Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Everhart
#666778 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3
1.1.Tài chính doanh nghiệp 3
1.2 Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 5
1.2.1 Khái niệm phân tích hoạt động tài chính 5
1.2.2 Sự cần thiết của việc phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 5
1.2.3 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 7
1.2.3.1 Phương pháp so sánh: 8
1.2.3.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ 9
1.2.3.3 Phương pháp phân tích dupont 9
1.2.3.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính 10
1.2.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 11
1.2.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 11
1.2.4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 18
1.2.4.3 phân tích phương trình dupont 27
1.2.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn 27
1.3 Cơ sở lý luận và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp 28
1.3.1 Biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 28
1.3.1.1 Khai thác và tạo lập nguồn vốn cố định của doanh nghiệp 28
1.3.1.2 Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 29
1.3.1.3 Phân cấp quản lý vốn cố định 29
1.3.2 Biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 29
1.3.2.1 Quản trị tiền mặt 29
1.3.2.2 Quản trị khoản phải thu 30
1.3.2.3 Quản trị hàng tồn kho 30
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG. 31
2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. 31
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty 31
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 31
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 32
2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 32
2.1.5 Cơ cấu tổ chức 33
2.1.6 Thuận lợi và khó khăn của công ty 36
2.1.6.1 THUẬN LỢI: 36
2.1.6.2 KHÓ KHĂN: 37
2.2 Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex 37
2.2.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 37
2.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều ngang 37
2.2.1.2 Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc 42
2.2.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 48
2.2.2.1 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều ngang. 48
2.2.2.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều dọc 50
2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex. 52
2.2.3.1 Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán 52
2.2.3.1.1 Tỷ số thanh toán tổng quát 52
2.2.3.2 Nhóm tỷ số phản ánh về cơ cấu nguồn vốn và tài sản 56
2.2.3.3Nhóm tỷ số về tình hình hoạt động 57
2.2.3.4 Nhóm tỷ số vể khả năng sinh lời 62
2.2.4 Phân tích phương trình dupont 64
2.2.5 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 68
2.3 Đánh giá chung tình hình tài chính Công ty PTS Hải Phòng 70
2.3.1 Ưu điểm 71
2.3.2. Hạn chế 71
CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH 72
TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PTS HẢI PHÒNG. 72
3.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty PTS HP 72
3.2 Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty PTS Hải Phòng 73
KẾT LUẬN 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
BẢNG PHỤ LỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 84
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1.Tài chính doanh nghiệp
 Khái niệm tài chính:
- Tài chính: là cách vận động độc lập tương đối của tiền tệ với 3 chức năng là phương tiện thanh toán, phương tiện dự trữ và phương tiện đo lường giá trị, có đặc trưng riêng trong lĩnh vực phân phối là tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ khác nhau cho các mục đích tích lũy và tiêu dùng khác nhau.
- Tài chính là tổng thể (hệ thống) những mối quan hệ kinh tế giữa các thực thể tài chính phát sinh trong quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chinh.(Lý thuyết TC-TT, Nguyễn Ngọc Hùng,1998).
Từ hai quan điểm trên có thể rút ra khái niệm tài chính doanh nghiệp:
Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp.
Hay nói cách khác tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Những quan hệ đó tuy chứa đựng những nội dung kinh tế khác nhau song chúng có những đặc trưng giống nhau nên có thể chia thành 4 nhóm quan hệ kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp:
+ Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Đây là mối quan hệ phát sinh khi Nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp hoạt động và doanh nghiệp thực hiện nghiã vụ tài chính với Nhà nứơc như nộp các khoản thuế và lệ phí,…. Vào Ngân sách Nhà nước.
+ Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính : quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ như: vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay, trả lãi cổ phần cho các nhà tài trợ. Doanh nghiệp cũng có thể gửi tiền vào ngân hàng, đầu tư chứng khoán bằng số tiền tạm thời chưa sử dụng.
+ Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác như: thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường sức lao động. Đây là thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng, tìm kiếm lao động… thông qua đó doanh nghiệp có thể xác định được nhu cầu hàng hóa và dịch vụ cần thiết cung ứng, hoạch định ngân sách đầu tư, ké hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường.
+ Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp: Đây là quan hệ giữa các bộ phận sản xuất- kinh doanh, giữa các cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ, giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu vốn. Các mối quan hệ này được thể hiện thông qua hàng loạt chính sách đầu tư, chính sách về cơ cấu vốn, chi phí…
Tài chính doanh nghiệp xét về bản chất là các mối quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Xét về hình thức, tài chính doanh nghiệp phản ánh sự vận động và chuyển hóa các nguồn lực tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Các mối quan hệ kinh tế gắn liền với việc phân phối để tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp hợp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy hoạt động gắn liền với việc phân phối để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By bunlope
Hình đại diện của thành viên
By shkts
#1010716 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement