Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thiensutinhyeu_vp9123
#673677

Download Tổng hợp đề thi thử đại học môn hoá miễn phí

24.Người ta có thể bọc men bên ngoài các đồ vật bằng sắt để bảo vệ khỏi bị gỉ. Cơ sở cho phương pháp này là
Chọn câu trả lời đúng
A. men là lớp cách li Fe với môi trường bên ngoài.
B. cả (1), (2), (3) đều sai.
C. lớp men và Fe tạo thành pin.
D. men làm thụ động bề mặt sắt.
25.Chất nào không phản ứng tráng gương (tráng bạc)?
Chọn câu trả lời đúng
A. Axeton
B. Glucozơ
C. Etanal
D. Axit fomic
26.Một este đơn chức có %mC = 48,65%, mC = 6mH. Este đó là
Chọn câu trả lời đúng
A. CH3COOC2H5.
B. HCOOCH3.
C. C2H5COOC2H5
D. CH3COOCH3
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Tặng các bạn lớp 12a2
Đề thi thử đại học môn hoá
Người soạn giảng: Đào Văn Đạt-Phố xốm -Hà Đông –Hn.
1.Cho 19,5g Zn phản ứng hết 100ml dd chứa KOH 5,5M và 0,5 mol KNO3. Sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí?
A. 2,24 lít
B. 3,36 lít
C. 4,48 lít
D. 1,68 lít
2. Liên kết giữa nguyên tử Na và nguyên tử Clo trong NaCl là liên kết gì?
A. Liên kết cộng hoá trị. (2)
B. Cả (1), (2), (3) đều sai.
C. Liên kết ion. (1)
D. Không xác định được. (3)
3 Sắp xếp theo trật tự tăng dần tính khử của kim loại.
1) Al3+/Al
2) Na+/Na
3) Cu2+/Cu
4) Fe2+/Fe
5) Mg2+/Mg
A.1,5,2,3,4 B.2,5,1,4,3 C.5,1,2,3,4 D.3,4,1,5,2
4.Trong các chất sau, chất nào là bazơ : AlCl3, H2SO4 , NH3, H2S, PH3, Al(OH)3?
Chọn câu trả lời đúng
A. AlCl3, NH3, Al(OH)3
B. Al(OH)3, PH3, NH3
C. Al(OH)3
D. Al(OH)3, NH3
5. A là rượu có công thức cấu tạo là: (CH3)2CH-CH2-OH. Tên gọi của A theo IUPAC là
Chọn câu trả lời đúng
A. 1 – metyl butanol – 1
B. rượu isobutylic
C. rượu isobutanol – 1
D. 2 – metyl propanol
6 Khi nói về lipit, phát biểu nào là sai?
Chọn câu trả lời đúng
A. Là hợp chất tạo thành do phản ứng este hoá giữa rượu no 3 chức mạch hở, có 3 nguyên tử các bon và các axit béo.
B. Là các hợp chất chứa C, H, O, có thể có P.
C. Là este của glixerin với các axit béo no hay chưa no.
D. Lipit có nhiều trong dầu thực vật, mỡ động vật.
7 Đốt cháy 1 ete A đơn chức, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ thể tích hơi là 5 : 6. Vậy A có thể tạo ra từ
Chọn câu trả lời đúng
A. Cả (2) và (3) đều đúng.
B. rượu propylic. (1)
C. propanol và etanol. (3)
D. butanol và metanol.
8 Dãy các chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3?
Chọn câu trả lời đúng
A. Glucozơ, fructozơ, anđehit fomic, butin-1 (3)
B. Fructozơ, anđehit fomic, axit fomic, butin-1 (2)
C. Glucozơ, anđehit fomic, axit fomic, butin-1 (1)
D. Cả (1), (2), (3) đều đúng
9 Monome dùng để điều chế thuỷ tinh hữu cơ (metyl metacrylat) có đồng phân hình học không?
Chọn câu trả lời đúng
A. Không
B. Chỉ có đồng phân hình học trong môi trường kiềm.
C. Chỉ có đồng phân hình học trong môi trường axit.
D. Có
10 Nguyên tố nào trong số các nguyên tố cùng chu kì mà nguyên tử có số e độc thân lớn nhất ở trạng thái cơ bản)?
Chọn câu trả lời đúng
A.
B.
C.
D.
11 Công thức chung của cacbohiđrat là Cn(H2O)m. Có một cacbohiđrat có phần trăm khối lượng oxi là 49,4%. Vậy n, m tối thiểu là bằng bao nhiêu?
Chọn câu trả lời đúng
A. n = 6, m = 5.
B. n = 5, m = 4.
C. n = 4, m = 5.
D. n = 5, m = 6.
12Số electron tối đa của lớp M, N, O, P tương ứng là:
Chọn câu trả lời đúng
A. 18, 32, 50, 72.
B. 18, 32, 32, 32.
C. 8, 18, 32, 32.
D. 18, 32, 50, 50.
13 Lượng tiêu thụ than của một nhà máy nhiệt điện trong một năm là 2,5 triệu tấn than, than chứa 3% lưu huỳnh. Giả sử toàn bộ lượng lưu huỳnh chuyển thành SO2 thì mỗi phút nhà máy điện đó thải vào khí quyển bao nhiêu kg SO2?
Chọn câu trả lời đúng
A. 356kg
B. 285kg
C. 190kg
D. 147kg
14 Có các phản ứng sau: C4H6 + X C4H8O C4H8O + Y C4H10O X, Y, Z, E tương ứng là:
Chọn câu trả lời đúng
A. Cả (1), (2), (3) đều sai.
B. H2O, O2, Al2O3, Fe. (2)
C. O2, H2, H2SO4, Ni . (1)
D. H2O, H2, H2SO4(loãng), Pt. (3)
14 Số electron tối đa của lớp M, N, O, P tương ứng là:
Chọn câu trả lời đúng
A. 18, 32, 50, 72.
B. 18, 32, 32, 32.
C. 8, 18, 32, 32.
D. 18, 32, 50, 50.
15.Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng trao đổi?
Chọn câu trả lời đúng
A. (1) và (2) đúng.
B. CuO + CO Cu + CO2. (3)
C. BaSO4 + 2NaOH Ba(OH)2 + Na2SO4. (2)
D. Ca(OH)2 + Na2SO4 2NaOH + CaSO4. (1)
16.pH của dung dịch muối trung hòa tạo nên từ bazơ yếu, axit mạnh thì
Chọn câu trả lời đúng
A. bằng 1.
B. thấp hơn pH dung dịch muối tạo nên từ bazơ mạnh, axit yếu.
C. lớn hơn 7.
D. cao hơn pH dung dịch muối tạo nên từ bazơ mạnh, axit mạnh.
17.Cho một hỗn hợp của magie iođua và kẽm iođua tác dụng với lượng dư nước brom rồi cô cạn dung dịch. Bã rắn thu được có khối lượng bé hơn khối lượng của hỗn hợp ban đầu 1,445 lần. Hỏi nếu chế hoá hỗn hợp ban đầu với một lượng dư dung dịch natri cacbonat thì khối lượng của kết tủa thu được sẽ bé hơn khối lượng của hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu lần?
Chọn câu trả lời đúng
A. 1,445
B. 2,45
C. 2,74
D. 1,33
18.Cho các phản ứng: 1) 8KI + 5H2SO4 đ 4I2 + H2S + 4K2SO4 + 4H2O 2) 2KBr + 2H2SO4 đ Br2 + SO2 + K2SO4 + 2 H2O 3) KCl + H2SO4 đ KHSO4 + HCl 4) 8KF + 5H2SO4 đ 4F2 + H2S + 4K2SO4 + 4H2O Các phản ứng viết đúng là
Chọn câu trả lời đúng
A. 2, 4.
B. Không có phản ứng nào đúng.
C. 1, 2, 3.
D. 1, 3, 4.
19.Chất có tính axit phát triển nhất là
Chọn câu trả lời đúng
A. CCl3 - CH2 - COOH
B. CHCl2 - CH2 - COOH
C. CH2Cl - CH2 - COOH
D. CH3 - CH2 - COOH
20 Thêm 4g lưu huỳnh (VI) oxit vào 40g dung dịch axit sunfuric 12%. C% của dung dịch mới là
Chọn câu trả lời đúng
A. 24,25%
B. Không xác định được
C. 22,05%
D. 23,15%
21
Phản ứng nào sau đây viết sai?
Chọn câu trả lời đúng
A. Fe + Cl2 FeCl2
B. Fe + 2H+ Fe2+ + H2
C. FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
D. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
22 .Cho sơ đồ sau: Ca3(PO4)2 A B C D E Ca3(PO4)2 A, B, C, D, E có thể là các chất:
Chọn câu trả lời đúng
A. CaCl2, Ca(OH)2, CaCO3, Ca(NO3)2, Ca(HCO3)2
B. CaCO3, Ca(NO3)2, CaCl2, CaSO4, CaS
C. CaSO4, Ca(OH)2, Ca(NO3)2, CaCl2, CaCO3.
D. Ca(NO3)2, CaCO3, Ca(HCO3)2, CaSO4, CaCl2
23 Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C4H8O2 vừa phản ứng với Na, vừa phản ứng với NaOH?
Chọn câu trả lời đúng
A. 4
B. 2
C. 5
D. 3
24.Người ta có thể bọc men bên ngoài các đồ vật bằng sắt để bảo vệ khỏi bị gỉ. Cơ sở cho phương pháp này là
Chọn câu trả lời đúng
A. men là lớp cách li Fe với môi trường bên ngoài.
B. cả (1), (2), (3) đều sai.
C. lớp men và Fe tạo thành pin.
D. men làm thụ động bề mặt sắt.
25.Chất nào không phản ứng tráng gương (tráng bạc)?
Chọn câu trả lời đúng
A. Axeton
B. Glucozơ
C. Etanal
D. Axit fomic
26.Một este đơn chức có %mC = 48,65%, mC = 6mH. Este đó là
Chọn câu trả lời đúng
A. CH3COOC2H5.
B. HCOOCH3.
C. C2H5COOC2H5
D. CH3COOCH3
“Phong độ là nhất thời, Đẳng cấp là mãi mãi”
27 Một nước 20 triệu dân, một năm tiêu thụ hết khoảng 2,522.108 tấn than (85% cacbon). Biết khi đốt cháy hoàn toàn 1kg than (85% cacbon) toả ra 6658,33 kcal. Vậy tính trung bình mỗi người trong 1 ngày cần bao nhiêu kcal nhiệt?
Chọn câu trả lời đúng
A. 3,2.106 kcal
B. 4,7.104 kcal
C. 5,3.103 kcal
D. 2,3.105 kcal
28.Cho 1 đipeptit phản ứng với NaOH đặc đun nóng. NH2 – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH + 2NaOH Y Y là chất gì?
Chọn câu trả lời đúng
A. Natri aminoaxetat.
B. Metylamin.
C. Amoniac.
D. Natri axetat
29.Sục 13,44 lít hỗn hợp khí X gồm CO2 và SO2 (có tỉ khối so với H2 là 24,5) qua dung dịch KMnO4 0,1M có thể tích 1 lít, thấy dung dịch KMnO4 nhạt màu. Hỏi thể tích CO2 trong hỗn hợp ban đầu và nồng độ KMnO4 sau phản ứng?
Chọn câu trả lời đúng
A. 9,88 lít và 0,05M
B. 11,21 lít và 0,03M
C. Cả (1), (2), (3) đều sai.
D. 10,08 lít và 0,04 M
30 Từ n aminoaxit sẽ điều chế được bao nhiêu đipeptit?
Chọn câu trả lời đúng
A. n2
B. 3n
C. n3
D. 2-n
31.Cho các oxit: BeO, ZnO, NO, Ag2O, CO2, BaO, MgO, N2O5, K2O, CuO, Al2O3. Các chất tan được trong dung dịch NaOH là:
Chọn câu trả lời đúng
A. BeO, ZnO, CO2, BaO, N2O5, Al2O3. K2O
B. BeO, Ag2O, Al2O3, N2O5.
C. BeO, ZnO, CO2, N2O5, Al2O3.
D. BaO, MgO, CuO, N2O5 , CaO.
32 Trong số các oxit sau, oxit nào là oxit lưỡng tính? Al2O3 , CaO, MgO, NO2...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement