Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Justain
#672798

Download Tiểu luận Thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
Lời nói đầu______________________________________________________1
Phần nội dung________________________________________________3
I. Một số vấn đề lý luận về hội nhập KTQT____________________3
1. Khái niệm____________________________________________3
2. Nội dung của hội nhập KTQT____________________________3
3. Vai trò của hội nhập KTQT với Việt Nam___________________4
4. Thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong quá
trình hội nhập KTQT___________________________________10
5. Điều kiện để Việt Nam hội nhập KTQT____________________17
II. Thực trạng hội nhập KTQT của Việt Nam___________________19
1. Quan điểm, mục tiêu của Đảng về hội nhập KTQT____________19
2. Những chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm
thúc đẩy quá trình hội nhập KTQT_________________________21
3. Thực trạng hội nhập KTQT của Việt Nam____________________21
III. Quan điểm có tính chỉ đạo và giải pháp thực hiện
quá trình hội nhập KTQT của Việt Nam____________________29
1. Tầm vĩ mô____________________________________________29
2. Tầm vi mô____________________________________________35
Kết luân______________________________________________________38
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp chØ cã 23,8% doanh nghiÖp cã hµng ho¸ xuÊt khÈu, 13,7% doanh nghiÖp cã triÓn väng xuÊt khÈu vµ 62,5% doanh nghiÖp hoµn toµn kh«ng cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu. ViÖc Trung Quèc, §µi Loan gia nhËp WTO, viÖc 6 n­íc thµnh viªn ASEAN cò thùc hiÖn AFTA tõ 1/1/2002 vµ gÇn ®©y NhËt B¶n kÝ tho¶ thuËn víi Singapo vÒ thµnh lËp khu vùc tù do th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc, còng nh­ kÕ ho¹ch thµnh lËp khu vùc tù do th­¬ng m¹i gi÷a Trung Quèc vµ ASEAN vµo 2010 sÏ t¹o ra 1 sè tuËn lîi, song sÏ lµm t¨ng c¹nh tranh gay g¾t vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta vÒ th­¬ng m¹i, ®Çu t­.
4.1.3. M«i tr­êng kinh doanh ®Çu t­ ë ViÖt Nam mÆc dï ®ang ®­îc c¶i tiÕn song nh×n chung cßn ch­a thuËn lîi, cßn nhiÒu khã kh¨n: khu«n khæ ph¸p lý ch­a ®¶m b¶o cho c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, sù ®éc quyÒn trong mét sè lÜnh vùc cña mét sè tæng c«ng ti nhµ n­íc, hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng cßn yÕu kÐm, sù thiÕu minh b¹ch vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, chÕ ®é th­¬ng m¹i cßn nÆng vÒ b¶o hé, thñ tôc hµnh chÝnh cßn r­êm rµ, ch­a th«ng tho¸ng. C¸c thÓ chÕ thÞ tr­êng nh­ thÞ tr­êng vèn, søc lao ®éng, thÞ tr­êng c«ng nghÖ, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n...cßn s¬ khai, ch­a h×nh thµnh ®ång bé.
4.1.4. Nguån nh©n lùc ViÖt Nam dåi dao nh­ng tay nghÒ kÐm, lîi thÕ vÒ lao ®éng rÎ cã xu h­íng ®ang mÊt dÇn:
Tr­íc m¾t, do gi¸ nh©n c«ng cßn rÎ vµ ®ang cã thÞ tr­êng réng lín nªn ngµnh may mÆc vµ giÇy da lµ hai ngµnh cã lîi thÕ c¹nh tranh cao nhÊt trong nhãm n¨m s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Tuy nhiªn lîi thÕ vÒ nh©n c«ng rÎ ®ang mÊt dÇn vµ gi¸ nh©n c«ng c¸c ngµnh nµy hiÖn ®ang cao h¬n mét sè n­íc trong khu vùc. H¬n thÕ n÷a, ®Ó ®µo t¹o nghÒ, n©ng cao kÜ n¨ng, tr×nh ®é tay nghÒ cÇn ph¶i chi phÝ ®Çu t­ lín, ®iÒu nµy sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn, ¶nh h­ëng ®Õn søc c¹nh tranh cña hµng ho¸.
Nh­ vËy nÒn kinh tÕ n­íc ta cßn tån t¹i nhiÒu yÕu kÐm, søc c¹nh tranh thÊp.
4.2. Nh÷ng nguy c¬ cña ViÖt Nam khi tham gia kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc:
4.2.1. NÕu nh­ nh÷ng ­u ®·i vÒ hµng rµo thuÕ quan vµ xo¸ bá phÝ thuÕ quan t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n­íc ta më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu ra c¸c n­íc th× nã còng g©y ra nh÷ng th¸ch thøc kh¸ nghiªm träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam:
Tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc, n­íc ta ph¶i gi¶m dÇn thuÕ quan vµ gì bá hµng rµo phi thuÕ quan, th× hµng ho¸ n­íc ngoµi sÏ µo ¹t ®æ vµo n­íc ta, chÌn Ðp nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc, kÐo thoe hÖ qu¶ xÊu vÒ viÖc lµm, thu nhËp vµ ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. Bëi hµng ho¸ ViÖt Nam do kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ vµ qu¶n lý cßn kÐm nªn chÊt l­îng thÊp, gi¸ thµnh l¹i cao. Trong khi ®ã, n­íc ngoµi víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tay nghÒ lao ®éng v÷ng vµng, tr×nh ®é qu¶n lý cao, vèn lín nªn s¶n phÈm lµm ra mÉu m· ®Ñp, chÊt l­îng tèt l¹i kh«ng ph¶i nép thuÕ khi xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng ViÖt Nam nªn gi¸ thµnh phï hîp. Søc c¹nh tranh bÊp bªnh cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®­îc thÓ hiÖn râ. VÝ dô ®­êng cña ta xuÊt x­ëng n¨m 1999 lµ 340 – 400 USD/tÊn nh­ng gi¸ nhËp khÈu chØ cã 260 – 300 USD/tÊn (gi¸ nhËp khÈu rÎ h¬n gi¸ xuÊt x­ëng 20 – 30%), gi¸ s¨t thÐp trong n­íc s¶n xuÊt b×nh qu©n 300 USD/tÊn nh­ng nhËp khÈu chØ 285 USD/tÊn, gi¸ xi m¨ng ViÖt Nam lµ 840 ngµn ®ång/tÊn trong khi nhËp khÈu chØ cã 630 ngµn ®ång/tÊn.
Víi vÊn ®Ò trªn, nhiÒu doanh nghiÖp trung b×nh vµ yÕu kÐm th­êng ®ßi hái nhµ n­íc thi hµnh chÝnh s¸ch cµng l©u cµng tèt. Tuy nhiªn nÕu ®øng tõ gãc ®é lîi Ých toµn côc vµ l©u dµi cña quèc gia mµ xem xÐt th× nhµ n­íc kh«ng thÓ vµ kh«ng nªn ®¸p øng ®ßi hái cña c¸c doanh nghiÖp ®ã. Bëi ViÖt Nam cã nghÜa vô thùc hiÖn c¸c cam kÕt vÒ tù do ho¸ th­¬ng m¹i. Khi ®· tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi. H¬n n÷a, viÖc thi hµnh chÝnh s¸ch b¶o hé mËu dÞch lu«n lµ con dao hai l­ìi. Mét chÝnh s¸ch b¶o hé cã chän läc cã ®iÒu kiÖn cã thêi h¹n thÝch hîp th× sÏ kÝch thÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc khÈn tr­¬ng ®æi míi, tÝch cùc v­¬n lªn ®Ó cã søc c¹nh tranh m¹nh h¬n. Tr¸i l¹i, mét chÝnh s¸ch b¶o hé qu¸ møc th× rÊt cã thÓ trë thµnh gËy «ng ®Ëp l­ng «ng g©y thiÖt h¹i c¶ vÒ kinh tÕ vµ x· héi. Ch¼ng h¹n nh­ viÖc h¹n chÕ ®Þnh l­îng nhËp khÈu xi m¨ng n¨m 1999, lµm cho gi¸ xi m¨ng th«ng dông cao h¬n gi¸ xi m¨ng nhËp khÈu ch­a cã thuÕ lµ 50%. Do ®ã n¨m 1999, toµn bé x· héi ph¶i tr¶ thªm 220 triÖu USD ®Ó b¶o hé ngµnh xi m¨ng, trong ®ã gÇn 1/2 sè tiÒn vµo tói c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi.
Tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ®i ®Õn tù do ho¸ th­¬ng m¹i tøc lµ chÊp nhËn t­ c¸ch thµnh viªn c¹nh tranh ngang b»ng víi c¸c n­íc kh¸c. Nh­ng hiÖn t¹i chóng ta vÉn cßn tôt hËu kh¸ xa vÒ kinh tÕ (nhÊt lµ tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi) so víi c¸c n­íc trong c¸c tæ chøc kinh tÕ mµ ta sÏ vµ ®· tham gia. Ch¼ng h¹n so v¬i AFTA, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña ta ch­a b»ng 1/3 cña Indonexia, 1/100 cña Singapo...§©y lµ mét th¸ch thøc, bÊt lîi lín ®ßi hái ta ph¶i cã nç lùc vµ quyÕt t©m cao. §· vËy, trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ta míi chØ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng s¬ chÕ nh­: dÇu th«, g¹o, cµ phª...cßn c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ biÕn nhÊt lµ s¶n phÈm chÊt l­îng cao cßn Ýt, søc c¹nh tranh yÕu. Trong khi ®ã gi¸ mÆt hµng nguyªn liÖu vµ s¬ chÕ l¹i bÊp bªnh hay bÞ t¸c ®éng xÊu, bÊt lîi cho n­íc xuÊt khÈu.
4.2.2. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ sÏ ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn ®éc lËp tù chñ cña mét quèc gia:
Kh«ng it ý kiÕn cho r»ng: n­íc ta hiÖn nay víi xuÊt ph¸t ®iÓm kinh tÕ qu¸ thÊp, nÒn kinh tÕ ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, thÞ tr­êng ph¸t triÓn ch­a ®ång bé, mét bé phËn ®¸ng kÓ cña nÒn kinh tÕ ch­a tho¸t khái lèi s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá, c«ng nghÖ l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, søc c¹nh tranh kÐm. Trong khi ®ã c¸c n­íc ®i tr­íc, nhÊt lµ c¸c c­êng quèc t­ b¶n ph¸t triÓn cã lîi thÕ h¬n h¼n vÒ nhiÒu mÆt. Do ®ã nÕu chóng ta më réng quan hÖ víi c¸c n­íc ®ã th× n­íc ta khã tr¸nh khái sÏ bÞ lÖ thuéc vÒ kinh tÕ, vµ tõ chç lÖ thuéc vÒ mÆt kinh tÕ cã thÓ ®i ®Õn kh«ng gi÷ v÷ng ®­îc quyÒn ®éc lËp tù chñ.
§éc lËp tù chñ vÒ thùc chÊt lµ mçi n­íc cÇn cã sù tù lùa chän cßn ®­êng vµ m« h×nh ph¸t triÓn cña m×nh, tù quyÕt ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi, tù ®Ò ra môc tiªu chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch trong tõng thêi k× vµ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Nh­ng ®éc lËp tù chñ kh«ng cã nghÜa lµ ®ãng cöa víi thÕ giíi. NÕu ®ãng cöa víi thÕ giíi lµ ®i ng­îc xu thÕ chung cña thêi ®¹i, ®Èy ®Êt n­íc vµo t×nh tr¹ng chËm ph¸t triÓn. Khi t×nh tr¹ng chËm ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ kh«ng ®­îc sím kh¾c phôc th× sÏ lµm xãi mßn lßng tin cña nh©n d©n, lµm n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò x· héi nan gi¶i, t¹o ra nguy c¬ t­ bªn trong ®èi víi trËt tù an toµn x· héi. Tr¸i l¹i, më réng hîp t¸c kinh tÕ hai bªn cïng cã lîi, n­íc ta víi c¸c n­íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ ®an xen lîi Ých víi nhau, chóng ta sÏ cã thªm thÕ lùc ®Ó cñng cè ®éc lËp tù chñ cña ®Êt n­íc. “ Quèc gia nµo muèn ®éc lËp vµ giµu m¹nh th× ph¶i bu«n b¸n víi nhiÒu n­íc, cßn quèc gia nµo chØ bu«n b¸n víi mét n­íc th«i th× khã tr¸nh khái bÞ phô thuéc vµo n­íc duy nhÊt Êy “ (Jose Marti)
4.2.3 Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ¶nh h­ëng tíi b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc:
Xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ tiÕn tr×nh héi nhËp víi quèc tÕ th«ng qua “ siªu lé “ th«ng tin víi m¹ng internet, mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ch­a tõng cã ®Ó c¸c d©n téc, céng ®ång ë mäi n¬i cã thÓ nhanh chãng trao ®æi víi nhau vÒ hµng ho¸, dÞch vô, kiÕn thøc...Qua ®ã gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn kh...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement