Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dzung_duong_650266
#672788

Download Tiểu luận Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam miễn phí

 
 
MỤC LỤC
 
Lời mở đầu 1
Nội Dung 2
I. Cơ sở lý luận về cơ sở phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam và các khái niệm có liên quan. 2
1.1.Quan niệm về phát triển đồng bộ 2
1.1.1.Quan niệm 2
1.1.2.Quan niệm của Đảng 3
1.2.Khái niệm về thị trường 4
1.3.Đặc trưng cơ bản của hệ thống thị trường trong nền kinh tế thị trường 5
1.4.Mối quan hệ giữa các loại thị trường 7
II.Thực trạng về phát triển đồng bộ các loại thị trường 8
2.1.Phát triển kinh tế thị trường – Bước ngoặt chuyển đổi nền kinh tế Viêt Nam. 8
2.2. Thực trạng phát triển .9
2.2.1.Thực trạng phát triể chung 9
2.2.2Thực trạng của các loại thị trường 10
2.2.2.1.Thị trường hàng hoá và dịch vụ. 10
2.2.2.2.Thi trường lao động. 11
2.2.2.3.Thi trường bất động sản. 12
2.2.2.4.Thi trường vốn 13
2.2.2.5.Thị trường KHCN. 14
III. Một số giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường 14.
3.1.Giải pháp chung 14
3.2.Giải pháp cụ thể 14
3.2.1.Thị trường hàng hoá và dich vụ 14
3.2.2.Thị trường vốn 16
3.2.3.Thị trường lao động. 16
3.2.4.Thi trường bất động sản 16
3.2.5.Thị trường KHCN 17
Kết Luận 18
Danh mục 19
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ện để tạo lập và phát triển hệ thống thị trường hoàn chỉnh. Các điều kiện cơ bản đó là:
+ Xây dựng và hoàn thiện môI trường pháp lý để thị trường hoạt động trong một hành lang rõ ràng,minh bạch.
+ Đào tạo nguồn nhân lực để vận hành kinh tế thị trường.
+ Thúc đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.
+ Hoàn thiện và nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong việc tổ chức,quản lý thị trường.
Đồng bộ về trình độ phát triển.Giữa các thị trường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong một hệ thống thị trường thống nhất,hoàn chỉnh.Vì vậy,các loại thị trường phải có sự tương thích điều kiện nhất định,không phải tất cả các thị trường đều cùng phát triển ở một trình độ như nhau.Một thị trường nào đó có thể hình thành và phát triển trước tạo điều kiện cho các thị trường khác phát triển theo.Trong lịch sử phát triển thị trường, thị trường hàng hoá phát triển trước,sự phát triển của thị trường hàng hoá và tích luỹ nguyên thuỷ tư bản đã thúc đẩy thị trường lao động và thị trường đất đai-bất động sản phát triển.Trình độ phát triển của từng loại thị trường còn tuỳ từng trường hợp vào điều kiện cụ thể và các chủ thể tham gia vào thị trường đó.
1.2.Khái niệm về thị trường:
Thị trường là một quá trình mà trong đó người bán và người mua tác động qua lại với nhau để xác định giá cả về sản lượng.Thị trường là sản phẩm của kinh tế hàng hoá và sự phát triển của phân công lao động xã hội,đồng thời cũng là kết quả của sự phát triển của lực lượng xuất.Cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá,thị trường phát triển từ thấp đến cao,từ đơn giản đến phức tạp.Thị trường có tác động tích cực đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất.Không có thị trường thì sản xuất và trao đổi hàng hóa không thể tiến hành một cách bình thường và trôi chảy được.Như vậy, thị trường cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng trong quá trình tái sản xuất xã hội,là lĩnh vực trao đổi mà ở đó các chủ thể kinh tế cạnh tranh với nhau để xác định giá cả và lượng hàng hoá.
Trên phương diện hệ thống,hệ thống thị trường là tổng hoà của các loại thị trường và có ba cách phân chia sau đây.Một là,dựa vào thuộc tính hàng hóa; hai là,dựa vào khu vực lưu thông hàng hóa; ba là,dựa vào trình tự thời gian lưu thông hàng hóa .Hệ thống thị trường chính là bao gồm các loại thị trường được phân chia dựa theo ba cách nói trên.Như vậy,hệ thống thị trường cũng chính là thể hợp nhất có cơ cấu bao gồm nhiều loại thị trường.
1.3.Đặc trưng cơ bản các loại thị trường.
Như chúng ta đã biết,kinh tế học hiện đại phân chia thị trường thành thị trường yếu tố sản xuất và thị trường bằng hàng hoá tiêu dùng,dịch vụ; thị trường trong nước và thị trường ngoàI nước.
Thị trường yếu sản xuất hay thị trường “đầu vào” là nơi mua bán các yếu tố sản xuất như sức lao động,tư liệu sản xuất,vốn và các điều kiện vật chất khác để sản xuất kinh doanh.Thị trường hàng tiêu dùng,dịch vụ hay thị trường “đầu ra” là nơi mua bán các hàng hoá tiêu dùng cuối cùng và dịch vụ.
Thị trường trong nước là việc mua bán trao đổi hàng hoá giữa các chủ thể kinh tế và người tiêu dùng trong nước.Thị trường nước ngoài là sự mua bán,trao đổi hàng hoá giữa nước nào với nước khác.
Chúng ta sẽ xem xét,nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của các loại thị trường nêu trên.
Nền KTTT ở Việt Nam mang những đặc điểm vốn có của KTTT.KTTT định hướng XHCN hay KTTT TBCN đều vận hành theo cơ chế thị trường,trong đó thị trường là nơi phân bố các nguồn lực của nền sản xuất xã hội; Mọi nguồn lực xã hội trong nền KTTT từ sản phẩm hàng hóa và dịch vụi đều tiền vốn,lao động,đất đai-bất động sản đều là hàng hoá và chịu chi phối của các qui luật của nền KTTT.
Trong nền KKTTT định hướng XHCN-xét về thuộc tính hàng hoá của thị trường,cũng tất yếu phải có đâỳ đủ các loại thị trường cơ bản như thị trường hàng hoá và dịch vụ,thị trường lao động,thị trường tài chính(thị trường vốn),thị trường đất đai-bất động sản,thị trường KHCN.Ngoài ra,cơ chế thị trường cũng hoạt động và phát huy tác dụng trong các lĩnh vực như văn hoá,giáo dục- đào tạo,y tế,thể dục,thể thao…
Có nhiều thành phần kinh tế tham gia cạnh tranh trên phần lớn các thị trường.
Các thành phần tham gia trên thị trường cạnh tranh bình đẳng trong khuôn khổ pháp luật.
Tuy nhiên bên cạnh đó,nền KTTT định hướng XHCN hay KTTT ở Việt Nam có sự khác biệt cơ bản với KTTT nói chung được thể hiện ở tính đặc thù riêng có của HTTT trong nền KTTT định hướng XHCN.Đó là do thuôc tính xã hội,tính chất của quan hệ sản xuất và hoạt động điều tiết vĩ mô của Nhà nước quyết định.Tính đặc thù của các loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN được biểu hiện ở : 1)mục tiêu phát triển của thị trường; 2) Vai trò của Nhà nước trong việc tổ chức,quản lý và điều tiết thị trường.
Mục tiêu của phát triển hệ thống thị trường ở nước ta là nhằm giải phóng lực lượng sản xuất,huy động được mọi nguồn lực để thúc đẩy nhanh công nghiệp hoá,hiện đại hoá,nâng cấp hiệu quả kinh tế- xã hội,cải thiện đời sống nhân dân.
Nhà nước tạo môi trường thúc đẩy sự hình thành và phát triển các loại thị trường nhằm giải phóng lực lượng sản xuất và thực hiện vai trò tổ chức,quản lý để cho các loại thị trường hoạt động có trật tự,minh bạch theo quy luật của kinh tế thị trường.Nhà nước,thông qua các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mô để dẫn dắt,hướng dẫn cho hệ thống thị trường phát triển theo định hướng XHCN.Nhà nước có vai trò quan trọng trong quá trình phân phối đảm bảo công bằng,hiêụ quả,hướng tới xã hội công bằng,dân chủ,văn minh.
Như vậy đặc trưng của từng loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN và trong nền KTTT nói chung đều vận động theo qui luật của nền KTTT hiện đại.Ngoài những qui luật chung chi phối sự vận động của tất cả các loại thị trường,còn có các qui luật chi phối trực tiếp từng loại thị trường.Chẳng hạn,thị trường lao động trong nền KTTT định hướng XHCN hay trong nền KTTT nói chung đều chịu sự tác động trực tiếp của các qui luật như qui luật giá trị sức lao động,qui luật cung-cầu về lao động,qui luật năng suất lao động…;thị trường tài chính chiụ sự tác động trực tiếp của các qui luật như qui luật lưu thông tiền tệ,qui luật tỷ suất lợi nhuận,qui luật tích luỹ vốn,qui luật lãi suất cho vay…; thị trường đất đai-bất động sản chịụ sự chi phối của các qui luật như qui luật cung-cầu về đất đai,bất động sản,tính chất và phạm vi của sở hữu Nhà nứơc về đất đai,tốc độ tăng dân số,tốc độ đô thị hoá….
Tuy nhiên,sự vận động của từng loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN có đặc trưng cơ bản là vai trò điều tiết của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản,nhằm hướng tới cạnh tranh bình đẳng,hiệu quả và c...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement