Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Barrett
#673680

Download Tổng hợp đề thi vào Đại học FPT miễn phí

Câu 46 - 48
Một bểtrộn của một nhà máy nhận nguyên liệu lỏng từ6 van riêng biệt được đánh
nhãn: R, S, T, U, Y, Z. Mỗi một van có hai trạng thái: mởvà đóng. Người điều khiển
bểtrộn cần đảm bảo rằng các van được đóng và mởtuân thủtheo các yêu cầu sau:
Nếu T mởthì cảS và Z phải đóng
R và Z không thểcùng đóng một lúc
Nếu Y đóng thì Z cũng phải đóng
S và U không thểcùng mởmột lúc
Câu 46. Nếu Z mởthì điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) R mở
(B) S mở
(C) T mở
(D) U mở
(E) Y mở
Đáp án: E
Giải thích: Y đóng suy ra Z đóng tương đương với Z mởsuy ra Y mở.
Câu 47. Nếu R đóng và U mởthì điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) S mở
(B) T mở
(C) T đóng
(D) Y đóng
(E) Z đóngĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

y bằng bao nhiêu phần trăm số tiền anh ta
tiết kiệm được vào năm ngoái?
(A) 122%
(B) 124%
(C) 126%
(D) 128%
(E) 130%
Đáp án: C
Giải thích: Giả sử 100x là thu nhập năm ngoái của Chính thì Chính tiết kiệm được
10x. Năm nay Chính tiết kiệm được 12*105x/100 = 12.6x. Từ đó tỷ lệ phần trăm là
126%.
Câu 20. Nếu 23 =
x
và 3
4
=y , thì =+
+
4
3
x
y
(A) 10/9
(B) 3/2
(C) 20/11
(D) 30/11
(E) 5
Đáp án: D
Giải thích: x = 3/2 và y = 12. Suy ra (3 + y)/(x+4) = (15)/(3/2+4) = 15/(11/2) = 30/11.
Đề số 001 Trang 6/30
(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (1) thì không đủ.
(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu hỏi.
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.
Đề số 001 Trang 7/30
Phần 2
Câu 21
Trung bình cộng của a, b, c có bằng c?
(1) c – a = c + b
(2) c = 0
Đáp án: C
Giải thích: Nếu c – a = c + b thì a + b = 0, rõ ràng thông tin này không suy ra c là
trung bình cộng của ba số. Thông tin c = 0 riêng lẻ cũng không thể suy ra c là trung
bình cộng của ba số. Như nếu kết hợp 2 thông tin a + b = 0 và c = 0 thì ta suy ra điều
đó, vậy đáp số là C.
Câu 22
Nếu – 5 0?
(1) s2 > 4
(2) 1/s > 1/3
Đáp án: B
Giải thích: (1) chỉ suy ra được thêm là s 2. Trong khi đó 1/s > 1/3 suy ra
s > 0.
Câu 23
Biết k là số nguyên dương. k có chia hết cho 40?
(1) k chia hết cho 4
(2) k chia hết cho 10
Đáp án: E
Giải thích: Từ k chia hết cho m, k chia hết cho n chỉ có thể suy ra k chia hết cho m.n
khi m và n không có ước số chung. Có thể lấy k = 20, thoả mãn cả (1) và (2) nhưng k
không chia hết cho 40. Mặt khác k = 40 thì thoả mãn (1), (2) nhưng chia hết cho 40.
Câu 24
Thể tích của hình hộp chữ nhật có kích thước a, b, c bằng bao nhiêu?
(1) a = 18/(b*c)
(2) b = 2, c = 4
Đáp án: A
Giải thích: Từ (1) suy ra abc = 18, chính là thể tích của hình hộp chữ nhật. (2) không
cho phép tìm được thể tích.
Câu 25
Giá trị của x bằng bao nhiêu?
(1) x + 2y = 6
(2) 4y + 2x = 12
Đáp án: E
Giải thích: Kết hợp cả hai phương trình ta cũng chỉ có x + 2y = 6, không thể tìm được
x.
Câu 26
Lớp học của cô giáo Lan có tổng cộng bao nhiêu học sinh?
(1) Hôm qua lớp học có 14 học sinh
(2) Thông thường thì mỗi ngày có 2 học sinh ốm và không đi học
(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (1) thì không đủ.
(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu hỏi.
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.
Đề số 001 Trang 8/30
Đáp án: E
Giải thích: Thông thường thì không có nghĩa là chắc chắn.
Câu 27
Có thể kết luận x bằng 3?
(1) x2 = 9
(2) x trừ đi 3 bằng âm 6
Đáp án: B
Giải thích: x2 = 9 không suy ra được x = 3 hay không. Trong khi đó nếu x trừ đi 3
bằng âm 6 thì x = -3. Như thế không thể kết luận x = 3. Tức là (2) đủ để để ta trả lời
cho câu hỏi.
Câu 28
Trong túi có 20 quả táo và 10 quả cam. Ta lấy ra 9 trái cây từ túi. Hỏi còn lại bao
nhiêu quả táo ở trong túi?
(1) Trong số các trái cây được lấy ra, tỷ lệ táo và cam là 2:1.
(2) 4 trong số 6 trái cây lấy ra đầu tiên là táo.
Đáp án:
Giải thích: Thông tin (2) rõ ràng không giúp ích gì. Từ (1) suy ra có 6 trái táo và 3 trái
cam được lấy, suy ra số táo còn lại trong túi là 14.
Câu 29
Các thành viên của một Câu lạc bộ (CLB) hay nói tiếng Pháp, hay nói tiếng Nga,
hay cả hai thứ tiếng. Tìm số người của CLB chỉ nói tiếng Pháp.
(1) Có 300 người trong CLB và số người nói cả hai thứ tiếng là 196.
(2) Số người chỉ nói tiếng Nga là 58.
Đáp án: C
Giải thích: Các thông tin riêng lẻ rõ ràng không đủ. Nếu kết hợp cả hai thông tin thì
suy ra số người chỉ nói tiếng Pháp bằng 300 – 196 – 58 = … Từ đó C là đáp số.
Câu 30
Giang lớn hơn Lộc 5 tuổi. 10 năm trước, Hoa lớn hơn Minh 10 tuổi. Hỏi hiện nay
Minh bao nhiêu tuổi?
(1) Hiện nay tuổi Minh gấp 3 lần tuổi Giang.
(2) Lộc bây giờ 5 tuổi.
Đáp án: C
Giải thích: Rõ ràng là (1), và (2) riêng lẻ không giúp chúng ta tìm ra tuổi Minh. Nếu
kết hợp tất cả các thông tin, ta có G = L + 5, H = M + 10, M = 3G, L = 5 thì suy ra M
= 30.
Câu 31
Số tiền 3.850.000 đồng được chia giữa A, B và C. Ai là người nhận được ít nhất?
(1) A nhận số tiền bằng 2/9 tổng số tiền mà B và C nhận.
(2) B nhận số tiền bằng 3/11 tổng số tiền mà A và C nhận.
Đáp án: Rõ ràng từng thông tin riêng lẻ không thể giúp xác định ai là người nhận ít
nhất. Như nếu ta có A = 2(B+C)/9 và B = 3(A+C)/11 thì từ đây sẽ xác định được tỷ lệ
A:B:C. Từ đó đáp án là C. Chú ý, ta không cần giải chi tiết!
(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (1) thì không đủ.
(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu hỏi.
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.
Đề số 001 Trang 9/30
Câu 32
n là số nguyên dương. Có thể khẳng định n(n2 – 1) chia hết cho 24?
(1) n chia hết cho 3.
(2) n là số lẻ.
Đáp án: B
Giải thích: Ví dụ n = 6 cho thấy (1) không đủ để kết luận. Nếu n lẻ thì n2 – 1 chia hết
cho 8. Ngoài ra n(n2-1) là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên luôn chia hết cho 3. Từ
đó (2) là đủ để kết luận.
Kiến thức: Số học. Mức độ trung bình khó.
Câu 33
Anh công an phát hiện ra tên trộm và đuổi theo hắn. Khi nào anh công an có thể bắt
được tên trộm?
(1) Vận tốc của anh công an gấp đôi vận tốc tên trộm.
(2) Khoảng cách giữa anh công an và tên trộm là 400m.
Đáp án: E
Giải: Không có thông tin về vận tốc thì không thể tìm ra thời gian.
Câu 34
Ai được điểm cao nhất trong kỳ kiểm tra vừa qua, A, B hay C? Biết điểm là một số
nguyên dương.
(1) C có số điểm bằng điểm của A và B cộng lại.
(2) A có số điểm bằng điểm của B và C cộng lại.
Đáp án: D
Giải thích: Quá dễ!
Câu 35
Biết độ dài cạnh AC của tam giác ABC bằng 2. Tìm độ dài cạnh BC.
(1) AB không bằng AC
(2) Góc B bằng 30 độ.
Đáp án: E
Giải thích: Quá thiếu thông tin!
Câu 36
50% người dân của một thành phố có máy tính xách tay và máy điều hoà nhiệt độ.
Hỏi phần trăm số người của thành phố này có máy tính xách tay mà không có máy
điều hoà nhiệt độ.
(1) 60% người dân trong thành phố có máy tính xách tay.
(2) 70% người dân trong thành ph...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement