Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ablyboy
#673621

Download Bộ đề thi thử Hóa đại học trên toàn quốc miễn phí

Câu 14: Số chất ứng với công thức phân tử C4H10O2 có thể hoà tan được Cu(OH)2 là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 15: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?
A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3.
B. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Cu(NO3)2
C. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]).
D. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
Câu 16: Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không làm mất màu dung dịch Br2 ?
A. 5. B. 4 C. 6. D. 7.
Câu 17: Có bốn hợp chất hữu cơ công thức phân tử lần lượt là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 và C3H4O3. Số chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có phản ứng tráng gương là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 18: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. (Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá-khử trong dãy điện hoá như sau: H+/H2 ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+ ).Giá trị của m là:
A. 43,84. B. 70,24. C. 55,44. D. 103,6
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG THPT LỤC NAM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 12/2011
Mã đề thi 271
BẮC GIANG MÔN HOÁ HỌC (31-12-2011)
(Đề thi có 4 trang) Thời gian làm bài 90 phút - Số câu trắc nghiệm: 50 câu.
Họ, tên thí sinh:.............................................................................
Số báo danh: ...............................................................................
Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Rb = 85, Cs = 133,
Ca = 40, Fe = 56, Zn = 65, Ag = 108, Ba = 137.
Câu 1: Điện phân 400 gam dung dịch đồng(II) sunfat 8% với các điện cực trơ cho đến khi khối lượng của dung dịch giảm bớt 20,5 gam. Thể tích khí (ở đktc) thoát ra ở anot là
A. 5,04 lít. B. 2,80 lít. C. 2,24 lít. D. 5,60 lít.
Câu 2: X là một oxit kim loại, trong oxit đó kim loại chiếm 80% khối lượng. Thể tích dung dịch H2SO4 1M cần dùng để hòa tan hết 40 gam X là
A. 0,75 lít. B. 1 lít. C. 1,25 lít. D. 0,5 lít.
Câu 3: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức, bậc một là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na dư, thu được 1,68 lít khí (ở 0oC, 2 atm). Mặt khác, khi đun nóng m gam hỗn hợp trên ở 140oC với H2SO4 đặc thu được 13,5 gam hỗn hợp 3 ete. Hiệu suất các phản ứng là 100%. Tên gọi của hai ancol trong X là
A. metanol và etanol. B. etanol và propan-1-ol.
C. propan-1-ol và butan-1-ol. D. butan-1-ol và pentan-1-ol.
Câu 4: Để hòa tan hoàn toàn 8,4 gam sắt chỉ cần ít nhất V1 (ml) dung dịch HNO3 1M, sau phản ứng thu được V2 (lít) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V1, V2 lần lượt là
A. 600; 2,24. B. 400; 3,36. C. 600; 3,36. D. 400; 2,24.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O). Dẫn sản phẩm cháy tạo thành vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 0,38a gam. Nếu cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được một muối và một ancol. Hỗn hợp X gồm
A. một axit và một ancol. B. một axit và một este.
C. một ancol và một este. D. hai este.
Câu 6: Tỉ khối hơi của sắt(III) clorua khan so với không khí ở nhiệt độ 447OC là 10,49 và ở 517OC là 9,57 vì tồn tại cân bằng sau:
2FeCl3 (khí) Fe2Cl6 (khí)
Phản ứng nghịch có
A.DH 0, phản ứng tỏa nhiệt.
C.DH > 0, phản ứng thu nhiệt. D. DH < 0, phản ứng tỏa nhiệt.
Câu 7: X là một hợp chất của sắt. Hòa tan X vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), được dung dịch Y. Chia Y làm hai phần:
- Phần 1: Cho một ít bột Cu vào thấy Cu tan ra và dung dịch có màu xanh.
- Phần 2: Cho một ít dung dịch KMnO4 vào thấy mất màu tím.
Chất X là
A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Fe(OH)3.
Câu 8: Cho các chất: C6H4(OH)2 , HO-C6H4-CH2OH , (CH3COO)2C2H4 ,
CH2Cl-CH2Cl , HOOC-CH2-NH3Cl , CH3-COOC6H5 .
Số chất có thể tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol là 1 : 2 là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.
Câu 9: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ mol x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Khối lượng muối sắt sunfat tạo thành trong dung dịch là
A. 70,4y gam. B. 152,0x gam. C. 40,0y gam. D. 200,0x gam.
Câu 10: R là nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là np2n+1 (n là số thứ tự của lớp electron). Có các nhận xét sau về R:
(I) Tổng số hạt mang điện của nguyên tử R là 18.
(II) Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử R là 7.
(III) Oxit cao nhất tạo ra từ R là R2O7.
(IV) NaR tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa.
Số nhận xét đúng là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 11: Một este E mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Đun nóng E với dung dịch NaOH thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y, biết rằng Y làm mất màu dung dịch nước Br2.
Kết luận không đúng về X, Y:
A. X là muối, Y là ancol không no. B. X là muối, Y là anđehit.
C. X là muối, Y là xeton. D. X là ancol, Y là muối của axit không no.
Câu 12: Cho 5,2 gam Zn tác dụng vừa đủ 200ml axit HNO3 1M thu được Zn(NO3)2, H2O và sản phẩm khử duy nhất là khí X. Sản phẩm khử X là
A. NO2 . B. N2O. C. NO. D. N2.
Câu 13: Dung dịch X chứa a mol NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Cho 100ml dung dịch HCl 1M vào X, thu được b gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào X thì cũng thu được b gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 0,10. B. 0,25. C. 0,20. D. 0,15.
Câu 14: Số chất ứng với công thức phân tử C4H10O2 có thể hoà tan được Cu(OH)2 là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 15: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?
A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3.
B. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Cu(NO3)2
C. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]).
D. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
Câu 16: Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không làm mất màu dung dịch Br2 ?
A. 5. B. 4 C. 6. D. 7.
Câu 17: Có bốn hợp chất hữu cơ công thức phân tử lần lượt là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 và C3H4O3. Số chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có phản ứng tráng gương là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 18: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. (Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá-khử trong dãy điện hoá như sau: H+/H2 ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+ ).
Giá trị của m là:
A. 43,84. B. 70,24. C. 55,44. D. 103,67.
Câu 19: Người ta tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin (vinyl xianua), thu được một loại cao su buna-N có chứa 8,69% N về khối lượng. Tỉ lệ số mắt xích buta-1,3 –đien và acrilonitrin lần lượt là
A. 3 : 1. B. 2 : 1. C. 1 : 2. D. 1 : 1.
Câu 20: Cho các phản ứng: Fe + Cu2+ ¾® Fe2+ + Cu (1) ;
2Fe2+ + Cl2 ¾® 2Fe3+ + 2Cl- (2);
2Fe3+ + Cu ¾® 2Fe2+ + Cu2+ (3).
Dãy các chất và ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá:
A. Cu2+ > Fe2+ > Cl2 > Fe3+
B. Cl2 > Cu2+ > Fe2+ > Fe3+
C. Cl2 > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+
D. Fe3+ > Cl2 > Cu2+ > Fe2+
Câu 21: Đun hỗn hợp gồm metanol, etanol và propan-1-ol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp từ 140o đến 180oC thì thu được bao nhiêu sản phẩm là hợp chất hữu cơ ?
A. 5. B. 6. C. 8. D. 9.
Câu 22: Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6O2. Biết X tác đụng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol là 1 : 2. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2
Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Toluen X Y Z. Chất Y là:
A. o-crezol. B. o-crezol và p-crezol
C. p-crezol. D. ancol benzylic.
Câu 24: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là
A. CH3COO-CH=CH2. B. HCOO-C(CH3)=CH2.
C. CH2=CH-COO-CH3. D. HCOO-CH=CH-CH3.
Câu 25: Hỗn hợp X gồm anđehit acrylic và anđehit Y là đồng đẳng của anđehit fomic. 8,50 gam X tham gia phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 40,0 gam brom. Mặt khác, lấy 8,50 gam X tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn được 32,4 gam Ag. Công thức cấu tạo của Y là
A. CH3CH2CHO. B. C4H9CHO. C. CH3CHO. D. CH3CH2CH2CHO.
Câu 26: Cho các chất sau : (1) CH3CH(NH2)COOH; (2) HOOC- CH2-CH2-COOH;
(3) H2N[CH2]5COOH; (4) CH3OH và C6H5OH;
(5) HO-CH2-CH2-OH và p-C6H4(COOH)2 ; (6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH.
Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là
A. (1), (3) , (5), (6) B. (1), (2), (3), (4), (5), (6)
C. (1), (3), (6) D. (1), (3), (4) , (5), (6)
Câu 27: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Ba và y mol Al vào nước (dư) thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dị...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement