Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By angel_pink_sweety
#671762

Download Luận văn Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty TNHH DIETHELM Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH
DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT
ĐỘNG CỦA KHO HÀNG
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics và Quản trị logistics. Trang 1
1.1.1. Khái niệm Logistics.1
1.1.2. Phân loại hoạt động logistics.4
1.1.3. Quản trị logistics .6
1.2. Khái niệm chuỗicung ứng và quản trị chuỗi cung ứng .7
1.2.1. Khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng.7
1.2.2. Qui trình hoạt động của quản trị chuỗi cung ứng .7
1.3. Mối liên hệ giữa quản trị logistics và quản trị chuỗi cung ứng.8
1.4. Chức năng của hoạt động logistics và quản trị chuỗicung ứng đối với doanh nghiệp .9
1.4.1. Đối với chiến lược kinh doanh .9
1.4.2. Đối với hoạtđộng nghiệp vụ.9
1.4.3. Đối với hiệu quả kinh doanh .9
1.5. Xu hướng phát triển của logistics và quản trị chuỗi cung ứng .10
1.5.1. Thếgiới .10
1.5.2. Việt nam .12
2. KHÁI NIỆM , NỘI DUNG , CHỨC NĂNG DỊCH VỤ KHO HÀNG NÓI CHUNG
VÀ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM NÓI RIÊNG
2.1. Khái niệm và vai trò củadịch vụ kho hàng .13
2.2. Phân loại kho .13
2.3. Chức năng nhiệm vụ củakho .13
2.3.1. Đối với nền kinhtế .14
2.3.2. Đối với doanh nghiệp .14
2.4. Yêu cầu về cơ sở vật chất của kho hàng dượcphẩm .15
2.4.1. Thiết kế kho.15
2.4.2. Các khu vực phân biệt trong kho.18
2.4.3. Các thiết bị chuyên dùng trong kho .19
2.5. Tổ chức nhân lực .19
2.5.1. Tiêuchuẩn .19
2.5.2. Mục tiêu quản lý .19
2.5.3. Sơ đồ tổ chức kho .20
2.5.4. Kế hoạch huấn luyện - đào tạo .20
2.6. Yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của kho hàng dược phẩm .20
2.6.1. Các điều kiện thiết kế .20
2.6.2. Các điều kiện bảo quản.21
2.6.3. Vệ sinh.22
2.6.4. Nhãn và bao bì.22
2.6.5. Tiếp nhận thuốc.22
2.6.6. Cấp phát – quay vòng kho.23
2.6.7. Bảo quản thuốc.23
2.6.8. Thuốc trả về .24
2.6.9. Gửihàng .24
2.7. Qui trình quản lý kho dược phẩm .25
2.7.1. Các nguyên tắc .25
2.7.2. Cácchỉ tiêu.25
2.8. Xu hướng hoạt động kho hàng trong tương lai .25
3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ
LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA
KHO HÀNG NÓI CHUNG VÀ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM NÓI RIÊNG
3.1. Bài học kinh nghiệm .28
3.1.1. Kinh nghiệm của trung tâm phân phối mamplasan thuộc công ty DIETHELM PHILIPPINE
3.1.2 Kinh nghiệm của trung tâm phân phối dược phẩm (PDC) thuộc công ty
DIETHELM MALAYSIASDN BHD .28
3.2. Tóm lược bài học kinh nghiệm .28
3.2.1.Bố trí cơ sở hạ tầng trang thiết bị .28
3.3. Một số mô hình rút ra từ việc nghiên cứu và họctập kinh nghiệm .29
3.3.1. Tổ chức công việc soạn hàng: .29
3.3.2.Ưng dụng công nghệ mới truyền thông không sử dụng giấy tờ (paperless) .29
3.4. Tầm quan trọng của việc ứng dụng mô hình dịchvụ logistics và quản trị chuỗi cung
ứng trong hoạt động của kho hàng nói chung và kho hàng dược phẩmnói riêng .31
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHO HÀNG DƯỢC
PHẨM VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DVỤ
LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TTRONG HOẠT ĐỘNG
KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY DIETHELM VIỆT NAM
1.1. Giới thiệu sơ lượcDiethelm Việt nam .35
1.2. Cơ cấutổ chức .36
1.3. Định hướng phát triển .36
2 . THỰC TRẠNG KHO DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY DIETHELM VIỆT NAM
2.1. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật(dòng vậtchất).37
2.2. Các quy trình hoạt động chính tại kho hàng Diethelm.37
2.2.1. Quy trình nhận hàng .37
2.2.2. Quy trình lên hàng và lưu trữ.39
2.2.3. Quy trình soạn, đóng gói và giao hàng.40
2.2.4. Kiểm soát và quản lý tồnkho .41
2.2.5. Hàng trả về (Logistics ngược) .43
2.3. Qui trình quản lý chất lượng.46
2.4. Qui trình quản lý kho .48
2.4.1. Nhận dạng sản phẩm:.48
2.4.2. Phương pháp kiểm tra công việc nhập (lên) và lấy (soạn) hàng .48
2.4.3. Phương pháp theo dõi tồn kho .48
2.5. Quản lý hệ thống tồn kho (dòng thông tin) .49
2.5.1. Tổng quan phần mềm eBPCs quản lý kho hàng – nguyên vậtliệu.50
2.5.2 .Các chức năng cơ bản của hệ thống phần mềm quản lý kho hàng.51
2.5.3.Ưu điểm của việc quản lý kho bằng phần mềmquản lý kho (WMS) .53
2.6. Cơ sở vật chất (dòng chi phí).53
2.7. Vị trí .54
3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA KHO HÀNG
3.1. Những yếu tố bên ngoài .56
3.2. Những yếu tố bên trong.57
4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG TẠI CÔNG TY
DIETHELM VIỆT NAM
4.1. Theo tiêu chuẩncua khch hng .57
4.1.1. Ki?m sốt nhi?t d?.57
4.1.2. Dán nhãn và đóng gói .57
4.1.3. Kho và phân phối .58
4.2. Điểmmạnh .58
4.2.1. Nhà kho – trang thiết bị.58
4.2.2. Các quy trình bảo quản.58
4.2.3. Vệ sinh.59
4.2.4. Thuốc trả về .59
4.2.5. Thanh tra.59
4.2.6. Hồ sơ tài liệu .59
4.3. Điểmyếu .60
4.4. Cơhội .62
4.5.Đe dọa .62
5. TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DVỤ LOGISTICS VÀ
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONGHOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯỢC
PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM
5.1. Xét về nguồn lực hiện tại.63
5.2. Xét về chi phí thực hiện .63
5.3. Xét về tính hiệu quả sau khi ứng dụng mô hình .63
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH
VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG
KHO HÀNG DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM
1. CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS
VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯỢC PHẨM
2. ĐẾ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNHDỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ
CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG DVỤ KHO HÀNG DƯỢC PHẨM
2.1. Giai đoạn 1: Hoàn thiện hoạt động dịch vụ kho hàng hiện tại .66
2.1.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật (dòng vậtchất) .66
2.1.2. Tổ chức nhân lực .67
2.1.3. Quy trình quản lý kho (dòng thông tin).67
2.1.4. Quy trình quản lý chất lượng .73
2.1.5. Một số vấn đề cần lưu ý khác (các biện pháp an ninh) Quản lý tồn kho .75
2.2. Giai đoạn 2 : Ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong
hoạt động dịch vụ kho hàng .76
2.2.1. Căn cứ để ứng dụng mô hình .76
2.2.2. Nội dung mô hình .76
2.2.2.1. Tái bố trí sắp xếp các khu vực trong kho (dòng vật chất) .76
2.2.2.2. Nâng Cấp Phần Mềm Quản Lý Kho (dòng thông tin) .78
2.2.2.3. Cải Thiện Công TácSoạn Hàng: (dòng chi phí).82
2.2.2.4. Tối ưu hóa vị trí kho hàng .85
2.2.3. Khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng mô hình .86
2.2.4. Lợi ích của mô hình ứng dụng .86
3. KIẾN NGHỊ. 88
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
Phụ lục - Tài liệu tham khảoĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

apore
Năm 2002 xây dựng Công ty trên diện tích 12,200 m2 tại số 23 Đại lộ Độc Lập,
KCN VN-Singapore. Khả năng tồn trữ của trung tâm kho vận giai đoạn I là 3.500 pallet
Mở các kho hàng tại Hà nội, Đà nẵng, Cần thơ.
Năm 2004, mở thêm một kho tồn trữ hàng tiêu dùng tại Hà nội.
Cuối năm 2004 hoàn tất trung tâm kho vận mở rộng giai đoạn 2 với sức chứa
khoảng 4.500 pallets
SVTH: NGUYỄN CÔNG HIỆP
- 53 -
2 . THỰC TRẠNG KHO DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY DIETHELM VIỆT NAM
2.1. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật tồn trữ bảo quản dược phẩm (dòng vật chất)
Nguyên tắc tồn trữ/ bảo quản Phải bảo quản nguyên liệu và dược phẩm theo
điều kiện phù hợp như trên nhãn đã ghi (điều kiện này dựa trên dữ liệu về độ ổn
định).Điều kiện bảo quản thường là khô mát, nhiệt độ 15-25 oC (có khi đến 30 oC),
tránh ánh sáng trực tiếp hay nguồn gây nhiễm (mùi).Điều kiện bảo quản đặc biệt đòi
hỏi nhiệt độ và độ ẩm cụ thể tùytheo đối tượng:-tủ lạnh sâu (-10 oC)-tủ lạnh (2 -8 oC)-
kho lạnh (< 8 oC)-kho mát (8 -15 oC)-kho có máy điều hòa không khí (15 -30 oC)-kho
có máy khử độ ẩm. Phải hiểu rõ ý nghĩa của các yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn: Yêu
cầu trên nhãn. Điều kiện bảo quản Không để nơi cao hơn 30 oC Từ 2 oC đến 30 oC
không để nơi cao hơn 25 oC Từ 2 oC đến 25 oC Không để nơi cao hơn 15 oC Từ 2 oC
đến 15 oC Không để nơi cao hơn 8 oC Từ 2 oC đến 8 oC Không để nơi thấp hơn 8 oC
Từ 8 oC đến 25 oC Tránh ẩm: Độ ẩm không quá 60% Tránh ánh sáng. Cung cấp thuốc
cho bệnh nhân trong lọ chống ánh sáng Phải có hồ sơ theo dõi điều kiện bảo quản như
nhiệt độ và độ ẩm. Các thiết bị theo dõi nhiệt độ và độ ẩm phải được kiểm định trước
khi dùng và kiểm tra lại định kỳ. Phải lưu các hồ sơ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm một
năm sau khi nguyên liệu hay thành phẩm hết hạn dùng.
Phải bảo quản tất cả nguyên liệu hay dược phẩm trong các thùng chứa hay bao
bì sao cho tránh được sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài hay sự nhiễm khuẩn (đặc
biệt đối với thuốc vô trùng). Phải dán nhãn rõ ràng trên tất cả các thùng chứa và ghi rõ
các chi tiết (không được ghi các từ viết tắt, tên hay mã số không chính thức): -tên
nguyên liệu -số lô sản xuất -hạn dùng (hay hạn thử lại) -điều kiện bảo quản -theo tiêu
dược điển nào Thực hiện việc bảo quản và cấp phát theo quy trình và có hồ sơ.
Nhìn chung, công ty Diethelm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, tuy nhiên chưa
có sơ đồ thống kê nhiệt độ (temperature mapping) tại tất cả ûkhu vực bảo quản trong
nhà kho và tại các khu vực nhiệt độ dao động chưa đặt thiết bị theo dõi, khu vực hàng
độc (toxic) chưa đáp ứng quy định, chưa tách biệt hoàn toàn khu vực này
2.2. Các quy trình hoạt động chính tại kho hàng diethelm
2.2.1. Quy trình nhận hàng
a.Mục đích
Đảm bảo số lượng và chất lượng hàng nhận phù hợp với chứng từ nhập và được
nhập vào hệ thống sẵn sàng để bán
SVTH: NGUYỄN CÔNG HIỆP
- 54 -
b. Phạm vi: Tất cả hàng nhận tại kho DVL CDC
c. Trách nhiệm: Giám sát kho & Tổ trưởng tổ nhận hàng, nhân viên nhận hàng
d Định nghĩa và thuật ngữ: BU- Bộ phận kinh doanh, EDP- Xử lý dữ liệu điện
tử,GRA- Thông báo nhập hàng,RRC- Bộ phận đóng gói,GRN- Báo cáo
nhập hàng
e. Tài liệu liên quan: Biên bản nhập hàng, DVLCDC.CLM.REC.13; Hoá đơn
mua hàng; Danh sách đóng gói
f. Quy trình
f.1 BU sẽ thông báo cho giám sát kho có liên quan các thông tin về hàng nhập
:tên hàng, hãng, thời gian đến dự kiến , số lượng & điều kiện tồn trữ.
f.2 Giám sát kho sắp xếp chuẩn bị nhân lực, vị trí để tiếp nhận lô hàng
f.3 Khi nhận hàng, nhân viên nhận hàng phải tiến hành kiểm tra hàng đúng như
theo hướng dẫn công việc nhập hàng DVLCDC.WHS.WI.02-01 và việc kiểm tra
phải được tiến hành theo đúng như danh sách kế hoạch kiểm hàng trong phần 8
của quy trình này. Nhân viên kiểm hàng phải kiểm đếm,ø ghi chép vào phiếu
kiểm hàng DVLCDC.WHS.REC.74 và sau đó đưa phiếu kiểm đếm cho thư ký
kho để kiểm lại so với chứng từ nhập. Thư ký kho phải đảm bảo chứng từ nhập
đầy đủ như : hoá đơn, phiếu báo giá, hợp đồng, tờ khai hải quan và danh sách
hàng nhập. Những sai lệch (nếu có )phải được ghi nhận trong biên bản .
DVLCDC.WHS.REC.13
f.4 Sau khi những công việc trên đã hoàn tất . Tổ nhận hàng phải chất xếp tất cả
hàng hoá lên palét theo quy cách chuẩn. Hàng hư hỏng sẽ được tách riêng và
dán nhãn “Unqualified” đúng theo như hướng dẫn công việc nhập hàng
(DVLCDC.WHS.WI.02-01) Tổ trưởng tổ nhận hàng sẽ giao biên bản nhập hàng
cùng với hàng hư hỏng tới bộ phận Claim để xử lý đúng như theo quy trình
(DVLCDC.WHS.SOP.08). đối với hàng nội địa không cần đóng gói và dán nhãn
sẽ được dán nhãn xanh “ released” đối với hàng cần đóng gói và dán nhãn sẽ
được chuyển tới bộ phận đóng gói để tiến hành
Sau khi đã hoàn tất những quy trình trên theo như mục f.4 tổ trưởng tổ giao nhận
sẽ giao GRA và toàn bộ chứng từ đến bộ phận EDP để nhập vào hệ thống .
Dựa vào những thông tin trên EDP sẽ lập GRN, và đưa cho tổ trưởng tổ giao
nhận và giám sát kho xác nhận
SVTH: NGUYỄN CÔNG HIỆP
- 55 -
g. Chứng từ và báo cáo: Thông báo nhập hàng thuốc GRA,
DVLCDC.EDP.REC.17, Thông báo nhập hàng tiêu dùng
DVLCDC.EDP.REC.59 ,GRN, DVLCDC.EDP.REC.16
h. Kế hoạch kiểm hàng của DVLCDC
Số lượng lô hàng Số lượng lấy mẫu Số chấp nhận Số từ chối
2-8 2 0 1
9-15 3 0 1
16-25 5 0 1
26-50 8 0 1
51-90 13 0 1
91-150 20 1 2
151-280 32 1 2
281-500 50 2 3
501-1200 80 3 4
1201-3200 125 5 6
3201-10000 200 7 8
10001-35000 315 10 11
Bảng 2.2.Kế hoạch lấy mẫu dựa trên ANSI/ASQC Z1.4-1993
Một mẫu bao gồm 1 hay nhiều đơn vị lấy ta từ lô hàng. Mẫu được lấy ngẫu nhiên, phân
tán. Số đơn vị mẫu phải cùng kích thước.
Quyết định để chấp nhận lô hàng bao gồm những tiêu chuẩn sau:
Số lượng mẫu kiểm tra phải giống như trong danh sách lấy mẫu.
Nếu số lượng đơn vị lỗi trong mẫu bằng hay nhỏ hơn số lượng chấp nhận, chấp nhận
lô hàng .
Nếu số lượng đơn vị lỗi trong mẫu bằng hay lớn hơn số từ chối, lô hàng sẽ được giữ lại
chờ hãng kiểm tra
Định nghĩa lỗi: bất cứ SKU với vỏ thùng bị hư, sai lệch trọng lượng, niêm phong bị
rách, có dấu hiệu đã mở không còn tình trạng nguyên thuỷ, rò rỉ,gặm mòn, xây xát ,vết
cắt,biến dạng, dán nhãn pháp định .v..v….
2.2.2. Quy trình lên hàng và lưu trữ
a.Mục đích: Đảm bảo đặt hàng theo đúng vị trí quy định
b. Phạm vi: Bao gồm tất cả hàng hoá được lưu trữ tại kho DVLCDC
SVTH: NGUYỄN CÔNG HIỆP
- 56 -
c. Trách nhiệm: Giám sát kho. Tổ trưởng, nhân viên kho
d. Chứng từ liên quan: Phiếu dời hàng
e. Định nghĩa và thuật ngữ: DVLCDC- Bộ phận kho vận Diethelm Việt Nam,
Trung tâm phân phối, SKU: Đơn vị lưu trữ,
f. Quy trình:
f.1 EDP in phiếu lên hàng DVLCDC.WHS.REC.44 và gửi tới kho thuốc sau khi
đã nhận được thông báo nhập hàng từ kho để đặt hàng vào hệ thống kệ
f.2 Giám sát kho thuốc chịu trách nhiệm luân chuyển hàng hoá trong kho theo hệ
thống quản lý kho của DVL.CDC
f.3 Tất cả hàng phải được xếp trên pallet nhựa /pallet gỗ theo đúng quy cách
nhằm làm...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement