Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen_ductinh
#673576

Download Tiểu luận Kinh tế của Các Mác II - Tuần hoàn của tư bản hàng hóa miễn phí

Tuần hoàn của tư bản tiền tệ là một vòng hoàn chỉnh, đóng kín; nó bắt đầu bằng giá trị dưới hình thái tiền tệ và kết thúc bằng giá trị đã lớn lên cũng dưới hình thái tiền tệ. Trong hình thái I, tức là T .T’, quá trình sản xuất nằm ở giữa hai giai đoạn bổ sung cho nhau nhưng lại đối lập với nhau của lưu thông của tư bản; quá trình sản xuất đó chấm dứt trước khi giai đoạn cuối cùng H’ – T’ bắt đầu. Tiền được ứng ra làm tư bản trước hết là cho những yếu tố sản xuất, những yếu tố sản xuất này chuyển thành sản phẩm hàng hóa và sản phẩm hàng hóa này lại chuyển hóa trở lại thành tiền. Đó là một tuần hoàn kinh doanh hoàn chỉnh mà kết quả là tiền có thể dùng vào tất cả mọi việc và cho tất cả mọi người.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Môn : Lý thuyết kinh tế của Các Mác II
Nhóm 3 – K52 KTCT
( Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thanh Nhàn
Bùi Thị Phương Dung
Bùi Thị Thu Trang
Đào Thu Phương )
Chủ đề: Tuần hoàn của tư bản hàng hóa
Tuần hoàn của tư bản:
Tư bản là quan hệ sản xuất xã hội và nó luôn luôn vận động và lớn lên không ngừng. Trong quá trình tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau và liên tục chuyển từ hình thái này sang hình thái khác. Đó là sự tuần hoàn tư bản.
Tuần hoàn của tư bản là sự vận động của tư bản trải qua 3 giai đoạn, lần lượt mang 3 hình thái và thực hiện ba chức năng để rồi quay trở về hình thái ban đầu với giá trị không chỉ được bảo tồn mà còn tăng lên.
Trong các loại tư bản chỉ có tư bản công nghiệp mới có hình thái tuần hoàn đầy đủ gồm ba giai đoạn. Tư bản công nghiệp là hình thái tư bản duy nhất không chỉ chiếm đoạt giá trị thặng dư mà còn tạo ra giá trị thặng dư. Trong sự vận động của tư bản công nghiệp mỗi hình thái của tư bản đều có thể làm điểm mở đầu và kết thúc của tuần hoàn tư bản, tạo nên các hình thái tuần hoàn khác nhau của tư bản công nghiệp.
Tuần hoàn tư bản tiền tệ:
Tuần hoàn tư bản sản xuất:
Tuần hoàn tư bản hàng hoá
Tuần hoàn của tư bản tiền tệ: T- T: Mở đầu và kết thúc đều là tiền. Sự vận động của tư bản biểu hiện ra là sự vận động của tiền. Hàng hoá hay sản xuất chỉ là các yếu tố trung gian không thể tránh được. Đây là hình thái đặc trưng nhất nổi bật nhất, nêu rõ được mục đích của tuần hoàn TBCN là làm tăng giá trị và tạo ra giá trị thặng dư. Nhưng đây là hình thái phiến diện nhất, che giấu quan hệ bóc lột TBCN.
Tuần hoàn tư bản sản xuất: SX- ….-SX. Mở đầu và kết thúc quá trình tuần hoàn là sản xuất, vận động của tư bản biểu hiện ra là sự vận động không ngừng của sản xuất hàng hoá, và tiền tệ chỉ là yếu tố trung gian, toàn bộ quá trình lưu thông H- T- H chỉ là điều kiện cho sản xuất. Tuần hoàn của tư bản không chỉ ra được động cơ, mục đích vận động của tư bản là tăng giá trị và tạo ra giá trị thặng dư, nhưng lại làm rõ được nguồn gốc của tư bản. Nguồn gốc đó là lao động công nhân tích luỹ lại. Nếu chỉ xét riêng tư bản sản xuất ta có thể bị nhầm lẫn mục đích của tư bản là sản xuất, trung tâm của vấn đề là sản xuất nhiều và rẻ, có trao đổi là trao đổi sản phẩm để sản xuất được liên tục
Tuần hoàn tư bản hàng hoá: Mở đầu và kết thúc giai đoạn là hàng hoá. Vận động của tư bản biểu hiện ra là sự vận động của hàng hoá. Hình thái tuần hoàn này nhấn mạnh vai trò của lưu thông hàng hoá và tính liên tục của lưu thông. Quá trình sản xuất và lưu thông của tiền tệ chỉ là điều kiện cho lưu thông hàng hoá.
Quá trình tuần hoàn tư bản hàng hoá vạch rõ sự lưu thông hàng hoá là điều kiện thường xuyên của sản xuất và tái sản xuất, song quá nhấn mạnh vai trò của lưu thông hàng hoá: mọi yếu tố của quá trình sản xuất đều do lưu thông hàng hoá và chỉ gồm có hàng hoá.
Tư bản hàng hoá
Hình thái của tư bản là hàng hoá, trong đó chứa đựng giá trị thặng dư. Hàng hoá được sản xuất ra trong giai đoạn thứ hai nhà tư bản cần bán đi để thu tiền về. Quá trình lưu thông đó có thể trình bày như sau: H’-T’. Chức năng của tư bản hàng hoá là thông qua việc bán hàng hoá đã sản xuất ra để: Một là, hoàn lại cho nhà tư bản dưới hình thái tiền tệ số tư bản đã bỏ ra lúc đầu để sản xuất. Hai là, thực hiện giá trị thặng dư đã được sáng tạo ra trong quá trình sản xuất.
Lần thứ ba tư bản thay đổi hình thái tồn tại của nó. Tư bản trở lại hình thái tư bản tiền tệ. Nhưng bây giờ số tiền của nhà tư bản đã lớn hơn số lượng nguyên có trước kia. Mục đích thu về giá trị thặng dư của các nhà tư bản đã đạt được. Tư bản đã trở lại trong tay chủ nó với một khối lượng lớn hơn. Nhưng để thoả mãn lòng thèm khát vô hạn giá trị thặng dư người ta lại bỏ T’ đó mua tư liệu sản xuất và toàn bộ quá trình lại bắt đầu.
Công thức chung của tuần hoàn của tư bản hàng hóa là:
H’ – T’ – H …..sx…..H’’.
Hàng hoá là điểm mở đầu và kết thúc của tuần hoàn tư bản. Nhưng H’, H’’ không phải là hàng hoá thông thường mà nó mang giá trị thặng dư, tức là tư bản hàng hoá. Trong tuần hoàn của tư bản hàng hoá, tiền tệ và sản xuất chỉ là điều kiện cần thiết của lưu thông hàng hoá. H’ –T’ bao gồm hành vi trao đổi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản xuất, và hành vi trao đổi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Do đó, tuần hoàn của tư bản hàng hoá không chỉ phản ánh vận động của tư bản cá biệt mà còn có thể được sử dụng để nghiên cứu vận động của tư bản xã hội.
Tiếp cận vấn đề theo nghiên cứu của Mác.
Đối tượng nghiên cứu:
Tuần hoàn của tư bản hàng hóa là một hình thái vận động đặc biệt của tư bản công nghiệp.
Trong tuần hoàn của tư bản tiền tệ, sự vận động của tư bản công nghiệp được biểu hiện thành sự vận động của tiền tệ, tiền “đẻ ra” tiền mới bằng chính sự lưu thông của chính nó.
Trong tuần hoàn của tư bản sản xuất, sự vận động đó được biểu hiện dưới hình thức quá trình sản xuất liên tục, dưới hình thức tái sản xuất.
Nhưng tuần hoàn của tư bản công nghiệp còn biểu hiện sự vận động của những khối lượng hàng hóa. Mặt vận động đó của tư bản công nghiệp thể hiện ở tuần hoàn của tư bản hàng hóa, tức là tuần hoàn của tư bản công nghiệp biểu hiện thành tuần hoàn của tư bản hàng hóa, thành sự vận động của các khối lượng hàng hóa.
Cả tuần hoàn của tư bản tiền tệ lẫn tuần hoàn của tư bản sản xuất đều bao gồm lưu thông hàng hóa, nhưng ở đó, lưu thông hàng hóa chỉ được coi như là điều kiện cần thiết cho sự vận động của tư bản tiền tệ và để cho sản xuất được liên tục. Ngược lại, trong tuần hoàn của tư bản hàng hóa, sự vận động của tiền tệ và sự sản xuất liên tục biểu hiện thành những nhân tố cần thiết trong sự vận động của các khối lượng hàng hóa.
Trình tự nghiên cứu:
Mác nghiên cứu 2 vấn đề: Các giai đoạn lưu thông kế tiếp nhau theo một trình tự như thế nào trong tuần hoàn này; và tổng lưu thông và sản xuất nối tiếp nhau như thế nào. Sau đó, Mác làm rõ đặc điểm của điểm xuất phát của tuần hoàn của tư bản hàng hóa, và vạch rõ tính đặc thù của hình thái vận động này của tư bản công nghiệp.
Trình tự kế tiếp nhau của ba giai đoạn tuần hoàn:
Công thức chung của tuần hoàn của tư bản hàng hóa là:
H’ – T’ – H …..Sx…..H’’.
Trong tuần hoàn của tư bản hàng hóa, thứ nhất, sản xuất nằm giữa H’ và H”, tức là sản xuất là điều kiện của lưu thông hàng hóa liên tục.
Thứ hai, cả hai giai đoạn lưu thông, tức tổng lưu thông đi trước sản xuất, lưu thông quyết định tính chất và quy mô của sản xuất.
Tính đặc thù của điểm xuất phát của tuần hoàn của tư bản hàng hóa:
- Điểm xuất phát của tuần hoàn của tư bản tiền tệ bao giờ cũng là T, chứ không phải là T’. Tiền sở dĩ trở thành tư bản vì nó chuyển hóa thành H bao gồm SLĐ và TLSX, nó sẽ c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement