Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By meocon_iu_socola
#672901

Download Tiểu luận Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội miễn phí

Mục lục
 
I. Lý luận
• Mục tiêu chủ nghĩa xã hội
• Kinh tế thị trường
• Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
• Thực hiện công bằng xã hội
II.Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội
1. Quan điểm nội dung
2. Kết quả sau tiến trình đổi mới
3. Những mặt hạn chế
III. Giải pháp thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong trời gian tới
1. Cụ thể hoá hệ quan điểm
2. Giải pháp thực hiện công bằng xã hội
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Đề tài: Định hướng XHCM nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội.
Mục lục
I. Lý luận
Mục tiêu chủ nghĩa xã hội
Kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
Thực hiện công bằng xã hội
II.Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội
Quan điểm nội dung
Kết quả sau tiến trình đổi mới
Những mặt hạn chế
III. Giải pháp thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong trời gian tới
Cụ thể hoá hệ quan điểm
Giải pháp thực hiện công bằng xã hội
I.Lý luận
Công bằng xã hội từng là mơ ước của nhân loại tiến bộ từ rất lâu đời. Trong thời đại ngày nay, công bằng xã hội đã trở thành một mục tiêu trực tiếp của sự phát triển lành mạnh và bền vững mà các quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới.
Tuy nhiên,trên thực tế, đây là bài toán khó mà không phải nước nào cũng có thể tìm ra lời giải thỏa đáng. Bởi lẽ, để biến mục tiêu đó thành hiện thực thì phải có hàng loạt điều kiện khách quan và chủ quan cần thiết, phải giải quyết nhiều mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ thường không dễ điều hòa giữa thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện công bằng,trong một mô hình kinh tế cụ thể.
Nước Việt nam chúng ta là một nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam .Nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tường Hồ Chí Minh được Đảng ta chọn làm kim chỉ nam cho mọi hành động.Vấn đề thực hiện công bằng xã hội luôn được quan tâm và xuyên suất mọi chính sách xã hội của Đảng, Đảng ta đã nhận định:
XHCN là đích đến của sự phát triển ,là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao , nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột bất công, đạt được cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc; nhân dân lao động làm chủ, đoàn kết các dân tộc và hữu nghị với các nước .
Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.
Bằng sự nắm bắt và vận dụng xu thế vận động khách quan của nền kinh tế thị trường , Đảng Cộng sản Việt Nam đã đúc rút từ kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường thế giới, đặc biệt là từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và ở Trung Quốc, để đưa ra chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, sử dụng kinh tế thị trường để thực hiện mục tiêu từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là  mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. Cũng có thể nói kinh tế thị trường là “cái phổ biến”, còn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là “cái đặc thù” của Việt Nam, phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của Việt Nam .
Công bằng xã hội là mục tiêu cốt lõi về chình sách xã hội của Đảng, nhằm hướng tới ổn định xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt của đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.
II. Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội.
Quan điểm , nội dung :
Một là , trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội có thể và cần làm tiền đề và điều kiện cho nhau.
Tăng trưởng kinh tế tạo ra điều kiện vật chất để thực hiện công bằng xã hội, ngược lại thực hiện tốt công bằng xã hội lại trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Hai là,  nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi tăng trưởng kinh tế đến đâu phải thực hiện ngay công bằng xã hội đến đấy.
Không thể chờ đợi đến khi kinh tế đạt đến trình độ phát triển cao mới thực hiện công bằng xã hội, càng không thể hy sinh công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế. Muốn vậy, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới bảo đảm công bằng xã hội, đều phải góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ,dù trực tiếp hay gián tiếp …
Ba là,  thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, đa sở hữu phải triệt để khắc phục những tàn dư của chế độ phân phối bình quân,“cào bằng",
Chia đều các nguồn lực và của cải làm ra , bất chấp chất lượng ,hiệu quả của sản xuất , kinh doanh và sự đóng góp công sức, trí tuệ , tài sản của mỗi người cho sự phát triển chung của đất nước , như sai lầm của thời kì trước đổi mới .Cũng không thể dồn phần lớn của cải làm ra để thực hiện các chính sách bảo đảm công bằng xã hội vượt quá khả năng mà nền kinh tế cho phép .Do đó trong mỗi bước đi , mỗi thời điểm cụ thể của quá trình phát triển đất nước phải tìm ra đúng cái “độ ” hợp lí giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội sao cho 2 mặt này không cản trở , triệt tiêu lẫn nhau mà hỗ trợ cho nhau cùng tiến tới .
Bốn là,  tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không thể tách rời với phát triển văn hóa .
Nhiệm vụ rất quan trọng đặt ra : Phải làm sao đưa các nhân tố văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phải tập trung xây dựng và hình thành cho được một đội ngũ đông đảo những nhà kinh doanh có văn hóa.
Năm là, để thực hiện được tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước là hết sức quan trọng.
Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải biết tận dụng mặt mạnh của cơ chế thị trường để giải phóng và phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sử dụng các công cụ pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững .Đồng thời, phải bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân.
2. Những thành quả đã đạt được
Thực tiễn của quá trình đổi mới từ cuối năm 1986 đến nay đã chứng tỏ, bên cạnh nhiều nhân tố khác, chính việc thực hiện những chủ trương, chính sách nói trên đã có tác dụng khơi dậy chức năng động và chủ động xã hội của mọi tầng lớp dân cư, tạo nên động lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Xét trên phương diện công bằng xã hội ,Việt nam đã đạt được những thành tựu đáng kể.
Thực hiện tốt mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất ,nâng cao đời sống nhân dân ,đẩy mạnh xoá đói giảm cùng kiệt ,đồng thời khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng và gi...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement