Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girl_nona2002
#670981 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU 3
1.1 Hoạt động tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu 3
1.1.1 Nguồn hàng cho xuất khẩu 3
1.1.1.1 Khái niệm nguồn hàng cho xuất khẩu 3
1.1.1.2 Phân loại nguồn hàng cho xuất khẩu 3
1.1.1.3 Vai trò của nguồn hàng xuất khẩu 6
1.1.2 Hoạt động tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 7
1.1.3 Hoạt động mua hàng xuất khẩu 9
1.1.4 Sự cần thiết của hoạt động tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu 10
1.2 Tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu 11
1.2.1 Đặc điểm của mặt hàng nông sản xuất khẩu 11
1.2.1.1 Đặc điểm chung của mặt hàng nông sản 11
1.2.1.2 Đặc điểm của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chính. 13
1.2.2 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu. 17
1.2.2.1 Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 17
1.2.2.2 Nhân tố của bản thân doanh nghiệp: 19
1.2.3 Nội dung hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu 20
1.2.3.1 Nội dung hoạt động tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu 20
1.2.3.2 Nội dung hoạt động mua hàng nông sản xuất khẩu 25
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT-DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI 28
2.1 Khái quát về Công ty sản xuất-dịch vụ và xuất nhập khẩu Nam Hà Nội 28
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 29
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 29
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty: 29
2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 30
2.1.3.3 Mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty: 33
2.2 Các đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu 34
2.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 34
2.2.1.1 Mặt hàng kinh doanh của Công ty 34
2.2.1.2 Nguồn lực của Công ty 34
2.2.1.3 Các thị trường của Công ty 37
2.2.1.4 Công tác quản lý chất lượng sản phẩm 38
2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 40
2.2.2.1 Tình hình kinh doanh của Công ty từ năm 2000-2003 40
2.2.2.2 Kim ngạch xuất khẩu của Công ty trong thời gian qua 41
2.3 Thực trạng công tác tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu ở Công ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội 43
2.3.1 Tình hình xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian qua 43
2.3.1.1 Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty 44
2.3.1.2 Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 46
2.3.1.3 Cơ cấu thị trường xuất khẩu nông sản của Công ty 47
2.3.2 Thực trạng hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 50
2.3.2.1 Phân tích kết quả nguồn hàng 50
2.3.2.2 Nội dung hoạt động tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu: 53
2.3.2.3 Nội dung hoạt động mua hàng nông sản xuất khẩu 56
2.3.2.4 Hiệu quả hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu 59
2.3.3 Đánh giá hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 61
2.3.3.1 Những kết quả đạt được 61
2.3.3.2 Những mặt còn tồn tại: 63
2.3.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế: 65
CHƯƠNG III - GIẢI PHÁP TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT- DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI 67
3.1 Các nhân tố tác động đến hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 67
3.1.1 Nhân tố bên ngoài Công ty 67
3.1.2 Nhân tố của bản thân Công ty 73
3.2 Phương hướng hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 75
3.2.1 Chương trình phát triển giai đoạn 2003-2010 của Công ty 75
3.2.2 Chương trình xuất nhập khẩu của Công ty 76
3.2.3 Chương trình tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 76
3.2.4 Phương hướng hoạt động mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 77
3.3 Các giải pháp thúc đẩy hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu của Công ty 78
3.3.1 Giải pháp tạo nguồn 78
3.3.2 Giải pháp mua hàng: 83
KẾT LUẬN 87
MỞ ĐẦU
Ngày nay, với xu thế toàn cầu hoá, quốc tế hoá nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà ngày càng được mở rộng thông qua hoạt động xuất nhập khẩu trên thị trường thế giới. Hoạt động xuất khẩu trở nên vô cùng quan trọng trong hoạt động thương mại đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Thông qua hoạt động xuất khẩu, các quốc gia khai thác được lợi thế của mình trong phân công lao động quốc tế, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Đối với Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có đẩy mạnh xuất khẩu, mở cửa nền kinh tế Việt Nam mới có điều kiện thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống nhân dân.
Từ đặc điểm nền kinh tế là một nước nông nghiệp với dân số chủ yếu tham gia vào hoạt động nông nghiệp, Việt Nam đã xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhằm tạo nguồn thu ban đầu cực kỳ cần thiết cho phát triển kinh tế đất nước. Chính vì vậy nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích sự tham gia của các Công ty trong lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản. Mặt hàng nông sản là một trong những mặt hàng được Công ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) chú trọng trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của mình.
Với định hướng trên cùng nhận thức : Trong quy trình hoạt động xuất khẩu, tạo nguồn và mua hàng là khâu cơ bản mở đầu và hết sức quan trọng đem lại thắng lợi cho hoạt động xuất khẩu; sau một thời gian thực tập tại Công ty, tui đã chọn đề tài: “Tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải pháp”. tui hy vọng sử dụng được những kiến thức đã học ở trường kết hợp với tình hình hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu thực tế của Công ty để có thể học hỏi, nghiên cứu và đóng góp một số ý kiến bổ ích cho hoạt động xuất khẩu nông sản nói chung và hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản nói riêng của Công ty trong thời gian tới.
Từ mục tiêu trên, kết cấu của luận văn gồm 3 phần:
Chương I. Một số vấn đề về hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu.
Chương II. Thực trạng công tác tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu ở Công ty Sản xuất- Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội.
Chương III. Giải pháp tạo nguồn và mua hàng nông sản cho xuất khẩu ở Công ty Sản xuất- Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội.
tui xin chân thàh Thank sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS. Trần Hoè cùng các cô chú, anh chị đang công tác tại phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 4 Công ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội đã giúp đỡ tui trong việc hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp này.
tui xin cam đoan luận văn được hoàn thành là do sự tìm tòi nghiên cứu của bản thân và sự hướng dẫn của TS.Trần Hoè, không hề có sự sao chép của các luận văn khác.CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG
TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

1.1 Hoạt động tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu
1.1.1 Nguồn hàng cho xuất khẩu
1.1.1.1 Khái niệm nguồn hàng cho xuất khẩu
Nguồn hàng xuất khẩu là toàn bộ hàng hoá của một công ty, một địa phương, một vùng hay toàn bộ nền kinh tế có khả năng và bảo đảm điều kiện xuất khẩu.
Như vậy, nguồn hàng cho xuất khẩu vừa phải được gắn với một địa danh cụ thể (ví dụ nguồn chè cho xuất khẩu của Việt Nam) vừa phải bảo đảm những yêu cầu về chất lượng quốc tế. Do đó, không phải toàn bộ khối lượng hàng hoá của một đơn vị, một địa phương, một vùng đều là nguồn hàng cho xuất khẩu mà chỉ có phần hàng hoá đạt tiêu chuẩn xuất khẩu mới là nguồn hàng cho xuất khẩu.
1.1.1.2 Phân loại nguồn hàng cho xuất khẩu
Phân loại nguồn hàng cho xuất khẩu của doanh nghiệp là việc phân chia, sắp xếp các hàng hoá có được từ hoạt động tạo nguồn và mua hàng cho xuất khẩu theo các tiêu thức cụ thể riêng biệt để doanh nghiệp có chính sách, biện pháp thích hợp nhằm khai thác tối đa lợi nhuận của mỗi loại nguồn hàng.
Các nguồn hàng cho xuất khẩu của doanh nghiệp có thể phân loại dựa trên các tiêu thức sau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993441 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement