Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sosof_solo
#673449

Download Tiểu luận Download sáng kiến kinh nghiệm, kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên-Quản lý giáo dục- Những biện pháp miễn phí

Mục lục
 
Trang
Phần mở đầu 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục đích nghiên cứu 7
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 7
4. Đối tượng nghiên cứu 8
5. Phương pháp nghiên cứu 8
Phần nội dung 9
Chương I. Cơ sở lý luận và pháp lý 9
1. Cơ sở lý luận 9
2. Cơ sở pháp lý 11
Chương 2. Chuong II:Thực trạng của việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT Bình Thuận – Thuận châu – Sơn La 15
2.1 2.1. Đặc điểm tình hình 15
2.2.2.2. Th?c tr?ng ch?t lu?ng đội ngũ giáo viên , ch?t lu?ng d?y và h?c ? tru?ng THPT Bình Thu?n -Thu?n Châu - Son 18
2 2.3. Những tồn tại trong việc quản lý nhằm xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường THPT
Bình Thuận – Thuận châu – Sơn La 21
Chương 3. Chuong III: Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT
Bình Thuận – Thuận châu – Sơn La 24
3.1. 3.1.Kiện toàn cấu trúc bộ máy chuyên môn trong nhà trường: Tổ chức lao động một cách khoa học của người cán bộ quản lý. 24
3.2. Xây dựng đội ngũ giáo viên tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ và năng lực. 25
3.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “ Dân chủ, Kỷ cương , Tình thương, Trách nhiệm”, thi đua hai tốt sử dụng phương pháp kinh tế sư phạm và tâm lý xã hội trong nhà trường . 26
3.4.Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá trong chuyên môn: 29
3.5. Phát huy nguồn nhân lực phục vụ cho công tác dạy và học. 30
Kết luận 32
1.Một số kết luận 32
2.Các kiến nghị 33
Phần tàI liệu tham khảo 34
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ột quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên và học sinh, trong đó dưới tác động chủ đạo tổ chức, điều khiển hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đặt ra” (Giáo trình quản lý giáo dục và đào tạo, phần III tr 53, Hà Nội 2009).
Bản chất của quá trình dạy học là một hệ thống toàn vẹn bao gồm hai thành tố cơ bản quyết định, luôn tương tác với nhau đó là dạy và học. Dạy học xen kẽ và thâm nhập vào nhau, quy định lẫn nhau.
Các nhiệm vụ cơ bản là:
Tổ chức, điều khiển người học nắm vững hệ thống tri thức khoa học và hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng.
Tổ chức, điều khiển người học hình thành, phát triển năng lực và những phẩm chất trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo.
Tổ chức, điều khiển người học hình thành, phát triển thế giới quan khoa học, nhân sinh quan và các phẩm chất, thói quen hành vi đạo đức.
Lý luận dạy học giáo dục hiện đại đã chỉ rõ : Học là hoạt động trung tâm trong quá trình dạy học . Quá trình học của trò là quá trình tự giác, tích cực chủ động, tự lực nhận thức và phát triển nhưng được điều khiển
Hoạt động dạy của thầy là hoạt động có tổ chức, điều khiển của giáo viên đối với nhận thức của học sinh. Quá trình dạy của thầy có hai chức năng cơ bản gắn bó chặt chẽ không thể tách rời, đó là:
+ Thầy tổ chức, điều khiển hoạt động sự lĩnh hội của trò.
+ Trò tự điều khiển sự lĩnh hội của bản thân nhằm mục đích học tập.
Hoạt động dạy học của thầy và trò phải hướng vào đáp ứng mục đích,
nhu cầu lợi ích của người học. Dạy cho học sinh học để biết, học để làm, học để tồn tại, học để hoà nhập.
Quá trình dạy học là thực hiện mối quan hệ biện chứng giữa phương pháp (P) với mục tiêu (M), nội dung chương trình dạy học các môn học(N) - Mô hình M-N-P.
Hướng vào việc triệt để phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự lực chiếm lĩnh tri thức của học sinh theo mô hình dạy học hợp tác sau:
Bài học:
Tri thức
Kỹ năng
- Thái độ
Trò chủ động:
Tự tổ chức
Tự điều khiển
Tự lực
Cộng tác
Tự chiếm lĩnh
Thầy chỉ đạo:
- Tổ chức
- Điều khiển
- Hướng dẫn
- Truyền thụ
Hợp tác
Giúp đỡ
Thông tin
Liên hệ ngược
Kết quả
học tập
2. Những cơ sở pháp lý:
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 1992(điều 35) đã ghi “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu, Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài”. Điều đó cho thấy nhận thức sâu sắc của Đảng ta về vị trí giáo dục - Đào tạo trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhu cầu trí tuệ của con người.
Nghị quyết TW khoá VIII đã khẳng định : “ Muốn tiến hành công nghiệp hoá - Hiện đại hoá thắng lợi phải triển mạnh Giáo dục - Đào tạo phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”.
Nghị quyết TW 2 khoá VIII đã chỉ ra : “ Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, giáo dục đạo còn nhiều yếu kém, bất cập cả về quy mô, cơ cấu nhất là chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi lớn ngày càng cao về nhân lực…”
Điều 14 Luật Giáo dục đã ghi : “ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục…”
Chương I, Điều 1 Điều lệ trường phổ thông có viết : “ Trường Phổ Thông có mục đích giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, chuẩn bị tốt cho thanh thiếu niên đi vào đào tạo nghề nghiệp, từ công dân đến đại học và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc…”
§èi t­îng lao ®éng s­ ph¹m trong tr­êng trung häc phæ th«ng lµ häc sinh nã mang ®Æc ®iÓm lao ®éng s­ ph¹m cña ng­êi thÇy ë chç lµ ng­êi tæ chøc h­íng dÉn, ®iÒu khiÓn, ®éng viªn gióp ®ì häc sinh ®Ó lÜnh héi nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Do ®ã ®ßi hái ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr­êng ph¶i th­êng xuyªn n©ng cao më réng tri thøc vµ n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n.
LuËt Gi¸o dôc cña n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam viÕt: “Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quan träng trong viÖc b¶o ®¶m chÊt l­îng gi¸o dôc”. Nãi vÒ tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn. LuËt Gi¸o dôc n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: “Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyªn n©ng cao chÊt l­îng phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, nªu g­¬ng tèt cho ng­êi häc”.
§iÒu lÖ tr­êng trung häc phæ th«ng còng chØ râ: “Nhµ gi¸o ph¶i cã tr¸ch nhiÖm rÌn luyÖn ®¹o ®øc, häc tËp v¨n hãa, båi d­ìng chuyªn m«n
nghiÖp vô ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc”.
ChØ thÞ 40 - CT/TW cña Ban BÝ th­ vÒ viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
H­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2008 - 2009 ®· nªu: “ Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ công tác đổi mới ph­¬ng ph¸p d¹y häc (PPDH) và các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường c¬ së vËt chÊt (CSVC), thiết bị dạy học, động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích. Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua bồi dưỡng giáo viên, dự giờ trao đổi kinh nghiệm, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi giáo viên giỏi các cấp.”
Nh­ vËy, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña gi¸o dôc trong mét nhµ tr­êng ®­îc quyÕt ®Þnh bëi tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc s­ ph¹m vµ uy tÝn cña ®éi ngò gi¸o viªn. Do ®ã nhiÖm vô ®Æt ra trong c¸c nhµ tr­êng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ßi hái ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña sù nghiÖp ®æi míi vÒ gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay nh»m phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.
Tãm l¹i, viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn trong c¸c nhµ tr­êng kh«ng chØ lµ nhiÖm vô riªng cña tr­êng nµy hay tr­êng kh¸c mµ ®ã lµ nhiÖm vô träng t©m cña ngµnh gi¸o dôc; nhiÖm vô chung cña nhµ n­íc vÒ
c«ng t¸c båi d­ìng nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cho ®éi
ngò nhµ gi¸o trong giai ®o¹n hiÖn nay.
§Ó thùc hiÖn ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, b¶n th©n ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Æt ra cho mçi nhµ tr­êng th× tr­íc hÕt ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh, phÊn ®Êu v­¬n lªn, ph¸t huy néi lùc ®Õn møc cao nhÊt trong qu¸ tr×nh x©y dùng, ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý trong c¸c nhµ tr­êng ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o kh«ng ngõng häc hái v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement