Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By missyou7389
#670716 Link tải miễn phí luận văn
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 3
1.1. Tầm quan trọng của chính sách thuế xuất nhập khẩu 3
1.1.1. Khái niệm thuế xuất nhập khẩu 3
1.1.2. Đặc điểm thuế xuất nhập khẩu. 4
1.1.3. Quá trình phát triển thuế xuất nhập khẩu. 5
1.1.4. Vai trò chính sách thuế xuất nhập khẩu. 8
1.2. Nguyên tắc và phương pháp xây dựng thuế xuất nhập khẩu 11
1.2.1. Nguyên tắc xây dựng thuế xuất nhập khẩu 11
1.2.2 Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu 13
1.2.21. Các căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu : 13
1.2.2.2. Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu: 14
1.3. Cam kết của Việt Nam về thuế xuất nhập khẩu với WTO 15
1.3.1 Miễn thuế 15
1.3.2 Giảm thuế 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM 22
2.1. Thực trạng chính sách thuế xuất khẩu hàng hóa 22
2.1.1 Khái quát xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2006 24
2.1.2. Mục tiêu xuất khẩu 5 năm (2006 – 2010) 27
2.2. Thực trạng chính sách thuế nhập khẩu hàng hóa 30
2.2.1. Về cơ chế nhập khẩu 30
2.2.2 . Cơ cấu thị trường nhập khẩu 32
2.2.3. Nhập khẩu theo thành phần kinh tế 33
2.2.4. Nhập khẩu theo nhóm hàng 35
2.2.5. Mục tiêu nhập khẩu 5 năm(2006-2010) 37
2.3.1. Kinh nghiệm quốc tế trong điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu sau khi gia nhập tổ chức thương mai thế giới 40
2.3.1.1. Kinh nghiệm của các nước đang phát triển trong việc điều chỉnh chính sách thuế quan và phi thuế quan 40
2.3.1.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc thực thi các cam kết gia nhập WTO và hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu khi là thành viên của WTO 41
N2.3.1.3. Một số bài học rút ra cho Việt Nam 43
2.3.1.3. Một số bài học rút ra cho Việt Nam 43
2.3.2. Sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO 45
2.3.2.1. Các thành viên phải thực thi các cam kết gia nhập 45
2.3.2.2. Một số ưu tiên đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam 47
2.3.2 Những vấn đề cần hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu ở nước ta 47
2.3.3. Những thuận lợi và khó khăn hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu ở nước ta 49 2.3.3.1. Thuận lợi: 49
2.3.3.2. Những khó khăn và thử thách: 50
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO 53
3.1. Phương hướng hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam khi đã là thành viên của WTO 53
3.1.1. Quan điểm điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu 53
3.1.2. Quá trình điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu 54
3.1.2.1. Điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu để thực hiện các cam kết quốc tế 54
3.1.2.2 Quá trình điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu để bảo hộ và nâng cao năng lực các ngành hàng trong nước 57
3.1.2.3 Đánh giá quá trình điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu và những thách thức khi Việt Nam là thành viên của WTO. 59
3.2. Biện pháp hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam 60
3.2.1 Một số giải pháp điều chỉnh chung 60
3.2.2 Một số giải pháp điều chỉnh chính sách cụ thể 64
3.2.3 Lộ trình thực hiện. 66
3.2.4. Mốt số khắc phục 67
KẾT LUẬN 69
Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới ngày càng mạnh mẽ. Tự do hóa thương mại là vấn đề cần thiết với mỗi quốc gia hiện nay, hệ quả của nó là vấn đề khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế . Hội nhập kinh tế được xem là tất yếu khách quan và trở thành vấn đề thời sự quốc tế.
Việt Nam trong hơn một thập niên gần đây đã có những nỗ lực rất lớn để hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Đặc biêt trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới, chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam đã từng bước để điều chỉnh nhằm thực thi các hiệp định thương mại song phương và khu vực, đồng thời gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)
Trong chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách thuế quan được coi là phải điều chỉnh nhiều nhất sau khi gia nhập WTO do chúng có liên quan trực tiếp với việc thực thi các cam kết gia nhập
Ngày 29-12-1987, Quốc hội khóa VIII kỳ họp lần thứ 2 thông qua Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, đồng thời có ban hành kèm theo biểu thuế chung, biểu thuế xuất nhập khẩu cho từng mặt hàng, chưa tách 2 biểu thuế riêng biệt. Biểu thuế này, được xây dựng dựa trên danh mục hàng xuất nhập khẩu Việt Nam theo tiêu chuẩn của Hội đồng Tương trợ kinh tế (khối SEV). Biểu thuế này hoàn toàn tuân theo từng mục đích sử dụng. Nói chung, biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và cả Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu chỉ phù hợp cho giai đoạn nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, việc xuất nhập khẩu theo chế độ nghị định thư ký giữa các chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa (thị trường khu vực I), sau đó cải tiến ban hành thêm khung thuế xuất nhập khẩu để chính phủ kịp thời điều chỉnh cho hợp lý.Việc điều chỉnh chính sách thuế nhằm hướng tới việc đáp ứng các nguyên tắc và quy định WTO như từng bước cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan, đối xử bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước và nỗ lực cải thiện tính công khai, minh bạch trong hoạch định và thực thi chính sách kinh tế
Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, Luật Thuế xuất - nhập khẩu cũ bộc lộ nhiều nhược điểm và chưa bảo vệ nền sản xuất hàng hóa nội địa, hướng dẫn tiêu dùng, tăng thu cho ngân sách... Vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và trình Quốc hội thông qua Luật Thuế xuất - nhập khẩu ngày 26-11-1991. Mục đích của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là bảo vệ nền kinh tế trong nước, tăng thu ngân sách cho Nhà nước và hướng dẫn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Năm 1993, 1998 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu cho phù hợp với tình hình kinh tế chính trị của từng giai đoạn lịch sử. Sau 20 năm đổi mới, nước ta đã hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, tham gia và ký kết nhiều cam kết, hiệp định quốc tế. Do đó, chính sách pháp luật cũng phải thay đổi để phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngày 14-6-2005, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngày 7-11-2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, đánh dấu một giai đoạn mới của đất nước trong cải cách kinh tế - cải cách một nền kinh tế mở và chịu tác động mạnh mẽ của luật chơi toàn cầu
Trong bối cảnh mới, một vấn đề bức thiết là Việt Nam phải làm gì và bằng cách nào để nắm bắt thành công và những cơ hội mà quy chế thành viên WTO tạo ra, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực từ việc thưc hiện cam kết gia nhập. Sự hòa nhập tất yếu của Việt Nam vào WTO đang đặt ra nhiệm vụ thích hợp hóa các chính sách quản lý phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh chính sách thuế xuất nhập khẩu đối với các điều kiện và thông lệ thế giới
Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, em xin thực hiện bài viết “Hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu khi Việt Nam đã là thành viên của WTO”
Luận văn của em trình bày theo 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về thuế xuất nhập khẩu
Chương II: Thực trạng thuế xuất nhập khẩu ở nước ta hiện nay
Chương III: Phương hướng và biện pháp hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu khi Việt Nam đã là thành viên WTO
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Kt2vip
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978394 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement