Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hanhtaybiphanhthay_9x
#670705 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
Lời nói đầu . . .1
Chương I. Lý luận chung về Thương mại quốc tế và vai trò của việc
phát triển quan hệ Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. .3
I. Khái niệm về Thương mại quốc tế và quá trình hình thành phát triển
của Thương mại quốc tế. .3
1. Khái niệm về thương mại quốc tế. .3
2. Quá trình hình thành, phát triển và lợi ích của thương mại quốc tế.3
II. V ị trí, vai trò và các công cụ của chính sách Thương mại quốc tế. 13
1. Vị trí và vai trò của thương mại quốc tế. . 13
2. Các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế. . 14
III. Sự cần thiết phát triển quan hệ Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ. 20
1. Vai trò của thị trường Mỹ trong quan hệ thương mại toàn cầu. . 20
2. Sự cần thiết phải phát triển quan hệ thương mại với Hoa Kỳ của Việt Nam. . 22
IV. Các nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ Thương mại VIệtMỹ. . 23
1. Môi trường luật pháp. . 23
2. Môi trường chính trị. . 24
3. Môi trường kinh tế. . 24
4. Môi trường văn hoá và con người. . . 25
Chương II. Thực trạng quan hệ thươngmại Việt Nam Hoa Kỳ . 27
I. Chính sách Thương mại của Việt Nam và Hoa Kỳ. . 27
1. Một số chính sách thương mại chủ yếu của Việt Nam. 27
2. Những chính sách thương mại chủ yếu của Hoa Kỳ. . 30
3. Những tương đồng và khác biệt giữa chính sách thương mại của
Việt Nam và Hoa Kỳ. . 37
II. Thực trạng quan hệ Thương mại Việt Mỹ. . 44
1. Tình hình phát triển thương mại của Mỹ năm 1991 2000. . 44
Bảng 5: Xuất nhập khẩu của Mỹ thời kỳ 1991 2000 . 45
2. Tổng quan về thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay. . 47
3. Quá trình phát triển quan hệ thương mại Việt Nam Hoa Kỳ. 52
Chương III.Triển vọng và các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ
Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. 69
I. Triển vọng quan hệ Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ . 69
1. Quá trình bình thường hoá quan hệ thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. 69
2. Triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. . 71
3. Triển vọng thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Mỹ. . 73
II. Các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. . 75
1. Các giải pháp đối với Nhà nước. . 75
2. Giải pháp đối với doanh nghiệp. . 83
III. Một số kiến nghị. . 92
Kết luận. .95
Tài liệu tham khảo . 96
ỆM VỀ THƯƠNG MẠ
THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.
1. Khái niệm về thương mại quốc tế.
Thương mại quốc tế là quá trình trao đổi hàng hoá giữa các nước thông
qua buôn bán nhằm mục đích kinh tế tối đa. Trao đổi hàng hoá là một hình
thức của các mối quan hệ kinh tế xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau
giữa những người sản xuất kinh doanh hàng hoá riêng biệt của các quốc gia.
Thương mại quốc tế là một lĩnh vực quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các
nước tham gia vào phân công lao động quốc tế, phát triển kinh tế và làm giàu
cho đất nước. Ngày nay, thương mại quốc tế không chỉ mang ý nghĩa đơn
thuần là buôn bán mà là sự phụ thuộc tất yếu giữa các quốc gia vào phân công
lao động quốc tế. Vì vậy, phải coi thương mại quốc tế như một tiền đề một
nhân tố phát triển kinh tế trong nước trên cơ sở lựa chọn một cách tối ưu sự
phân công lao động và chuyên môn hoá quốc tế.
Thương mại quốc tế một mặt phải khai thác được mọi lợi thế tuyệt đối
của đất nước phù hợp với xu thế phát triển và quan hệ kinh tế quốc tế. Mặt
khác, phải tính đến lợi thế tương đối có thể được theo quy luật chi phí cơ hội.
Phải luôn luôn tính toán cái có thể thu được so với cái giá phải trả khi tham
gia vào buôn bán và phân công lao động quốc tế để có đối sách thích hợp. Vì
vậy để phát triển thương mại quốc tế có hiệu quả lâu dài cần tăng cường
khả năng liên kết kinh tế sao cho mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau ngày càng
lớn.
2. Quá trình hình thành, phát triển và lợi ích của thương mại quốc tế.
a. Quá trình hình thành và phát triển của thương mại quốc tế.
Lịch sử phát triển của loài người gắn liền với sự phát triển của nền sản
xuất xã hội, mà một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển
đó là sự phân công lao động xã hội. Theo học thuyết Mác  Lênin về phân
công lao động xã hội thì phân công lao động là sự tách biệt các loại hoạt
động, lao động khác nhau trong nền sản xuất xã hội. Điều kiện ra đời của
phân công lao động xã hội là sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội và
ngược lại, khi phân công lao động xã hội đạt đến sự hoàn thiện nhất định , lại
trở thành nhân tố thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, vì nó
tạo điều kiện cho người lao động tích luỹ kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất,
nâng cao tri thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng quản lý và hoàn
thiện công cụ lao động. Nói cách khác, phân công lao động xã hội góp phần
thúc dẩy nhanh sự phát triển của tiến bộ khoa học  kỹ thuật và công nghệ mà
tiến bộ khoa học công nghệ lại chính là một yếu tố cấu thành quan trọng của
lực lượng sản xuất xã hội, do đó phân công lao động xã hội là một động lực
thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội.
Lịch sử phát triển nền sản xuất xã hội loài người đã trải qua các giai
đoạn phân công lao động xã hội lớn :
* Giai đoạn 1: Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt. Các bộ lạc chăn nuôi
mang thịt sữa đổi ngũ cốc, rau quả của các bộ lạc trồng trọt. Đó là mầm mống
ra đời của quan hệ sản xuất  trao đổi hàng hoá giản đơn.
* Giai đoạn 2: Nghề thủ công tách rời khỏi nghề nông. Sản xuất chuyên
môn hoá bắt đầu phát triển, dẫn đến sự ra đời của ngành công nghiệp. Đặc
biệt, với sự xuất hiện vai trò tiền tệ đã khiến cho quan hệ sản xuất và trao đổi
hàng hoá tiền tệ ra đời, thay thế quan hệ sản xuất trao đổi hàng hoá giản đơn.
* Giai đoạn 3: Tầng lớp thương nhân xuất hiện, lưu thông hàng hoá
tách ra khỏi lĩnh vực sản xuất, khiến cho các quan hệ sản xuất và trao đổi
hàng hoá  tiền tệ trở nên phức tạp, ngày càng mở rộng, tạo điều kiện cho
ngoại thương của từng quốc gia phát triển và thương mại quốc tế ra đời.
Trải qua các hình thái kinh tế xã hội có sự thống trị của các chế độ Nhà
nước khác nhau, từ chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, đến chế độ
chiếm tư bản chủ nghĩa và kể cả chế độ xã hội chủ nghĩa mới hình thành từ
đầu thế kỷ này, các quan hệ sản xuất, trao đổi hàng hoá  tiền tệ đã phát triển
trên phạm vi toàn thế giới, hình thành nên sự đa dạng, phức tạp của các mối
quan hệ kinh tế quốc tế, trong đó, sôi động nhất và cũng chiếm vị trí, vai trò,
.do
cu-trac
k

động lực quan trọng nhất cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế mở của mỗi
quốc gia và cho cả nên kinh tế thế giới là các hoạt động thương mại quốc tế.
Như vậy, phân công lao động quốc tế là biểu hiện của giai đoạn phát
triển cao của phân công lao động xã hội, là quá trình tập trung hoá sản xuất và
cung cấp một loại hay một số loại sản phẩm và dịch vụ vào một quốc gia
nhất định, dựa trên cơ sở những ưu thế của quốc gia đó về điều kiện tự nhiên,
kinh tế, khoa học  kỹ thuật, công nghệ và xã hội để đáp ứng nhu cầu của các
quốc gia khác, thông qua các hoạt động kinh tế đối ngoại, trong đó thương
mại quốc tế đóng vai trò trọng tâm.
Lịch sử phát triển kinh tế quốc tế thế giới cho đến nay đã có 3 kiểu
phân công lao động quốc tế điển hình là : phân công lao động quốc tế tư bản
chủ nghĩa, phân công lao động quốc tế xã hội chủ nghĩa và phân công lao
động toàn thế giới. Do những biến động phức tạp trong đời sống chính trị  xã
hội thế giới, kể từ sau năm 1991 với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở
Liên Xô và các nước Đông Âu, thế giới đương đại chỉ còn tồn tại và phát triển
hai kiểu là phân công lao động xã hội và phân công lao động toàn thế giới.
Nếu gạt bỏ những sắc thái riêng biệt nhất định, ngày nay ta dễ nhận thấy sự
vận động, phát triển của cả hai kiểu phân công lao động quốc tế này đang có
xu hướng tiến tới một thể thống nhất, mặc dù vẫn luôn chứa đựng nhiều mâu
thuẫn phức tạp do tính đa dạng của nền kinh tế thế giới tạo ra. Cùng với quá
trình toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế thế giới, là những tác động mạnh mẽ
của cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã thúc đẩy quá trình phân công lao
động quốc tế đạt tới trình độ sâu rộng chưa từng thấy. Chuyên môn hoá càng
phát triển thì quan hệ hiệp tác càng bền chặt, đó là đặc trưng cơ bản của phân
công lao động quốc tế ngày nay.
Trong quá trình tái sản xuất mở rộng, do yêu cầu khách quan của việc
xã hội hoá lực lượng sản xuất, các nước ngày càng quan hệ chặt chẽ với nhau,
lệ thuộc vào nhau. Sự giao lưu tư bản, trao đổi mậu dịch, do đó, ngày càng
phong phú. Sự phát triển của hệ thống thông tin hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật
thông tin vi điện tử và sự phát triển của giao thông vận tải đã tạo điều kiện
cho phân công lao động quốc tế gày càng phát triển, làm tăng quá trình toàn
cầu hoá nền kinh tế thế giới và đời sống của các dân tộc. Sự phát triển mạnh
do
cu-trac

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By toloan1803
#1021029 Giúp mình download tài liệu này với. Quan hệ Việt - Mỹ trong quá trình thương mại quốc tế hóa .Thank admin
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021045 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement