Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dung2420
#672136

Download Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH ACE Việt Nam miễn phí

TK 334: Phải trả cho người lao động :
-Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của Doanh nghiệp về tiền lương, tiền công , tiền thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của CNV .
-Trong các Doanh nghiệp xây lấp TK này còn được dùng phản ánh tiền công phải trả cho người lao động thuê ngoài .
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

h đến lao động của cá nhân ,của tập thể và của xã hội, nó quan hệ trực tiếp đến việc thực hiện lợi ích cá nhân của người lao động .
- Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, vừa là một yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị các loại sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra, do đó các Doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả sức lao động nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tích lũy cho đơn vị,tăng thu nhập cho người lao động.
2.1.2 Các khoản trích theo lương ( bao gồm : BHXH,BHYT,KPCĐ )
- Bảo hiểm xã hội: là khoản tiền người lao động được hưởng trong trường hợp do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản …., để được hưởng các khản trợ cấp này người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình tham gia sản xuất kinh doanh tại đơn vị phải đóng vào quỷ bảo hiểm xã hội theo quy định.
- Bảo hiểm y tế: là khoản tiền tháng của người lao động và người sử dụng lao động đóng góp cho cơ quan y tế để được đài thọ khi có phát sinh nhu cầu khám bệnh chửa bệnh.
- Kinh phí công đoàn: là khoản tiền dùng để duy trì hoạt động của các tổ chức công đoàn đơn vị và công đoàn cấp trên , các tổ chức này hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi vả nâng cao đời sống của người lao động .
2.2 NGUYÊN TẮC :
2.2.1 Quỹ tiền lương :
-Là tất cả các khoản tiền lương ,tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương mà Doanh nghiệp phải trả cho người lao động . Đứng trên góc độ hạch toán quỹ tiền lương được chia làm hai phần :
- Quỹ lương chính: là tiền lương phải trả cho người lao động được tính theo khối lượng công việc hoàn thành hay tính theo thời gian làm nhiệm vụ tài chính tại đơn vị bao gồm : tiền lương theo sản phẩm, tiển lương theo thời gian và các khoản phụ cấp kèm theo.
- Quỹ lương phụ : là tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian không làm việc tại công ty nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định như :nghĩ phép , nghĩ lễ, học tập hay nghĩ trong tình trạng máy hỏng .
2.2.2 Các khoản trích theo lương :
- Quỹ bảo hiểm xã hội :được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ 22% trên tiền lương cấp bậc phải trả hàng tháng . trong đó 16% của tiền lương cấp bậc phải trả công nhân viên được tính vào chiphi1 sản xuất kinh doanh, 6% còn lại do người lao động đóng góp. Mức chi về BHXH được tính cụ thể do người lao động căn cứ vào sự cống hiến công tác, điều kiện làm việc ở mức lương được hưởng. Quỹ BHXH do cơ quan bảo hiểm quản lý, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ cho cơ quan quản lý và thực hiện chi trả cho người lao động trong thời gian tạm mất sức lao động theo chứng từ duyệt của bảo hiểm .
- Quỹ bảo hiểm y tế:được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ 4,5% theo tiền lương cấp bậc. Trong đó 3% được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị, 1,5% còn lại do người lao động đóng góp . quỹ BHYT do cơ quan bảo hiểm quản lý, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ cho cơ quan quản lý.
- Kinh phí công đoàn : được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ 2% được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị .Qũy này do cơ quan công đoàn quản lý.
2.3 CÁC HÌNH THỨC TÍNH LƯƠNG :
2.3.1 Hình thức tính lương theo thời gian :
-Là hình thức tính lươn trả cho người lao động theo thời gian làm việc , cấp bậc công việc và thang lương của người lao động . tiền lương theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng , ngày , hoặc giờ làm việc của người lao động tùy theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của donh nghiệp .
-Tiền lương thời gian có thể tính theo thời gian giản đơn hay tính theo thời gian có thưởng :
Công thức tính lương theo thời gian :
Mức lương = Mức lương cơ x Hệ số + Tổng hệ số các khoản
Tháng bản (tối thiểu ) lương phụ cấp
2.3.2 Hình thức tính lương theo sản phẩm :
-Là tiền lương tính trả cho người lao động theo kết quả lao động – khối lượng sản phẩm công việc và lao phụ đã hoàn thành, kỹ thuật chất lượng đã quy định tiền lương tính cho một công việc sản phẩm, lao vụ đó .
Tiền lương tính theo sàn phẩm (không hạn chế)
Tiền lương được Số lượng (khối lượng) Đơn giá
= x
tính trong tháng SP, công việc hoàn thành tiền lương
-Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp được tính cho từng người lao động hay một tập thể người lao động thuộc bộ phận trực tiếp sản xuất.
Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp
Tiền lương được tiền lương được tính tỷ lệ lương
= x
tính trong tháng của bộ phận trực tiếp gián tiếp
-Tiền lương tính theo sản phẩ củng được tính cho người lao động hay cho một tập thể người lao động thuộc bộ phận gián tiếp phục vụ sản xuất hưởng lương phụ thuộc vào kết quả lao động của bộ phận trực tiếp sản xuất
+ Xác định hệ số chia lương
Tổng tiền lương thực tế được tính của tập thể
Hệ số chia lương =
Tổng tiền lương theo cấp bậc và thời gian
làm việc củacác công nhân trong tập thể
Tiền lương được Tiền lương theo cấp bậc và thời Hệ số = x
tính từng người gian làm việc của từng người lương
+ Tính tiền lương chia cho từng người
- Chia lương theo cấp bậc và thới gian làm việc thực tế của từng người lao động kêt hợp với việc bình công chấm điểm của từng người lao động trong từng tập thể đó,các bước tiến hành như sau :
+ Xác định tiền lương tính theo cấp bậc công việc và thời gian làm việc cho từng người :
Tiến lương theo Thời gian thực tế Đơn giá tiền lương theo
= x
cấp bậc công việc làm việc (ngày, giờ) cấp bậc (ngày, giờ)
+ Xác định chênh lệch giữa tiền lương thực lĩnh của tập thể với tổng tiền lương tính theo cấp bậc công việc và thời gian làm việc của tập thể là phần lương do tăng nâng suất lao động. Chia theo điểm số được bình của từng công nhân trong tập thể.
Tổng tiền lương do tăng năng
Tiền lương năng suất = suất lao động của tập thể x Số đếm được
của từng người Tổng số đếm được bình bình của từng người
của từng người
2.3.3 Tính lương và trợ cấp theo BHXH:
Để phản ánh các khoản tiền lương tiền thưởng , BHXH phải trả cho từng công nhân viên, kế toán sử dụng các chứng từ sau:
-Bảng thanh toán tiền lương
-Bảng thanh toán tiền thưởng : do phòng kế toán lập theo từng bộ phận có chữ kí của người lập, kế toán trưởng và giám đốc
Số trích trước theo Số tiền lương Tỷ lệ trích trước
kế hoạch tiền lương = chính phải trả x theo KH tiền lương
nghỉ phép của CNSX cho CNSX trong nghỉ phép của
trong tháng tháng CNSX
Tổng số tiền lương nghĩ phép phải trả cho
Tỷ lệ trích trước theo CNSX theo kế hoạch trong năm
KH tiền l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement