Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By minhtoanwave
#672834

Download Tiểu luận Quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và vận dụng quy luật trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta miễn phí

MỤC LỤC
Lời mở đầu : . Trang 01
Chương 1: Cơ sở lý luận cho việc phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất : .2
1.1: Lực lượng sản xuất : . 2
1.2 Quan hệ sản xuất: . 3
1.3 Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất: . 5
Chương 2: Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong quá trình CNH- HĐH ở nước ta .10
2.1: Phát triển quan hệ sản xuất mới theo định hướng XHCN – xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần .10
2.2 : Phát triển quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất theo định hướng XHCN. Thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động là chủ yếu: .12
2.3 : Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa hợp lý và hiệu quả cao: 14
Kết luận : 15
Danh mục tài liệu tham khảo: 16
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hai mặt không thể tách rời nhau, một mặt là quan hệ giữa người với tự nhiên; mặt khác là quan hệ giữa người với người. Theo ông” Trong sản xuất người ta không những chỉ tác động vào giới tự nhiên mà còn tác động lẫn nhau nữa, người ta không thể sản xuất được nếu không kết hợp với nhau theo một cách nào đó để hoạt động chung và để trao đổi hoạt động với nhau. Muốn sản xuất được, người ta phải có những mối liên hệ và quan hệ nhất định với nhau và sự tác động của họ vào giới tự nhiên”(C.Mác, PhĂngghen, Tuyển tập, tập II, NXB Sự thật, Hà nội-1981). Trong hai mặt đó, một mặt là lực lượng sản xuất, mặt kia là quan hệ sản xuất.
1.1 Lực lượng sản xuất.
Lực lượng sản xuất là gì? ở đây có nhiều cách tiếp cận. Trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong sản xuất thì lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất.
Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Trình độ lực lượng sản xuất thể hiện trình độ trinh phục thiên nhiên của con người trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Lực lượng sản xuất là sự kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất.
Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất thì người lao động đóng vai trò quyết định.Theo V.I Lê nin “lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động”. Người lao động là chủ thể của quá trình sản xuất với những kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, sử dụng tư liệu sản xuất để tạo ra của cải vật chất. Sản xuất được tiến hành như thế nào , trước hết tùy thuộc vào thể chất, tinh thần và trình độ của người lao động. Cùng với quá trình phát triển của sản xuất vật chất, trình độ của người lao động không ngừng được tăng lên, cơ cấu lực lượng lao động cũng được thay đổi một cách tương ứng. Ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, lao động đang biến đổi theo xu hướng ngày càng trí tuệ hóa, lao động trí tuệ ngày càng đóng vai trò chính yếu trong lực lượng lao động; hàm lượng chất xám trong sản phẩm ngày càng tăng.
Trong tư liệu sản xuất thì công cụ sản xuất đóng vai trò quyết định. Trình độ phát triển của công cụ lao động quyết định trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là tiêu chuẩn để phân biệt các thời đại kinh tế trong lịch sử. Trong quá trình lao động sản xuất, công cụ lao động không ngừng được đổi mới và phát triển. Đó là yếu tố động nhất của lực lượng sản xuất.
Trong thời đại ngày nay, khoa khọc đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Nó vừa là ngành sản xuất riêng, vừa xâm nhập vào yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất, đem lại sự thay đổi về chất của lực lượng sản xuất. Các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất tác động lẫn nhau một cách khách quan, làm cho lực lượng sản xuất trở thành yếu tố động nhất.
Lực lượng sản xuất không phải là phép cộng của các yếu tố mà là một hệ thống, trong đó chúng quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau. Các yếu tố của lực lượng sản xuất tồn tại trong một kiểu tổ chức, phân công lao động nhất định. Khi nói đến lực lượng sản xuất không thể không nói đến tổ chức, phân công lao động xã hội.
1.2 Quan hệ sản xuất:
Gắn liền với lực lượng sản xuất, đó là quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất xã hội là quan hệ kinh tế giữ người với người trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. Quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ kinh tế – xã hội và quan hệ kinh tế tổ chức.
Quan hệ kinh tế – xã hội biểu hiện hình thức xã hội của sản xuất, nó biểu hiện mối quan hệ giữa người với người trên ba mặt chủ yếu:
Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm, trong đó quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò quyết định. Trong lịch sử nhân loại đã có hai loại hình sở hữu cơ bản là sở hữu tư nhân và sở hữu công cộng. Sở hữu tư nhân là lọai hình sở hữu mà tư liệu sản xuất tập trung vào trong tay một số ít người, còn đại đa số không có hay có rất ít tư liệu sản xuất. Sở hữu công cộng là loại hình sở hữu mà tư liệu sản xuất thuộc về mọi thành viên trong mỗi cộng đồng.
Quan hệ kinh tế tổ chức xuất hiện trong quá trình tổ chức sản xuất. Nó vừa biểu hiện quan hệ giữa người với người, vừa biểu hiện trạng thái tự nhiên kỹ thuật của nền sản xuất. Quan hệ kinh tế – tổ chức phản ánh trình độ phân công lao động xã hội, chuyên môn hoá và hiệp tác hoá sản xuất. Nó do tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy định.
Quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất ra trực tiếp tác động đến lợi ích con người. Quan hệ này do quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất và quan hệ quản lý sản xuất chi phối, song nó cũng có tác động tích cực trở lại hai mặt đó.
Sự thống thống nhất và tác động qua lại giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội hợp thành cách sản xuất. Trong sự thống nhất biện chứng này, sự phát triển của lực lượng sản xuất đóng vai trò quyết định đối với quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất phải phụ thuộc với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất thường xuyên vận động, phát triển, nên quan hệ sản xuất cũng luôn luôn thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất.
Sự tác động ngược lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất diễn ra theo hai hướng, hay là thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, hay kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Trong trường hợp quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì nó sẽ thúc đầy lực lượng sản xuất phát triển. Ngược lại, quan hệ sản xuất lạc hậu sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Ngay cả trong trường hợp quan hệ sản xuất đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì nó cũng kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất làm hình thành quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đây là quy luật kinh tế chung của mọi cách sản xuất xã hội.
Quy luật kinh tế đó chi phối lịch sử phát triển của các cách sản xuất xã hội, đồng thời cũng trực tiếp tác động tới sự vận động của mỗi cách sản xuất.
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội là lịch sử phát triển của những cách sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao: cách sản xuất cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
1.3 Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
Trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất thì lực lượng sản xuất là nội dung, còn quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement