Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By orange.4792
#673619

Download Chuyên đề Crom - Sắt - Đồng - Nhôm miễn phí

88.Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 g trong dung dịch HCl.
Sau khi thu được 336 ml khí H2(đktc) thì khối lượng lá kim loại
giảm 1,68%. Kim loại đó là
A. Zn. B. Fe.
C. Al. D. Ni.
89. Ngâm một đinh sắt nặng 4 g trong dung dịch CuSO4, sau một
thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 g. Khối lượng
sắt tham gia phản ứng là
A. 1,9990 g. B. 1,9999 g.
C. 0,3999 g. D. 2,1000 g.
90. Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4loãng thu được V lít khí H2
(đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thểFeSO4.7H2O có
khối lượng là 55,6 g. Thểtích khí H2(đktc) được giải phóng là
A. 8,19 lít. B. 7,33 lít .
C. 4,48 lít. D. 6,23 lít.
91. Hoøa tan moät löôïng FeSO4.7H2O trong nöôùc ñeå ñöôïc 300ml
dung dòch. Theâm H2SO4vaøo 20ml dd treân thì dung dòch hoãn
hôïp thu ñöôïc laøm maát maøu 30ml dd KMnO40,1M. Khoái löôïng
FeSO4. 7H2O ban ñaàu laø
A. 65,22 gam B. 62,55 gam
C. 4,15 gam D. 4,51 gamĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ong dung dịch H2SO4 loãng, nóng thu được
dung dịch X và 3,36 lit khí (dktc). Cho X tác dụng với dung dịch
NaOH dư trong không khí đến khối lượng không đổi. Lọc, đem nung
đến khối lượng không đổi thì lượng chất rắn thu được là (gam)
A. 7,6. B. 11,4. C. 15 D. 10,2.
68. Cho 10,8 g hỗn hợp Cr và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu
được 4,48 lit khí H2(đktc). Tổng khối lượng muối khan thu được là
(g)
A. 18,7. B. 17,7. C. 19,7. D. 16,7.
69. Cho 0,1 mol FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thu
được kết tủa X. Đem nung kết tủa ở nhiệt độ cao đến khối lượng
không đổi thu được chất rắn có khối lượng m gam. Giá trị của m là
(g)
A. 7,0. B. 8,0. C. 9,0. D. 10,0.
70. Từ 1 tấn quặng sắt cromit (có thể viết tắt FeCrO4) người ta điều
chế được 216 kg hợp kim ferocrom (hợp kim Fe-Cr) có chứa 65% Cr.
Giả sử hiệu suất của quá trình là 90%. Thành phần %(m) của tạp chất
trong quặng là
A. 33,6%. B. 27,2%. C. 30,2% D. 66,4%.
71. Nung hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe3O4 trong điều kiện không có
không khí (giả sứ chỉ xảy ra phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim
loại). Hỗn hợp sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH
dư thì thu được 6,72 lit khí H2 (đktc); còn nếu cho tác dụng với dung
dịch HCl dư sẽ thu được 26,88 lit khí H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Thành phần % (m) của Al và Fe3O4 trong hỗn hợp đầu là
A. 18,20%; 81,80%. B. 22,15%; 77,85%. C. 19,30%; 80,70%. D. 27,95%; 72,05%.
72. Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử là
A. Zn, Cr, Ni, Fe, Cu, Ag, Au B. Zn, Fe, Cr, Ni, Cu, Ag, Au
C. Fe, Zn, Ni, Cr, Cu, Ag, Au D. Zn, Cr, Fe, Ni, Cu, Ag, Au.
73. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa tăng dần là:
A. Ni2+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Fe3+, Au3+
B. B. Fe2+, Ni2+, Cu2+, Fe3+, Ag+, Au3+
C. Ni2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+, Au3+
D. Fe2+, Ni2+, Cu2+, Ag+, Fe3+, Au3+
74. Tổng hệ số ( các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong
phương trình hóa học của phản ứng giữa FeSO4 với dung dịch
KMnO4 trong H2SO4 là
A. 36 B. 34 C. 35 D. 33
75. Hòa tan hoàn toàn y gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thấy
thoát ra khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn
toàn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt
tạo thành bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp
9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là
A. FeO. B. Fe2O3 C.
Fe3O4. D. FeCO3.
76: Hòa tan 9,02 g hỗn hợp A gồm Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 trong dung
dịch NaOH dư thu được dung dịch 30. Chọn câu đúng trong các câu
sau:
A. Gang là hợp kim của sắt với cacbon (2 – 5%).
B. Gang xám chứa ít cacbon hơn gang trắng.
C. Thép là hợp kim của sắt với cacbon ( 2 - 4%).
D. Để luyện được những loại thép chất lượng cao, người
ta dùng phương pháp lò điện.
77. Trong lò cao, sắt oxit có thể bị khử theo 3 phản ứng :
3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 (1) ; Fe3O4 + CO →
3FeO + CO2 (2); FeO + CO → Fe + CO2 (3)
Ở nhiệt độ khoãng 700-800oC, thì có thể xảy ra phản ứng
A. (1). B. (2). C. (3).
D. cả (1), (2) và (3)
78. Trong bèn hîp kim cña Fe víi C (ngoµi ra cßn cã l-îng nhá Mn,
Si, P, S, ...) víi hµm l-îng C t-¬ng øng: 0,1% (1); 1,9% (2); 2,1% (3)
vµ 4,9% (4) th× hîp kim nµo lµ gang vµ hîp kim nµo lµ thÐp?
Gang ThÐp Gang ThÐp
A. (1), (2) (3), (4) B. (3), (4) (1), (2)
C. (1), (3) (2), (4) D. (1), (4) (2), (3)
79. Tr-êng hîp nµo d-íi ®©y kh«ng cã sù phï hîp gi÷a nhiÖt ®é (oC)
vµ ph¶n øng x¶y ra trong lß cao?
A. 1800
C + CO2 → 2CO
B. 400 CO + 3Fe2O3 → 2Fe3O4 + CO2
C. 500-600 CO + Fe3O4 → 3FeO + CO2
D. 900-1000 CO + FeO → Fe + CO2
80. Hòa tan hòan toàn m gam oxit FexOy cần 150 ml dung dịch HCl
3M, nếu khử toàn bộ (m) gam oxit trên bằng CO nóng, dư thu được
8,4 gam sắt. Xác định CTPT của oxit sắt
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Chỉ có câu B đúng
81. Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5,04 gam hỗn hợp (A) gồm
các oxit sắt. Hòa tan hoàn toàn (A) trong dung dịch HNO3 thu được
0,035 mol hỗn hợp (Y) gồm NO và NO2. Tỷ khối hơi của Y đối với
H2 là 19. Tính x
A 0,06 mol B. 0,065 mol C. 0,07 mol D. 0,075 mol
82. Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl.
Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không bị chuyển hó thành hợp
chất sắt ba, người ta có thể cho thêm vào dd:
A. 1 lượng sắt dư. B. 1 lượng kẽm dư.
C. 1 lượng HCl dư. D. 1 lượng HNO3 dư.
83. Cho 4,58 gam hỗn hợp A gồm Zn, Fe và Cu vào cốc đựng dung
dịch chứa 0,082 mol Cu SO4 . Sau phản ứng thu được dung dịch B và
kết tủa C . Kết tủa C có các chất :
A. Cu, Zn B. Cu, Fe C. Cu, Fe, Zn D. Cu
84 Nhiệt phân hoàn toàn 7,2 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, sau phản
ứng thu được m gam chất rắn. m có giá trị là:
A. 2,88. B. 3,09. C. 3,2. D. không xác
85. ChÊt nµo d-íi ®©y lµ chÊt khö oxit s¾t trong lß cao?
A. H2 B. CO
C. Al D. Na.
86. NhËn xÐt nµo d-íi ®©y lµ kh«ng ®óng cho ph¶n øng oxi hãa
hÕt 0,1 mol FeSO4 b»ng KMnO4 trong H2SO4:
A. Dung dÞch tr-íc ph¶n øng cã mµu tÝm hång. B.
Dung dÞch sau ph¶n øng cã mµu vµng.
C. L-îng KMnO4 cÇn dïng lµ 0,02 mol D.
L-îng H2SO4 cÇn dïng lµ 0,18 mol
87. §Ó 28 gam bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thÊy khèi
l-îng t¨ng lªn thµnh 34,4 gam. TÝnh % s¾t ®· bÞ oxi hãa, gi¶ thiÕt
s¶n phÈm oxi hãa chØ lµ s¾t tõ oxit.
A. 48,8% B. 60,0% C.
81,4% D. 99,9%
88.Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 g trong dung dịch HCl.
Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại
giảm 1,68%. Kim loại đó là
A. Zn. B. Fe.
C. Al. D. Ni.
89. Ngâm một đinh sắt nặng 4 g trong dung dịch CuSO4, sau một
thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 g. Khối lượng
sắt tham gia phản ứng là
A. 1,9990 g. B. 1,9999 g.
C. 0,3999 g. D. 2,1000 g.
90. Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2
(đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có
khối lượng là 55,6 g. Thể tích khí H2 (đktc) được giải phóng là
A. 8,19 lít. B. 7,33 lít .
C. 4,48 lít. D. 6,23 lít.
91. Hoøa tan moät löôïng FeSO4.7H2O trong nöôùc ñeå ñöôïc 300ml
dung dòch. Theâm H2SO4 vaøo 20ml dd treân thì dung dòch hoãn
hôïp thu ñöôïc laøm maát maøu 30ml dd KMnO4 0,1M. Khoái löôïng
FeSO4. 7H2O ban ñaàu laø
A. 65,22 gam B. 62,55 gam
C. 4,15 gam D. 4,51 gam
92. Hoaø tan hoaøn toaøn 10 g hh muoái khan FeSO4 vaø Fe2(SO4)3.
Dung dòch thu ñöôïc cho p öù hoaøn toaøn vôùi 1,58 g KMnO4 trong
moâi tröôøng axit H2SO4. Thaønh phaàn phaàn traêm theo khoái
löôïng cuûa FeSO4 trong hh laø:
A. 76% B. 67%
C.24% D. Ñaùp aùn khaùc
 LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2009
GV. Thaân Troïng Tuaán Taøi lieäu oân thi Toát Nghieäp THPT vaø Ñaïi Hoïc
Trang 6
93. Cho hh Fe vaø FeS taùc duïng vôùi dd HCl dö thu 2,24 lít hoãn
hôïp khí (ñktc) coù tyû khoái ñoái vôùi H2 baèng 9. Thaønh phaàn %
theo soá mol cuûa Fe trong hoãn hôïp ban ñaàu laø :
A. 40% B. 60%
C.35% D. 50%
94. Cho 20 gam hh Fe vaø Mg taùc duïng heát vôùi dd HCl thaáy
coù 1,0 gam khí hiñroâ thoaùt ra. Ñem coâ caïn dung dòch sau phaûn
öùng thì thu ñöôïc bao nhieâu gam muoái khan.
A. 50 gam B. 60 gam C. 55,5 gam
D. 60,5 gam
95. Hßa tan 2,16 gam FeO trong l-îng d- dung dÞch HNO3 lo·ng thu
®-îc V lÝt (®ktc) khi NO duy nhÊt. V b»ng:
A. 0,224 lÝt B. 0,336 lÝt
C. 0,448 lÝt D. 2,240 lÝt
96.Thªm dd NaOH d- vµo dd chøa 0,015 mol FeCl2 trong kh«ng khÝ.
Khi c¸c pø x¶y ra hoµn toµn th× khèi l-îng ↓thu ®-îc là
A. 1,095 gam B. 1,350 gam
C. 1,605 gam D. 13,05 gam
97. TÝnh l-îng I2 h×nh thµnh khi cho dung dÞch chøa 0,2 mol FeCl3
ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch chøa 0,3 mol KI.
A. 0,10 mol B. 0,15...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement