Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By autranphuong_trinh
#673639 Download Tiểu luận Sự cần thiết đổi mới cơ chế kinh tế ở nước ta miễn phíMỤC LỤC
Trang
PHẦNMỞ ĐẦU 1
I Tính cấp thiết của đề tài 1
II Ý nghĩa của đề tài 2
NỘI DUNG 3
I Sự cần thiết đổi mới cơ chế kinh tế ở nước ta 3
1 Thực trạng, hậu quả của cơ chế cũ 3
2 Như vậy, khi cơ chế kinh tế của nền kinh tế hàng hoá trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa ở nước ta được xác lập sẽ gồm hai yếu tố sau
II Sự quản lý của Nhà nước 5
1 Tại sao phải có sự quản lý của Nhà nước 5
2 Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường bao gồm 6
III Các công cụ và chính sách vĩ mô để nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước 1 Hệ thống luật phsản phẩm 11
2 Kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân 11
3 Hệ thống chính sách kinh tế xã hội 11
4 Các loại công cụ khác 12
KẾT LUẬN

Phần mở đầu
I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay, trên sách báo người ta thường nói đến nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng nội dung định hướng XHCN của nền kinh tế đó cụ thể như thế nào thì chưa được làm rõ. Có nhiều người cho rằng kinh tế thị trường không phải là cái riêng của CNTB, nó đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tồn tại mãi mãi sau này…Đây là sự nhộ nhận đáng tiếc, dẫn đến đồng nhất kinh tế thị trường TBCN với kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
Thực chất, sự khác nhau giữa hai nền kinh tế thị trường nói trên là xuất phát từ hai hệ thống lý luận kinh tế: kinh tế chính trị và kinh tế học.
Kinh tế chính trị nghiên cứu các vấn đề thuần tuý về sản xuất, về của cải, về làm giàu, tách rời kinh tế với chính trị, lẩn tránh những mâu thuẫn trong xã hội. Các nhà kinh tế học tư sản hiện đại chỉ quan tâm nghiên cứu sản xuất cái gì mang lại lợi nhuận cao, làm giàu nhanh chóng chứ không quan tâm nghiên cứu sản xuất mối quan hệ giữa sản xuất với việc chăm lo phát triển toàn diện con người, với việc bảo vệ môi trường thiên nhiên. Họ khuyến khích con người chỉ biết làm giàu, trở nên ích kỷ với đồng loại, không hề quan tâm gì đến những vấn đề xã hội của thế giới hiện đại: bóc lột, đói nghèo, bạo lực, suy đồi đạo đức, ô nhiễm môi trường…
Đối với chúng ta điều quan tâm trước hết không phải chỉ là kinh tế học đơn thuần mà là kinh tế chính trị. Do đó, chúng ta không chỉ chăm lo phát triển sản xuất mà còn chăm lo phát triển các vấn đề xã hội, vấn đề con người và vấn đề bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hiẹn bằng được các nhiệm vụ đề ra. Mặc dù hiện nay chưa có đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đó, nhưng mọi hoạt động của chúng ta đều phải hướng theo đó, đó chính là định hướng xã hội chủ nghĩa.
II.Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
Thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa là cả một quá trình hình thành từng bước tiền đề vật chất và tinh thần, những điều kiện về khách quan và chủ quan để quá độ lên chủ nghĩa xã hội. ở những nước Cách Mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo, sau khi giành được chính quyền, muốn giữ thành quả Cách mạng và bảo về lợi ích cho người lao động thì không thể đi con đường nào khác ngoài con đường Xã hội chủ nghĩa. Đó chính là ký do tại sao chúng ta phải thực hiện định hướng Xã hội chủ nghĩa, đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn.


Nội dung
I.SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI CƠ CHẾ KINH TẾ Ở NƯỚC TA.
1. Thực trạng, hậu quả của cơ chế cũ
Ở nước ta cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã từng tồn tại trong thời gian khá dài. Khi đó, đất nước cần tập trung giải quyết những nhiệm vụ chiến tranh hết sức nặng nề, nhu cầu đời sống dân cư còn thấp, đơn giản và tương đối giống nhau. Trình độ phát triển nên kinh tế hàng hoá còn thấp, xu hướng phát triển kinh tế theo chiều rộng còn phù hợp, động thời chống chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch bên ngoài. Bởi vậy, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp còn phát huy tác dụng. Khi điều kiện thay đổi, cơ chế kinh tế cũ đã tỏ ra lỗi thời và trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trì trệ, giảm động lực phát triển kinh tế. Thực trạng, hậu quả của cơ chế cũ đẻ lại: Hàng hoá sản xuất ra không có nhiều thị trường tiêu thụ, năng suất thấp, chất lượng kém, chưa hội nhập tiến bộ kỹ thuật của thế giới, thiếu tính cạnh tranh, thiếu tính sáng tạo xuất hiện nhiều tệ nạn : tham ô, hối lộ trong nội bộ lãnh đạo, làm giảm lòng tin vào nhân dân…
Cho nên, chủ trương đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thực sự đi vào cuộc sống vàđem lại những thành tựu to lớn trong nền kinh tế nước ta. Đại hội VII của Đảng đã khẳng định “ để phát huy tiềm năng to lớn của nên kinh tế nhiều thành phần, phải tiếp tục xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác”.
2. Như vậy, khi cơ chế kinh tế của nền kinh tế hàng hoá trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa ở nước ta được xác lập sẽ gồm hai yếu tố sau:
- Cơ chế thị trường: đây là nhóm yếu tố chịu sự chi phối một cách khách quan bởi các yếu tố quan hệ, môi trường, động lực và các quy luật kinh tế khách quan của thị trường – còn gọi là nhóm yếu tố gắn với cơ chế tự điều chỉnh của nên kinh tế (nhóm yếu tố chịu sự chi phối của “bàn tay vô hình”).
- Sự quản lý của Nhà nước: Đây là nhóm yếu tố gắn với sự hoạt động chủ quan của con người, của Nhà nước. Toàn bộ sự tác động của Nhà nước lên nèn kinh tế làm cho nó vận động, phát triển theo những mục tiêu xác định. Đó là sự thể hiện vai trò, chức năng kinh tế của Nhà nước (nhóm yếu tố chịu sự chi phối của “bàn tay hữu hình”).
a.Ưu điểm chủ yếu của cơ chế thị trường.
So với cơ chế “ tập trung chỉ huy”, cơ chế thị trường có những ưu điểm chủ yếu sau:
- Cơ chế thị trường tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, thúc đẩy tính chủ động sáng tạo, phản ứng nhanh nhạy, kịp thời nắm bắt nhu cầu của thị trường, thường xuyên cải tiến phát triển tổ chức quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật v.v… làm cho nền kinh tế phát triển năng đông và có hiệu quả hơn.
- Cơ chế thị trường có khả năn tự điều chỉnh, sửa chữa sai lầm kịp thời hơn. Bởi vậy, hạn chế được phạm vi và mức độ tác hại của những sai lầm trong hoạt động kinh tế.
- Do dựa vào giá cả làm tín hiệu phản hồi khách quan của thị trường, cho nên các hoạt động kinh tế sát với thực tế hơn, các yếu tố chủ quan, duy ý chí, giảm hơn so với cơ chế tập trung chỉ huy.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By denthuilui
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990002 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement