Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuan.tran72
#670819

Download Luận văn Giải pháp mở rộng mặt hàng và quản trị đơn đặt hàng cho website 25h.vn của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ đẦU . ii
TÓM LƯỢC . ii
MỤC LỤC. iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ.v
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU đỀ TÀI. 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài . 1
1.2 Xác định và tuyên bố vấn đề nghiên cứu đề tài. 1
1.3 Mục tiêu và vấn đề việc phát triển mặt hàng và quản trị đơn đặt hàng website
25h.vn tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội . 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu . 2
1.5 Kết cấu luận văn . 2
CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN đỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG MẶT
HÀNG VÀ QUẢN TRỊ đẶT HÀNG . 4
2.1.1 Khái niệm chung . 4
2.2 Lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu . 7
2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu. 7
2.4 Tổng quan các vấn đề có liên quan đến mở rộng mặt hàng và quản trị đơn đặt hàng. 8
2.4.1 Một số lý thuyết liên quan đến mở rộng mặt hàng . 8
2.4.2 Quy trình quản trị đơn đặt hàng. 14
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN
CỨU TÌNH HÌNH MỞ RỘNG MẶT HÀNG VÀ QUẢN TRỊ đƠN đẶT HÀNG
WEBSITE WWW.25h.vn CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUYỀN
HÌNH VÀ TRUYỀN THANH HÀ NỘI . 19
3.1 Hệ thống các phương pháp nghiên cứu. 19
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 19
3.1.2 Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu về thực trạng mở rộng mặt hàng và quản
trị đơn đặt hàng www.25h.vn. 20
3.2.1 Thực trạng phát triển TMđT B2C ở Việt Nam. 21
3.2.2 Khái quát chung về Của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội . 22
3.2.3 Thực trạng mở rộng mặt hàng website 25h.vn. 28
3.2.4 Thực trạng quản trị đơn đặt hàng website 25h.vn tại Của Công ty Dịch vụ kỹ
thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội . 30
3.2.6 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trongđến mở rộng mặt hàng và
quản trị đơn đặt hàng website 25h.vn của Của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền
hình và Truyền thanh Hà Nội. 37
3.3 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu. 39
3.3.1 đánh giá phân tích phát triển mặt hàng tại website www.25h.vn. 39
3.3.2 Phân tích đánh giá về quản trị đơn đặt hàng website www.25h.vn của Của
Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội . 41
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG MẶT HÀNG VÀ QUẢN TRỊ
đƠN đẶT HÀNG WEBSITE WWW.25h.vn CỦA CÔNG TY DỊCH VỤKỸ
THUẬT TRUYỀN HÌNH VÀ TRUYỀN THANH HÀ NỘI. 42
4.1 Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu. 42
4.1.1 Khái quát chung về kết quả của quá trình nghiên cứu. 42
4.1.2 Những vấn đề tồn tại trong hoạt động mở rộng mặt hàng và quản trị đơn đặt
hàng tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội . 43
4.1.3 Nguyên nhân của tồn tại. 43
4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề . 44
4.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới . 44
4.2.2 định hướng phát triển của Công ty. 45
4.3 Một số nhóm giải pháp mở rộng mặt hàng và quản trị đơn đặt hàng website
25h.vn của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội. 46
4.3.1 Giải pháp mở rộng mặt hàng trên website 25h.vn. 46
4.3.2 Giải pháp cho quản trị đơn đặt hàng website 25h.vn của Công ty Dịch vụ Kỹ
thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội. . 47
4.3.3 Nhóm giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhânlực. 52
4.3.4 Một số kiến nghị với vấn để mở rộng mặt hàng và quản trị đơn đặt hàng
website 25h.vn. 54
KẾT LUẬN . 56
TÀI LIỆU THAM KHẢOĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ñồng liên
kết ñào tạo với các trường ðH, Cð.
Hoạt ñộng kinh doanh khác: ðẩy mạnh khai thác hiệu quả cổng thương mại
ñiện tử, cung cấp hàng hóa theo ñơn ñặt hàng. Chú trọng ñầu tư công nghệ, sức lực
và con người cho phòng thương mại ñiện tử, phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu thị
trường.
3.2.2.3 Giới thiệu website www.25h.vn
Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nộicoi thời gian là
vàng nên ñã xây dựng website bán hàng trực tuyến www.BTSPlaza.com.vn ña chức
năng.
www.BTSPlaza.com.vn nay là www.25h.vn do Công ty HiTV (là công ty con
của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội) thiết kế, xây
dựng và quản lý thông qua hệ thống Internet, là cầu nối giao thương hiệu quả giữa
các doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Với
Cổng mua sắm ñiện tử 25h.vn, doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tìm ñược cho
mình những sản phẩm như ý bằng cách xem chi tiết các thông tin, giá cả mà doanh
nghiệp bán sản phẩm cung cấp.
25h.vn (tiền thân là btsplaza.com.vn) là một trong những cổng thương mại ñiện
tử ñược ñánh giá cao nhất hiện nay. Tuy mới ñi vào hoạt ñộng chưa lâu nhưng
25h.vn ñã thể hiện những ưu ñiểm vượt trội, tạo ñược ấn tượng tốt và sự tin cậy của
khách hàng. Các dịch vụ cung cấp từ 25h.vn rất ña dạng và phong phú: thời trang
nam, nữ, dịch vụ cưới hỏi, ñồ gia dụng, thiết bị văn phòng, thế giới ñiện thoại, hoá
mỹ phẩm, quà tặng ngày lễ… Mỗi loại sản phẩm ñều có hình ảnh trực quan và thông
tin chi tiết giúp khách hàng có sự cảm nhận ñầy ñủ ñể có những sự lựa chọn chính
xác. 25h.vn cũng cung cấp cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán, ñảm bảo sự
chính xác, an toàn, nhanh chóng. Theo thống kê, cổng thương mại ñiện tử 25h.vn
Luận văn tốt nghiệp Hoàng Thị Minh Thanh – K41 I4
28
hiện có trên 8000 sản phẩm trong 11 nhóm danh mục mặt hàng chính với 1000
doanh nghiệp thành viên và 200 doanh nghiệp có showroom trên cổng.
25h.vn ñã luôn khẳng ñịnh sức mạnh, tiềm năng của mình bằng uy tín, chất
lượng sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Không bằng lòng với những gì ñã ñạt
ñược, trong thời gian sắp tới, cổng thương mại ñiện tử 25h.vn sẽ tiếp tục có nhiều
ñổi mới tích cực hơn nữa. Bên cạnh việc gia tăng số lượng các danh mục lớn và
danh mục con của các mặt hàng thiết yếu, 25h còn cải thiện cấu trúc website, nội
dung thông tin và cách thanh toán. Sự hoàn thiện của 25h.vn luôn ñược thực
hiện dựa trên cơ sở: thoả mãn các nhu cầu của khách hàng và tạo dựng niềm tin
tuyệt ñối cho khách hàng. Nhờ vậy, 25h.vn ñã ngày càng phát triển, trở thành cầu
nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Các thành tựu website ñạt ñược: ðầu năm 2006, ñã ñược Bộ Thương Mại xếp
hạng là website B2C hàng ñầu của Việt Nam trong lĩnh vực mua bán trực tuyến;
- Tháng 10/2006, vinh dự ñược ñón nhận Cúp vàng Công nghệ thông tin (Cup
IT Week) do Hội tin học Việt Nam trao tặng;
- Tháng 4/2007, nhận giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực Thương mại ñiện tử
(sản phẩm ñược trao thưởng Phần Mềm Ưu việt 5 sao, một trong ba sản phẩm uy tín
nhất hiện nay của Việt Nam) do Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam trao
tặng;
- Tháng 10/2007, tiếp tục ñược Hội Tin học Việt Nam trao tặng Cúp vàng
Công nghệ Thông tin- IT Week.
3.2.3 Thực trạng mở rộng mặt hàng website 25h.vn
Nhận thức ñược xu thế toàn cầu hóa và cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp
hoạt ñộng trong lĩnh vực thương mại ñiện tử khi Việt Nam gia nhập WTO, Công ty
ñã chú trọng ñầu tư và thu nhiều bước chuyển lớn. Năm 2006, Công ty hoàn thiện
website bán hàng www.25h.vn, ñến năm 2007 thì hoàn thiện mô hình sàn giao dịch
trên site. Mức gắn kết với ñối tác ngày càng cao thể hiện số lượng nhà cung cấp
hàng hóa trên site tăng.
www.25h.vn có hàng ngàn sản phẩm phong phú, ñủ chủng lại (hơn 8000 sản
phẩm) ñược bán với giá khá tốt so với thị trường. 25h.vn là một chiếc cầu nối mọi
Luận văn tốt nghiệp Hoàng Thị Minh Thanh – K41 I4
29
thành phần, ñối tượng vào với nhau tạo nên một môi trường hợp tác hoàn hảo.
Website liệt kê thành danh mục sản phẩm thuận tiện cho việc tìm kiếm sản phẩm
của khách hàng, sau khi khách hàng lựa chọn xong danh mục sản phẩm, việc bố trí
các phân nhóm mặt hàng ñi từ tổng quát ñến cụ thể và chi tiết rất hợp lý. Do ñặc thù
của lĩnh vực kinh doanh trực tuyến nên các nhãn hiệu www.25h.vn nhắm tới là các
thương hiệu nổi tiếng, uy tín ñã tất quen thuộc và có ñược niềm tin của khách hàng
trong và ngoài nước như:
- Các loại hàng về ñồ ñiện tử, 25h.vn nhập chủ yếu của các hãng như: HP,
Dell, Panasonic, Sony, Samsung, Canon, LG, BenQ, Satellite…
- Mỹ phẩm ñược phân phối bởi những nhãn hiệu nổi tiếng như: Elancy,
L’oreal, Pupa, Vichy, Galenic, L’ovite, Tenamyd, Thalgo, Nature Gate, Kanebo,
Avene…
- Văn phòng phẩm có các sản phẩm mang nhãn hiệu: Deli, Pierre Cardin,
Frontier, Doble, Pentel…
- ðồ dùng gia ñình ñược nhập chủ yếu bởi: Công ty TNHH HAWTA Việt
Nam, nội thất T&C…
- Gian quà tặng và giải trí sản phẩm ñược cung cấp chú yếu là các doanh
nghiệp Việt nam, do ñặc thù của danh mục sản phẩm này, ña phần là hàng
handmade.
Theo bảng số liệu Doanh số bán hàng tính theo danh mục mặt hàng năm 2006
– 2007 (Bảng 3.1) Mặt hàng ñem lại doanh thu lớn nhất hiện nay là mũ bảo hiểm,
tiếp theo là vật liệu xây dựng. Mặt hàng ñồ gia dụng, thiết bị bảo vệ cũng ñem lại
doanh thu cao và tăng ñều theo các quý.
Luận văn tốt nghiệp Hoàng Thị Minh Thanh – K41 I4
30
(ðơn vị tính: Triệu ñồng)
Năm 2006 Năm 2007 Danh mục mặt hàng
Quý I Quý II Quý
III
Quý I Quý II Quý III Quý
IV
ðồ gia dụng, thiết bị
bảo vệ
30.00 - 175.00 70.00 15.20 55.00 60.50
Văn phòng phẩm,
quà tặng, dược
phẩm
18.02 55.25 78.55 20.00 65.25 55.00 15.00
Thời trang-Trang
sức, mỹ phẩm
32.00 80.05 - 45.00 30.20 32.00 36.23
Mũ bảo hiểm - - - - - 250.00 298.00
Vật liệu xây dựng - - - - - 86.25 77.00
Khác 19.98 62.7 246.45 30.00 56.30 41.50 39.00
Bảng 3.1: Doanh số bán hàng tính theo danh mục mặt hàng năm 2006 - 2007
Tất cả các sản phẩm trên trang 25h.vn ñều có hình ảnh rõ nét, thông tin khá
chọn lọc và chi tiết. Có thể nói sản phẩm trên www.25h.vn ñược ñánh giá cao về
chất lượng, tuy nhiên số lượng mặt hàng chưa ña dạng về chủng loại, mẫu mã. Tại
nhiều danh mục mặt hàng còn thiếu, ñặc biệt là những mặt hàng chủ chốt trong danh
mục.
3.2.4 Thực trạng quản trị ñơn ñặt hàng website 25h.vn tại Của Công ty
Dịch vụ kỹ thuật Truyền hình và Truyền thanh Hà Nội
Công
ñoạn
Trách nhiệm
thực hiện
Lưu ñồ Biểu mẫu áp dụng và tài
liệu liên quan
1
Nhân viên
Kinh Doanh
Tiếp nhận, kiểm tra tính
xác thực của ñơn hàng
2
Nhân viên
Kinh Doanh
Tư vấn sản phẩm, xin lại
thông tin cá nhân của
khách hàng
Tiếp nhận ñơn
hàng từ, website,
Tư vấn sản phẩm, tìm hiểu
và thông tin khách hàng ñể
khách hàng có ñược chọn
cuối cùng
Luận văn tốt nghiệp Hoàng Thị Minh Thanh – K41 I4
31
3
Nhân viên
Kinh Doanh
Kiểm tra tình trạng hàng
hoá tại kho hàng hay tại
nhà cung
Nhân v...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement