Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoitamkiengiang
#672910

Download Đề tài Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới miễn phí

Kể từ sau đại hội Đảng VI năm 1986 chúng ta đã từng bước xáo bỏ cơ chế
bình quân bao cấp, thực hiện chế độ phân phối theo nguyên tắc thực hiện nhiều hình
thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao độngvà hiệu quả kinh tế là chủ yếu,
đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồnlực khác vào kết quả sản xuất
kinh doanh và phân phối thông qua các quỹ phúc lợi xã hội đi đối với chính sách điều
tiết hợp lý nhằm bảo hộ quyền lợi người lao động. Nguyên tắc phân phối theo lao
động đã phát huy tác dụng trong khu vực kinh tế quốc doanh và tập thể. Trong các
doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức kinh tế thuộcsở hữu của nhà nước phân phối
theo lao động động biểu hiện dưới hình thức tiền lương còn các doanh nghiệp thuộc sở
hữu tập thể thì dưới hình thức tiền công lao động. Bên cạnh đó còn tồn tại các hình
thức thu nhập khác như lợi tức, lợi tức cổ phần và thu nhập từ các quỹ tiêu dùng công
cộngĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

g góp
khác.
Từ sau nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành trung −ơng (khoá VI) ở
n−ớc ta đ> xuất hiện các biện pháp huy đọng vốn nh− một số đơn vị kinh tế quốc
doanh và tập thể đ> huy động vốn của dân c− d−ới các hình thức vay vốn, hùn vốn và
góp vốn cổ phần không hạn chế với mức l>i hợp lý.... Cách làm nh− vậy đ> có tác
dụng đ−a đ−ợc vốn nhàn rỗi vào vòng chu chuyển. Qua đó kinh tế quốc doanh và kinh
tế tập thể nắm quyền sử dụng một nguồn vốn to lớn hơn nhiều nguồn vốn tự có. Nh−
vậy, mặc dù sở hữu vốn là t− nhân, nh−ng việc sử dụng vốn đ> mang tính x> hội.
Tr−ớc nhu cầu vốn nh− hiện nay cần tạo đủ điều kiện pháp lý để các thành
phần kinh tế , t− nhân cá thể và tất cả các thành viên trong x> hội yên tâm mạnh dạn
đầu t− vốn vào sản xuất kinh doanh để nguồn vốn không chỉ tạo ra cơ hội sinh lợi cho
các thành viên tham gia đầu t− mà còn tạo ra những lợi ích kinh tế x> hội to lớn.
ht
t
p
:
/
/
e
t
r
i
t
h
u
c
.
v
n
10
Đại hội VI của Đảng nhấn mạnh: Cần sửa đổi bổ sung và công bố rộng r>i các
chính sách nhất quán đối với các thành phần kinh tế. Những quy định có tính chất
nguyên tắc phải trở thành pháp luật để mọi thành viên x> hội yên tâm đầu t− vốn vaò
sản xuất kinh doanh. Với quan điểm đổi mới đó, cần xem xét phân phối kết quả
sản xuất kinh doanh theo vốn và tài sản của mỗi cá nhân đóng góp vào quá trình sản
xuất x> hội d−ới hình thức ‘’lợi tức ,, và ‘’lợi nhuận,,, là một hình thức phân phối hợp
pháp và phải đ−ợc bảo hộ của pháp luật đối với những thu nhập hợp pháp đó .
1.3.3 Phân phối ngoài thù lao lao động thông qua các quỹ phúc lợi xC
hội.
1.3.3.1 Tính tất yếu của việc phân phối ngoài thù lao lao động thông qua các quỹ
phúc lợi xã hội.
Nếu nh− phân phối theo lao động và phân phối theo vốn hay tài sản và những
đóng góp khác đ−ợc xem là tất yếu, là biện pháp thúc đẩy ền sản xuất x> hội phát
triển và tạo lập đ−ợc sự công bằng giữa mọi thành viên trong x> hội. Tuy nhiên với
bản chất nhân đạo từ ngàn đời: ‘’ th−ơng ng−ời nh− thể th−ơng thân ,, thì việc chỉ thực
hiện các hình thức phân phối trên thì ch−a phản ánh đ−ợc hết những gì −u việt của
chủ nghĩa x> hội đem lại. Song trong hoàn cảnh đất n−ớc còn nhiều khó khăn, sản
phẩm sản xuất ra ch−a thể đáp ứng hết mọi nh cầu thì việc phân phối cho những
ng−ời vì lẽ này hay lẽ khác không thể tham gia vào lao động đ−ợc trả công của x> hội
là một điều tất yếu.
Với bản chất của chế độ XHCN và mục tiêu đảm bảo cho các thành viên trong
x> hội có điều kiện phát triển, cùng với đó là xu h−ớng toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp
hơn thì việc phân phối ngoài thù lao lao động đang ngày càng đ−ợc chú trọng quan
tâm hơn, không chỉ vì để ổn định chính trị mà con vì đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời x−a.
1.3.3.2 Yêu cầu và tác dụng của việc phân phối ngoài thù lao lao động thông qua
các quỹ phúc lợi xã hội.
Muốn thực hiện có hiệu quả tr−ớc tiên phải đảm bảo những nhu cầu thiết yếu
về vật chất cho các thành viên trong x> hội. Mặt khác, ngay mức sống của cán bộ công
nhân viên chức nhà n−ớc và những ng−ời làm việc trong tất cả các thành phần kinh tế
cũng không chỉ dựa vào tiền công cá nhân mà còn dựa vào một phần các quỹ phúc lợi
công cộng của nhà n−ớc, của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế x> hội khác.
Việc phân phối ngoài thù lao động sẽ ngày càng đ−ợc chú trọng hơn khi nền
kinh tế phát triển. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế n−ớc ta hiện nay thì việc phân
phối này ch−a phải là phân phối theo nhu cầu nh− trong giai đoạn cao của chủ nghĩa
cộng sản mà C.Mac đ> dự đoán. Đây là một hình thức phân phối quá độ, nó phù hợp
với xu h−ớng phát triển của x> hội. Hình thức phân phối này là sự bổ sung cần thiết và
quan trọng đối với nguyên tắc phân phối theo lao động. Nó thích hợp nhất với việc
thoả m>n những nhu cầu công cộng của x> hội. Nó có lợi tr−ớc hết cho những gia đình
có thù lao lao động t−ơng đối thấp. Nó chẵng những bảo đảm cho các thành viên x>
ht
t
p
:
/
/
e
t
r
i
t
h
u
c
.
v
n
11
hội có mức sống bình th−ờng tối thiểu mà còn có tác dụng kích thích lao động sản
xuất, kích thích sự phát triển toàn diện của mọi thành viên x> hội.
Bằng những tác dụng to lớn của hình thức phân phối này nó khẳng điịnh việc
xây dựng các quỹ phúc lợi x> hội là việc làm cần thiết và ngày càng có ý nghĩa to lớn.
Đảng ta rất coi trọng việc mở rộng dần các sự nghiệp phúc lợi x> hội với hai mục tiêu
lớn, đó là: Coi mục tiêu và động lực chính cho sự phát triển x> hội là vì con ng−ời, do
con ng−ời, đặt con ng−ời vào vị trí trung tâm của các chính sách và ch−ơng trình phát
triển x> hội. Khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và cả cộng đồng
coi trọng lợi ích cá nhân ng−ời lao động, xem đó là động lực trực tiếp để phát triển
kinh tế x> hội. Thêm vào đó nó đảm bảo sự thống nhất giữa chính sách kinh tế và
chính sách x> hội. Bởi phát triển kinh tế là điều kiện thực hiện chính sách x> hội,
nh−ng chính sách x> hội lại là sự cụ thể hoá mục đích của các hoạt động kinh tế, do đó
cần kết hợp tốt mọi hình thức nhằm đảm bảo việc phân phối có hiệu quả bằng
cách huy động mọi khả năng của nhà n−ớc và nhân dân, trung −ơng và từng địa
ph−ơng cùng làm.
Nh− vậy việc thực hiện cả ba hình thức phân phối cơ bản là cần thiết và tất yếu
để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hoá. Nếu nh− phân phối theo lao
động đ−ợc xem là giữ vai trò chủ đạo, thì phân phối ngoài thù lao lao động thông qua
các quỹ phúc lợi x> hội ngày càng trở nên quan trọng trong quá trình phát triển x> hội
và phân phối theo tài sản hay vốn và những đóng góp khác cũng càng trở nên quan
trọng hơn trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
Ch−ơng 2
Thực trạng về quan hệ phân phối ở n−ớc ta hiện nay
và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân
phối ở n−ớc ta trong thời gian tới.
2.1 Thực trạng của quan hệ phân phối ở n−ớc ta trong thời gian qua.
2.1.1 Quan hệ phân phối trong thời kỳ đổi mới cơ chế quản lý nền kinh tế
cùng những định h−ớng tiến bộ.
Mỗi hình thái kinh tế x> hội sẽ quyết định các hình thức sở hữu khác nhau
đồng thời cũng quy định những hình thức phân phối nhất định. Thông qua phân phối
trong nền kinh tế thị tr−ờng định h−ớng XHCN, ở n−ớc ta đ> hình thành các hình thức
thu nhập khác nhau của các tầng lớp dân c−. Đồng thời nó cũng phản ánh thành quả
của từng cá nhân cũng nh− của toàn x> hội đ> đạt đ−ợc và các hình thức thu nhập
th−ờng đi liền với các hình thức phân phối. Với một nền kinh tế đang vận hành theo
một quỹ đạo đ> định, theo xu h−ớng mở rộng hội nhập đa ph−ơng hoá, đa dạng hoá
những ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement