hai anđehit là : 1,64: 0,025= 65,6 ® Loại được A, C
nH2 : n hai anđehit = 2: 1 ® Vậy hai anđehit đều cộng hiđro theo tỉ lệ 1: 2 ® Loại B, D
đúng.
Câu 18: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt
cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2
(dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là :
A. 5,85. B. 3,39 . C. 6,6. D. 7,3.
Giải :
Đặt công thức chung của các chất là CxH4 ® 12x+4 =17.2 ® 2,5
Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 tăng bằng mCO2 + mH2O = 0,05.2,5.44 + 0,05.2.18=7,3 gam
Câu 19: Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4, thu được O2 và m gam chất rắn
gồm K2MnO4, MnO2 và KCl. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896
lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong
X là :
A. 62,76%. B. 74,92%. C. 72,06%. D. 27,94%.
www.VNMATH.com
Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ
6
Giải :
Áp dụng sơ đồ đường chéo cho hỗn hợp Y gồm CO2 và CO (vì KLPTTB của Y là 32) :
2
2
CO
O
CO
n 44 16.2 12 3 0,03 0,03 0,01.2n 0,025 mol
n 16.2 28 4 1 0,01 2
- +
= = = = ® = =
-
2KMnO4
ot¾¾® K2MnO4 + MnO2 + O2
x 0,5x
2KClO3
ot¾¾® 2KCl + 3O2
y 1,5y
Ta có hệ phương trình :
158x 122,5y 4,385 x 0,02
0,5x 1,5y 0,025 y 0,01
+ = =ì ì
®í í+ = =î î
%mKMnO4 = 72,06%.
Câu 20*: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2
và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan
toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).
Phần trăm thể tích khí CO trong X là :
A. 18,42%. B. 28,57%. C. 14,28%. D. 57,15%.
Giải :
H2O + C ® CO + H2
x x x
2H2O + C ® CO2 + 2H2
2y y 2y
Theo phương trình và theo giả thiết ta có : 2x + 3y = 0,7 (1)
CO +CuO ® CO2 + Cu
H2 + CuO ® H2O + Cu
Áp dụng bảo toàn eletron ta có : 2nCO+ 2nH2=2nCu =3nNO ® nCO + nH2 = 0,6 mol ®
2x +2y = 0,6 (2)
Từ các phương trình (1), (2) ta có : x = 0,2 ; y = 0,1
Vậy %CO = 28,57%
Câu 21: Hòa tan chất X vào nước thu được dung dịch trong suốt, rồi thêm tiếp dung dịch chất Y thì
thu được chất Z (làm vẩn đục dung dịch). Các chất X, Y, Z lần lượt là :
A. phenol, natri hiđroxit, natri phenolat.
B. natri phenolat, axit clohiđric, phenol.
C. phenylamoni clorua, axit clohiđric, anilin.
D. anilin, axit clohiđric, phenylamoni clorua.
Giải :
C6H5ONa + H2O ® Tạo ra dung dịch C6H5ONa trong suốt
C6H5ONa + HCl ® C6H5OH¯ (làm dung dịch vẩn đục) + NaCl
www.VNMATH.com
Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ
7
Câu 22*: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml
dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol
khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí
Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là :
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Giải :
nCu = 0,02 ; nAg =0,005 ® Tổng số mol e cho tối đa = 0,02.2 +0,005.1 = 0,45
nH+ = 0,09 mol; nNO3- = 0,06 (dư)
4H+ +NO3- + 3e ® NO + 2H2O
0,06 0,045 0,015
Ag, Cu đã phản ứng hết.
2NO + O2 ® 2NO2
0,015 0,0075 0,015
4NO2 + O2 + 2H2O® 4HNO3
0,015 0,015
Nồng độ mol HNO3 =0,015:0,15 = 0,1M. Vậy pH= 1
Câu 23: Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) € 2SO3 (k) ; DH < 0
Cho các biện pháp : (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4)
dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng.
Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận ?
A. (2), (3), (4), (6). B. (1), (2), (4). C. (1), (2), (4), (5). D. (2), (3), (5).
Giải :
(2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng : Do khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều
làm giảm áp suất (chiều làm số phân tử khí)
3) hạ nhiệt độ : Hạ nhiệt độ cân bằng sẽ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement