Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hr_10012002
#673608

Download Tiểu luận Xuất khẩu thanh long sang thị trường Hoa Kỳ miễn phí

LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu 6
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 7
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
4. Phương pháp nghiên cứu 7
5. Nội dung và kết cấu của đề tài 7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MÔN HỌC 8
1. KHÁI QUÁT Về KINH TẾ VĨ MÔ 8
1.1 Một số khái niệm 8
1.1.1 Kinh tế học 8
1.1.2 Định luật Okun 9
1.1.3 Chu kỳ kinh doanh 9
1.1.4 Nền kinh tế hỗn hợp 9
1.2 Đối tượng và phương pháp nguyên cứu của kinh tế vĩ mô 9
1.3 Mục tiêu và công cụ trong kinh tế 9
2. HOẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC DÂN 10
2.1 Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) 10
2.1.1 Khái niệm tổng sản phẩm quốc dân 10
2.1.2 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 10
2.2. Phương pháp xác định GDP và GNP 11
3. THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT 11
3.1 Thất nghiệp 11
3.1.1 Tác hại của thất nghiệp 11
3.1.2 Thế nào là thất nghiệp 12
3.2 Lạm phát 13
3.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 14
4. TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 15
4.1 Tổng cầu và sản lượng cân bằng 15
4.2 Tổng cầu trong mô hình kinh tế đơn giản. 15
4.3 Tổng cầu trong nền kinh tế đóng có sự tham gia của Chính phủ. 15
4. Chính sách tài khóa 15
5. TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ. 15
5.1 Chức năng của tiền tệ 15
5.2 Mức cung tiền và vai trò kiểm soát tiền tệ của ngân hàng trung ương (NHTW)
16
5.2.1. Tiền cơ sở 16
5.2.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại 16
5.3 Mức cầu tiền tệ 16
5.3.1 Các loại tài sản tài chính: 16
5.3.2 Mức cầu về tiền: 16
6. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 17
6.1 Nguyên tắc lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế. 17
6.2 Tỷ giá hối đoái 17
6.2.1. Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối 17
6.2.2. Các nguyên nhân của những sự dịch chuyển các đường cung và cầu về tiền trên thị trường ngoại hối. 17
7. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 18
7.1.Định Nghĩa: 18
7.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế 18
7.3 Các yếu tố tạo ra tăng trưởng kinh tế. 18
7.4 Lợi ích và chi phí của tăng trưởng kinh tế 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THANH LONG VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 19
2.1. Thực trạng xuất khẩu thanh long của tỉnh bình thuận trong thời gian qua. 19
2.1.1. Khái quát về ngành thanh long Bình Thuận. 19
2.1.2. ThỊ trường xuất khẩu thanh long của Bình Thuận 20
2.2. Kết quả xuất khẩu thanh long trong thời gian tháng 10, 11, 12. 21
2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu. 21
2.2.2. Giá cả. 21
2.3. Đặc điểm thị trường Hoa kỳ về thanh long. 21
2.3.1. Tình hình tiêu thụ. 21
2.3.2. Cung thanh long trên thị trường Hoa kỳ. 22
2.3.3 Kim ngạch và số lượng. 22
2.4.4 Lợi thế và bất lợi thế của xuất khẩu Thanh long Việt Nam. 23
2.5. Chất lượng và giá cả. 24
2.6. Đánh giá về xuất khẩu thanh long sang thị trường Hoa Kỳ. 25
2.6.1. Kết quả đã đạt được. 25
2.6.2. Nguyên nhân. 25
2.7 Những tồn tại và nguyên nhân. 26
2.7.1 Những tồn tại. 26
2.7.2 Nguyên nhân: 26
2.8. Những giải pháp về chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu thanh long sang thị trường Hoa Kỳ 26
2.8.1. Về phía Nhà nước. 26
2.8.2. Chính sách hỗ trợ cho sản xuất. 26
2.8.3. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường thanh long ở Hoa Kỳ. 26
2.9 Một số kiến nghị khác. 27
KẾT LUẬN 27
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 28
3. Giảng dạy học phần 28
3.1 Giáo trình, tài liệu học tập, giảng viên. 28
3.2. Cơ sở vật chất. 28
3.3. Tính thiết thực của môn học. 29
3.4. Đề xuất các giải pháp. 29
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

và phân phối cho các thành viên của xã hội. Kinh tế học nghiên cứu hoạt động của con người trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
Kinh tế học được chia thành hai ngành lớn:
- Kinh tế học vĩ mô: Nghiên cứu hoạt động của toàn bộ tổng thể rộng lớn của nền kinh tế như tăng trưởng kinh tế, sự biến động giá cả và việc làm của cả nước, cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái...
- Kinh tế vi mô: Nghiên cứu sự hoạt đông của các tế bào trong nên kinh tế là các doanh nghiệp hay gia đình, nghiên cứu những yếu tố quyết định giá cả trong các thị trường riêng lẻ...
Tùy theo cách thức sử dụng, kinh tế học được chia thành hai dạng:
- Kinh tế học thực chứng: Mô tả và phân tích các sự kiện, những mối quan hệ trong nền kinh tế. Trả lời câu hỏi: “là bao nhiêu?”, “là gì?”, “Như thế nào?”.
- Kinh tế học chuẩn tắc: Đề cập đến mặt đạo lý được giải quyết bằng sự lựa chọn. Trả lời câu hỏi: “Nên làm cái gì?”
Định luật Okun
Ý tưởng cơ bản của Định luật Okun: Sản lượng thực tế càng thắp hơn sản lượng tiềm năng thì thất nghiệp tăng thêm càng nhiều. Có cách ước lượng:
- P.A. Samuelson và W.D Nordhaus: Khi sản lượng thực tế thắp hơn sản lượng tiềm năng 2% thì thất nghiệp sẽ tăng thêm 1%.
- R. Dornbursch và S. Fischer: Khi tốc độ tăng của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sản lượng tiềm năng 2,5% thì thất nghiệp sẽ giảm bớt 1%.
Chu kỳ kinh doanh
Chu kỳ kinh doanh là hiện tượng sản lượng thực tế dao động lên xuống theo thời gian xoay quanh sản lượng tiềm năng:
- Nếu sản xuất bị thu hẹp đến mức sản lượng thực tế nhỏ hơn sản lượng tiềm năng thì nền kinh tế bị suy thóai nghiêm trọng có thể dẫn đến khủng hỏang.
- Nếu sản xuất mở rộng đến mức sản lượng thực tế lớn hơn sản lượng tiềm năng thì thường xảy ra lạm phát cao.
Nền kinh tế hỗn hợp
Nền kinh tế hỗn hợp là một nền kinh tế trong đó cơ chế thị trường xác định giá cả và sản lượng trong nhiều lĩnh vực, còn Chính phủ thì điều tiết thị trường thông qua các chương trình thuế, chi tiêu và ban hành các luật lệ. Mô hình “kinh tế hỗn hợp” của từng nước có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ can thiệp của Chính phủ đối với thị trường.
Nền kinh tế hỗn hợp có 4 nhóm tác nhân:
+ Người tiêu dùng:
+ Nhà doanh nghiệp:
+ Chính phủ:
+ Người nước ngoài
1.3 Mục tiêu và công cụ trong kinh tế
1.3.1 Các mục tiêu kinh tế vĩ mô:
Thành tựu kinh tế vĩ mô được đánh dấu theo 3 dấu hiệu chủ yếu:
- Sự ổn định kinh tế: kết quả của việc giải quyết tốt những vấn đề cấp bách như lạm phát, suy thoái, thất nghiệp trong thời kỳ ngắn hạn.
- Tăng trưởng kinh tế đòi hỏi giải quyết những vấn đề dài hạn hơn như chính sách tiết kiệm, chính sách đầu tư, chính sách công nghệ, chính sách đào tạo…
- Công bằng trong phân phối vừa là vấn đề xã hội vừa là vấn đề kinh tế.
Các chính sách kinh tế vĩ mô:
1.3.2.1 Chính sách tài khóa:
1.3.2.2 Chính sách tiền tệ:
1.3.2.3 Chính sách thu nhập:
1.3.2.4 Chính sách kinh tế đối ngoại
2. HOẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC DÂN
2.1 Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
2.1.1 Khái niệm tổng sản phẩm quốc dân
Tổng sản phẩm quốc dân là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị bằng tiền của các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một quốc gia sản xuất trong một thời kỳ bằng các yếu tố sản xuất của mình.
GNP danh nghĩa (GNPn), đo lường tổng sản phẩm quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ, theo giá cả hiện hành, tức là giá cả của cùng thời kỳ đó. Nó được dùng để nghiên cứu mối quan hệ tài chính, ngân hàng.
GNP thực tế (GNPr), đo lường tổng sản phẩm quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ, theo giá cả cố định ở một thời kỳ được lấy làm gốc. Nó được dùng khi phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế.
2.1.2 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Tổng sản phẩm quốc nội đo lường tổng giá trị của các hàng hóa dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm).
GDP = GNP – NIA
NIA: Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài là phần chênh lệch giữa thu nhập của công dân nước ta ở nước ngoài và công dân nước ngoài ở nước ta.
Ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích kinh tế vĩ mô.
- Là những thước đo tốt nhất về thành tựu của một đất nước.
- Các nhà kinh tế sử dụng GNP và GDP để so sánh quy mô sản xuất của các nước khác nhau trên thế giới sau khi tính chuyển số liệu về đồng USD.
- Tính tốc độ tăng trưởng GDP hay GNP thực tế để phân tích những biến đổi và sản lượng của một đất nước trong thời gian khác nhau.
- Phân tích sự thay đổi của mức sống dân cư thông qua chỉ tiêu GDP và GNP bình quân đầu người
- GNP bình quân đầu người là một thước đo tốt hơn xét theo khía cạnh số lượng hàng hóa và dịch vụ mà mỗi người dân một nước có thể mua được.
- GDP bình quân đầu người là thước đo tốt hơn về số lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra tính bình quân cho một người dân
2.2. Phương pháp xác định GDP và GNP
Trước đây GDP được tính toán dựa trên cơ sở hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân (MPS) do Liên xô (cũ) soạn thảo. Từ năm 1992 việc xác định GDP theo hệ thống tài khoản quốc gia (SNA)
Sơ đồ luân chuyển kinh tế vĩ mô (Phụ lục)
Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm.
Phương pháp xác định GDP theo luồng thu nhập hay chi phí:
Phương pháp xác định GDP theo giá trị gia tăng.
Phương pháp xác định GNP.
3. THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT
3.1 Thất nghiệp
3.1.1 Tác hại của thất nghiệp
- Khi thất nghiệp ở mức cao, sản xuất sút kém, tài nguyên không được sử dụng hết, thu nhập của dân cư giảm sút, kéo theo nạn lạm phát.
- Nhiều hiện tượng tiêu cực phát triển, sự gia tăng các tệ nạn xã hội làm xói mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống, gây tổn thương về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người.
3.1.2 Thế nào là thất nghiệp
3.1.2.1 Vài khái niệm
- Những người trong độ tuổi lao động là những người ở độ tuổi có nghĩa vụ và quyền lợi lao động theo quy định đã ghi trong Hiến pháp.
- Lực lượng lao động là số người trong độ tuổi lao động đang có việc hay chưa có việc làm nhưng đang tìm kiếm việc làm.
- Người có việc là những người đang làm cho các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội…
- Người thất nghiệp là người hiện đang chưa có việc nhưng mong muốn và đang tìm kiếm việc làm.
3.1.2.1 Tỷ lệ thất nghiệp
- Tỷ lệ thất nghiệp là % số người thất nghiệp so với tổng số người trong lực lượng lao động.
- Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp của một quốc gia.
3.2 Lạm phát
3.2.1. Lạm phát là gì?
- Lạm phát là sự tăng lên liên tục của mức giá trung bình theo thời gian
- Lạm phát được đặc trưng bởi chỉ số chung của giá cả và loại chỉ số biểu hiện lạm phát gọi là chỉ số lạm phát hay chỉ số giá cả chung của toàn bộ hàng hoá cấu thành tổng sản phẩm quốc dân. Nó chính là GNP danh nghĩa/GNP thực tế.
- Trong thực tế thường được thay thế bằng một trong hai loại chỉ số giá thông dụng khác: ch
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement