Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tina_onlylove_156
#670894

Download Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
Trang
 
CHƯƠNG I: 1
TỔNG QUAN PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 5
1. Khái niệm buôn lậu và gian lận thương mại trong Thương mậi quốc tế (TMQT) 5
1.1Khái niệm 5
1.1.1 Buôn lâu và vận chuyển hàng hoá trái phép : 5
1.1.2 Gian lận thương mại : 7
1.1.3 Gian lận thương mại trong lĩnh vực Hải quan : 7
1.2. Phân biệt giữa buôn lậu và gian lận thương mại. 10
1.3 Hậu quả của buôn lậu và gian lận thương mại 11
1.3.1 Hậu quả của buôn lậu và gian lận thương mại đối với nền kinh tế quốc dân 11
1.3.2 Hậu quả của Buôn lậu gian lận thương mại đối với văn hoá xã hội 12
1.3.3 Hậu quả của buôn lậu và gian lận thưong mại đối với an ninh chính trị: 13
2. Các hình thức buôn lậu và gian lận thương mại thường gặp trong lĩnh vực Hải quan: 13
2.1 Các hình thức buôn lậu : 13
2.2 Các hình thức gian lận thương mại 14
2.2.1.Khai báo không trung thực 14
2.2.2. Xuất trình không đúng chủng loại hàng hoá. 17
2.2.3. Xuất trình giấy tờ, chứng từ xuất nhập khẩu hàng hoá không đầy đủ, thiếu tính chân thực. 17
3. Cơ sở pháp lí để đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại: 18
3.1. Các quy định quốc tế về chống buôn lậu và gian lận thương mại . 18
3.1.1.Quy định trong hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) 18
3.1.2. Quy định trong công ước quốc tế về đơn giản hoá và hài hoà hoá toàn bộ thủ tục Hải quan ( công ước KYOTO). 19
3.1.3. Quy định trong công ước quốc tế về giúp đỡ hành chính lẫn nhau, điều tra, ngăn ngừa và trấn áp các vi phạm Hải quan ( Công ước NAIROBI) 20
3.2. Các quy định của Việt Nam đối với hoạt động chống Buôn lậu và Gian lận thương mại 20
4. Công cụ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại 21
4.1 Công tác kiểm tra và đăng kí tờ khai : 21
4.1.1.Các mẫu tờ khai được sử dụng : 22
4.1.2 Hồ sơ Hải quan : 23
4.2 Kiểm tra, giám sát thực tế hàng hoá 24
4.2.1 Đối tượng kiểm tra, giám sát thực tế hàng hoá: 24
4.2.2 Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá XNK: 24
4.3 Xác định trị giá Hải quan 26
4.4. Kiểm tra sau thông quan : 26
4.4.1 Khái niệm kiểm tra sau thông quan : 26
4.4.2. Vai trò của kiểm tra sau thông quan : 27
4.4.3 Quá trình kiểm tra sau thông quan : 28
5. Các lực lượng tham gia thực hiện phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên lãnh thổ Việt Nam : 28
5.1.Lực lượng hải quan: 28
5.2.Lực lượng của Bộ nội vụ: 29
5.3.Lực lượng Bộ Công an: 29
5.4.Lực lượng quân đội: 29
5.5. Lực lượng quản lý thị trường: 29
5.6. Lực lượng thuế: 30
6. Những nhân tố ảnh hưởng : 31
6.1 Nhân tố kinh tế 31
6.2. Những nhân tố văn hoá - xã hội : 32
6.3 Những nhân tố từ hệ thống hành pháp và lập pháp : 33
6.4. Các nhân tố khác: 34
CHƯƠNG II 35
THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 35
1.Giới thiệu về Cục Hải quan thành phố Hà Nội : 35
1.1.Nhiệm vụ, quyền hạn của cục Hải quan Hà Nội : 35
1.2.Các hoạt động của cục Hải quan Hà nội trong giai đoạn 2001-2003: 37
1.2.1.Công tác giám sát quản lý 37
1.2.2. Công tác kiểm tra thu thuế XNK 37
1.2.3.Công tác trị giá tính thuế 37
1.2.4.Công tác điều tra chống buôn lậu 38
1.2.5.Công tác kiểm tra sau thông quan 38
1.2.6. Công tác công nghệ thông tin 39
1.2.7.Công tác xây dựng lực lưọng 39
1.2.8 Công tác thanh tra, kiểm tra 40
1.2.9 Công tác văn phòng 40
1.3.Chống buôn lậu và gian lận thương mại - Một trong những nhiệm vụ then chốt của Cục Hải quan TP Hà nội: 41
2.Tình hình và thực trạng của công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại của Hải quan Hà Nội trong thời gian qua: 43
2.1 Tình hình chung 43
2.2 Thực trạng của công tác đấu tranh CBL và gian lận thương mại trên địa bàn Hà nội. 45
2.2.1 Thực trạng đấu tranh chống buôn lậu theo tuyến đường trên địa bàn Hà nội 45
2.2.2 Thực trạng đấu tranh chống các hình thức gian lận thương mại trên địa bàn Hà Nội : 49
3 Những kết quả đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan Hà nội : 55
3.1 Phòng điều tra buôn lậu: 55
3.2. Phòng giám sát quản lý: 56
3. 3. Phòng kiểm tra thu thuế XNK 57
3.4. Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo : 58
3.5. Đối với Hải quan các cửa khẩu. 59
4. Nhận xét về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lân thương mại tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan Hà Nội : 60
CHƯƠNG III 65
ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CỦA CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 65
I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CỦA CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI 65
1.1. Một số định hướng cho công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan Hà Nội trong thời gian tới 65
1.1.1. Xác định địa bàn trọng điểm 66
1.1.2. Xác định các tuyến vận chuyển cần chú ý 66
1.1.3. Đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh 67
1.2. Các giải pháp tăng cường công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại của Cục Hải quan Hà Nội 67
1.2.1. Các giải pháp phòng ngừa và hạn chế vi phạm luật hải quan 67
1.2.2. Các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian tới 76
2. Kiến nghị với Nhà nước một số giải pháp nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại 79
2.1. Nhà nước cần hoàn chỉnh hơn nữa hệ thống luật pháp 79
2.2. Gắn việc chống buôn lậu và gian lận thương mại với công cuộc cải cách hành chính 81
2.3. Tăng cường hợp tác quốc tế với Hải quan cả nước 81
2.4. Nhà nước cần có chính sách để đẩy mạnh sản xuất trong nước 81
2.5. Nhà nước cần có chính sách phát triển kinh tế vùng biên, làm hco nhân dân vùng biên trở thành lực lượng tham gia tích cực vào việc chống buôn lậu 82
2.6. Nhà nước cần tuyên truyền giáo dục, nâng cao giác ngộ cán bộ và nhân dân về việc chống buôn lậu và gian lận thương mại 82
2.7. Nâng cao giác ngộ pháp luật cán bộ trong các cơ quan quản lý Nhà nước 83
2.8. Phải xử lý nghiêm minh và thích đáng những kẻ buôn lậu và gian lận thương mại 84
2.9. Nghiêm trị những kẻ tiếp tay cho buôn lậu 84
2.10. Các ngành, các cấp phải thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình thị trường 85
Kết luận 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
PHỤ LỤC 91
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ưỡng, không yên tâm.
- Mặt phẩm chất đạo đức, năng khiếu chống buôn lậu chưa được quan tâm lựa chọn kỹ, đúng mức, việc rèn luyện trong thực tế còn thiếu, trình độ cán bộ trong lực lượng điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan Hà Nội chưa đều, chất lượng cán bộ còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Chưa có một tiêu chuẩn cụ thể của một cán bộ làm công tác điều tra chống buôn lậu.
Chống buôn lậu và gian lận thương mại luôn là mối quan tâm của nhiều Quốc gia trên Thế giới, tệ nạn buôn lậu và gian lận thương mại ở nước ta nói chung, ở khu vực Hà Nội nói riêng trong nhiều năm gần đây cũng như hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp và đó là những trở ngại lớn cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Chính vì thế Đảng và Nhà nước ta nói chung, Cục Hải quan Hà Nội nói riêng luôn coi trọng lĩnh vực đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đã đề ra nhiều phương án, kế hoạch để phòng ngừa đấu tranh với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.
Trong cuộc đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại này đòi hỏi mọi cán bộ chiến sĩ Hải quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu, coi mặt trận này là mặt trận đấu tranh giai cấp cần có sự lãnh đạo chặt chẽ của Tổng Cục Hải quan, các cấp uỷ Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tuỳ theo vị trí nhiệm vụ của mình đóng góp trí tuệ, sức lực vào cuộc đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
2.Tình hình và thực trạng của công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại của Hải quan Hà Nội trong thời gian qua:
2.1 Tình hình chung:
Hoạt động Buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt nam hiện nay có diễn biến rất phức tạp để đánh giá đúng mức độ của tình hình, chúng ta có thể đi vào một vài con số cụ thể về tình hình buôn lậu gian lận thương mại trong mấy năm gần đây của Việt Nam:
- Năm 1995 ngành Hải quan phát hiện và bắt giữ 11.413 vụ buôn lậu và gian lận thương mại trị giá chiếm 189 tỷ đồng.
- Năm 1996 bắt giữ 12.500 vụ trị giá 370 tỷ đồng tăng gấp hai lần năm 1995.
- Năm 1997 bắt giữ 16.700 vụ (trong đó 7250 vụ gian lận thương mại) trị giá 530 tỷ đồng (chưa kể trị giá hàng hoá vụ Tân Trường Sanh) tăng 33% về số vụ và 43,5% về trị giá hàng so với năm 1996. Ngoài ra còn thu giữ 5 4 kg thuốc nổ, 98 kg thuốc phiện, 6.636 kg cần sa, 820gram hêrôin, 11.827 ống thuốc gây nghiện, 375 cổ vật, 3.300 đơn vị văn hoá phẩm độc hại (ngành Hải quan đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án hình sự, chuyển hồ sơ tang vật và đề nghị cơ quan điều tra khởi tố 51 vụ).
- Năm 1998 bắt giữ hơn 32.000 vụ buôn bán và gian lận thương mại với tổng trị giá hàng phạm pháp 430 tỷ đồng (riêng về buôn lậu ngành Hải quan đã phát hiện và bắt giữ 1/1998 đến tháng 12/1998 hơn 11445 vụ với tổng số trị giá khoảng 240 tỷ đồng).
-Năm 1999 bắt giữ 10500 vụ Buôn lậu và gian lận thương mại với tổng trị giá 219 tỷ đồng.
-Năm 2000 bắt giữ 6463 vụ Buôn lậu và gian lận thương mại với tổng trị giá 237 tỷ đồng.
- Năm 2001 bắt giữ 5517 vụ Buôn lậu và gian lận thương mại với tổng trị giá 22 tỷ đồng.
- Năm 2002 bắt giữ 1152 vụ Buôn lậu và gian lận thương mại với tổng trị giá 10.2 tỷ đồng.
Trong những năm qua hoạt động XNK trên địa bàn Hà Nội và vùng lân cận ngày càng phát triển, kim ngạch hàng hoá XNK và số thuế XNK thu được ở mức độ cao so với cả nước. Công tác quản lý nhà nước về Hải quan ngày càng được tăng cường, đặc biệt là công tác đấu tranh chống buôn lậu - chống gian lận thương mại trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Cục đã đạt được kết quả nhất định. Hàng năm toàn Cục phát hiện được hàng trăm vụ vi phạm, tang vật trị giá hàng chục tỷ đồng. Song song với hoạt động XNK tích cực ở địa bàn, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian gần đây vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ vi phạm phát hiện được năm sau cao hơn năm trước. Đối tượng vi phạm đa dạng, với phương thức thủ đoạn như : nhập hàng không có giấy phép, xuất nhập hàng sai và thừa so với khai báo, khai báo sai mã và suất sứ hàng hoá nhập khẩu, nhập trái phép các loại ấn phẩm, băng hình ..., đồi trụy, xuất nhập hàng cấm, nhập các loại hàng hoá vi phạm chính sách mặt hàng của nhà nước. Loại hình XNK có nhiều vi phạm là hàng gia công, liên doanh đầu tư, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu:
Luồng hàng nhập chủ yếu là các hàng chuyển tiếp từ Cảng Hải Phòng và các tỉnh khác chuyển về Hà Nội; Hàng nhập qua cảng Cạn Gia Lâm; Hàng XNK qua Sân bay Nội Bài; Bưu phẩm, Bưu kiện XNK qua Bưu điện Hà Nội và các trạm chuyển phát nhanh, các lô hàng xuất của các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục Hải quan tại các Cửa khẩu thuộc Hà Nội ; Các liên doanh - Đầu tư, các cơ sở làm hàng gia công, các cơ sở nhập nguyên liệu xuất hàng xuất khẩu.
Đối tượng buôn lậu gồm: Thương nhân buôn lậu chuyên nghiệp: một số cán bộ công nhân viên nhà nước núp bóng cơ quan doanh nghiệp để buôn lậu, một số đơn vị vì lợi ích cục bộ tổ chức buôn lậu hay cố ý gian lận thương mại; Một số cơ quan ngoại giao, Công ty và Xí nghiệp liên doanh người nước ngoài nhập cảnh lợi dụng chính sách mang vào hàng hoá không đúng quy định của nhà nước.
2.2 Thực trạng của công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại của Cục Hải quan Hà nội.
2.2.1 Thực trạng đấu tranh chống buôn lậu theo tuyến đường trên địa bàn Hà nội
Buôn lậu qua các tuyến điều tra trên địa bàn Hà Nội cuối những năm 1990 hoạt động buôn lậu có xu hướng gia tăng, hàng lậu từ Trung Quốc theo các con đường tiểu ngạch vào Hà Nội từ Cămpuchia theo các con đường kênh rạch, sông ngòi, theo người đi bộ qua các đường giáp biên rồi tiếp tục theo xe lửa, ô tô để về Hà Nội. Tuy không nghiêm trọng bằng biên giới phía Bắc và Tây nam nhưng cũng phải kể đến hàng Thái Lan (và của các nước khác bán trên thị trường Thái Lan) qua nước bạn Lào để về cửa khẩu biên giới Miền Trung như Lao Bảo, Cần Treo và tập trung theo tàu hoả, ô tô chuyển về Hà Nội.
Không ai bảo ai cơ chế thị trường phân chia lợi ích theo cung đoạn hình thành và đường dây buôn lậu có tổ chức, quy mô lớn, có hàng lậu rất đa dạng như xe ô tô, gắn máy, ti vi, tủ lạnh, quạt điện, rượu bia, nước giải khát, quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng ... Thậm trí có hàng hoá mà nước ta thừa sức sản xuất nhưng bọn Buôn lậu vẫn bỏ ngoại tệ ra để thu nhập lậu như bát đĩa, tăm tre... Còn hàng xuất lậu thường là Đồng, Niken, Nhôm, Đồ gỗ, động vật quý hiếm. Hàng lậu có mặt khắp nơi trên địa bàn các quận huyện Hà Nội. Từ những trung tâm Thành phố đến các quận ngoại thành, khi giấu, khi bày, bị chặn chỗ này thì lại sinh chỗ khác với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt.
Đặc biệt hàng lậu đi ngay qua các cửa khẩu có ngành chức năng quản lý, bọn buôn lậu tìm mọi cách để lừa dối, móc ngoặc với các phầ...
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement