Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Avenell
#667004 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1
I. Cơ sở lý thuyết về thông tin và dự báo 1
1. Các khái niệm chung về thông tin 1
1.1 Khái niệm thông tin 1
1.2 Đơn vị đo lường thông tin 2
1.3 Định nghĩa thông tin trong quản trị kinh doanh 3
II. Cơ sở lý thuyết ra quyết định 9
1. Khái niệm 9
2. Phân loại quyết định 9
3. Các yêu cầu đối với quyết định trong quản trị kinh doanh 10
4. Các căn cứ ra quyết định 11
5. Quá trình ra quyết định 12
6. Triển khai thực hiện quyết định 14
7. Các trở ngại khi ra quyết định 15
8. Cơ sở đoán trong trường hợp đủ, thiếu và rất ít thông tin 16
CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TIỄN 21
I. Tổng quan chung về công ty 21
1. Giới thiệu chung về công ty 21
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 21
1.2 Chức năng và nhiệm vụ 22
1.3 Tổ chức bộ máy 23
1.4 Quy mô doanh nghiệp 26
1.5 Phương hướng phát triển 27
1.6 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 27
1.6.1 Đặc điểm sản phẩm – dịch vụ 27
1.6.2 Tình hình lao động – Tiền lương 28
1.6.3 Quản lý về chi phí – Giá thành 30
1.6.4 thị trường 31
1.6.5 cơ chế quản lý nội bộ 32
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH 34
I. Trường hợp đủ thông tin 34
II. Trường hợp ít và rất ít thông tin 35
1.1 Trường hợp ít thông tin 35
1.2 Trường hợp rất ít thông tin 36
KẾT LUẬN .38
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

Trước mỗi vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp thường có thể xây dựng được nhiều phương án khác nhau nhằm đạt tới mục tiêu. Yêu cầu phải đảm bảo tính tối ưu có nghĩa là phương án quyết định sẽ đưa ra để thực hiện phải tốt hơn những phương án quyết định khác và trong trường hợp có thể thì đó phải là phương án quyết định tốt nhất
3.3 Tính cô đọng dễ hiểu
Dù được biểu hiện dưới hình thức nào các quyết định đều phải ngắn gọn, dễ hiểu, để một mặt tiết kiệm được thông tin tiện lợi cho việc bảo mật và di chuyển, mặt khác làm cho người thực hiện không thể hiểu sai lệch về mục tiêu, phương tiện và cách thức thực hiện
3.4 Tính pháp lý
Đòi hỏi các quyết định đưa ra phải hợp pháp và các cấp thực hiện phải thực hiện nghiêm chỉnh
3.5 Tính có độ đa dạng hợp lý
Trong nhiều trường hợp, các quyết định có thể phải được điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Những quyết định quá cứng nhắc sẽ khó thực hiện và hoàn thành để cấp thực hiện không được kéo dài thời gian thực hiện
4. Các căn cứ ra quyết định
4.1 Quyết định phải bám sát mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Muốn làm gì thì cái đích đặt ra hàng năm hay nhiều năm của doanh nghiệp phải trở thành hiện thực
4.2 Quyết định của doanh nghiệp phải tuân thủ luật pháp và thông lệ thị trường.
Chẳng hạn không thể vi phạm pháp luật lao động, không thể chà đạp lên nhân phẩm của người lao động
4.3 Quyết định phải được đưa ra trên cơ sở phân tích thực trạng và thực lực của doanh nghiệp.
Ban quản lý không thể đưa ra các quyết định vượt quá mức tiềm năng của doanh nghiệp ( về sức người, sức của, về cả khả năng công nghệ...)
4.4 Quyết định quản trị kinh doanh khi đưa ra còn phải xuất phát từ thực tế của cạnh tranh trên thị trường mà doanh nghiệp là một trong các bên tham dự. Rõ ràng, doanh nghiệp làm ra những sản phẩm chất lượng thấp, giá thành cao thì khó có thể tồn tại so với các doanh nghiệp cạnh tranh có chất lượng sản phẩm cao hơn, giá thành thấp hơn
4.5 Quyết định quản trị kinh doanh còn phải được đưa ra dựa trên yếu tố thời cơ gian. Một quyết định đưa ra dựa trên yếu tố thời cơ và thời gian. Một quyết định đưa ra để lỡ thời cơ hay quá kéo dài thời gian sẽ khó có thể thu được hiệu quả mong muốn
5. Quá trình ra quyết định
5.1 Sơ bộ đề ra nhiệm vụ
Quá trình ra quyết định phải được bắt đầu từ việc đề ra nhiệm vụ nhưng không phải bao giờ cũng đề ra được ngay nhiệm vụ một cách chính xác. Tùy theo
mức độ nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện việc giải quyết những vấn đề này có ảnh hưởng nhiều hay ít đến kết quả của quyết định. Vì thế trong quá trình đề ra quyết định phải làm rã thêm nhiệm vụ đã đề ra và đôi khi phải thay đổi nhiệm vụ. Khi đề ra nhiệm vụ nếu tương tự như những nhiệm vụ đã được đề ra trước đây, có thể sử dụng kinh nghiệm đã có và đạt ngay được mức độ chính xác cao. Khi quyết định những nhiệm vụ có nội dung mới thì ở bước đầu, phải sơ bộ đề ra nhiệm vụ và làm rõ dần nó trong quá trình quyết định nhiệm vụ
5.2 Chọn tiêu chuẩn đánh giá các phương án
Muốn so sánh các phương án một cách khách quan để lựa chọn phương án tốt nhất cũng như thấy rõ khả năng thực hiện mục đích đề ra cần có tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả
Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả có thể được thể hiện bằng số lượng và chất lượng, phản ánh đầy đủ những kết quả dự tính sẽ đạt. Tiêu chuẩn phải cụ thể, dễ hiểu, đơn giản
5.3 Thu thập thông tin để làm rõ nhiệm vụ đề ra
Chỉ có thể giải quyết đúng đắn một vấn đề nào đó nếu như có thông tin đầy đủ và chính xác. Lượng thông tin cần thiết phụ thuộc vào tính phức tạp của nhiệm xụ được xét và phụ thuộc vào trình độ thành thạo, kinh nghiệm khi giải quyết những vấn đề thường gặp, có thể bổ sung những tin đã nhận được, xuất phát từ kinh nghiệm của mình trong những trường hợp tương tự. Nhưng cần thiết phải thu thập mọi thông tin, nếu điều kiện cho phép, về tình huống nhất định. Nếu thông tin chưa đủ để quyết định vấn đề một cách chắc chắn, phải có biện pháp bổ sung tin
5.4 Chính thức đề ra nhiệm vụ
Bước này có ý nghĩa rất quan trọng để đề ra quyết định đúng đắn. Chỉ có thể chính thức đề ra nhiệm vụ sau khi đã xử lý các thông tin thu được do kết quả nghiên cứu về tính chất của việc giải quyết nhiệm vụ đó, tình huống phát sinh, việc xác định mục đích và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả
5.5 Dự kiến các phương án có thể
Nêu những phương án quyết định sơ bộ trinh bày dưới dạng kiến nghị. Những phương án sơ bộ này thường xuất hiện ngay ở bước đề ra nhiệm vụ. Cần xem xét kỹ lưỡng mọi phương án quyết định có thể có, ngay cả đối với những phương án mà mới nhìn tưởng không thực hiện được. Trước hết nên sử dụng kinh nghiệm đã có khi giải quyết những vấn đề tương tự. Nếu như kinh nghiệm đó là kinh nghiệm tốt và những riêng biệt đã cho kết quả tốt thì nên đưa các phương án đó vào trong số những phương án quyết định. Tuy nhiên không nên dừng lại ở đó mà nên tìm các phương pháp giải quyết nhiệm vụ có hiệu quả hơn
5.6 Xây dựng mô hình ra quyết định
Các phương án của những quyết định phức tạp được nghiên cứu bằng các mô hình. Mô hình phản ánh hay tái tạo đối tượng, thay thế đối tượng để sau khi nghiên cứu mô hình thu được những thông tin về đối tượng đó. Mô hình của đối tượng đơn giản hơn và chỉ phản ánh những mạt cơ bản để đạt mục tiêu. Các mô hình cho phép các nghiên cứu các phương án của quyết định với hao phí về sức lực, phương tiện và thời gian ít nhất
5.7 Đề ra quyết định
Sau khi đánh giá những kết quả dự tính của quyết định và lựa chọn phương án tốt nhất, ban quản lý doanh nghiệp phải trực tiếp đề ra quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp về quyết định đó
6. Triển khai thực hiện quyết định
6.1 Truyền đạt quyết định đến người thi hành và lập kế hoạch tổ chức thực hiện quyết định
Trước hết quyết định cần được nêu thành mệnh lệnh hay chỉ thị để nó có hiệu lực của một văn bản hành chính
Tiếp theo là tuyên truyền và giải thích cho những người thực hiện về ý nghĩa và tầm quan trọng của quyết định đã đề ra. Sau đó vạch chương trình quyết định này
Kế hoạch tổ chức phải xuất phát từ việc quy định rõ giới hạn hiệu lực của quyết định và phải theo đúng giới hạn đó trong quá trình thực hiện. Việc tổ chức phải cụ thể, chi tiết, nghĩa là tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của nhiệm vụ đã đề ra mà phân định toàn bộ khối lượng công việc theo các đối tượng và khoảng thời gian. Trong kế hoạch phải nêu rõ: ai làm, bao giờ thì bắt đầu và lúc nào thì kết thúc. Thực hiện bằng phương tiện nào
6.2 Kiểm tra việc thực hiện quyết định
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#672168 Bạn download ở file đính kèm
Nhớ bấm Ủng hộ mình nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013684 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement