Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Edmond
#670745

Download Tiểu luận Trách nhiệm khi xảy ra chuyển tải sai cảng trong vận tải biển quốc tế miễn phí

MỤC LỤC
A. Lời mở đầu
B. Nội dung
I. Khái quát về cảng chuyển tải 5
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
3. Vai trò
II. Tình huống chuyển tải sai cảng .5
1. Tình huống
2. Giải thích thuật ngữ .6
2.1 C/O form E
2.2 Ưu đãi về thuế
3. Phân tích tình huống .7
III. Phân tích các điều khoản liên quan chuyển tải trong vận tải biển quốc tế 7
1. Mặt sau của B/L
2. Phân tích các điều khoản luật pháp có liên quan
IV. Tổng kết .8
1. Lập luận sau phân tích
2. Lập luận mở rộng
2.1 Vận đơn chở suốt (Through B/L)
2.2 C/O mẫu E
3. Tổng kết
V. Bài học kinh nghiệm .9
C. Kết luận
D. Tài liệu tham khảoĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT
***
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
MÔN: VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM NGOẠI THƯƠNG
Đề tài:
TRÁCH NHIỆM KHI XẢY RA CHUYỂN TẢI SAI CẢNG
TRONG VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ
Lớp: K07402A
Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Lâm Cường
Nhóm thực hiện: Cảng Rotterdam
Trần Thị Mỹ Kiều K074020188
Lê Minh Luân K074020199
Trần Phương Yến Nhi K074020214
Huỳnh Ngọc Nhung K074020215
Hoàng Thị Trúc Phương K074020220
Nguyễn Thị Vĩnh Phương K074020221
Trương Lập Phú K074020222
Nguyễn Thị Bích Phượng K074020223
Trần Đình Như Trúc K074020261
Lê Thị Thanh Nga K074020333
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2010
MỤC LỤC
A. Lời mở đầu
B. Nội dung
Khái quát về cảng chuyển tải …………………………………………………5
Khái niệm
Đặc điểm
Vai trò
Tình huống chuyển tải sai cảng……………………………………………….5
Tình huống
Giải thích thuật ngữ……………………………………………………………..6
C/O form E
Ưu đãi về thuế
Phân tích tình huống…………………………………………………………….7
Phân tích các điều khoản liên quan chuyển tải trong vận tải biển quốc tế……7
Mặt sau của B/L
Phân tích các điều khoản luật pháp có liên quan
Tổng kết……………………………………………………………………….8
Lập luận sau phân tích
Lập luận mở rộng
Vận đơn chở suốt (Through B/L)
C/O mẫu E
Tổng kết
Bài học kinh nghiệm…………………………………………………………..9
C. Kết luận
D. Tài liệu tham khảo
A. LỜI MỞ ĐẦU
So với các cách vận tải khác, vận tải đường biển ra đời khá sớm và cũng là cách vận tải chiếm ưu thế nhất. Có khoảng 80% hàng hóa được chuyên chở bằng đường biển trong thương mại quốc tế và hầu hết các hành trình vận chuyển hàng hóa bằng con đường này đều thông qua chuyển tải. Có rất nhiều tranh chấp trong vận tải đường biển cũng như tranh chấp trong thương mại quốc tế liên quan đến vận tải đường biển đã xảy ra, trong đó các vụ liên quan đén cảng chuyển tải không phải hiếm. Mỗi trường hợp tranh chấp xảy ra với những sự kiện, các lập luận và những luận cứ là hoàn toàn khác nhau, không có những trường hợp nào giống nhau. Chính vì vậy mà đòi hỏi một sinh viên học môn Vận Tải và Bảo Hiểm quốc tế phải có một lượng kiến thức và kinh nghiệm nhất định về lĩnh vực này là rất khó.
Xuất phát từ những lý do chính trên, nhóm Rotterdam quyết định đưa ra đề tài “TRÁCH NHIỆM KHI XẢY RA CHUYỂN TẢI SAI CẢNG TRONG VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ” nhằm nâng cao khả năng tư duy, vận dụng kiến thức đã học của sinh viên về môn học này và các môn học liên quan trong việc giải quyết một tình huống cụ thể liên quan đến việc chuyển tải trong vận tải biển quốc tế. Đồng thời có thể góp thêm một số kinh nghiệm nhỏ trong giải quyết tình huống tranh chấp xoay quanh câu chuyện chuyển tải hàng hóa bằng đường biển.
Tuy nhiên do những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong vận tải biển và tình huống được đưa ra chưa có kết quả cuối cùng trong thực tế nên nhóm chỉ có thể đưa ra giải quyết theo lập luận của mình. Sai sót trong quá trình giải quyết là không tránh khỏi, do đó nhóm Rotterdam rất mong có sự nhận xét một cách sát đáng về đề tài của mình.
B. NỘI DUNG
Khái quát về cảng chuyển tải
Khái niệm
Cảng Trung chuyển Quốc tế (TCQT) hay còn gọi là cảng chuyển tải là nơi chuyển tiếp container từ các “tàu thu gom” vận hành trên các tuyến nhánh biển gần (feeder services) sang các “tàu mẹ” vận hành theo các tuyến chính biển xa (mainline).
Vai trò:.
Là nơi gom hàng và phân phối hàng hóa.
Tạo ra nguồn ngân sách đáng kể cho nền kinh tế.
Đặc điểm:
Cảng nước sâu.
Tiếp nhận tàu chở container sức chở lớn vận hành trên các tuyến biển xa xuyên đại dương.
Có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho gom hàng và phân phối.
Có nguồn hàng cần thiết đủ lớn và tương đối đảm bảo ngay từ khi đi vào hoạt động.
Có hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ chất lượng cao, phát triển mạng lưới feeder và các cơ sở kinh tế gắn kết với cảng.
Một số cảng chuyển tải lớn trên thế giới
Hầu hết các cảng lớn trên thế giới đều có hoạt động chuyển tải.
Hiện nay, Singapore và Hongkong (Trung Quốc) là 2 cảng chuyển tải hàng đầu trên thế giới.
Tình huống chuyển tải sai cảng
Tình huống
Xét tình huống qua thông báo sau:
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
-----o0o-----
THOÂNG BAÙO
(Veà vieäc yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi)
Kính göûi: TOÅNG GIAÙM ÑOÁC HAÕNG TAØU GOLD STAR LINE
Doanh nghieäp: COÂNG TY LUAÄT MINH DUY Truï sôû : 291 Traàn Phuù, Phöôøng 8, Quaän 5, Tp. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Laø ñaïi dieän theo uûy quyeàn cuûa Doanh nghieäp: COÂNG TY TNHH TM DV GIAO NHAÄN LEÂ HOØA
Truï sôû : 78 Tröông Ñònh, Phöôøng Beán Thaønh, Quaän 03, Tp. Hoà Chí Minh, Vieät Nam.
Baèng vaên baûn naøy, Coâng ty chuùng toâi ñeà nghò Quyù Haõng taøu xem xeùt giaûi quyeát vaán ñeà sau: Ngaøy 10/09/2009, Coâng ty TNHH TM DV Giao Nhaän Leâ Hoøa coù booking vôùi haõng taøu GOLD STAR LINE ñeå vaän chuyeån loâ haøng traùi Thanh Long xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi. Theo thoûa thuaän vôùi haõng taøu, haøng ñi töø Caûng Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam treân taøu FEEDER: MERENS V.21N rôøi caûng ngaøy 10/09/2009 ñi ñeán Caûng chuyeån taûi taïi Shanghai ngaøy 13/09/2009 ñeå khaùch haøng ñöôïc höôûng C/O Form E vaø ñeán Caûng ñích Ningbo ngaøy 18/09/2009. Teân haøng : Fresh Dragon Fruit Soá löôïng : 02 conts x 40 HF Soá container : ZCSU5972617 And JXLU5911951 Soá B/L : GOSUHCM00094742. Teân taøu : MAREN S 21 N. Theo thoûa thuaän töø tröôùc ñeán nay vaø trong quaù trình booking, khaùch haøng cuûa Chuùng toâi xuaát loâ haøng Traùi Thanh Long töø Caûng Tp. Hoà Chí Minh ñeán caûng Ningbo, Trung Quoác. Neân Coâng ty chuùng toâi luoân chuù troïng caûng chuyeån taûi taïi Shanghai tröôùc khi ñeán caûng ñích laø ñieàu raát quan troïng bôûi caùc khoaûn öu ñaõi cuûa Caûng chuyeån taûi veà thueá maø caùc caûng khaùc khoâng coù, vaø khi booking thì Quyù haõng taøu ñaõ ñaùp öùng ñuùng ñieàu kieän cuûa Coâng ty Chuùng toâi vaø Coâng ty chuùng toâi ñaõ hoaøn taát moïi vieäc chuaån bò cho loâ haøng naøy. Thaät baát ngôø, ngaøy 14/09/2009 chuùng toâi nhaän ñöôïc thoâng baùo töø khaùch haøng nöôùc ngoaøi loâ haøng naøy ñöôïc chuyeån taûi taïi HONGKONG , chuùng toâi laäp töùc ñieän thoaïi hoûi haõng taøu vaø ñöôïc thoâng baùo haõng taøu ñaõ göûi mail thoâng baùo chuùng toâi vôùi noäi dung thay ñoåi caûng chuyeån taûi laø Caûng Hongkong chöù khoâng phaûi caûng Shanghai nhö ñaõ thoûa thuaän. Vieäc thoâng baùo baèng mail cuûa Haõng taøu quaù treã (sau khi coâng ty chuùng toâi ñaõ chuaån bò moïi thöù töø mua haøng cho ñeán chuaån bò boác xeáp, xe chuyeân chôû ….) vaø quyù haõng taøu cuõng khoâng caàn ñôïi söï phaûn hoài ñoàng yù hay khoâng cuûa Chuùng toâi ñoái vôùi vieäc thay ñoåi naøy. Vieäc thay ñoåi caûng chuyeån taûi naøy ñaõ gaây thieät haïi cho Coâng ty chuùng toâi soá tieàn laø 100.000.000 Vieät Nam ñoàng do khoâng ñöôïc höôûng C/O Form E, möùc thueá taêng… ma
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement