Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ntgiang168
#667012

Download Luận văn Chiến lược phát triển của Công ty Dệt may 7 đến năm 2015 miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3.Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Y nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
6. Bố cục của luận văn
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA
DOANH NGHIỆP
1.1 Chiến lược của doanh nghiệp . 1
1.1.2 Khái niệm về chiến lược .1
1.1.3 Phân loại chiến lược .3
1.2 Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp .5
1.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài .7
1.2.1.1 Môi trường vĩ mô .7
1.2.1.2 Môi trường vi mô.8
• Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường (EFE) .9
• Ma trận hình ảnh cạnh tranh .10
1.2.2 Phân tích môi trường nội bộ .12
1.2.3 Hình thành các phương án chiến lược và lựa chọn chiến lược .13
1.3 Một số kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược của doanh nghiệp . .16
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 7
2.1 Giới thiệu về Công ty Dệt may 7 .18
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Dệt may 7 .18
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Dệt may 7 .19
2.1.2.1 Chức năng .19
2.1.2.2 Nhiệmvụ .20
2.1.3 Cơ cấu tổ chức.21
2.2 Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty Dệtmay 7 .23
2.2.1 Môi trường vĩ mô .23
2.2.1.1 Các yếu tố về kinh tế .24
2.2.1.2 Các yếu tố về chính trị, chính phủ và luật pháp .25
2.2.1.3 Các yếu tố về văn hóa xã hội, nhân khẩu và tự nhiên .26
2.2.1.4 Các yếu tố công nghệ.27
2.2.2 Các yếu tố môitrường vimô.29
2.2.2.1 Kháchhàng.29
2.2.2.2 Nhà cung cấp .31
2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh .31
2.2.2.4 Ma trận hìnhảnh cạnh tranh .34
2.3 Phân tích môi trường bên trong của Công ty Dệt may 7.36
2.3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 2004 – 2006 .36
2.3.2 Công nghệ – thiết bị sản xuất và sản phẩm.37
2.3.3 Tài chính kế toán.40
2.3.4 Nguồn nhân lực và chính sách nhân sự.41
2.3.5 Nghiên cứu và phát triển.42
2.3.6 Marketing và bán hàng .42
2.3.7 Hệ thống thông tin.43
2.4 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE).44
CHƯƠNG 3 : CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY DỆT MAY 7 ĐẾN NĂM 2015
3.1 Sứ mạng và mục tiêu phát triển Công ty Dệt may 7 đến năm 2015.48
3.1.1 Dự báo sự phát triển của thị trường dệt may đến năm 2015.48
3.1.2 Sứ mạng của Công ty Dệtmay 7.50
3.1.3 Mục tiêu phát triển Công ty Dệt may 7 đếnnăm 2015.52
• Căn cứ xác định mục tiêu.52
• Các mục tiêu cụ thể .52
3.2 Hình thành các phuơng án và lựa chọn chiếnlược phát triển .52
3.2.1 Xây dựng ma trận SWOT và hình thành các phương án chiến lược.52
3.2 .2 Các chiến lược lựa chọn để thực hiện mục tiêu đã định .54
3.2.2.1 Chiến lược phát triển thị trường .54
3.2.2.2 Chiến lược thâm nhập thị trường.54
3.2.2.3 Chiến lược h?i nh?p dọc từng phần .55
3.2.2.4 Chiến lược phát tri?n s?n ph?m .56
3.2.2.5 Chiến lược liên doanh , chia xẻ nguồn lực.56
3.3 Các giải pháp thực hiện các chiến lượcđã đề ra .57
3.3.1 Chiến lược marketing hiệuquả .57
3.3.2 Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại máy móc thiết bị .58
3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực, tổ chứcquản lý và điều hành sản xuất .59
3.4 Kiến nghị .61
3.4 1 Đối với cơ quan chủ quản là Quân Khu 7 .61
3.4.2 Đối với Nhà nước .61
KẾT LUẬN .62
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

h và
tham mưu cho giám đốc về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh; xây dựng và phát
triển các truyền thống, các giá trị văn hoá tinh thần trong toàn doanh nghiệp.
Như vậy, cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay chưa có phòng chuyên trách về
marketing và phòng quản lý chất lượng. Trong xu thế hội nhập hiện nay, hai phòng
này hết sức quan trọng trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc tế và việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp.
2.2 Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty Dệt may 7
2.2.1 Môi trường vĩ mô
Môi trường vĩ mô có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các thành phần kinh tế nói
chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Những ảnh hưởng có thể là cơ hội nhưng
cũng hàm chứa thách thức đối với doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Vấn đề
đặt ra là doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thích ứng với môi trường vĩ mô
nhằm tận dụng cơ hội và vượt qua những thách thức để phát triển bền vững. Từ
những thay đổi về vấn đề tăng trưởng kinh tế, lạm phát hay sự thay đổi về chính
sách thuế, sự thay đổi của khoa học công nghệ….. sẽ tác động đến sự tồn tại, phát
triển của doanh nghiệp.
31
2.2.1.1 Các yếu tố về kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng cao và ổn định trong suốt thời gian
qua, được xếp là nước có tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai Châu Á, sau Trung Quốc.
Với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trên 7% cùng với công nghiệp hoá, hiện đại
hoá và hội nhập kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ đã đưa đầu tư của Nhà nước và
xã hội ngày càng gia tăng, nguồn vốn đầu tư nước ngoài liên tục tăng mạnh sau khi
Việt Nam trở thành thành viên WTO.
Bảng 2.1 – Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2001
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GDP
(%)
6,89 7,08 7,34 7,69 8,40 8,50 8,50
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Nền kinh tế tăng trưởng ổn định tạo nên môi trường thuận lợi cho doanh
nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó mức sống người dân ngày một cải thiện, từ đó tạo
ra nhu cầu lớn hơn và dung lượng thị trường cũng tăng lên.
Quá trình hội nhập kinh tế và sự hấp hẫn đầu tư nước ngoài khi Việt Nam trở
thành thành viên WTO đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may
mang lại cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu ra thế giới đồng thời sự tham gia của
nhà đầu tư nước ngoài giúp doanh nghiệp trong nước có thêm kinh nghiệm quản lý,
phát triển thị trường quốc tế và tiếp cận các kênh phân phối hiện đại, thị trường trở
nên đa dạng và phát triển.
Trong thời gian này công ty có thể tận dụng năng lực máy móc công nghệ
hiện hiện tại để đáp ứng cho thị trường trung bình mà phần lớn là các tỉnh thành và
vùng nông thôn, vốn không đòi hỏi cao về chất lượng thông qua các bạn hàng quen
thuộc ở các tỉnh thành và các chợ đầu mối chuyên cung cấp hàng cho bạn hàng ở
các tỉnh.
32
Chính sách thông thoáng nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát
triển và tạo sự chủ động cho doanh nghiệp nhà nước đang tạo ra cơ hội cho công ty
Dệt May 7 cũng cố năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ – máy móc thiết bị, mở
rộng thị phần….
Bên cạnh những cơ hội thì cũng hàm chứa những mối nguy cơ và thách thức:
Sự gia nhập WTO tạo nên sự hấp dẫn cho nhà đầu tư tiềm ẩn và rào cản xâm nhập
ngành ngày càng thấp, từ đó đối thủ cạnh tranh ngày một tăng.
2.2.1.2 Các yếu tố về chính trị, chính phủ và luật pháp
Tình hình chính trị ổn định và hệ thống luật pháp đang từng bược tiếp cận
các chuẩn mực quốc tế ; chính phủ ngày hoạt động năng động và có nhiều hỗ trợ
cho doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại, đầu tư tạo niềm tin cho doanh
nghiệp mạnh dạn đầu tư và triển khai các chương trình dài hạn.
Ngoài ra, ngành dệt may đang được khuyến khích đầu tư phát triển và đổi
mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh.
Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường vĩ mô ổn
định với lạm phát thấp và tăng trưởng ổn định. Trong đó, các chương trình tổng thể
ở cấp vĩ mô và vi mô như thuận lợi hóa thương mại, điều chỉnh và đổi mới thị
trường lao động sẽ mang lại lợi ích cho ngành dệt may Việt Nam.
Tuy nhiên, khi tham gia WTO một số ưu đãi về vốn đầu tư đổi mới công
nghệ và xây dựng hệ thống xử lý nước thãi không còn hiệu lực, cho nên doanh
nghiệp cần chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư thay thế, từ đó làm tăng chi phí và
giảm hiệu quả kinh doanh.
Ngoài ra, việc thực thi pháp luật chưa hiệu quả, nhất là việc thực thi các
quyết định của tòa án và vấn đề kiểm soát hàng giả, hàng trốn thuế.
33
2.2.1.3 Các yếu tố về văn hóa xã hội, nhân khẩu và tự nhiên
Về nhân khẩu, Việt Nam là một quốc gia có dân số đông với trên 82 triệu
dân, tỉ lệ tăng dân số khoảng 1,3% và trên 75% dân số sống ở nông thôn. Cùng với
nền kinh tế ngày càng phát triển và ổn định, đời sống dân cư ngày một nâng cao,
cộng với dân số đông và trẻ tạo ra hướng thay đổi tích cực trong tiêu dùng, từ đó
kéo theo tiêu dùng xã hội tăng. Nhu cầu về sản phẩm dệt may, thời trang là nhu
cầu thiết yếu và do đó nhu cầu cũng tăng mạnh. Tuy vậy nhu cầu tăng và những đòi
hỏi về chất lượng ngày một phong phú đa dạng cũng tạo nên áp lực thay đổi công
nghệ, thiết kế sản phẩm một cách thường xuyên hơn.
Biểu đồ 2.1 – Lực lượng lao động Việt Nam qua các năm ( triệu người)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3.05 3.14 3.383.26
3.43 3.41 3.42
3.75
3.86
4.14 4.00
(Nguồn : ketnooi.com/forum/)
Cùng với thuận lợi về tăng trưởng thị trường theo nhân khẩu thì đây cũng là
nguồn lực lao động dồi dào có thể đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp với
giá nhân công rẻ. Nhưng sự thay đổi và giao thoa trong văn hóa hội nhập và sự
chuyển dịch cơ cấu ngành nghề của nền kinh tế cũng như sự ưu tiên phát triển kinh
tế địa phương tác động mạnh đến bài toán nhân công của các doanh nghiệp trong
34
ngành may. Bản thân ngành dệt may đang thâm dụng lao động, trong khi đó sự phát
triển của các ngành khác hấp dẫn hơn đã lôi kéo họ từ bỏ ngành dệt may và tham
gia trong ngành mới. Công ty Dệt may 7 nằm trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh cũng
chịu những tác động trên, trong đó chính sách ưu tiên phát triển công nghệ cao và
dịch vụ sẽ tác động đến nguồn nhân công làm dệt may.
Như vậy, bài toán nhân sự đang là “ vừa thiếu vừa thừa” và sự cạnh tranh về
nhân công có tay nghề cũng đang gay gắt. Sự gắn bó với nghề của công nhân ngày
càng giảm nên công nhân chỉ làm một thời gian ngắn và nghỉ để chuyển sang làm
việc khác hay làm cho doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập cao hơn.
2.2.1.4 Các yếu tố công nghệ
Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm cuộc sống thay đổi và phát
triển lên một tầm cao mới. Công nghệ phát triển tạo nên cái gọi là “ không khoảng
cách” trong thế giới truyền thông và thương mại thế giới và trở thành lực lượng sản
xuất trực tiếp hết sức quan trọng.
Trong quá trình đổi mới và h
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement