Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tammao1994
#673620

Download Bài tập Hóa - Phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình và phản ứng nhiệt luyện miễn phí

Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hóa trị (I)
và một muối cacbonat của kim loại hóa trị (II) bằng dung dịch HClthấy thoát ra 4,48 lít
khí CO2(đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu
được là bao nhiêu?
A. 26,0 gam. B. 28,0 gam. C. 26,8 gam. D. 28,6 gam.
Câu 11. Cho 3,0 gam một axit no, đơnchức A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô
cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,1 gam muối khan. CTPT của A là
A. HCOOH B. C3H7COOH C. CH3COOH D. C2H5COOH.
Câu 12. Cho dung dịch AgNO3
dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có Hòa tan 6,25 gam
hai muối KCl và KBr thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Hãy xác định số mol
hỗn hợp đầu.
A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.
Câu 13. Nhúngmột thanh graphit được phủ một lớp kim loại hóa trị (II) vo dung dịch
CuSO4
dư. Sau phản ứng khối lượng của thanh graphit giảm đi 0,24 gam. Cũng thanh
graphit này nếu được nhúng vào dung dịch AgNO3
thì khi phản ứng xong thấy khối
lượng thanh graphit tăng lên 0,52 gam. Kim loại hóa trị (II) là kim loại nào sau đây?
A. Pb. B. Cd. C. Al. D. Sn.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Phương pháp tăng giảm khối lượng
Khi chuyển từ chất này sang chất khác khối lượng có thể tăng hay giảm do các chất khác
nhau có khối lượng mol khác nhau. Dựa vào mối tương quan tỉ lệ thuận của sự tăng giảm ta tính
được lượng chất tham gia hay tạo thành sau phản ứng.
** áp dụng cho hữu cơ:
* Đối với rượu : Xét phản ứng của rượu với K
R(OH)X + x K  R( OK )X + x/2 H2
hay ROH + K  ROK + 1/2 H2 .
Theo phương trình ta thấy: cứ 1 mol rượu tác dụng với K 1 mol muối ancolat thì khối lượng
tăng: 39–1 = 38g.
 Vậy nếu đề cho khối lượng của rượu và khối lượng của muối ancolat thì ta có thể tính số mol
của rượu , H2 và từ đó xác định công thức phân tử của rượu .
* Đối với anđehit : Xét phản ứng tráng gương của anđehit.
R-CHO + Ag2O NH3 , to R-COOH + 2 Ag .
Theo phương trình ta thấy : cứ 1 mol anđehit đem tráng gương  1 mol axit thì khối lượng tăng :
45 – 29 = 16 g
 Vậy nếu đề cho khối lượng của anđehit và khối lượng của axit thì ta có thể tính được số mol
của anđehit , số mol Ag và xác định công thức phân tử của anđehit .
* Đối với axit : Xét phản ứng của axit với kiềm
R(COOH )X + x NaOH  R(COONa)X + x H2O
hay RCOOH + NaOH  RCOONa + H2O
1 mol 1 mol  khối lượng tăng là 22g
* Đối với este : Xét phản ứng xà phòng hóa
RCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH
1 mol 1 mol  khối lựơng tăng là 23 – MR’
* Đối với aminoaxit : Xét phản ứng với axit HCl
HOOC-R-NH2 + HCl  HOOC-R-NH3Cl
1mol 1 mol  khối lượng tăng là 36,5g
C©u 1. Nhúng thanh kẽm vào dd chứa 8,32g CdSO4. Sau khi khử hoàn toàn ion Cd2+
khối lượng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Hỏi khối lượng thanh kẽm ban đầu.
C©u 2. Nhúng thanh kim loại M hoá trị 2 vào dd CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim
loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dd Pb(NO3)2,
sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7,1%. Xác định M, biết rằng số mol CuSO4 và
Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp như nhau.
C©u 3. Cho 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ với dd muối XCl3 tạo thành dd Y. Khối lượng
chất tan trong dd Y giảm 4,06g so với dd XCl3. xác định công thức của muối XCl3.
C©u 4. Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp
không đổi được 69g chất rắn. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn
hợp.
C©u 5. Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và
một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl thấy thoát ra 0,2mol khí. Khi cô
cạn dd sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
C©u 6. Cho 20,15 gam hỗn hợp 2 axit no đơn chức tác dụng vừa đủ với dd Na2CO3 thì
thu được V lít khí CO2 (đo ĐKTC) và dung dịch muối. Cô cạn dung dịch thì thu 28,96
gam muối. Giá trị của V là:
A - 4,84 lít B- 4,48 lít C- 2,24 lít D- 2,42 lít
C©u 7. Cho 10 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác
dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra 14,4 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). V có giá trị

A – 1,12 lít B - 2,24 lít C- 3,36 lít D- 4,48 lít .
C©u 8. Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este của 1 axit đa chức với một rượu đơn chức
tiêu tốn hết 5,6 gam KOH .Mặt khác khi thủy phân 5,475 gam este đó thì tiêu tốn hết 4,2
gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy công thức cấu tạo của este là
A-(COOC2H5)2 B- (COOCH3 )2 C- ( COOCH2CH2CH3)2 D–Kết quả
khác .
C©u 9. Có 1 lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l v (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Cho 43
gam hỗn hợp BaCl2 v CaCl2 vào dung dịch đó. Sau khi các phản ứng kết thúc ta thu được
39,7 gam kết tủa A và dung dịch B. Tính % khối lượng các chất trong A.
A.
3BaCO
%m = 50%,
3CaCO
%m = 50%. B.
3BaCO
%m = 50,38%,
3CaCO
%m = 49,62%.
C.
3BaCO
%m = 49,62%,
3CaCO
%m = 50,38%. D. Không xác định được.
C©u 10. Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hóa trị (I)
và một muối cacbonat của kim loại hóa trị (II) bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48 lít
khí CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu
được là bao nhiêu?
A. 26,0 gam. B. 28,0 gam. C. 26,8 gam. D. 28,6 gam.
C©u 11. Cho 3,0 gam một axit no, đơn chức A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô
cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,1 gam muối khan. CTPT của A là
A. HCOOH B. C3H7COOH C. CH3COOH D.
C2H5COOH.
C©u 12. Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có Hòa tan 6,25 gam
hai muối KCl và KBr thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Hãy xác định số mol
hỗn hợp đầu.
A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.
C©u 13. Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hóa trị (II) vo dung dịch
CuSO4 dư. Sau phản ứng khối lượng của thanh graphit giảm đi 0,24 gam. Cũng thanh
graphit này nếu được nhúng vào dung dịch AgNO3 thì khi phản ứng xong thấy khối
lượng thanh graphit tăng lên 0,52 gam. Kim loại hóa trị (II) là kim loại nào sau đây?
A. Pb. B. Cd. C. Al. D. Sn.
C©u 14. Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl và NaI vào nước được dung
dịch A. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được
58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là
A. 29,25 gam. B. 58,5 gam. C. 17,55 gam. D. 23,4 gam.
C©u 15. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 15 gam trong 340 gam dung dịch AgNO3
6%. Sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Khối lượng
của vật sau phản ứng là A. 3,24 gam. B. 2,28 gam. C. 17,28 gam. D.
24,12 gam.
C©u 16. Nhúng một thanh kẽm và một thanh sắt vào cùng một dung dịch CuSO4. Sau một
thời gian lấy hai thanh kim loại ra thấy trong dung dịch cịn lại có nồng độ mol ZnSO4
bằng 2,5 lần nồng độ mol FeSO4. Mặt khác, khối lượng dung dịch giảm 2,2 gam.
Khối lượng đồng bám lên thanh kẽm và bám lên thanh sắt lần lượt là
A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam. C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64
gam.
C©u 17. (Câu 15 – Mã đề 231 - TSCĐ - Khối A 2007)
Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối
của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH2=CHCOOH. B. CH3COOH. C. HCCCOOH. D. CH3CH2COOH.
C©u 18. Nhúng thanh kẽm vo dung dịch chứa 8,32 gam CdSO4. Sau khi khử hoàn toàn
ion Cd2+ khối lượng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Hỏi khối lượng thanh kẽm
ban đầu.
A. 60 gam. B. 70 gam. C. 80 gam. D. 90 gam.
C©u 19. Nhúng thanh kim loại M hóa trị 2 vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy
thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào
dung dịch Pb(NO3)2, sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7,1%. Xác định M, biết rằng
số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp như nhau. A. Al.
B. Zn. C. Mg. D. Fe.
C©u 20. Cho 3,78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thanh dung
dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl3. xác
định công thức của muối XCl3. A. FeCl3. B. AlCl3. C. CrCl3.
D. Không xác định.
C©u 21. Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp
không đổi được 69 gam chất rắn. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi chất tương ứng
trong hỗn hợp ban đầu.
A. 15,4% v 84,6%. B. 22,4% v 77,6%. C. 16% v 84%. D. 24%
v 76%.
C©u 22. Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung d
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement