Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranmainhatk5
#672135

Download Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 1 – công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An miễn phí

* Ở kho:
- Phòng KT áp dụng phương pháp thẻ song song để theo dõi nhập - xuất - tồn NVL ở kho:Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép hàng ngày phản ánh tình hình nhập - xuất - tồn theo từng loại vật tư bằng chỉ tiêu số lượng.
- Mỗi loại NVL được theo dõi trên một thẻ kho và được thủ kho sắp xếp theo từng loại, từng nhóm để cho tiện việc sử dụng thẻ kho trong việc ghi chép, kiểm tra đối chiếu số liệu phục vụ cho yêu cầu quản lý.
- Hàng ngày khi có sự biến động của NVLthủ kho căn cứ vào các chứng từ nhập - xuất NVL kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của từng chứng từ rồi tiến hành ghi số lượng thực nhập, thực xuất vào các thẻ, tính số tồn vào cuối ngày hay cuối tuần ghi ngày vào thẻ kho đó, cuối tháng thủ kho tập hợp phiếu nhập xuất chuyển phòng kế toán.
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ơng ứng tăng 444.82% Do đặc thù của Xí nghiệp là xây lắp nên tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn tài sản dài hạn. Tốc độ tăng của tài sản dài hạn lớn hơn so với tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn, điều này cho thấy Xí nghiệp đã đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị nhằm phục vụ tốt cho thi công CT, nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Đây là yếu tố tích cực Xí nghiệp cần phát huy.
- Tổng nguồn vốn của Xí nghiệp năm 2010 so với năm 2009 tăng 44.660.247.000 đồng, tương ứng tăng 214,9 %. Trong đó, nợ phải trả tăng 39.998.998.000 đồng, tương ứng tăng 346.37 %. Vốn chủ sở hữu tăng 5.661.249, tương ứng tăng 59.48 %. Nguồn vốn nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao, điều này chứng tỏ rằng Xí nghiệp không có đủ khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính cũng như mức độ độc lập về mặt tài chính. Tuy nhiên về vốn chủ sở hữu cũng có sự tăng lên đáng kể, đây là một tín hiệu đáng mừng, Xí nghiệp cần phát huy.
.
Chỉ tiêu
Năm 2010
Năm 2009
Chênh lệch
Số tiền (đồng)
Tỷ trọng(%)
Số tiền ( đồng)
Tỷ trọng (%)
+/-
Tương đối (%)
I.Tổng Tài sản
65.437.332.209
100
20.777.085.196
100
44.660.247.010
214.95
1Tài sản ngắn hạn
46.256.829.968
70.69
17.256.587.985
83.06
29.000.241.980
168.05
2.Tài sản dài hạn
19.180.502.241
29.31
3.520.497.211
16.94
15.660.005.030
444.82
II.Tổng nguồn vốn
65.437.332.209
100
20.777.085.196
100
44.660.247.010
214.95
1.Nợ phải trả
50.258.256.258
76.80
11.259.258.965
54.19
38.998.997.290
346.37
2.Vốn chủ sở hữu
15.179.075.951
23.2
9.517.826.231
45.81
5.661.249.719
59.48
Để biết rõ thêm tình hình tài chính của Xí nghiệp, ta phân tích thêm các chỉ tiêu tài chính sau
1.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chín
Bảng .2: Phân tích các chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu
ĐVT
Năm 2008
Năm 2009
Chênh lệch
1. Tỷ suất tài trợ
%
(22.7)
2. Tỷ suất đầu tư
%
(12.3)
3. Khả năng thanh toán hiện hành
Lần
(0,543)
4. Khả năng thanh toán nhanh
Lần
(0.61)
5. Khả năng thanh toán ngắn hạn
Lần
(0,123)
* Nhận xét
- Tỷ suất tài trợ năm 2010 so với năm 2009 giảm 22.7 (%). Điều đó cho thấy mức độ độc lập về mặt tài chính của Xí nghiệp bị suy giảm. Hầu hết tài sản của Xí nghiệp đều được tài trợ bằng số vốn đi chiếm dụng. Xí nghiệp sẽ phải chịu sức ép từ các khoản nợ vay, nhưng ngược lại những khoản nợ này sẽ là đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận khi thu nhập từ lợi nhuận ròng của một đồng vốn không đổi. Tuy nhiên các nhà quản trị cần có biện pháp kịp thời để nâng cao tỷ suất tài trợ, nhăm khẳng định hơn nữa mức độ độc lập về mặt tài chính của Xí nghiệp.
- Tỷ suất đầu tư năm 2010 so với năm 2009 giảm 12.3 (%). Cho thấy Xí nghiệp ít chú trọng đầu tư thêm TSCĐ và đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng.Tuy nhiên tỷ suất này thấp không đáng kể.
- Khả năng thanh toán hiện hành của Xí nghiệp năm 2010 so với năm 2009 giảm 0,543 (lần). Tuy nhiên mức giảm này không đáng lo vì DN vẫn đang có khả năng thanh toán các khoản nợ, vì cứ 1 đồng đi vay thì có hơn 1.678 đồng tài sản đảm bảo.
- Khả năng thanh toán nhanh năm 2010 so với năm 2009 giảm 0.61 (lần). Nhìn chung cả đầu năm và cuối năm thì hệ số này đều thấp và lớn hơn 0,5 rất ít ; Xí nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ. Vào những lúc cần, Xí nghiệp có thể buộc phải bán gấp hàng hóa, bán tài sản với giá thấp để trả nợ, điều này hoàn toàn không có lợi cho Xí nghiệp.
- Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2010 so với năm 2009 giảm 0,123 (lần). Ta thấy năm 2009, Xí nghiệp vẫn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn ( hệ số = 1> 0.387), nhưng năm 2010 tài sản ngắn hạn của Xí nghiệp không đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn ( hệ số = 0,387 < 1). Xí nghiệp cần cân đối lại tài sản để nâng cao khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
1.3.2 Cơ cấu lao động
Tại DN, LĐ được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau như: phân loại theo quan hệ với quá trình SXXD, phân loại theo giới tính, theo độ tuổi và theo trình độ LĐ. Tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích sử dụng thông tin mà phân loại cho phù hợp.
STT
N ăm
Chỉ tiêu
2009
2010
So sánh giữa 2 năm (người)
Số người
Cơ cấu (%)
Số người
Cơ cấu (%)
01
Tổng Số LĐ
1199
100
1204
100
5
LĐ gián tiếp
109
9
111
9,2
2
LĐ trực tiếp
1090
91
1093
90,8
3
02
Trình độ LĐ
Đại học
59
4,9
60
5
1
Cao đẳng
26
2,1
26
2,2
0
Trung cấp
37
3,1
37
3
0
Công nhân kỹ thuật
48
4
52
4,3
4
LĐ phổ thông
1029
85,9
1029
85,5
0
Là một DN có quy mô hoạt động rộng, nên số lượng công việc cần hạch toán rất nhiều. Vì vậy, DN thực hiện chuyên môn hóa trong từng phần hành của mình. Cơ cấu LĐ của DN được thể hiện qua bảng biểu đánh giá sau.
Bảng 3.: Cơ cấu LĐ của DN.
Qua bảng số liệu trên, ta thấy tổng số lao động năm 2010 tăng 5 lao động so với năm 2009, tương ứng tăng 0,2%, mức tăng không đáng kể và không làm biến động đến tổ chức của toàn doanh nghiệp. Số lượng lao động của doanh nghiệp tương đối đông, vì do đặc thù của nghề sản xuất xây dựng đòi hỏi tốn khá nhiều nhân lực di chuyển theo từng công trình xây dựng. Nhân công luôn được doanh nghiệp điều chuyển giữa các đội với nhau để phù hợp với công việc, nhưng không gây khó khăn trong quản lý.
Doanh nghiệp liên tục tuyển lao động để đào tạo công tác nghề toàn diện, kết hợp chặt chẽ với đào tạo thực hành trong sản xuất xây dựng. Ngoài việc đào tạo cho công nhân, doanh nghiệp còn tổ chức đào tạo nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức trong toàn bộ doanh nghiệp
1.5. Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển trong công tác kế toán tại Xí nghiệp
1.5.1. Thuận lợi
Qua thực tế ở Xí nghiệp 1 cho thấy công tác kế toán nói chung đã có những cải tiến và hoàn thiện từng bước theo mức độ phát triển và yêu cầu quản lý Công ty.
Phòng kế toán Xí nghiệp và các phòng kế toán thuộc các doanh nghiệp phụ thuộc được trang bị máy tính và phần mềm chuyên dụng ( phần mềm kế toán Cyber) để giảm thiểu công tác kế toán cho kế toán viên cũng như hỗ trợ cho công tác hạch toán được chính xác và phù hợp với chế độ hơn.
Bộ máy kế toán của Xí nghiệp được tổ chức theo hình thức tập trung đã tạo được khả năng chuyên môn hoá cao trong công tác hạch toán kế toán.
Xí nghiệp sử dụng hệ thống tài khoản theo đúng chế độ kế toán hiện hành và mỗi một tài khoản lại được chi tiết cho từng đơn vị trực thuộc, từng công trình, hạng mục công trình, do vậy công tác kiểm soát chi phí càng phát huy hiệu quả.
1.5.2. Khó khăn
Xây lắp là một hoạt động phức tạp với quy mô nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày lớn, hơn nữa việc vận dụng chế độ kế toán mới trong doanh nghiệp xây lắp mới chỉ trong thời gian gần đây nên kế toán Xí nghiệp còn gặp không ít khó khăn, cụ thể:
Tuy Xí nghiệp có sử dụng phần mềm kế toán giúp cho công tác kế toán được tiến hành nhanh hơn, nhưng vẫn còn có vấn đề về hình thức của các mẫu bảng biểu, báo cáo chưa được hợp lí, các mẫu biểu còn cồng kềnh không thuận tiện cho việc đọc một cách tổng quát.
Về tổ chức luân chuyển chứng từ:
Do Xí nghiệp thi công các C...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement