Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ailill
#671008

Download Đề án Dãy số thời gian trong việc phân tích và đoán thống kê về Du Lịch miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I. Du lịch và vai trò của thống kê trong việc nghiên cứu về du lịch 2
I. Thực trạng về du lịch thế giới và nước ta trong những năm gần đây. 2
II. Vai trò của thống kê trong việc nghiên cứu về du lịch . 3
 
Chương II. Những vấn đề lý luận chung về phương pháp dãy số thời gian 5
I. Khái niệm dãy số thời gian, ý nghĩa và cấu tạo. 5
1) Khái niệm: 5
2) Ý nghĩa của dãy số thời gian 5
3) Cấu tạo của dãy số thời gian 5
4) Các dạng dãy số thời gian 5
II. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. 6
1) Mức độ trung bình theo thời gian . 6
2) Lượng tăng (hay giảm) tuyệt đối. 7
3) Tốc độ phát triển. 8
4) Tốc độ tăng (hay giảm). 9
5) Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (hay giảm). 10
III. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng. 11
1) Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian. 11
2) Phương pháp số trung bình trượt (di động). 11
3) Phương pháp hồi quy . 11
IV) Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn trên cơ sở dãy số thời gian. 17
1)Dự đoán dựa vào phương trình hồi quy bằng phương pháp ngoại suy phương trình hồi quy. 17
2) Dự đoán dựa vào lượng tăng hay giảm tuyệt đối bình quân. 17
3) Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình. 17
4) Dự đoán dựa vào bảng Buys.Ballot (bảng B.B). 18
 
Chương III. vận dụng phương pháp dãy số thời gian và dự đoán thống kê trong việc phân tích biến động của du lịch Việt Nam. 19
I) Khái niệm và vai trò của Du lịch. 19
1) Khái niệm. 19
2)Vai trò của du lịch: 19
II) Dãy số thời gian trong việc phân tích biến động về tổng doanh thu của các đơn vị kinh doanh du lịch. 20
1) Phân tích đặc điểm sự biến động tổng doanh thu qua thời gian. 20
2) Phân tích xu hướng biến động của doanh thu qua thời gian. 22
3). Dự đoán chỉ tiêu doanh thu. 23
III. Dãy số thời gian trong việc phân tích biến động số lượt khách ngành du lịch phục vụ. 25
1. Phân tích đặc điểm sự biến động số lượt khách ngành du lịch phục vụ. 25
2. Phân tích xu hướng biến động của số lượt khách ngành du lịch phục vụ qua thời gian. 26
3. Dự đoán chỉ tiêu số lượt khách ngành du lịch phục vụ. 27
 
Kết luận và kiến nghị 29
 
Tài liệu tham khảo 31Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

mang tÝnh chÊt t¹o ®µ vµ ch­a huy ®éng ®­îc tèi ®a nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc trong viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng ch­¬ng tr×nh nµy. §­¬ng nhiªn còng cã nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan nhÊt ®Þnh mµ chóng ta cÇn ph¶i nhËn thÊy vµ kh¾c phôc.
II. Vai trß cña thèng kª trong viÖc nghiªn cøu vÒ du lÞch .
Chóng ta biÕt mäi sù vËt hiÖn t­îng lu«n biÕn ®æi qua thêi gian vµ kh«ng gian theo nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh, mµ chóng ta biÕt r»ng quy luËt kh«ng tù sinh ra vµ nã còng kh«ng tù mÊt ®i mµ chØ tån t¹i ë d¹ng nµy hay d¹ng kh¸c.Chóng ta kh«ng thÓ t¹o ra quy luËt khi chóng ta cÇn mµ ®iÒu kiÖn cña c¸c quy luËt ch­a xuÊt hiÖn,hay lo¹i bá quy lu©t ®i khi c¸c ®iÒu kiÖn quy luËt vÉn ®ang tån t¹i. Cô thÓ nh­ mét n¨m gåm cã bèn mïa Xu©n-H¹-Thu-§«ng cø sau mçi n¨m th× hiÖn t­îng nµy l¹i ®­îc lÆp l¹i(®©y lµ quy luËt) dï khoa häc cã ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a th× còng kh«ng bao giê t¹o ra ®­îc hai mïa Xu©n trong mét n¨m,hay lo¹i bá mïa ®«ng ®i ®Ó trong mét n¨m chØ cßn l¹i ba mïa.Mµ chóng ta cÇn ph¶i biÕt r»ng mét n¨m cã bèn mïa,chóng ta cÇn ph¶i biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm biÕn ®éng cña tõng mïa vµ tõ ®ã v¹ch ra xu h­íng ph¸t triÓn.VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi chóng ta lµ lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®­îc quy luËt vËn ®éng cña c¸c hiÖn t­îng.
Trong thèng kª ®Ó nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng,ng­êi ta d­a vµo d·y sè thêi gian.Víi viÖc thèng kª c¸c hiÖn t­îng sè lín qua thêi gian cïng víi c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª chóng ta sÏ t×m ra quy luËt vËn ®éng cña mçi hiÖn t­îng.V× vËy viÖc ph©n tÝch thèng kª c¸c hiÑn t­îng s«th«ng qua thêi gian cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc t×m ra c¸c quy luËt biÕn ®éng cña hiÖn t­îng.Qua d·y sè thêi gian ta cã thÓ nghiªn cøu vÒ ®Æc ®iÓm,vÒ sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng tõ ®ã v¹ch râ xu h­íng vµ tÝnh quy kuËt cña sù ph¸t triÓn ®ång thêi qua ®ã ta còng cã thÓ dù ®o¸n møc ®é cña hiÖn t­îng trong t­¬ng lai.
Du lÞch lµ mét trong nh÷ng nghµnh kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, tû suÊt doanh lîi cña nã th­êng cao gÊp tõ 2 ®Õn 4 lÇn so víi c¸c nghµnh kh¸c vµ lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña nghµnh Du lÞch trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chiÕm mét phÇn rÊt lín trong GDP vµ trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Song tèc ®é t¨ng cña doanh thu vÒ du lÞch hµng n¨m trong thùc tÕ lµ ch­a cao so víi tiÒm n¨ng vµ ®iÒu kiÖn mµ ta cã. Nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ chóng ta ch­a t×m thÊy quy luËt vËn ®éng cña nã, ch­a ®¸nh gi¸ nghiªm tóc thùc chÊt ®Ó t×m ®­îc nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm, ch­a n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô du lÞch, hiÖu qu¶ qu¶n lý cña nhµ n­íc vµ n©ng cao c¬ së vËt chÊt phôc vô du lÞch
V× vËy viÖc nghiªn cøu tÝnh quy luËt cña nghµnh du lÞch lµ mét vÊn ®Ò tÊt yÕu, nã gióp chóng ta t×m ra ®­îc xu h­íng vËn ®éng tõ ®ã v¹ch râ xu h­íng ph¸t triÓn vµ qua ®ã chóng ta cã thÓ khai th¸c tèi ®a mäi tiÒm n¨ng nh»m ®­a du lÞch ViÖt Nam lªn tÇm cao míi, ®­a ViÖt Nam trë thµnh trung t©mdu lÞch - th­¬ng m¹i cã tÇm cì trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi.
Ch­¬ng II. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian
I. Kh¸i niÖm d·y sè thêi gian, ý nghÜa vµ cÊu t¹o.
1. Kh¸i niÖm:
-TÝnh tÊt yÕu: mÆt l­îng cña hiÖn t­îng th­êng xuyªn biÕn ®éng qua thêi gian. Trong thèng kª, ®Ó nghiªn cøu sù biÕn ®éng nµy ng­êi ta th­êng dùa vµo d·y sè thêi gian.
-Kh¸i niÖm: D·y sè thêi gian lµ d·y c¸c trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®­îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian.
2. ý nghÜa cña d·y sè thêi gian
Qua d·y sè thêi gian ta cã thÓ nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm vÌ sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng, v¹ch ra xu h­íng vµ tÝnh quy luËt cña sù ph¸t triÓn, ®ång thêi dù ®o¸n c¸c møc ®é cña hiÖn t­îng trong t­¬ng lai.
3. CÊu t¹o cña d·y sè thêi gian
Mçi d·y sè thêi gian ®­îc cÊu t¹o bëi hai thµnh phÇn lµ: thêi gian vÒ chØ tiªu vÒ hiÖn t­îng nghiªn cøu.
Thêi gian cã thÓ lµ ngµy, tuÇn, th¸ng, quý, n¨m.. ®i dµi gi÷a hai thêi gian liÒn nhau ®­îc gäi lµ kho¶ng c¸ch thêi gian.
ChØ tiªu vÒ hiÖn t­îng ®­îc nghiªn cøu cã thÓ lµ sè tuyÖt ®èi, sè t­¬ng ®èi, sè b×nh qu©n..,trÞ sè cña chØ tiªu gäi lµ møc ®é cña d·y sè.
4. C¸c d¹ng d·y sè thêi gian
C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tån t¹i vÒ quy m« cña hiÖn t­îng qua thêi gian cã:
D·y sè thêi kú.
D·y sè thêi kú biÓu hiÖn quy m«(khèi l­îng) cña hiÖn t­îng trong tõng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.
VD: Cã tµi liÖu vÒ sè l­îng kh¸ch tham quan ®Õn ViÖt Nam qua mét sè n¨m nh­ sau:
N¨m
1995
1996
1997
1998
1999
L­ît ng­êi
1351296
1607155
1715673
1520128
1781754
VÝ dô trªn lµ mét d·y sè thêi kú ph¶n ¸nh sè l­ît kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam qua tõng n¨m. Trong d·y sè thêi kú c¸c møc ®é lµ nh÷ng sè tuyÖt ®èi thêi kú,do ®ã ®é dµi cña kho¶ng c¸ch thêi gian ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn trÞ sè cña chØ tiªu vµ còng cã thÓ céng c¸c trÞ sè cña chØ tiªu ®Ó ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng trong nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi h¬n
D·y sè thêi ®iÓm
D·y sè thêi ®iÓm biÓu hiÖn quy m« (khèi l­îng )cña hiÖn t­îng l¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh
VD. Cã tµi liÖu vÒ sè l­îng kh¸ch du lÞch cña mét DNKDDL vµo c¸c ngµy ®Çu th¸ng 1,2,3,4,5 n¨m 1999 nh­ sau:
Ngµy
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
Sè l­îng kh¸ch (ng­êi)
8500
7960
8437
8309
8257
C¸c sè liÖu trªn chØ ph¶n ¶nh sè l­îng kh¸ch du lÞch vµo ngµy ®Çu cña c¸c th¸ng. Møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi ®iÓm sau th­êng bao gåm toµn bé hoÆc mét bé phËn møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi ®iÓm tr­íc ®ã. V× nÕu chóng ta céng c¸c trÞ sè cña chØ tiªu kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc quy m« cña hiÖn t­îng. §©y còng chÝnh lµ ®iÓm mÊu chèt ®Ó ph©n biÖt lÞch sö kh¸c nhau gi÷a d·y sè thêi kú vµ d·y sè thêi ®iÓm.
II. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch d·y sè thêi gian.
§Ó ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm biÕn ®éng qua thêi gian cña hiªn t­îng nghiªn cøu ng­êi ta th­êng tÝnh c¸c chØ tiªu sau ®©y:
1) Møc ®é trung b×nh theo thêi gian .
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é ®aÞ biÓu cña c¸c møc ®é tuyÖt ®èi trong mét d·y sè thêi gian. Tuú theo d·y sè thêi kú hay d·y sè thêi ®iÓm mµ cã c¸c c«ng thøc kh¸c nhau
§èi víi d·y sè thêi kú møc ®é trung b×nh theo thêi gian ®­îc tÝnh :
§èi víi d·y sè thêi ®iÓm .
Cã kho¶ng c¸ch thêi gian b»ng nhau th× møc ®é trung b×nh ®­îc tÝnh b¨ng c«ng thøc:
Kho¶ng c¸ch thêi gian kh«ng b»ng nhau th× møc ®é trung b×nh theo thêi gian ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc :
2) L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi.
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sù thay ®æi vÒ møc ®é tuyÖt ®èi gi÷a hai thêi gian nghiªn cøu. NÕu møc ®é cña hiÖn t­îng nµy t¨ng lªn th× trÞ sè cña hai chØ tiªu mang dÊu d­¬ng (+) vµ ng­îc l¹i mang dÊu ©m(-). Tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu mµ ta cã c¸c chØ tiªu vÒ l­îng t¨ng(hoÆc gi¶m) sau ®©y:
L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi liªn hoµn (hay tõng kú) gäi lµ hiÖu sè gi÷a møc ®é kú nghiªn cøu (yi) vµ møc ®é kú ®øng liÒn tr­íc nã (yi-1) chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi gi÷a hai thêi gian liÒn nhau (thêi gian i-1 vµ thêi gian i).
C«ng thøc tÝnh:
(2.1)
d i : lµ l­îng t¨ng hoÆc gi¶m tuyÖt ®èi liªn hoµn.
- L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi ®Þnh gèc (hay tÝnh dån) lµ hiÖu sè gi÷a møc ®é kú nghiªn cøu (yi) vµ møc ®é cña mét kú nµo ®ã ®­îc chän lµm gèc, th­êng lµ møc ®é ®Çu tiªn trong d·y sè (y1) chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc t¨ng(hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi trong nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi.
C«ng thøc tÝnh:
Di = yi - y1 (i=2,3...n) (2.2)
Trong ®ã:
Di: lµ c¸c l­îng t¨ng (hoÆc gi¶m tuyÖt ®èi ®Þnh gèc)
(i=2,3...n)
Ta nhËn thÊy r»ng :
Tøc lµ tæng c¸c l­îng t¨ng(hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi liªn hoµn b»ng l­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi ®Þnh gèc.
(2.3)
-L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m )tuyÖt ®èi trung b×nh lµ møc trung b×nh c...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement