Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dhuong21
#668896

Download Luận văn Chính sách tuyển dụng và chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc miễn phí

MỤC LỤC
Trang
 
Lời cam đoan
Lời Cảm Ơn
Nhận xét của đơn vị thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Mục Lục i
Danh mục các từ viết tắt iv
Danh mục các bảng v
Danh mục các biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh vi
Lời mở đầu 1
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5
1.1.Tổng quan về Quản trị nhân sự 5
1.1.1.Khái niệm về Quản trị nhân sự 5
1.1.2 Mục tiêu của Quản trị nhân sự 5
1.1.3 Chức năng của bộ phận nhân sự 5
1.1.4 Vai trò của bộ phận Quản trị nhân sự 7
1.1.5 Cơ cấu tổ chức của Bộ phận nhân sự 8
1.2 Nội dung hoạt động tuyển dụng nhân sự 8
1.2.1 Tuyển mộ nhân viên 9
1.2.1.1 Định nghĩa 9
1.2.1.2 Tiến trình tuyển mộ nhân viên 9
1.2.2 Tuyển chọn nhân viên 10
1.2.2.1 Định nghĩa 10
1.2.2.2 Tiến trình tuyển chọn nhân viên 10
1.2.3 Các yếu tố tác động đến tuyển dụng 14
1.2.3.1 Nhóm các yếu tố bên trong 14
1.2.3.2 Nhóm các yếu tố bên ngoài 15
1.3. Cơ sở lý luận về đãi ngộ tài chính trực tiếp cho người lao động 16
1.3.1 Khái niệm về đãi ngộ tài chính 16
1.3.2 Các hình thức đãi ngộ tài chính trực tiếp 16
1.3.2.1 Đãi ngộ thông qua tiền lương 16
1.3.2.2 Đãi ngộ thông qua tiền thưởng 19
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY 21
2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty 21
2.1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty 21
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 22
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 22
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức. 22
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 23
2.1.4 Lĩnh vực sản xuất- kinh doanh của công ty 25
2.1.4.1 Ngành nghề kinh doanh 25
2.1.4.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 25
2.1.5 Kết quả hoat động kinh doanh 26
2.2. Thực trạng tuyển dụng tại công ty 27
2.2.1 Tình hình nhân sự hiện nay tại công ty 27
2.2.1.1 Tình hình phân bổ lao động 27
2.2.1.2 Cơ cấu lao động 28
2.2.2 Hoạt động tuyển dụng tại công ty 30
2.2.2.1 Mục đích và yêu cầu hoạt động tuyển dụng 31
2.2.2.2 Tình hình tuyển dụng nhân viên mới 31
2.2.2.2.1 Sơ đồ quy trình tuyển dụng 31
2.2.2.2.2 Phân tích quy trình tuyển dụng 33
2.2.2.2.3 Nguồn tuyển dụng 36
2.2.2.2.4 Chính sách tuyển dụng 36
2.2.2.3 Nhận xét về tình hình hoạt động tuyển dụng tại công ty 37
2.2.2.3.1 Ưu điểm 37
2.2.2.3.2 Nhược điểm 38
2.3 THỰC TRẠNG ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 40
2.3.1 Đãi ngộ thông qua tiền lương 40
2.3.1.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng 40
2.3.1.2 Chế độ trả lương cho nhân viên trong công ty 40
2.3.1.2.1 Nguyên tắc trả lương 40
2.3.1.2.2 Xây dựng cách tính lương 41
2.3.1.2.3 Lương thử việc và chế độ nâng bậc lương 43
2.3.1.2.4 Quy định thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi 44
2.3.2 Đãi ngộ thông qua tiền thưởng 45
2.3.2.1 Điều kiện xét thưởng và phụ cấp thâm niên hàng năm 45
2.3.2.2 Qũy, hình thức, chế độ khen thưởng cho người lao động 45
2.3.2.3 Quy Trình khen thưởng 47
2.3.3 Nhận xét chung về chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty 50
2.3.3.1 Ưu điểm 49
2.3.3.2 Nhược điểm 50
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 52
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 54
3.1 Giải pháp về hoạt động tuyển 54
3.2 Giải pháp về chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp 63
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

iều như 2008 nhưng kết quả trên có được là nhờ sự nổ lực và phấn đấu của toàn bộ cán bộ công nhân viên đồng thời nhờ sự lãnh đạo tài tình và khéo léo của Ban Giám Đốc.
Đến năm 2010 tình hình kinh doanh của công ty đã dần đi vào ổn định và tìm kiếm được thêm nhiếu khách hàng mới với những dự án lớn nên doanh thu đạt 16 tỷ đồng cao hơn so với năm 2009 là 6 tỷ đồng và tăng 60 % so với tổng doanh số của năm 2009 doanh thu tăng làm cho lợi nhuận đạt 3.1 tỷ đồng và tăng 60.78 % so với năm 2009 .
Trong thời gian thực tập tại công ty, được tiếp xúc với thực tế và tìm hiểu thêm những thông tin trên website của công ty, dựa trên những hiểu biết của mình về công ty đã trình bày ở chương 1; trong chương 2 này, tui sẽ đi vào nhận định hiện trạng hoạt động tuyển dụng và chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty. Cụ thể là, hiện trạng này gồm có: tình hình tuyển dụng và tình hình đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty; những nhận xét rút ra từ hai hoạt động này; đồng thời nêu lên những thách thức về hoạt động tuyển dụng và chế độ đãi ngộ tài chính của công ty.
Thực trạng tuyển dụng tại công ty
2.2.1 Tình hình nhân sự hiện nay của công ty
Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động kinh doanh của mình phát triển và thành công thì ngoài yếu tố vốn ra, nhân sự được xem là một nguồn lực không thể thiếu. Tùy theo tính chất và quy mô của mỗi doanh nghiệp mà nguồn lực này được phân bổ nhiều hay ít.
Tình hình phân bổ lao động Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình trường Lộc, P. HC – NS, TP.HCM, 2011.
Tình hình nhân sự ở Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình Trường Lộc hiện nay được phân bổ như sau:
Nhân sự chuyên môn của công ty là 27 người, bao gồm:
Lực lượng kỹ thuật: 20 người, trong đó:
- Kỹ sư xây dựng : 4 người
- Kỹ sư cơ khí : 4 người
- Kỹ sư điện : 2 người
- Kỹ sư thủy lợi : 2 người
- Kỹ sư cầu đường : 5 người
- Kỹ sư điện lạnh : 3 người
Cán bộ chuyên môn khác: 7 người, trong đó:
- Thạc sỹ : 02 người
- Cử nhân Kinh tế : 04 người
- Cử nhân Luật : 01 người
Công nhân bậc cao và thợ lành nghề: 100 người, bao gồm:
Lao động thường xuyên : 20 người
Lao động thời vụ : 80 người
Cơ cấu lao động
Theo giới tính
Bảng 2.2 Phân loại lao động theo giới tính
ĐVT: Người
Lao động Nam
Lao động Nữ
Số lượng lao động
(127 người)
95
32
Chiếm tỷ trọng (%)
75
25
(Nguồn: Phòng HC – NS Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình Trường Lộc)
Qua bảng 2.2 cho thấy, lao động nam chiếm đến ¾ tổng số lao động trong công ty ( chiếm 75%). Vì Trường Lộc là công ty có chức năng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên việc lao động nam chiếm tỷ trọng cao là điều dễ hiểu. Lao động nữ chiếm 25% còn lại được phân bố chủ yếu vào các phòng kế toán, hành chính, tạp vụ…cho phù hợp với yêu cầu sức khỏe và đặc điểm riêng của họ.
Theo độ tuổi
Bảng 2.3 Phân loại lao động theo độ tuổi
Tổng số lao động 127 ( người)
Độ tuổi
< 30
30-40
> 40
92
25
10
Chiếm tỷ trọng (%)
72
20
8
(Nguồn: Phòng HC – NS CTCP Xây dựng Công Trình Trường Lộc)
Qua bảng 2.3, có thể nhận thấy lực lượng lao động trẻ dưới 30 tuổi chiếm tỷ trọng đa số trong công ty, vì đặc trưng ngành hoạt động của công ty là về xây dựng các công trình nên lực lượng lao động trẻ chiếm đa số cũng là điều tương đối phù hợp. Lực lượng lao động có độ tuổi từ 30 đến 40 chiếm tỷ trọng 20% trong tổng số lao động toàn công ty vì đa phần lực lượng này bao gồm những người đã có thâm niên kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và thực hiện các công việc chủ yếu về hoạch định, tư vấn chuyên môn, tham mưu cho Ban giám đốc vv…
Ngoài ra, với lực lượng lao động lớn tuổi, có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực công tác thường nắm giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo, chính họ sẽ là những người ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tồn vong hay phát triển của công ty thông qua các quyết định mang tính chiến lược của. Sự kết hợp của hai thế hệ đã có nhiều năm kinh nghiệm là việc sẽ giúp công ty duy trì, đào tạo và phát triển được lớp trẻ có năng lực kế thừa trong tương lai.
Theo hợp đồng
Bảng 2.4 Phân loại lao động theo Hợp đồng
Không xác định thời hạn
Thời hạn từ 01 đến 03 năm
Thời hạn dưới 01 năm
Số lượng lao động ( 127 người)
17
30
80
Chiếm tỷ trọng (%)
13
24
63
(Nguồn: Phòng HC – NS CTCP Xây dựng Công Trình Trường Lộc)
Qua bảng 2.4 ta thấy, số lượng lao động được kí hợp đồng với thời hạn từ 1 năm đến 3 năm và không xác định thời hạn chiếm tỷ trọng 37% tương ứng 47 người trong tổng số lao động của công ty. Với thực trạng của ngành xây dựng và quy mô hiện tại của công ty, có thể thấy công ty rất nổ lực trong việc tạo sự an tâm làm việc cho nhân viên.Chứng tỏ, công ty đã thực hiện tốt những chính sách của mình trong vấn đề tuyển dụng và duy trì nhân sự, Chế độ lương bổng - đãi ngộ đối với người lao động cũng rất được công ty quan tâm; giúp công ty giảm được chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới hàng năm; tạo sự đoàn kết, gắn bó lâu dài giữa công ty và người lao động.
Hoạt động tuyển dụng tại công ty
Mục đích và yêu cầu của hoạt động tuyển dụng
v Mục đích
- Nhằm bổ sung cho công ty một lực lượng nhân viên có khả năng làm việc tốt, tinh thần làm việc và hợp tác cao với chi phí tuyển dụng hợp lý, nhằm tạo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Từng bước trẻ hóa lực lượng lao động, nâng cao tay nghề và trình độ học vấn cho người lao động.
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của công ty một cách có hiệu quả, tạo sức cạnh tranh cho công ty.
v Yêu cầu
- Quá trình tuyển dụng được tiến hành một cách công khai và hợp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Tuyển dụng các lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề, học vấn và có sức khỏe phù hợp với nhu cầu của công ty.
Tình hình tuyển dụng nhân viên mới
2.2.2.2.1 Sơ đồ quy trình tuyển dụng
Hoạt động tuyển dụng nhân sự được thực hiện theo lưu đồ sau ( xem hình 2.1)
Sơ đồ 2.2 Quy trình tuyển dụng nhân viên mới
Trách nhiệm
Lưu đồ
Nội dung
- Ban TGĐ
- TP HC-NS
Nhu cầu tuyển dụng
Hủy bỏ
Duyệt không duyệt
Thu thập hồ sơ tuyển dụng
Duyệt
Phân loại & lựa chọn hồ sơ đạt yêu cầu
Đạt không đạt
Lên lịch phỏng vấn vòng 1
Đạt
Tiến hành sơ vấn
Đạt
Lên lịch và thông báo phỏng vấn lần 2
Đạt
Tiến hành phỏng vấn
Đạt
Theo dõi thử việc
Đạt
Quyết định nhận chính thức /ký HĐLĐ
Lưu hồ sơ cá nhân
- Ban TGĐ
- TP HC-NS
- Phòng HCNS
- Phòng HCNS
- Ban TGĐ
- TP HC-NS
-Ban TGĐ
- TP HC-NS
(Nguồn: Phòng HC - NS CTCP xây dựng Công Trình Trường Lộc)
2.2.2.2.2 Phân tích quy trình tuyển dụng
Nhu cầu tuyển dụng:
Khi có nhu cầu bổ sung nhân sự, các Bộ phận phải lập phiếu yêu cầu nhân sự có xác nhận của Trưởng Bộ phận theo Mẫu 01/ HCNS và gửi cho phòng HC-NS. Phòng HC-NS sẽ ký xác nhận và trình Giám đốc xem xét, phê duyệt.
Thu thập hồ sơ tuyển dụng:
Căn cứ vào các yêu cầu đã được duyệt, phòng HC-NS viết thông báo tuyển dụng theo Mẫu 02/ HCNS và gửi đến các Trung t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement