Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By guiguiangel
#666785

Download Khóa luận Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU . 1
1. Lý do chọn đề tài . 1
2. Mục đích nghiên cứu . 2
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu . 2
4. Giả thuyết nghiên cứu . 2
5. Phương pháp nghiên cứu . 3
6. Bố cục của khoá luận . 3
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN PHÒNG VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG . 4
1.1. Lý luận chung về văn phòng. . 4
1.1.1. Khái niệm văn phòng. . 4
1.1.2. Chức năng của văn phòng . 5
1.1.3. Nhiệm vụ của văn phòng . 6
1.1.4. Vai trò của văn phòng trong cơ quan, tổ chức . 7
1.2. Lý luận chung về hoạt động văn phòng. . 8
1.2.1. Nội dung hoạt động văn phòng . 8
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động văn phòng . 18
1.3. Quản trị văn phòng . 20
1.3.1. Mục tiêu của Quản trị Văn phòng . 21
1.3.2. Các nội dung của Quản trị văn phòng . 21
Tiểu kết chương . 22
Chương 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ
UBND HUYỆN ĐẦM HÀ . 23
2.1. Giới thiệu khái quát về UBND huyện Đầm Hà . 23
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Đầm Hà . 24
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Đầm Hà . 25
2.2. Giới thiệu khái quát về Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 26
2.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 26
2.2.3. Nhân sự Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 29
2.2.4. Điều kiện làm việc. 30
2.3. Nội dung hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà. . 33
2.3.1. Nghiệp vụ thu thập và xử lý thông tin. 33
2.3.3. Nghiệp vụ tiếp nhận và quản lý văn bản . 39
2.3.3.1. Tiếp nhận văn bản đến . 39
2.3.3.2. Quản lý văn bản đi . 43
2.3.4. Nghiệp vụ quản lý và sử dụng con dấu . 46
2.3.5. Nghiệp vụ lưu trữ . 47
2.3.6. Nghiệp vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cho cơ quan và lãnh đạo . 48
2.3.7. Nghiệp vụ tổ chức hội họp . 50
2.4. Đánh giá tổng thể . 55
Tiểu kết chương . 57
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN ĐẦM HÀ 58
3.1. Định hướng chung . 58
3.2. Một số giải pháp cụ thể . 60
3.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự. . 60
3.2.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức văn phòng . 61
3.2.3. Giải pháp tăng cường đầu tư vào các trang thiết bị làm việc văn phòng,
ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật. . 61
3.2.4. Giải pháp đổi mới, hoàn thiện công tac quản lý, điều hành trong văn
phòng.62
KẾT LUẬN . 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 65
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

pháp nhân, có
con dấu riêng và đƣợc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nƣớc theo quy định của
pháp luật.
Có chức năng trực tiếp tham mƣu tổng hợp cho UBND về hoạt động của
UBND huyện; Tham mƣu,giúp UBND huyện về công tác dân tộc; Tham mƣu cho
chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của chủ tịch UBND; Cung cấp thông
tin phục vụ quản lý và hoạt động của thƣờng trực HĐND, UBND huyện và các cơ
quan nhà nƣớc ở địa phƣơng; Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của
HĐND và UBND huyện.
b. Nhiệm vụ chung của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà
Nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà căn cứ vào
Nghị định số 14/2008/NĐ- CP của Chính phủ về “Quy định tổ chức các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”.
1. Trình HĐND và UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, các
văn bản hƣớng dẫn thực hiện về các lĩnh vực quản lý.
2. Trình HĐND và UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và
hàng năm của HĐND và UBND huyện; hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau
khi đƣợc phê duyệt.
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà
Sinh viên Lê Thị Nga – Lớp QT1001P - 27 -
3. Trình HĐND và UBND huyện chƣơng trình, biện pháp tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc đƣợc
giao.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế
hoạch sau khi đƣợc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đƣợc giao.
5. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm tổng hợp các hoạt
động của UBND; có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt
động của UBND và các cơ quan quản lý nhà nƣớc thuộc huyện; tổng hợp báo
cáo tình hình kinh tế – xã hội của toàn huyện theo quy định; đảm bảo việc lƣu
trữ văn bản của huyện.
6. Tham mƣu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc, đảm bảo các hoạt
động công tác dân tộc trên phạm vi toàn huyện theo sự phân công, hƣớng dẫn
của UBND huyện và Ban Dân tộc tỉnh; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật
cho hoạt động của UBND và các hoạt động theo phân công của UBND huyện.
Bảo đảm các hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công
dân theo quy định.
7. Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc phạm
vi quản lý.
8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống
thông tin, lƣu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc, chuyên môn nghiệp vụ của
Văn phòng.
9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình
thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định của UBND huyện và Uỷ ban nhân
dân tỉnh.
10. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực đƣợc phân công phụ trách đối
với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thực hiện các quy định của pháp luật; giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật,
theo phân công của UBND huyện.
11. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và
phân công của UBND huyện.
12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà
Sinh viên Lê Thị Nga – Lớp QT1001P - 28 -
2.2.2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà.
Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà
(Nguồn:Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà, 2010)
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà làm việc theo chế độ thủ
trƣởng.
Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trƣớc Thƣờng trực HĐND và UBND
huyện về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.Phó chánh văn phòng giúp việc cho
Chánh văn phòng và chịu trách nhiệm trƣớc Chánh văn phòng và trƣớc pháp
luật về nhiệm vụ đƣợc giao. Trong trƣờng hợp lãnh đạo thƣờng trực HĐND và
lãnh đạo UBND huyện giao nhiệm vụ trực tiếp cho các Phó chánh văn phòng
hay các chuyên viên, nhân viên thừa hành trong văn phòng, thì các Phó chánh
văn phòng hay các chuyên viên nghiên cứu, nhân viên thừa hành đó có trách
nhiệm thi hành và báo cáo với Chánh văn phòng.
CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VP PHỤ TRÁCH
HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ
PHÓ CHÁNH VP PHỤ TRÁCH
TỔNG HỢP
KẾ
TOÁN
LƢU
TRỮ
THỦ
QUỸ
TẠP
VỤ
BẢO
VỆ
LÁI
XE
BỘ
PHẬN
HÀNH
CHÍNH
MỘT
CỬA
CÔNG
TÁC
DÂN
TỘC
QT
MẠNG
-LIÊN
LẠC
ĐÁNH
MÁY
TRỰC
VP-
VĂN
THƢ
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà
Sinh viên Lê Thị Nga – Lớp QT1001P - 29 -
2.2.3. Nhân sự Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà
Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà gồm 03 ngƣời là
01 chánh văn phòng và 02 phó chánh văn phòng. Giúp việc cho chánh văn
phòng, ngoài các phó chánh văn phòng còn có 01 chuyên viên và 12 nhân viên
thừa hành.
Hình 2.3: Trình độ đội ngũ nhân viên
Chức
danh,chức
vụ
Số
lƣợng
Trình độ chuyên
môn
Trình độ chính trị Qua
đào
tạo
nghề
Chƣa
qua
đào
tạo
nghề
Trung
cấp
Cao
đẳng
Đại
học

cấp
Trung
cấp
Cao
cấp
Lãnh đạo 03 03 03
Bộ phận
hành chính
quản trị
11 02 03 04 02
Bộ phận
tổng hợp
02 01 01
Tổng 16 03 03 04 03 04 02
(Nguồn: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà, 2010)
Qua bảng kê trên cho thấy trình độ của đội ngũ lãnh đạo Văn phòng
HĐND và UBND huyện Đầm Hà tƣơng đối cao và đồng đều với 100% lãnh đạo
có trình độ đại học về chuyên môn và 100% lãnh đạo có trình độ cao cấp về
chính trị. Tuy nhiên trình độ đội ngũ nhân viên chƣa cao : 7,7 % trình độ đại học
(chỉ có 01 nhân viên trong tổng số 13 nhân viên thừa hành nhiệm vụ của văn
phòng) ; trình độ trung cấp là 23% ; trình độ cao đẳng là 23%; số nhân viên qua
trung tâm đào tạo nghề đạt 30,8% ; và nhân viên chƣa qua đào tạo là 15,5% .
Văn phòng là nơi đảm nhiệm những chức năng quan trọng nhƣ tham mƣu,
tổng hợp thông tin, phục vụ, giúp đỡ lãnh đạo UBND huyện trong công tác chỉ
đạo, quản lý. Điều đó đặt ra yêu cầu cao về trình độ cán bộ, nhân viên văn
phòng. Trình độ chuyên môn của nhân viên văn phòng HĐND và UBND huyện
Đầm Hà còn nhiều hạn chế, số lƣợng nhân viên đạt trình độ đại học ít, công tác
bồi dƣỡng nâng cao trình độ nhân viên cần đƣợc đẩy mạnh, nhƣng vấn đề này
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà
Sinh viên Lê Thị Nga – Lớp QT1001P - 30 -
cũng có ảnh hƣởng không nhỏ tới sự ổn định về số lƣợng nhân viên và hoạt
động của văn phòng.
Nhƣ vậy Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà cần có kế hoạch
nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên thừa hành nhiêm vụ thuộc văn
phòng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của văn phòng cũng nhƣ hiệu lực quản
lý của UBND huyện.
Cán bộ, công chức văn phòng đƣợc quan tâm nâng cao trình độ. Kết quả
đào tạo, bồi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement