Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By truclinh2210
#672130

Download Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong công ty Dệt 19-5 miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời Mở Đầu 1
CHƯƠNG I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3
1.Qúa trình hình thành và phát triển của Công Ty. 3
1.1.thông tin chung về công ty TNHH NN MTV Dệt 19-5 3
1.2/Quá trình hình thành và phát triển của C.ty Dêt 19-5 3
1.2.1/Giai đoạn từ 1959 đến năm 1964: 3
1.2.2/Giai đoạn 1965-1988 4
1.2.3/Giai đoạn 1989 đến 1999 4
1.2.4/Giai đoạn 2000 đến nay. 5
1.3/Ngành nghề kinh doanh 6
2. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 7
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2004-2008 7
2.2. Các kết quả hoạt động khác 8
3.Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới hoạt động quản trị nhân lực trong công ty Dệt 19-5. 9
3.1.Đặc điểm về sản phẩm. 9
3.2. Đặc điểm về thị trường. 11
3. 3 Đặc điểm về công nghệ sản xuất 12
3.4.Kết quả kinh doanh của Công Ty giai đoạn 2003-2007 14
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY DỆT 19-5 16
1.Cơ cấu lao động của công ty dệt 19-5 16
2.Tổ chức tuyển dụng và đào tạo nhân viên 19
2.1.Tổ chức tuyển dụng 19
2.1.1.Nguồn tuyển dụng 19
2.1.2Quy trình tuyển dụng 20
2.1.2.1.Một số qui định chung của nhà máy về tuyển dụng 20
2.1.2.2.Kết quả thu được từ công tác tuyển dụng 23
2.2.công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 24
2.2.1.Quy trình tổ chức công tác đào tạo tại công ty Dệt 19-5 24
2.2.2.Nội dung đào tạo 25
2.2.2.1.Đào tạo mới 25
2.2.2.2.Đào tạo lại, đào tạo nghề thứ hai 25
2.2.2.3.Đào tạo nâng cao 26
2.2.3.kinh phí cho hoạt động đào tạo. 26
2.2.4.Một số kết quả của hoạt động đào tạo trong công ty Dệt 19-5. 27
3.Hệ thống tính lương cho công nhân viên. 28
3.1.Chế độ trả lương. 28
3.2.Hình thức trả lương. 30
3.3.Các công thức tính lương được áp dụng tại công ty dệt 19-5. 31
4.Tiền thưởng. 32
5. Một số tồn tại chủ yếu. 33
CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỆT 19-5 35
3.1.Phương hướng phát triển Công Ty trong thời gian tới. 35
3.1.1.Phương hướng phát triển Công ty trong những năm tới. 35
3.2.Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong Công Ty Dệt 19-5. 37
3.2.1.Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng công việc cụ thể. 37
3.2.2.Giải pháp về công tác tuyển dụng lao động . 40
3.2.2.1.Tạo sự linh hoạt trong tuyển dụng thông qua lập kế hoạch tuyển dụng thường xuyên hơn 40
3.2.2.2.Mạnh dạn tuyển dụng, sử dụng những lao động trẻ nhiều tiềm năng. 43
3.2.2.3.Làm tốt công tác tuyển lựa chọn hội đồng tuyển dụng. 45
3.2.3.Công tác đào tạo lại cán bộ chủ chốt. 47
3.2.4. Xây dựng,áp dụng thực hiện chế độ lương, thưởng hợp lý cho toàn bộ công nhân viên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 49
3.2.5.Hoàn thiện công tác kỷ luật lao động trong Công Ty. 53
3.2.6. Giải pháp về việc hoàn thiện môi trường lao động ,tạo động lực cho người lao động. 54
KẾT LUẬN 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

tuyển dụng phải trải qua nhiều giai đoạn kiểm tra cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ,thái độ với công việc, với nhà máy, cũng như phải đảm bảo được cả yêu cầu về sức khỏe để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc. Các nội dung tuyển dụng cũng như qui trình tuyển dụng được thực hiện tại nhà máy được đanh giá là khá bài bản. Thực tế trong những năm qua tuyển chọn nhân lực đã đã đóng góp một phần rất quan trọng vào việc xây dựng một hệ thống bộ máy lao động có hiệu quả. Qua tuyển dụng lao động nhà máy đã tuyển chọn được những lao động có chất lượng cao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động chung trong toàn nhà máy. Đồng thời thông qua tuyển dụng từ bên trong với các hình thức thuyên chuyển,đề bạt, thăng chức…nhà máy đã tạo ra một cơ cấu lao động ngày càng hợp lý hơn.
Bảng 2.3. kết quả tuyển dung của công ty Dệt 19-5
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Năm2007
Năm 2008
Tổng số lao động được tuyển
-lao động phòng ban
-lao động dưới các phân xưởng
87
4
83
34
9
25
94
33
61
72
15
57
Lao động được tuyển phân theo trình độ
đại học
9
11
12
10
cao đẳng
2
2
3
4
Trung cấp
0
4
3
5
CNKT bậc 5-7
7
7
46
26
CNKT bậc 1-4
69
10
30
27
Phòng Lao Động và Tiền Lương
2.2.công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Theo quan điểm của nhà máy thì đào tạo là hình thức được thực hiện để trang bị, bổ túc , duy trì và nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công nhân viên trước đòi hỏi của thực tế công việc. Qua quan điểm này ta có thể thấy , với nhà máy đào tạo và phát triển được coi là biện pháp hiệu quả để nâng cao năng lực thực hiện công việc, đông thời cũng đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của người lao động. Đặc biệt trong điều kiện môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt như hiện nay thì nguồn lực con người ngày càng đóng vai trò quan trọng và đào tạo là một trong những nội dung không thể thiếu của hoạt động này được. Để thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhà máy Dệt 19-5 đã xây dựng và ban hành qui chế , qui trình tổ chức công tác đào tạo.
2.2.1.Quy trình tổ chức công tác đào tạo tại công ty Dệt 19-5
-Trưởng các đơn vị xác định nhu cầu về đào tạo lao động của đơn vị và gửi phiếu yêu cầu tới phòng Lao Động và Tiền Lương.
-Phòng Lao Động và Tiền Lương tập hợp nhu cầu đào tạo lao động trong toàn nhà máy trình lên giám đốc phê duyệt.
-Sau khi được phê duyệt , phòng Lao Động và Tiền Lương cùng phòng kỹ thuật tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo.
-Phòng Kỹ thuật cùng cán bộ kỹ thuật của các đơn vị liên quan kiểm tra sát hạch,đánh giá kết quả cuối khóa đào tạo.
-Phòng Lao Động và Tiền Lương lưu toàn bộ hồ sơ về qua trình đào tạo
2.2.2.Nội dung đào tạo
2.2.2.1.Đào tạo mới
Áp dụng cho công nhân viên mới vào nhà máy. Đây là hoạt động không thể thiếu để giúp lao động mới nhanh chóng nắm bắt được công việc của nhà máy. Chúng ta đều thấy rằng , dù cho quá trình tuyển chọn có tiến hành kỹ càng đến đâu thì cũng khó tìm được người lao động thỏa mãn hoàn toàn, trùng khớp với yêu cầu về vị trí công việc mà họ thi tuyển vào. Do đó đào tạo mới được thực hiện để giúp trang bị những kiến thức,trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế của người lao động mới so với yêu cầu công việc mà họ đảm đương.
Tại công ty Dệt 19-5, đào tạo mới được áp dụng với hầu hết lao động mới vào nhà máy,với nội dung và thời gian thực hiên đào tạo ngắn dài khác nhau tùy theo tính chất công việc và trình độ đánh giá của người lao động.
2.2.2.2.Đào tạo lại, đào tạo nghề thứ hai
Hàng năm căn cứ vào bản đánh giá thực hiện công việc của từng cá nhân người lao động trong công ty cũng như căn cứ vào chiến lược , kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng với những đòi hỏi thay đổi về nhân sự gắn liền với nó, công ty Dệt 19-5 lựa chọn phương pháp đào tạo lại , đào tạo nghề thứ hai là một giải pháp quan trọng cùng tuyển dụng lao động mới để áp dụng có hiệu quả nhu cầu về nguồn lực lao động trong công ty.
Căn cứ vào yêu cầu về nguồn lao động , phòng Lao Động và Tiền Lương có trách nhiệm đánh giá lại toàn bộ bộ máy lao động, xem xét bộ phận nào cần được bổ xung. Từ đó lựa chọn từ những đơn vị này những người có khả năng học hỏi nâng cao trình độ để đào tạo lại hay đào tạo nghề thứ 2.
Trong nền kinh tế hiện nay, môi trường kinh doanh luôn luôn biến động và càng ngày càng khó khăn hơn trong việc cạnh tranh tìm kiếm nguồn lực mới.Do đó đào tạo lại , đào tạo nghề thứ hai đã được công ty Dệt 19-5 chú ý hơn và coi nó là một trong những phương pháp tốt nhất để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Công tác đào tạo nghề thứ hai được tiến hành cho các công nhân lao động ở hai bộ phận chính là công nhân ở bộ phận may và công nhân ở bộ phận dệt.
-Các lao động ở các bộ phận này nếu có thành tích lao động tốt , thường có năng suất lao động cao,có sự am hiểu về máy móc và có sức khỏe tốt sẽ được cử đào tạo thêm tại môt khóa học về kỹ thuật máy và khi trở về Công Ty sẽ được đào tạo thêm bởi các kỹ thuật viên cũ.Thời gian đào tạo và khi trở về lao động cho Công Ty mất khoảng 2 năm
-Người lao động được đào tạo nghề thứ hai được đài thọ hoàn toàn về phí học và phải cam kết làm việc cho Công Ty ít nhất là 3 năm.
Trong 3 năm gần đây Công Ty đã đào tạo được tất cả 7 công nhân kỹ thuật công tác tại bộ phận dệt.Công nhân kỹ thuật được hưởng mức lương khỏang 2,5 triệu/ tháng chưa kể thưởng.Những lao động này hiện tại đang yên tâm làm việc trong Công Ty.
2.2.2.3.Đào tạo nâng cao
Như đã nói , nền kinh tế thị trường với môi trường kinh doanh luôn luôn biến động mạnh mẽ,dữ dội, và khó lường . Để theo kịp con người phải tự thay đổi mình để phù hợp hơn với môi trường mới. Do đó đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn là một giải pháp tốt để thích ứng với sự biến động trong sản xuất kinh doanh cũng như để nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt quyết liệt.
Tại công ty Dệt 19-5 , đào tạo nâng cao thường được áp dụng cho cán bộ công nhân viên làm việc trong khối phòng ban và các cán bộ phân xưởng
-Thông qua các lớp học vào buổi tối dành cho khối học tại chức cho các nhân viên khối văn phòng.Tham gia học tại các trường đại học thuộc khối kinh tế như Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Học Viện Ngân Hàng.
-Đào tạo nâng cao cho các công nhân khối kỹ thuật đi học nâng cao thêm tay nghề ở các lớp mở tại các trường kỹ thuật có thời hạn 6 tháng.được cấp tiền học và các khoản phụ phí khác.thời gian đi học được hưởng lương như bình thường.
Kết quả đạt được trong 4 năm gần đây là thêm được 5 cán bộ khối văn phòng có bằng đại học tại chức kinh tế , ngân hàng.có 6 công nhân kỹ thuật được đưa đi đào tạo nâng cao tay nghề.
2.2.3.kinh phí cho hoạt động đào tạo.
Đào tạo là hoạt động đòi hỏi phải có kinh phí khá lớn , bao gồm các khoản chi phí về người và của của m...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement