Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By edwin_nguyen
#673454

Download Tiểu luận Phân tích và bình luận các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết miễn phí

MỤC LỤC
 
MỞ ĐẦU. 1
NỘI DUNG. 1
1. Một số khái niệm chung 1
2. Những khiếm khuyết của VBPL 1
3. Các biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết 2
3.1 Biện pháp hủy bỏ 2
3.2 Biện pháp bãi bỏ 4
3.4 Biện pháp thay thế 6
3.5 Biện pháp đình chỉ thi hành 7
3.5 Biện pháp tạm đình chỉ thi hành 8
3.6 Biện pháp sửa đổi, bổ sung 9
KẾT LUẬN 10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU................................................................................................... 1
NỘI DUNG............................................................................................... 1
MỞ ĐẦU
Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay còn tồn tại nhiều VBPL bất hợp pháp hay còn gọi là VBPL khiếm khuyết, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả điều chỉnh của pháp luật. Việc xử lí VBPL khiếm khuyết hiện nay được thực hiện dưới các hình thức như: sửa đổi, bổ sung, thay thế, đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, hủy bỏ ( quy định tại điều 9 luật ban hành VBQPPL năm 2008 ) và nghị định số 40/2010 NĐ – CP quy định về kiểm tra xử lí văn bản quy phạm pháp luật. Trong bài tập này em xin được chọn đề tài:
“Phân tích và bình luận các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết.”
NỘI DUNG
Một số khái niệm chung
       VBPL là những văn bản được ban hành bởi các chủ thể có thẩm quyền do pháp luật quy định, chứa đựng ý chí của nhà nước nhằm đạt được mục tiêu quản lí và được nhà nước đảm bảo thực hiện.
       VBPL khiếm khuyết được hiểu là văn bản pháp luật “còn thiếu sót, chưa hoàn chỉnh” không đảm bảo về chất lượng mà nhà nước yêu cầu.
         Xử lí VBPL khiếm khuyết là hoạt động của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền trong việc ra phán quyết đối với những văn bản pháp luật khiếm khuyết.
Những khiếm khuyết của VBPL
       VBPL khiếm khuyết là văn bản có một trong những biểu hiện sau đây:
    - Các VBPL không đáp ứng được yêu cầu về chính trị: đó là các VBPL (chủ yếu là các VBQPPL) có nội dung không phù hợp với đường lối, chính sách của  đảng. Các VBPL có nội dung không phù hợp với ý chí và lợi ích chính đáng của nhân dân cũng bị coi là khiếm khuyết về chính trị.
     - Các VBPL không đáp ứng yêu cầu về pháp lí : VBPL vi phạm thẩm quyền ban hành( thẩm quyền nội dung và thẩm quyền về hình thức) như  VBPL có tên gọi không đúng theo quy định của pháp luật hiện hành hay sử dụng không đúng vai trò của văn bản đối với công việc được giải quyết; VBPL do chủ thể ban hành sử dụng để giải quyết công việc không thuộc thẩm quyền do pháp luật quy định với chủ thể đó. VBPL có nội dung trái với quy định của pháp luật: là những văn bản có nội dung là những quy phạm hay những mệnh lệnh không đúng với pháp luật hiện hành: VBPL không viện dẫn hay viện dẫn sai những văn bản làm cơ sở pháp lí của văn bản đó. Nội dung VBQPPL của cấp dưới trái với nội dung VBQPPL của cấp trên; văn bản hành chính có các quy định mang tính quy phạm trái với các QPPL hiện hành:Các VBADPL hay các văn bản hành chính có nội dung trái với quy định của VBQPPL. Các mệnh lệnh trong văn bản hành chính không đúng với những mệnh lệnh trong văn bản áp dụng pháp luật mà nó tổ chức thực hiện. VBPL có nội dung không phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hay tham gia. Văn bản pháp luật có sự vi phạm các quy định về thể thức và thủ tục ban hành:  VBPL thiếu những đề mục cần thiết hay được trình bày các đề mục không đúng quy định của pháp luật. VBPL có thể có sự vi phạm về thủ tục trong việc ban hành VBQPPL hay không thực hiện những thủ tục là cơ sở để xác định tính hợp pháp cho VBADPL.
-   VBPL không đáp ứng được yêu cầu về khoa học: VBPL có nội dung không phù hợp với thực trạng và quy luật vận động của đời sống xã hội hay có sự khiếm khuyết về kĩ thuật pháp lí.
Các biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết
Điều 27 Nghị định 40/2010/NĐ-CP quy định: 
“Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật gồm:
1. Đình chỉ việc thi hành một phần hay toàn bộ nội dung văn bản;
2. Hủy bỏ, bãi bỏ một phần hay toàn bộ nội dung văn bản.”
          Điều 9 Luật ban hành VBQPPL năm 2008 quy định: “ Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hay đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật” (Luật ban hành VBQPPL năm 2008)
        Như vậy theo quy định của pháp luật : dựa vào tính chất, mức độ khiếm khuyết của VBPL và bản chất của mỗi biện pháp xử lí, chủ thể có thẩm quyền lựa chọn một trong các biện pháp dưới đây để xử lí VBPL khiếm khuyết.
   3.1 Biện pháp hủy bỏ
     Hủy bỏ là ra quyết định làm mất hiệu lực cả về trước của một văn bản pháp
lí kể từ khi văn bản đó được ban hành.( Từ điển pháp luật- Hành chính Pháp_Việt trang 32). Hủy bỏ VBPL là hình thức xử lí nhằm phủ nhận hoàn toàn hiệu lực pháp lí của VBPL kể từ thời điểm văn bản đó được ban hành.
Đối tượng áp dụng và trường hợp áp dụng
     Hủy bỏ là biện pháp xử lí được áp dụng với toàn bộ hay một phần VBPL bao gồm cả VBQPPL,VBADPL và văn bản hành chính có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng như: một phần hay toàn bộ văn bản đó được ban hành trái thẩm quyền về hình thức, thẩm quyền về nội dung hay không phù hợp với quy định của pháp luật từ thời điểm văn bản được ban hành.(khoản 1 điều 29 nghị định 40/2010/NĐ-CP).
       Áp dụng biện pháp hủy bỏ toàn bộ văn bản đối với trường hợp văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do người không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành; hủy bỏ một phần VBPL thường là hủy bỏ các quy phạm pháp luật trong văn bản do người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành nhưng không đúng hình thức văn bản theo quy định của pháp luật; các quy phạm pháp luật trong văn bản do người không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành.
Hậu quả pháp lí
         VBPL bị hủy bỏ sẽ hết hiệu lực pháp luật kể từ khi văn bản đó được quy định là có hiệu lực pháp lí . Điều đó có nghĩa là nhà nước hoàn toàn không thừa nhận giá trị pháp lí của văn bản bị hủy bỏ ở mọi thời điểm, cho dù trên thực tế trước khi bị hủy bỏ nó đã từng được coi là có hiệu lực và có thể đã được thi hành.
        Nếu văn bản bị hủy bỏ là VBADPL thì pháp luật quy định trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn của chủ thể ban hành văn bản theo quy định tại bộ luật Dân sự năm 2005 nếu có thiệt hại xảy ra trên thực tế do việc thực hiện VBADPL trái pháp luật đó. Ngoài ra chủ thể ban hành VBPL khiếm khuyết tùy vào tính chất mức độ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hành chính hay trách nhiệm hình sự.
Chủ thể có thẩm quyền hủy bỏ VBPL khiếm khuyết
- UBTVQH có quyền hủy bỏ VBPL của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao trái pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH.
      - Tòa án nhân dân cấp trên có quyền  hủy bỏ văn bản áp dụng pháp luật do tòa án nhân dân cấp dưới ban hành nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tòa án hành chính có quyền hủy bỏ VBADPL của cơ quan hành chính nhà nước trong một số loại việc do pháp luật quy định.
      - Cơ quan nhà nước ra quyết định hủy bỏ VBPL khiếm khuyết do chính mình ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác về chủ thể có thẩm quyền xử lí văn bản đó.
Nhận xét
          Hủy bỏ VBPL là một biện pháp xử lí VBPL k...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement