Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Murdoc
#673568

Download Luận văn Nghiên cứu chiết - Trắc quang sự tạo phức đa ligan trong hệ- 1 - (2- pyridylazo) - 2 - naphthol (PAN -2) - Fe (III) - SCN- và ứng dụng phân tích miễn phí

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU . 1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN TỐ SẮT . 3
1.1.1. Vị trí, cấu tạo và tính chất của sắt . 3
1.1.2. Tính chất vật lý của sắt . 4
1.1.3. Tính chất hoá học của sắt Fe3+. 4
1.1.4. Các phản ứng tạo phức của sắt với các thuốc thử . 5
1.1.5. Một số ứng dụng của sắt . 14
1.1.6. Các phương pháp xác định sắt . 16
1.2. TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG TẠO PHỨC CỦA PAN -2. 18
1.2.1. Cấu tạo, tính chất vật lý của PAN - 2 . 18
1.2.2. Khả năng tạo phức của PAN- 2 . 19
1.3. SỰ HÌNH THÀNH PHỨC ĐA LIGAN VÀ ỨNG DỤNG CỦA
NÓ TRONG HÓA PHÂN TÍCH . 21
1.4. CÁC PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHIẾT PHỨC ĐA LIGAN . 23
1.4.1. Một số vấn đề chung về chiết . 23
1.4.2. Các đặc trưng định lượng của quá trình chiết . 25
1.5. CÁC PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN PHỨC
ĐA LIGAN TRONG DUNG MÔI HỮU CƠ. 27
1.5.1. Phương pháp tỷ số mol . 28
1.5.2. Phương pháp hệ đồng phân tử mol . 29
1.5.3. Phương pháp Staric - Bacbanel . 30
1.5.4. Phương pháp chuyển dịch cân bằng . 33
1.6. CƠ CHẾ TẠO PHỨC ĐA LIGAN . 35
1.7. CÁC PHưƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HẤP THỤ PHÂN
TỬ CỦA PHỨC . 37
1.7.1. Phương pháp Komar xác định hệ số hấp thụ phân tử của phức . 37
1.7.2. Phương pháp xử lý thống kê đường chuẩn. 39
1.7.3. Đánh giá kết quả phân tích . 39
Chương II. KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM . 41
2.1. công cụ và thiết bị nghiên cứu . 41
2.1.1. công cụ . 41
2.1.2. Thiết bị nghiên cứu . 41
2.2. Pha chế hoá chất . 41
2.2.1. Dung dịch Fe3+ 10-3M. 41
2.2.2. Dung dịch (PAN- 2) 10-3M. . 42
2.2.3. Dung dịch SCN-: 3.10-1M. (KSCN) . 42
2.2.4. Các dung môi . 42
2.2.5. Dung dịch hóa chất khác . 42
2.3. Cách tiến hành thí nghiệm . 43
2.3.1. Chuẩn bị dung dịch so sánh PAN- 2 . 43
2.3.2. Dung dịch các phức (PAN-2) - Fe3+- SCN-. 43
2.3.3. Phương pháp nghiên cứu . 43
2.4. Xử lý các kết quả thực nghiệm . 44
Chương III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN . 45
3.1. NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐA LIGAN (PAN-2)-Fe3+-SCN-TRONG DUNG MÔI HỮU CƠ . 45
3.1.1. Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đa ligan . 45
3.1.2. Dung môi chiết phức đa ligan (PAN-2) - Fe3+- SCN-. 48
3.1.3. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho sự tạo phức và chiết phức đa ligan (PAN-2)-Fe3+- SCN. 3.2. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHỨC . 59
3.2.1. Phương pháp tỷ số mol xác định tỷ lệ Fe3+: (PAN-2) . 59
3.2.2. Phương pháp hệ đồng phân tử mol xác định tỉ lệ Fe3+:(PAN-2) . 61
3.2.3. Phương pháp Staric- Bacbanel . 63
3.2.4. Phương pháp chuyển dịch cân bằng xác định tỉ số Fe3+: SCN. 66
3.3. NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TẠO PHỨC (PAN -2)-Fe3+- SCN-. 67
3.3.1. Giản đồ phân bố các dạng tồn tại của Fe3+ và các đa ligan theo pH . 67
3.3.2. Giản đồ phân bố các dạng tồn tại của (PAN-2) theo pH . 70
3.3.3. Giản đồ phân bố các dạng tồn tại của HSCN theo pH . 72
3.3.4. Cơ chế tạo phức đa ligan (PAN-2)-Fe3+- SCN. 73
3.4. XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ ĐỊNH LưỢNG CỦA PHỨC (PAN- 2)-Fe3+- SCN
-THEO PHưƠNG PHÁP KOMAR. . 76
3.4.1. Tính hệ số hấp thụ mol e của phức (PAN-2)- Fe3+- SCN-
theo phương pháp Komar . 76
3.4.2. Tính các hằng số Kcb, Kkb, b của phức (PAN-2)-Fe3+-SCN-
theo phương pháp Komar . 77
3.5. XÂY DỰNG PHưƠNG TRÌNH ĐưỜNG CHUẨN PHỤ THUỘC
MẬT ĐỘ QUANG VÀO NỒNG ĐỘ CỦA PHỨC . 79
3.6. XÁC ĐỊNH HÀM LưỢNG SẮT BẰNG PHưƠNG PHÁP CHIẾT - TRẮC QUANG . 81
3.6.1. Xác định hàm lượng sắt trong mẫu nhân tạo bằng phương pháp
chiết - trắc quang . 81
3.6.2. Xác định hàm lượng sắt trong viên nang ferrovit - dược
phẩm thái lan bằng phương pháp chiết - trắc quang . 82
3.7. ĐÁNH GIÁ PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH FE3+BẰNG THUỐC THỬ (PAN-2) . 84
3.7.1. Độ nhạy của phương pháp . 84
3.7.2. Giới hạn phát hiện của thiết bị . 84
3.7.3. Giới hạn phát hiện của phương pháp (Method Detection Limit MDL) . 85
3.7.4. Giới hạn phát hiện tin cậy: Range Detection Limit (RDL) . 86
3.7.5. Giới hạn định lượng của phương pháp (limit of quantitation) (LOQ) . 86
KẾT LUẬN . 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

áp biến đổi liên tục).
3) Phƣơng pháp Staric - Bacbanel.
4) Phƣơng pháp chuyển dịch cân bằng (phƣơng pháp đƣờng thẳng loga).
1.5.1. Phƣơng pháp tỷ số mol (phƣơng pháp đƣờng cong bão hòa)
* Nguyên tắc của phương pháp
Xây dựng đồ thị sự phụ thuộc mật độ quang của dung dịch, vào sự biến
thiên nồng độ của một trong hai cấu tử, khi nồng độ của cấu tử kia không đổi.
Điểm ngoặt trên đồ thị ứng với tỷ số các hệ số tỷ lƣợng của phức, tỷ số này
bằng tỷ số nồng độ các cấu tử tác dụng (CM/CR hay CR/CM ). Nếu điểm ngoặt
trên đƣờng cong bão hòa quan sát không rõ, thì ngƣời ta xác định nó bằng
ngoại suy, bằng cách kéo dài hai nhánh, của đƣờng cong cắt nhau tại một điểm.
* Cách tiến hành
Phƣơng pháp này có thể tiến hành theo hai trƣờng hợp:
Trƣờng hợp 1: CM = const; CR biến thiên, khi đó xét sự phụ thuộc mật
độ quang của phức vào tỷ số CR/CM.
Trƣờng hợp 2: CR= const; CM biến thiên, khi đó xét sự phụ thuộc mật
độ quang của phức vào tỷ số CM/CR.
Trong mỗi trƣờng hợp có thể tiến hành ở hai khoảng nồng độ khác
nhau của ion kim loại M và thuốc thử R, nồng độ của thuốc thử R’ đƣợc lấy ở
điều kiện tối ƣu (CR’ = k.CM). Ai
CR=b2 CM=a2
CR=b1 CM=a1
R
M
C
C
R
M
C
C
Hình 1.1: Đồ thị xác định tỉ lệ M:R theo phương pháp tỷ số mol
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
29
1.5.2. Phƣơng pháp hệ đồng phân tử mol (phƣơng pháp biến đổi liên tục -
phƣơng pháp Oxtromƣxlenko)
* Nguyên tắc của phương pháp
Hệ đồng phân tử mol là dãy dung dịch có tổng nồng độ CM +CR không
đổi nhƣng CM/CR biến thiên. Sau đó thiết lập đƣờng cong phụ thuộc mật độ
quang của phức vào tỷ số nồng độ các chất tác dụng tƣơng ứng với hiệu suất
cực đại của phức đa ligan MnRnRq
’. Đƣờng cong đó đƣợc đặc trƣng bởi một
điểm cực đại, điểm này tƣơng ứng với nồng độ cực đại của phức.
* Cách tiến hành
Chuẩn bị các dung dịch của hai cấu tử M và R có nồng độ bằng nhau,
trộn chúng theo tỷ lệ ngƣợc nhau, giữ nguyên thể tích của dung dịch không
đổi (VM+VR = const  CM+CR = const). Có thể tiến hành thí nghiệm theo hai
dãy thí nghiệm:
Dãy 1: CM+CR = a1 Dãy 2: CM+CR = a2
Trong cả hai dãy thí nghiệm đều lấy nồng độ của ligan thứ hai R’ ở điều
kiện tối ƣu (CR’ = k. CM)
Ai
CM+ CR =a1
CM+ CR =a2
M
R
C
C
( n
m
)
Hình 1.2: Đồ thị xác định thành phần phức theo phương pháp
hệ đồng phân tử mol
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
30
Từ đồ thị ta rút ra một số nhận xét:
- Nếu nhƣ cực đại hấp thụ trên đƣờng cong đồng phân tử không rõ thì
ngƣời ta xác định vị trí của nó bằng cách ngoại suy: Qua điểm của hai nhánh
đƣờng cong ngƣời ta vẽ các đƣờng thẳng cho đến khi chúng cắt nhau. Điểm
ngoại suy cắt nhau của các đƣờng thẳng tƣơng ứng với cực đại trên đƣờng
cong đồng phân tử.
- Nếu trên đồ thị tại các tổng nồng độ khác nhau có các vị trí cực đại
khác nhau, nhƣng hoành độ trùng nhau thì điều đó minh chứng cho sự hằng
định của thành phần phức chất. Ngƣợc lại, ở các tổng nồng độ khác nhau mà
các hoành độ không trùng nhau thì thành phần của phức bị biến đổi, trong hệ
có thể tạo ra một số phức (có sự tạo phức từng nấc).
- Tuy nhiên, nếu sử dụng hai phƣơng pháp đồng phân tử mol và phƣơng
pháp tỷ số mol sẽ không cho biết đƣợc phức tạo thành là đơn nhân hay phức đa
nhân, để giải quyết khó khăn này phải dùng phƣơng pháp Staric- Bacbanel.
1.5.3. Phƣơng pháp Staric - Bacbanel (Phƣơng pháp hiệu suất tƣơng đối)
* Nguyên tắc của phương pháp
Phƣơng pháp này dựa trên việc dùng phƣơng trình tổng đại số các hệ số
tỷ lƣợng của phản ứng, phƣơng trình này đặc trƣng cho thành phần của hỗn
hợp cân bằng trong điểm có hiệu suất tƣơng đối cực đại (tỷ lệ cực đại các
nồng độ sản phẩm phản ứng so với nồng độ biến đổi ban đầu của một trong
các chất tác dụng).
Phƣơng pháp này cho phép xác định thành phần các phức chất tạo đƣợc
theo bất cứ hệ số tỷ lƣợng nào. Xét phản ứng tạo phức sau:
mM + nR +qR’ MmRnRq’
Giả sử ta cần xác định tỷ lệ phức giữa M và R (giữa M và R’ tiến hành
tƣơng tự), khi đó ở nồng độ hằng định của cấu tử M và nồng độ biến thiên của cấu
tử R thì nồng độ phức tạo thành Ck đƣợc xác định bằng phƣơng trình Bacbanel:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
31
CK =
1
1


nm
n
.
m
C
M
(1)
Cách tiến hành:
Chuẩn bị hai dãy dung dịch:
Dãy 1: Cố định nồng độ kim loại (CM = const), thay đổi nồng độ thuốc
thử R (CR biến đổi).
Dãy 2: Cố định nồng độ thuốc thử (CR = const), thay đổi nồng độ kim
loại (CM biến đổi)
Trong cả hai dãy thí nghiệm đều lấy nồng độ của ligan thứ hai R’ ở
điều kiện tối ƣu (CR’=k.CM).
Tiến hành đo mật độ quang của từng dung dịch, tìm giá trị cực đại của
mật độ quang Agh ứng với nồng độ cực đại của phức CKgh.
CKgh =
m
C
M
hay CKgh =
n
C
R
Đối với dãy 1: Xây dựng đồ thị với hệ trục tọa độ:
R
K
C
C = f (
Kgh
K
C
C ) hay
R
i
C
AΔ = f (
gh
i
A
A
Δ
Δ )
Từ đồ thị ta lập phƣơng trình tính m và n, từ (1) ta có:
Kgh
K
C
C =
gh
i
A
A
Δ
Δ =
1
1


nm
n khi
R
i
C
AΔ = max
Đối với dãy 2: Xây dựng đồ thị với hệ trục tọa độ:
M
K
C
C = f (
Kgh
K
C
C ) hay
M
i
C
AΔ = f (
gh
i
A
A
Δ
Δ )
Từ đồ thị ta lập phƣơng trình tính m và n, từ (1) ta có:
Kgh
K
C
C =
gh
i
A
A
Δ
Δ =
1
1


nm
m khi
M
i
C
AΔ = max
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
32
Hình 1.3: Đồ thị biểu diễn các đường cong hiệu suất
tương đối xác định tỷ lệ phức
Từ các đƣờng cong hiệu suất tƣơng đối lập đƣợc rút ra một số nhận xét:
- Khi không có cực đại trên đƣờng cong hiệu suất tƣơng đối đối với bất
kỳ dãy thí nghiệm nào (khi đó đồ thị có dạng một đƣờng thẳng) cũng chỉ ra
rằng hệ số tỷ lƣợng của cấu tử có nồng độ biến thiên bằng 1.
- Nếu đƣờng cong hiệu suất tƣơng đối có điểm cực đại thì nó đƣợc xác
định bằng biểu thức:
gh
i
A
A
Δ
Δ = 1
1
n
m n

 
khi
Δ
:
i
R M
A
C C
= max.
* Các ưu điểm của phương pháp Staric - Bacbanel
- Khác với các phƣơng pháp hệ đồng phân tử mol và phƣơng pháp tỷ số
mol, phƣơng pháp này cho phép xác định không phải là tỷ số các hệ số lƣợng
mà là các giá trị tuyệt đối của chúng, nghĩa là xác định phức tạo thành đơn
nhân hay đa nhân.
- Phƣơng pháp đƣợc áp dụng cho các phản ứng với bất kỳ hệ số tỷ
lƣợng nào.
MR2
M3R2 Δ
.i
R
A
C
M2R3
M2R
MR
i
gh
ΔA
ΔA
0 0,5 1,0
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
33
- Phƣơng pháp không có một giới hạn nào và giả thiết nào liên quan
đến độ bền của phức.
- Phƣơng pháp cho khả năng thiết lập thành phần phức, khi không có
các dữ kiện về nồng độ của chất trong các dung dịch ban đầu, vì rằng chỉ cần
giữ hằng định nồng độ ban đầu của một chất và biết nồng độ tƣơng đối của
chất thứ hai trong một dung dịch của c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement