Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mr_Tomi
#668847

Download Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khoáng sản Hoàng Nguyên miễn phí

Qua số liệu tính toán trên ta thấy các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
của công ty là tốt. Đánh giá tình hình thanh toán nợ tổng quát của Công ty thông
qua tỷ số thanh toán tổng quát năm 2010 là 6.437 lần cho thấy Doanh nghiệp có
6.437đồng tài sản để đảm bảo trả cho một đồng nợ vay. Như vậy, nhìn một cách
tổng quát thì tình hình tài chính của công ty là tương đối tốt. Tổng tài sản của Công
ty có thể thanh toán được các khoản nợ nói chung. Để đánh giá chính xác hơn khả
năng thanh toán nợ của doanh nghiệp ta xem xét các chỉ tiêu phản ánh khả năng
thanh toán nợ ngắn hạn++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

í bỏ ra trong kỳ thì thu được
bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.
1.7.2 Hiệu quả sử dụng lao động
Lao động là nhân tố quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. số lượng lao động và chất lượng lao động là yếu tố tác động đến
hiệu quả kinh doanh. Hiệu quả sử dụng lao động biểu hiện ở một số chỉ tiêu sau:
Sức sinh lợi của lao động
Lợi nhuận sau thuế
Sức sinh lợi của lao động =
Tổng số lao động bình quân
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD doanh tại công ty CP Khoáng Sản Hoàng Nguyên
Sinh viên: Đoàn Thị Lan_ Lớp QT1101N Page 19
Ý nghĩa: sức sinh lợi của lao động cho biết mỗi lao động được sử dụng trong doanh
nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ.
Sức sản xuất của lao động
Doanh thu thuần
Sức sản xuất của lao động =
Tổng số lao động bình quân
Ý nghĩa: sức sản xuất của lao động phản ánh một lao động được sử dụng có thể tạo
ra bao nhiêu đồng doanh thu.
1.7.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
Tài sản của doanh nghiệp là toàn bộ phương tiện vật chất và phi vật chất
phục vụ trực tiếp hay gián tiếp cho hoạt động kịnh doanh nhằm đạt được các mục
tiêu đã đề ra của doanh nghiệp.
Sức sản xuất của tổng tài sản
Doanh thu thuần
Sức sản xuất của tổng tài sản =
Tổng tài sản bình quân
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết một đồng tài sản bỏ ra tạo ra được bao nhiêu
đồng doanh thu. Sức sản xuất của tài sản càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng càng
cao và ngược lại.
Sức sinh lợi của tài sản
Lợi nhuận sau thuế
Sức sinh lợi của tổng tài sản =
Tổng tài sản bình quân
Ý nghĩa: sức sinh lợi của tài sản cho biết một đồng tài sản mang lại bao
nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. chỉ tiêu này càng cao càng cho thấy doanh nghiệp
sử dụng tài sản càng có hiệu quả và ngược lại.
1.7.4 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
Sức sản xuất của tài sản ngắn hạn
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD doanh tại công ty CP Khoáng Sản Hoàng Nguyên
Sinh viên: Đoàn Thị Lan_ Lớp QT1101N Page 20
Doanh thu thuần
Sức sản xuất của tài sản ngắn hạn =
Tài sản ngắn hạn bình quân
Ý nghĩa: sức sản xuất của tài sản ngắn hạn cho biết một đồng tài sản ngắn
hạn đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Sức sản xuất của tài sản ngắn hạn càng lớn
thì hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn càng cao và ngược lại.
Sức sinh lợi của tài sản ngắn hạn
Lợi nhuận sau thuế
Sức sinh lợi của tài sản ngắn hạn =
Tài sản ngắn hạn bình quân
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết một đồng tài sản ngắn hạn đem lại bao nhiêu
đồng lợi nhuận sau thuế. sức sinh lợi của tài sản ngắn hạn càng lớn thì hiệu quả sử
dụng tài sản ngắn hạn càng cao.
1.7.5 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
Sức sản xuất của tài sản dài hạn
Doanh thu thuần
Sức sản xuất của tài sản dài hạn =
Tài sản dài hạn bình quân
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng vốn đầu tư vào tài sản dài hạn thì tạo ra
bao nhiêu đồng doanh thu.
Sức sinh lợi của tài sản dài hạn
Lợi nhuận sau thuế
Sức sinh lợi của tài sản dài hạn =
Tài sản dài hạn bình quân
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn đầu tư vào tài sản dài hạn thì tạo ra
bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD doanh tại công ty CP Khoáng Sản Hoàng Nguyên
Sinh viên: Đoàn Thị Lan_ Lớp QT1101N Page 21
1.7.6 Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu:
Vốn chủ sở hữu được hình thành từ khi thành lập doanh nghiệp và bổ sung
trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh về
tài chính cũng như sức mạnh chung của doanh nghiệp. vốn chủ sở hữu của doanh
nghiệp tăng chứng tỏ doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.
Sức sản xuất của vốn chủ sở hữu:
Doanh thu thuần
Sức sản xuất của vốn chủ sở hữu =
Vốn chủ sở hữu bình quân
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng
doanh thu thuần. chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn chủ của
doanh nghiệp càng lớn.
Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu:
Lợi nhuận sau thuế
Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu =
Vốn chủ sở hữu bình quân
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn chủ sở hữu thì đem lại nhiêu đồng lợi
nhuận trong kỳ. đây là chỉ tiêu quan trọng nhất đối với chủ sở hữu doanh nghiệp.
chỉ tiêu này càng lớn cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ càng cao.
1.7.7 Chỉ tiêu tài chính
Hệ số thanh toán
- Hệ số thanh toán tổng quát
Tổng tài sản
Hệ số thanh toán tổng quát =
Nợ phải trả
Ý nghĩa: hệ số thanh toán tổng quát nói lên mối quan hệ giữa tổng tài sản mà hiện
nay doanh nghiệp đang sử dụng với tổng nợ phải trả, nó phản ánh năng lực thanh
toán tổng thể của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD doanh tại công ty CP Khoáng Sản Hoàng Nguyên
Sinh viên: Đoàn Thị Lan_ Lớp QT1101N Page 22
Hệ số thanh toán tổng quát ≥ 1: cho thấy khả năng thanh toán của doanh
nghiệp tốt.
Hệ số thanh toán tổng quát <1 : cho thấy khả năng thanh toán chung của
doanh nghiệp không đảm bảo, doanh nghiệp không đủ tài sản để thanh toán các
khoản nợ.
- Hệ số thanh toán tạm thời:(HTT)
Tài sản ngắn hạn
Hệ số thanh toán tạm thời=
Tổng nợ ngắn hạn
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn( là các
khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm hay trong một chu
kỳ kinh doanh) của doanh nghiệp là cao hay thấp.
Nếu HTT ≥1 cho thấy doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán ngắn hạn và
tình hình tài chính là bình thường hay khả quan.
Nếu HTT <1 cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là
thấp.
- Hệ số thanh toán nhanh (HN)
Tiền+ các khoản tương đương tiền
Hệ số thanh toán nhanh=
Nợ ngắn hạn
Nếu HN ≥ 1: cho thấy khả năng thanh toán của công ty là tốt
Nếu HN <1: cho thấy khả năng thanh toán nhanh đang gặp khó khăn.
- Hệ số nợ
Nợ phải trả
Hệ số nợ =
Tổng nguồn vốn
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết gánh nợ nần của doanh nghiệp so với tổng nguồn
vốn mà công ty có.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD doanh tại công ty CP Khoáng Sản Hoàng Nguyên
Sinh viên: Đoàn Thị Lan_ Lớp QT1101N Page 23
- Hệ số tự tài trợ
Vốn chủ sở hữu
Hệ số tự tài trợ =
Tổng nguồn vốn
Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết trong một đồng vốn kinh doanh mà doanh nghiệp
đang sử dụng có bao nhiêu đồng vốn chủ.
Nghiên cứu 2 chỉ tiêu hệ số nợ và hệ số tự tài trợ cho thấy mức độ độc lập
hay phụ thuộc của doanh nghiệp đối với các chủ nợ, mức độ tự tài trợ của doanh
nghiệp đối với nguồn vốn kinh doanh của mình. Hệ số tự tài trợ càng lớn càng
chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều vốn tự có, có tính độc lập cao với các chủ nợ, do
đó không bị ràng buộc hay bị sức ép của các khoản nợ chủ sở hữu. Nhưng khi hệ
số nợ cao thì doanh nghiệp lại có lợi., vì được sử dụng một lượng lớn tài sản mà
chỉ đầu tư một lượng vốn nhỏ. Tuy nhiên hệ số nợ càng c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement