Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lang_tu
#673605

Download Tiểu luận Cách mạng tháng tám - 1945 miễn phí

MỤC LỤC
Trang
A. LỜI NÓI ĐẦU 1
B . NGUYÊN NHÂN , Ý NGHĨA LỊCH SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CÁNH MẠNG THÁNG 8 - 1945 2
I. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI 2
1. Nguyên nhân khách quan 2
2. Nguyên nhân chủ quan 2
3.Kết luận 3
II. Ý NGHĨA LỊCH SỬ 5
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 7
IV.SỰ CHUẨN BỊ CHU ĐÁO, CHỌN ĐÚNG THỜI CƠ CỦA ĐẢNG VÀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 9
C. KẾT LUẬN 12
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 13
 
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Mục lục
Trang
A. Lời nói đầu 1
B . Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945 2
I. Nguyên nhân thắng lợi 2
1. Nguyên nhân khách quan 2
2. Nguyên nhân chủ quan 2
3.Kết luận 3
II. ý Nghĩa lịch sử 5
III. Bài học kinh nghiệm 7
IV.Sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh 9
C. KếT LUậN 12
THƯ MụC TàI LIệU THAM KHảO 13
A. Lời nói đầu
Lịch sử Đảng ta như Bác Hồ khẳng định là một pho lịch sử bằng vàng.Việc nghiên cứu và học tập lịch sử Đảng có hệ thống và sâu sắc cũng góp phần làm sáng tỏ kho tàng quý báu đó,đồng thời có giá trị về lí luận và chính trị- thực tiễn cho mỗi cán bộ,đảng viên và mọi người dân trong giai đoạn cánh mạng hiện nay.
Lịch sử chính là sự gắn kết giữa quá khứ với hiện tại.Muốn hiểu về một dân tộc thì ta phải tìm hiểu về lịch sử , đi về cội nguồn của dân tộc đó.
Lịch sử Việt Nam la lịch sử của hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.Từ thời Lạc Long Quân - Âu Cơ khai sinh lập địa ,vua Hùng có công dựng nước và giữ nước đến thời bà Trưng , bà Triệu cưỡi voi giết giặc. Những trang sử hào hùng cứ nối tiếp nhau :
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có
(Bình ngô đại cáo - Nguyễn Trãi )
Dân tộc ta đã viết những trang sử hào hùng , chói lọi của Bạch Đằng ,Chi Lăng, Xương Giang .... gắn liền với tên tuổi những anh hùng dân tộc như Ngô Quyền , Quang Trung Nguyễn Huệ ... Những trang sử đó đã soi đường , dẫn lối cho dân tộc ta trong quá khứ , hiện tại và tương lai.
Nói đến những trang sử vàng của dân Việt Nam hôm nay thì thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám - 1945 quả là một chiến thắng lịch sử. Nó đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch dân tộc ta, mở ra một thời đại mới , và cũng là một thách thức mới với chính quyền non trẻ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà trước ba kẻ thù " Giặc đói , giặc dốt và giặc ngoại xâm ". Mở ra một thời đại đấu tranh cho hoà bình , giải phóng dân tộc , đấu tranh vì "Tự do , bình đẳng ,bác ái ". Một thời đại mà tên đất nước gắn liền với tên vị lãnh tụ tài ba kiệt suất thời đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh .
Cuốn tiểu luận " Cách mạng tháng tám - 1945" được biên soạn dưới sự chỉ đạo của giảng viên Lương Phương Thảo trường ĐHBK Hà Nội .
B . Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945
I. Nguyên nhân thắng lợi
1. Nguyên nhân khách quan
Việt Nam là một bộ phận của thế giới nên những điều kiện từ bên ngoài tác động vào Việt Nam là vô cùng quan trọng.
Cuộc chiến tranh giữa lực lượng dân chủ,đồng minh và bè lũ phát xít trên thế giới kết thúc bằng thắng lợi vẻ vang của Liên Xô và các nước dân chủ khác. Cùng với đó là sự thất bại thảm hại của chủ nghĩa phát xít xâm lược , đặc biệt là sự kiện quân đội Nhật đầu hàng đồng minh ( 13 - 8 - 1945 ) đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam .
Từ sau ngày 9 - 3 - 1945 phát xít Nhật là kẻ thù cụ thể , trước mắt của nhân dân Việt Nam . Hồng Quân Liên Xô đã đánh bại phát xít Nhật , quân Nhật ở Đông Dương hết sức hoang mang dao động , mất tinh thần đã tạo ra cơ hội "ngàn năm có một" để chúng ta tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc.
2. Nguyên nhân chủ quan
Cách mạng tháng 8 thắng lợi là do nhân dân ta đã kế thừa và phát huy cao độ truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta .
Nhờ có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 15 năm kể từ khi thành lập Đảng ( 3 - 2 - 1930 ) cách mạng Việt Nam đã trải qua ba cao trào cách mạng là : Cao trào 1930 -1931 , Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 và Cao trào đánh Pháp đuổi Nhật 1939 - 1945 . Đảng đã vận dụng thành công chủ nghĩa Mac - Lenin vào điều kiện cụ thể của đất nước, vạch ra đường lối cách mạng giải phóng dân tộc , dân chủ nhân dân. Kết hợp đúng đắn quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam chia làm hai giai đoạn :
Trước là, tiến hành cách mạng dân tộc,dân chủ nhân dân. Trong cuộc cách mạng này lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân.
Lực lượng cách mạng gồm có nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trí thức ... và tầng lớp địa chủ,phong kiến có ý thức dân tộc. Trong cuộc cách mạng này hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến khăng khít với nhau nhưng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu (quyền lợi dân tộc trên quyền lợi giai cấp ). Đảng đã giải quyết đúng đắn các vấn đề,tính chất ,nhiệm vụ cũng như đối tượng của cách mạng.Xây dựng cách mạng trên lập trường của gia cấp công nhân.
Sau đó , sẽ đi lên chủ nghiã xã hội với lực lượng chủ yếu là giai cấp công nhân, nông dân và giai cấp trí thức sẽ là nền tảng.Mục tiêu cuối cùng của Đảng là chủ nghĩa cộng sản .
Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập , dân chủ đoàn kết toàn dân vào nhiệm vụ chung của cả dân tộc hướng tới một tương lai tươi sáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:" Cách mạng là công việc chung của dân chúng", "Dân khí mạnh thì quân lính nào , súng ống nà cũng không chống lại nổi". Trải qua các thời kì với các mặt trận thích hợp :" Mặt trận dân tộc thống nhất phhản đế ", " Mặt trận dân chủ Đông Dương"và cao nhất là " Mặt trận Việt Minh" ( 19 - 5 1941 ). Đảng đã tập hợp đông đảo các tầng lớp , các giai cấp , các tôn giáo , các dân tộc hướng vào mục tiêu chung là chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày . Đảng cũng rất chú trọng củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân.
Lực lượng vũ trang được xây dựng , củng cố và hoàn thiện dưới sự lãnh đạo của Đảng.Quan trọng nhất là nêu cao lòng tự hào dân tộc ,làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng . Từ sau khởi nghĩa Bắc Sơn ( 1940 ) đội du kích Bắc Sơn đã thành lập sau phát triển thành " Việt Nam cứu quốc quân". Ngày
22 -12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Đến tháng 5 - 1945 Hội nghị quân sự Bắc Kì đã họp và thống nhất" Việt Nam cứu quốc quân " và " Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" thành " Việt Nam giải phóng quân".
Như vậy Đảng ta đã có sự chuẩn bị chu đáo cả về lực lượng và tư tưởng là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thắng lơị của cách mạng tháng 8 - 1945.
3.Kết luận
Thắng lợi của CM tháng 8 là sự kết hợp chặt chẽ và hiệu quả
giữa những điều kiện khách quan và chủ quan trong đó đièu kiện chủ
quan đóng vai trò chủ đạo.Nổi bật nên trong điều kiện chủ quan là vai trò lãnh đạo của Đảng và của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc. Thắng lợi của CM tháng 8 là thắng lợi của khoa học và nghệ thuật phương pháp cách mạng Việt Nam.Tích cực chuẩn bị , chớp lấy thời cơ dũng cảm phát động toàn dân nổi dậy khởi nghiã giành chính quyền là một sáng tạo , một đóng góp to lớn cả vè mặt lí luận và thực tiễn vào phong trào giải phóng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement