Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kevin_khoa_nguyen
#673673

Download Bộ 5 đề ôn luyện Hóa học có đáp án miễn phí





Câu 15: Cho 9,94 gamhỗnhợp 3 kim loại Al , Fe, Cu tácdụngvới dd HNO3 l oãng, dư thu được 3,584 lí t khí NO(đktc).Tổng khối lượng muối khantạo thành là:
A. 39,7g. B. 50g . C. 39,0g. D. 29,7g.
Câu 16: Cho m gambột Mg vào dungdịch A chưa HCl vàH2SO4 l oãng đến khi phản ứngxảy ra hoàng toàn thu được dungdịch B. Chotừtừ dungdịch NaOH 1M vào½ dungdịch B cho đến khivừa trung hoàhết axit thì đã dùng 40ml, nếu ti ếptục cho dungdị ch NaOH vào đếndư thì được 1,45gkếttủa. m có gi á trị :
A. 1,8g . B. 1,2g . C. 0,6g . D. 2,4g.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn m gamhỗnhợp Xgồm 2 andehi t no, đơn chức,mạchhở được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn cùnglượnghỗnhợp X ở trêncần 0,2 molH2 thu đượchỗnhợp 2 ancol . Đốt cháy hoàn toànl ượnghỗnhợp 2 ancol trên thì số mol H2O thu được l à:
A. 0,6 mol . B. 0,3 mol . C. 0,4 mol . D. 0,8 mol .
Câu 18: Cho 200ml dungdịchhỗnhợp NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M và 100ml dungdịchhỗnhợpH2SO40,2M và Al2(SO4)3 0,15M. Khối l ượngkếttủa thu được l à:
A. 62,2g. B. 6,22g. C. 4,66g. D. 7g.
Câu 19: Có các dungdịch đựng ri êng biệt: NH4Cl , NaOH, NaCl ,H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ được dùng thêmmột dungdị ch thì dùng dungdị ch nào sau đây có thể nhận biết đượac các dungdịch trên?
A. Dungdịch phenol phtal ein. B. Dungdị ch AgNO3.
C. Dungdị ch quỳ t ím. D. Dungdị ch BaCl2.



Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Diễn đàn Olympiavn.org
Box Hoá học
Đề thi thử Đại học - Đợt 1/2009
1
Đề thi thử Đại học đợt 1 năm 2009
Môn: Hoá học
Thời gian làm bài: 90 phút.
(50 câu trắc nghiệm)
Câu 1: Chất hữu cơ A có 1 nhóm amino và 1 chức este. Hàm lượng nitơ trong A là 15,73%. Xà phòng hoá m
gam chất A, hơi ancol bay ra cho đi qua CuO nung nóng được andehit B. Cho B thực hiện phản ứng tráng
bạc thấy có 16,2 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,3375g. B. 5.625g. C. 7,725g. D. 6.675g.
Câu 2: Nguyên tố X có phân mức năng lượng cuối cùng điền vào phân lớp 3d6. Số electron độc thân của X
là?
A. 8e. B. 4e. C. 5e. D. 6e.
Câu 3: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2,0 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M thu được 1,97g
BaCO3 kết tủa. V có giá trị là:
A. 0,224 lít hay 1,12 lít. B. 0,224 lít hay 0,672 lít C. 1,12 lít. D. 0,448 lít.
Câu 4: Cho sơ đồ biến hoá:
A có thể là:
A. CH2=C(CH3)CH2OH. B. CH2=C(CH3)CHO.
C. CH3CH(CH3)CHO. D. Cả ba phương án trên đều đúng.
Câu 5: Cho các phương trình hoá học sau:
Những phương trình hoá học biểu diễn phản ứng thế là:
A. 1, 2. B. 1, 2, 3. C. 1. D. 1, 2, 3, 4.
Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Cl2 ® A ® B ® C ® A ® Cl2.
Trong đó A, B, C là chất rắn. Các chất A, B, C là:
A. NaCl; NaOH và Na2CO3. B. CaCl2; Ca(OH)2 và CaCO3.
C. KCl; KOH và K2CO3. D. Cả ba đáp án A, B và C đều đúng.
Diễn đàn Olympiavn.org
Box Hoá học
Đề thi thử Đại học - Đợt 1/2009
2
Câu 7: Cho 32,2g hỗn hợp Zn, Cu vào 800ml dung dịch AgNO3. Sau kho kết thúc phản ứng, thu được 92,8g
chất rắn A và dung dịch X. Cô cạn X và nung đến khối lượng không đổi thủ được 32,2g chất rắn B. Khối
lượng mỗi kim loại trong hộn hợp đầu là:
A. 19,2 gam Zn và 13 gam Cu. B. 6,5 gam Zn và 25,7 gam Cu.
C. 13 gam Zn và 19,2 gam Cu. D. Không đủ dữ kiện để tính.
Câu 8: Phản ứng nào dưới đây không dùng để minh hoạ tính axit của HNO3
A. NaOH + HNO3 ® NaNO3 + H2O. B. S + 6HNO3 ® H2SO4 + 6NO2 + 2H2O.
C. CaO + 2HNO3 ® Ca(NO3)2 + H2O. D. CaCO3 + 2HNO3 ® Ca(NO3)2 + CO2 + H2O.
Câu 9: Hợp chất hữu cơ X có công thức tổng quát CxHyOzNt có %N = 15,7303%; %O = 35,9551%. Biết X
tác dụng với HCl tạo muổi có dạng R(Oz)-NH3Cl. X có tính lưỡng tính và tham gia phản ứng trùng ngưng.
Vậy CTCT của X là:
A. H2N-(CH2)2COOH; CH3CH(NH2)-COOH.
B. H2N-(CH2)3-COOH; CH3CH2CH(NH2)-COOH.
C. H2N-CH=CH-COOH; CH2=C(NH2)-COOH.
D. Tất cả đều sai.
Câu 10: Cho phương trình phản ứng:
aFe3O4 + bHNO3 ® cFe(NO3)3 + dNO + eNO2 + fH2O
Biết hỗn hợp khí NO và NO2 thu được có tỉ khối so với H2 là 19. Đồng thời a, b, c, d, e, f là hệ số cân bằng
có giá trị nguyên. Giá trị của b trong phương trình phản ứng trên là:
A. 28. B. 18. C. 38. D. 48.
Câu 11: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa cặp chất nào sau đây?
A. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. B. HOOC-(CH2)4-NH2 và H2N-(CH2)6-COOH.
C. HOOC-(CH2)6-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. D. HOOC-(CH2)6-COOH và H2N-(CH2)4-NH2.
Câu 12: Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử các ion
kim loại theo thứ tự nào? (ion đặt trước sẽ bị khử trước)
A. Ag+, Pb2+, Cu2+. B. Pb2+, Ag+, Cu2+-. C. Cu2+, Ag+, Pb2+. D. Ag+, Cu2+, Pb2+.
Câu 13: Cho dung dịch chứa các ion: Na+, Ca2+, H+, Cl-, Ba2+, Mg2+. Dùng chất nào sau đây để tách nhiều
ion nhất ra khỏi dung dịch?
A. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ. B. Dung dịch NaOH vừa đủ.
C. Dung dịch K2CO3 vừa đủ. D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ.
Câu 14: Ba chất hữu cơ X, Y, Z cùng chứa C, H, O. Khi đốt cháy mỗi chất lượng oxi cần dùng bằng 9 lần
lượng oxi có trong mỗi chất tính theo số mol và thu được CO2, H2O có tỉ lệ khối lượng tương ứng bằng 11:6.
Ở thể hơi mỗi chất đều nặng hơn không khí d lần (cùng nhiệt độ, áp suất). Công thức đơn giản nhất của X, Y,
Z là:
A. C2H6O. B. C4H10O. C. C3H8O. D. Kết quả khác.
Diễn đàn Olympiavn.org
Box Hoá học
Đề thi thử Đại học - Đợt 1/2009
3
Câu 15: Cho 9,94 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu tác dụng với dd HNO3 loãng, dư thu được 3,584 lít khí
NO(đktc). Tổng khối lượng muối khan tạo thành là:
A. 39,7g. B. 50g . C. 39,0g. D. 29,7g.
Câu 16: Cho m gam bột Mg vào dung dịch A chưa HCl và H2SO4 loãng đến khi phản ứng xảy ra hoàng toàn
thu được dung dịch B. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào ½ dung dịch B cho đến khi vừa trung hoà hết axit
thì đã dùng 40ml, nếu tiếp tục cho dung dịch NaOH vào đến dư thì được 1,45g kết tủa. m có giá trị:
A. 1,8g . B. 1,2g . C. 0,6g . D. 2,4g.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 andehit no, đơn chức, mạch hở được 0,4 mol CO2.
Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X ở trên cần 0,2 mol H2 thu được hỗn hợp 2 ancol. Đốt
cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp 2 ancol trên thì số mol H2O thu được là:
A. 0,6 mol. B. 0,3 mol. C. 0,4 mol. D. 0,8 mol.
Câu 18: Cho 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M và 100ml dung dịch hỗn hợp H2SO4
0,2M và Al2(SO4)3 0,15M. Khối lượng kết tủa thu được là:
A. 62,2g. B. 6,22g. C. 4,66g. D. 7g.
Câu 19: Có các dung dịch đựng riêng biệt: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ được dùng
thêm một dung dịch thì dùng dung dịch nào sau đây có thể nhận biết đượac các dung dịch trên?
A. Dung dịch phenolphtalein. B. Dung dịch AgNO3.
C. Dung dịch quỳ tím. D. Dung dịch BaCl2.
Câu 20: A là một α-aminoaxit có mạch cacbon không phân nhánh. Thây 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với
80ml dung dịch HCl 1,25M, sau đó đem cô cạn dung dịch thì thu được 18,45 gam muối. Còn nếu đem trung
hoà 2,94 gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi đem cô cạn thì thu được 3,82 gam muối. A là:
A. Axit aspartic. B. Lysin. C. Alanin. D. Axit glutamic.
Câu 21: Kết luận nào đúng?
A. Phenol có khả năng làm quỳ tím hoá đỏ. B. Al(OH)3 vàZn(OH)3 là các bazơ lưỡng tính.
C. Trong hợp chất O luôn có số oxi hoá bằng -2. D. Dung dịch natri aluminat có tính bazơ.
Câu 22: Cho 0,1 mol Fe vào 500ml dung dịch AgNO3 1M thì dung dịch thu được chưa:
A. AgNO3 và Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3 C. AgNO3 D. AgNO3 và Fe(NO3)3
Câu 23: Công thức tổng quát của este tạo bởi một ancol no hai chức, mạch hở với một axit chưa nó có một
nối đôi (C=C) đơn chức là:
A. CnH2n-8O4 với n ≥ 6. B. CnH2n-8O2 với n ≥ 6.
C. CnH2n-4O4 với n ≥ 8. D. CnH2n-6O4 với n ≥ 8.
Câu 24: Các chất nào trong dãy sau đây vừa tác dụng với dung dịch kiềm mạnh, vừa tác dụng với dung dịch
axit mạnh?
A. NaHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4. B. Ba(OH)2, AlCl3, ZnO.
C. Al(OH)3, (NH2)2CO, NH4Cl. D. Mg(HCO3)2, FeO, KOH.
Diễn đàn Olympiavn.org
Box Hoá học
Đề thi thử Đại học - Đợt 1/2009
4
Câu 25: Ion Na+ thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào:
A. 2NaCl (đpnc) ® 2Na + Cl2. B. Na2O + H2O ® 2NaOH.
C. NaCl + AgNO3 ® NaNO3 + AgCl . D. 2NaNO3 ® 2NaNO2 + O2.
Câu 26: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?
A. Zn + 2Fe(NO3)3 ® Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2. B. Zn + H2SO4 ® ZnSO4 + H2↑.
C. 2Fe(NO3)3 + 2KI ® 2Fe(NO3)2 + I2 + KNO3. D. Fe(NO3)3 + 3NaOH ® Fe(OH)3 + 3NaNO3.
Câu 27: Để chứng minh tính lưỡng tính của H2N-CH2-COOH (X), ta cho X tác dụng với:
A. HNO3, CH3COOH. B. NaOH, NH3. C. HCl, NaOH . D. Na2CO3, HCl.
Câu 28: Cho hỗn hợp FeS2, FeCO3 tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch X và
hỗn hợp Y gồm 2 khí P và Q ( trong đó P có màu nâu đỏ, Q không màu). Thêm dung dịch BaCl2 vào dung
dịch X thu được kết tủa Z. Các chất P, Q, Z lần lượt là:
A. CO2, NO2, BaSO4. B. NO2, CO2, BaSO4. C. NO, NO2, BaSO4. D.CO2,NO, BaSO4.
Câu 29: Hiđrocacbon X khi cộng hợp HCl theo tỉ lệ 1:1 chỉ thu được một dẫn xuất duy nhất có clo chiếm ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement