Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By son_tran92
#670854

Download Ngân hàng đề thi môn Hệ thống thông tin quản lý miễn phí

108/ Phát biểu nào sau đây mô tảchuyển đổi trực tiếp (direct conversion)
aToàn bộhệthống củvẫn còn hoạt động trong khi hệthống mới đã bắt đầu
bMột phần của hệthống củ được thay thếdần bằng hệthống mới
cHệthống mới được đưa vào vận hành ởmột sốchi nhánh của tổchức
dToàn bộhệthống củngừng hoạt động ngay khi hệthống mới bắt đầu hoạt động
109/ Phát biểu nào sau đây mô tảchuyển đổi song hành (parallel conversion)
aHệthống mới được đưa vào vận hành ởmột sốchi nhánh của tổchức
bToàn bộhệthống củngừng hoạt động ngay khi hệthống mới bắt đầu hoạt động
cMột phần của hệthống củ được thay thếdần bằng hệthống mới
dToàn bộhệthống củvẫn còn hoạt động trong khi hệthống mới đã bắt đầu
110/ Phát biểu nào sau đây mô tảchuyển đổi từng phần (phased conversion)
aMột phần của hệthống củ được thay thếdần bằng hệthống mới
bHệthống mới được đưa vào vận hành ởmột sốchi nhánh của tổchức
cToàn bộhệthống củngừng hoạt động ngay khi hệthống mới bắt đầu hoạt động
dToàn bộhệthống củvẫn còn hoạt động trong khi hệthống mới đã bắt đầu
111/ Phát biểu nào sau đây mô tảchuyển đổi thăm dò (pillot conversion)
aMột phần của hệthống củ được thay thếdần bằng hệthống mới
bHệthống mới được đưa vào vận hành ởmột vài chi nhánh của tổchức
cToàn bộhệthống củvẫn còn hoạt động trong khi hệthống mới đã bắt đầu
dToàn bộhệthống củngừng hoạt động ngay khi hệthống mới bắt đầu hoạt động
112/ Những mô tảnào sau đây cho một định nghĩa tốt nhất về"Marketing Mix"
aCách mà sản phẩm được sắp xếp trong cửa hàng bán lẻ đểgia tăng tối đa các sales.
bCách phối hợp các yếu tốtiếp thị đểbán sản phẩm và làm thỏa mãn khách hàng
cLà cách mà các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thông qua bán lẻhay bán buôn
dCách mà các sản phẩm được định giá bán và đóng gói.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ặc tác động lên dữ liệu, nhờ vậy dữ liệu được chuyển đổi, lưu trữ, phân
phối
61/ Yêu cầu để DFD có tính chất đúng đắn, hợp lý là
a Tất cả các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin được thể hiện đầy đủ trên lược đồ
b Tất cả các ký hiệu cơ bản của lược đồ DFD (dataflow, datastore, process, source/sink)
được đưa vào đầy đủ trong lược đồ
c Tất cả các dòng dữ liệu vào ra của 1 xử lý hoàn toàn phù hợp (tương thích) với các
dòng dữ liệu vào ra của
lược đồ phân rã xử lý đó
d Tất cả những mô tả trong lược đồ hoàn toàn phù hợp với các quy tắc quản lý của tổ
chức
62/ Mục đích sử dụng của ngôn ngữ có cấu trúc giản lược (Structured English) là
a Để chứng minh rằng DFD phù hợp với thực tế
b Để phân tích rõ các yếu tố quyết định đưa đến việc chọn lựa hành động phù hợp
c Để mô tả cấu trúc điều khiển phức tạp của xử lý
d Để mô tả nội dung xử lý cho người đọc một các ngắn gọn, đầy đủ, dể hiểu
63/ Mục đích sử dụng của bảng quyết định (Decision Table) là
a Để phân tích rõ các yếu tố quyết định đưa đến việc chọn lựa hành động phù hợp
b Để chứng minh rằng DFD phù hợp với thực tế
c Để mô tả nội dung xử lý cho người đọc một các ngắn gọn, đầy đủ, dể hiểu
d Để mô tả cấu trúc điều khiển phức tạp của xử lý
64/ Mục đích sử dụng của cây quyết định (Decision Tree) là
a Để mô tả nội dung xử lý cho người đọc một các ngắn gọn, đầy đủ, dể hiểu
b Để chứng minh rằng DFD phù hợp với thực tế
c Để phân tích rõ các yếu tố quyết định đưa đến việc chọn lựa hành động phù hợp
d Để mô tả cấu trúc điều khiển phức tạp của xử lý
65/ Vai trò của các lược đồ DFD, ERD đối với việc phát triển hệ thống thông tin là
a Cả ba đáp án còn lại đều đúng
b Để hạn chế sử dụng các đoạn văn mô tả dài dòng.
c Để chia sẽ sự hiểu biết về một hệ thống thông tin giữa những người tham gia phát triển
hệ thống thông tin đó
d Để hệ thống hóa kiến thức hiểu biết của mỗi cá nhân về một hệ thống thông tin
66/ Mô tả nào phù hợp với DFD mức vật lý cho hệ thống hiện tại
a Tên của mỗi xử lý có chỉ ra cách thực hiện công việc của hệ thống hiện tại
b Tên của mỗi xử lý mô tả cách thức thực hiện một công việc trong hệ thống mới
c Tên của mỗi xử lý là một yêu cầu chức năng cần thực hiện trong hệ thống mới
d Tên của mỗi xử lý chỉ thể hiện một vai trò chức năng của nó trong hệ thống hiện tại
67/ Mô tả nào phù hợp với DFD mức luận lý cho hệ thống hiện tại
a Tên của mỗi xử lý chỉ thể hiện một vai trò chức năng của nó trong hệ thống hiện tại
b Tên của mỗi xử lý mô tả cách thức thực hiện một công việc trong hệ thống mới
c Tên của mỗi xử lý là một yêu cầu chức năng cần thực hiện trong hệ thống mới
d Tên của mỗi xử lý có chỉ ra cách thực hiện công việc của hệ thống hiện tại
9
68/ Mô tả nào phù hợp với DFD mức luận lý cho hệ thống mới
a Tên của mỗi xử lý mô tả cách thức thực hiện một công việc trong hệ thống mới
b Tên của mỗi xử lý là một yêu cầu chức năng cần thực hiện trong hệ thống mới
c Tên của mỗi xử lý có chỉ ra cách thực hiện công việc của hệ thống hiện tại
d Tên của mỗi xử lý chỉ thể hiện một vai trò chức năng của nó trong hệ thống hiện tại
69/ Mô tả nào phù hợp với DFD mức vật lý cho hệ thống mới
a Tên của mỗi xử lý mô tả cách thức thực hiện một công việc trong hệ thống mới
b Tên của mỗi xử lý có chỉ ra cách thực hiện công việc của hệ thống hiện tại
c Tên của mỗi xử lý chỉ thể hiện một vai trò chức năng của nó trong hệ thống hiện tại
d Tên của mỗi xử lý là một yêu cầu chức năng cần thực hiện trong hệ thống mới
70/ Mô tả nào phù hợp với khái niệm “thực thể” trong mô hình quan niệm dữ liệu
a Không có câu nào đúng
b Là một đối tượng cụ thể có những thuộc tính cần thiết cho việc mô hình hóa
c Là một tập hợp gồm nhiều đối tượng có chung một số tính chất (thuộc tính)
71/ Mô tả nào phù hợp với khái niệm “thể hiện” trong mô hình thực thể quan hệ
a Là một đối tượng cụ thể có những thuộc tính cần thiết cho việc mô hình hóa
b Là một tập hợp gồm nhiều đối tượng có cùng chung một số tính chất (thuộc tính)
c Không có câu nào đúng
72/ Cardinality trong lược đồ ERD …
a Diễn tả số thể hiện của một thực thể có thể tham gia vào một mối quan hệ
b Diễn tả số ước lượng trung bình các phần tử tham gia vào quan hệ
c Diễn tả số thực thể tham gia vào quan hệ
d Diễn tả độ ưu tiên của quan hệ, ví dụ: quan hệ nhiều được ưu tiên hơn quan hệ một.
73/ Ý niệm về “bằng cấp” của nhân viên trong tổ chức được mô hình hóa tốt nhất bằng
a Thuộc tính của quan hệ
b Quan hệ
c Thực thể
d Thuộc tính của thực thể
74/ Mức độ thay đổi nào sau dây có thể tạo ra những thành tựu lớn nhất, nhưng cũng đồng
thời tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nhất
a Hợp lý hóa
b Chuyển dịch cơ cấu tổ chức
c Tái cấu trúc tiến trình
d Tự động hóa
75/ Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất trong việc đánh giá tính khả thi của một hệ thống
thông tin sẽ được xây dựng ?
a Mức độ tiên tiến của các công nghệ
b Mức độ thay đổi trong cấu trúc quản lý
c Mức độ thỏa mãn các tiêu chí thành công (CSF) của tổ chức
d Mức độ lợi nhuận thu được
76/ Mô tả nào sau đây thể hiện khái niệm “chuyển dịch cơ cấu tổ chức”
a Thay đổi quy trình công nghệ để tận dụng tri thức khoa học tiên tiến
10
b Tối ưu hóa các tiến trình trên dây chuyền tạo ra giá trị
c Thay đổi phương pháp tổ chức nguồn lực để tối ưu hóa cách sử dụng nguồn lực
d Thay đổi mục tiêu kinh doanh của tổ chức để hợp tác với các đối tác
77/ Cho 2 bảng quan hệ DAYCHUYEN (MãDâyChuyền, Tên, ĐịaChỉ) và SANPHAM
(MãDâyChuyền, MãSảnPhẩm, MôtảSảnPhẩm, TrọngLượng, Giá). Một dây chuyền làm ra
nhiều sản phẩm, một sản phẩm chỉ được làm từ một dây chuyền (các giá trị trong cột
MãDâyChuyền của bảng SANPHAM được lấy từ cột MãDâyChuyền của bảng
DAYCHUYEN). Mối quan hệ giữa bảng DAYCHUYEN và bảng SANPHAM là mối quan
hệ:
a Không thuộc các dạng trên.
b Nhiều-Nhiều (N-M)
c Một-Nhiều (1-N), SANPHAM được diễn tả ở phía 1
d Một-Nhiều (1-N), SANPHAM được diễn tả ở phía N
78/ Cho 2 bảng quan hệ DAYCHUYEN (MãDâyChuyền, Tên, ĐịaChỉ) và SANPHAM
(MãDâyChuyền, MãSảnPhẩm, MôtảSảnPhẩm, TrọngLượng, Giá). Một dây chuyền làm ra
nhiều sản phẩm, một sản phẩm chỉ được làm từ một dây chuyền (các giá trị trong cột
MãDâyChuyền của bảng SANPHAM được lấy từ cột MãDâyChuyền của bảng
DAYCHUYEN). Chúng ta biết được gì từ bảng SANPHAM ?
a Nó có 2 khóa chính: MãDâyChuyền và MãSảnPhẩm
b Nó có một khóa chính kết hợp từ MãDâyChuyền và MãSảnPhẩm
c Nó chỉ có 1 khóa chính là MãSảnPhẩm, và một khóa liên kết là MãDâyChuyền
d Không phải các đáp án còn lại
79/ Bảng quan hệ có cấu ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement