Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Chago
#666705 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 2
1. Tổng quan về mô tả công việc: 2
1.1. Khái niệm về bảng mô tả công việc 2
1.2. Nội dung của bản mô tả công việc: 2
1.3. Công dụng của bản mô tả công việc: 3
2. Tìm hiểu về phòng Kế toán - Tài chính và nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán - Tài chính: 3
2.1. Khái niệm phòng Kế toán - Tài chính: 3
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán – Tài chính: 4
2.3. Vai trò, nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán – Tài chính: 4
Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO 6
1. Tổng quan về Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định hay còn gọi là Tổng Công ty Pisico: 6
2. Mô tả công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico 7
2.1. Xác định chức danh công việc. 7
2.2. Tóm tắt công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico. 7
2.3. Các mối quan hệ 8
2.4. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 8
2.5. Quyền hạn của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 11
2.6. Xác định quyền lợi của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 12
2.7. Điều kiện làm việc 12
2.8. Tiêu chuẩn nhân viên 12
TỔNG KẾT 16

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 2
1. Tổng quan về mô tả công việc: 2
1.1. Khái niệm về bảng mô tả công việc 2
1.2. Nội dung của bản mô tả công việc: 2
1.3. Công dụng của bản mô tả công việc: 3
2. Tìm hiểu về phòng Kế toán - Tài chính và nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán - Tài chính: 3
2.1. Khái niệm phòng Kế toán - Tài chính: 3
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán – Tài chính: 4
2.3. Vai trò, nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán – Tài chính: 4
Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO 6
1. Tổng quan về Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định hay còn gọi là Tổng Công ty Pisico: 6
2. Mô tả công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico 7
2.1. Xác định chức danh công việc. 7
2.2. Tóm tắt công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico. 7
2.3. Các mối quan hệ 8
2.4. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 8
2.5. Quyền hạn của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 11
2.6. Xác định quyền lợi của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 12
2.7. Điều kiện làm việc 12
2.8. Tiêu chuẩn nhân viên 12
TỔNG KẾT 16LỜI MỞ ĐẦU

Đối với các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần có các yếu tố cần thiết như tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động, từ đó đòi hỏi doanh nghiệp cần có một lượng tiền tệ nhất định. Do vậy, doanh nghiệp phải hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng chính là quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ đó. Muốn quản lý hiệu quả các quỹ tiền tệ này, doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng một bộ phận chuyên biệt để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan. Bộ phận chuyên trách đó trong mỗi doanh nghiệp chính là phòng Kế toán - Tài chính. Phòng ban này bao gồm những người có chuyên môn về tài chính, kế toán mà đứng đầu là trưởng phòng Kế toán - Tài chính. Người ở cương vị này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra các quyết định tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời sẽ là người sẽ chịu trách nhiệm chính cho những quyết định ấy. Để có thể tìm hiểu rõ hơn về công việc, trách nhiệm, quyền hạn của trưởng phòng Kế toán - Tài chính cũng như những vấn đề khác liên quan đến vị trí này, nhóm chúng tui chọn đề tài nghiên cứu “Mô tả công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chínhTổng công ty Pisico”.Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1. Tổng quan về mô tả công việc:
1.1. Khái niệm về bảng mô tả công việc
Bản mô tả công việc là một văn bản liệt kê có hệ thống các trách nhiệm, bổn phận, nhiệm vụ phải hoàn thành và yêu cầu cũng như quyền lợi khác của một vị trí làm việc cụ thể.
Mục tiêu cốt yếu của một bản mô tả công việc là xác định rõ cho người đảm nhận ví trí công tác những gì cần đóng góp cho tổ chức. Đây là công cụ cơ bản để người quản lý có thể yên tâm rằng nhân viên của mình hiểu rõ những gì họ cần làm và các tiêu chí nào được sử dụng để đánh giá kết quả công việc của họ. Dựa trên mục tiêu truyền thông này, các bản miêu tả công việc đáp ứng một loạt các nhu cầu khác nhau như: tuyển dụng, huấn luyện, đánh giá hiệu quả làm việc, quản lý hoạt động và đánh giá lại cơ cấu tổ chức bộ máy.
1.2. Nội dung của bản mô tả công việc:
Do đặc thù về quy mô, trình độ và cách thức tổ chức của các doanh nghiệp và do mục đích của các công việc khác nhau nên trong thực tế không có biểu mẫu thống nhất cho mô tả công việc. Tuy nhiên, các bản mô tả công việc thường có các nội dung sau đây:
Nhận diện công việc gồm có: tên công việc; mã số công việc; cấp bậc công việc; nhân viên thực hiện công việc; cán bộ lãnh đạo, giám sát tình hình công việc; người thực hiện và người phê duyệt bản mô tả công việc.
Tóm tắt công việc: mô tả tóm tắt vì sao cần có chức danh công việc đó trong công ty. Người thực hiện công việc đó cần đảm bảo cho tổ chức đạt được mục tiêu gì.
Các mối quan hệ trong thực hiện công việc: nên ghi rõ mối quan hệ của người thực hiện công việc với những người khác trong và ngoài doanh nghiệp. Lưu ý sản phẩm kết quả cầm đạt được trong các mối quan hệ này là gì.
Chức năng, trách nhiệm trong công việc: nên liệt kê từng chức năng chính, sau đó nên giải thích các công việc cụ thể cần thực hiện trong các chức năng đó.
Thẩm quyền của người thực hiện công việc: Nên xác định rõ giới hạn hay phạm vi quyền hạn trong các quyết định về mặt tài chính, nhân sự, thông tin để người thực hiện công việc có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu chuẩn mẫu trong đánh giá nhân viên thực hiện công việc: nên chỉ rõ người thực hiện công việc cần đạt được tiêu chuẩn gì về số lượng sản phẩm hay khối lượng công việc cần thực hiện trong ngày, doanh số bán hàng, mức tiêu hao nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm...
Điều kiện làm việc: liệt kê những điều kiện làm việc đặc biệt như làm ca ba, thêm giờ, mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, sự may rủi trong công việc,...
1.3. Công dụng của bản mô tả công việc:
Bản mô tả công việc có công dụng với cả người lao động và người sử dụng lao động. Qua tìm hiểu bản mô tả công việc, người lao động hiểu rõ tổ chức tuyển dụng yêu cầu gì; bản thân phải chuẩn bị thế nào ( kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm…); quan hệ công việc ra sao (ai phụ trách, tương tác với ai…); có các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi gì...
Với người sử dụng lao động, bản mô tả công việc giúp xác định mức độ cần thiết hay quan trọng của một vị trí công tác, định hướng và các tiêu chí chọn lọc một ứng viên phù hợp với công việc, lên kế hoạch bồi dưỡng và phát triển kỹ năng, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc, chăm sóc đội ngũ nhân sự…
2. Tìm hiểu về phòng Kế toán - Tài chính và chức năng nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán - Tài chính trong doanh nghiệp:
2.1. Khái niệm phòng Kế toán - Tài chính:
Phòng Kế toán - Tài chính là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, là đơn vị trực thuộc Ban giám đốc, chịu trách nhiệm tham mưu giúp Tổng giám đốc, giám đốc và chủ sở hữu quản lý điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán; Xúc tiến huy động tài chính và quản lý công tác đầu tư tài chính; Thực hiện và theo dõi công tác tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công ty; Thanh quyết toán các chi phí hoạt động, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh và chi phí đầu tư các dự án theo quy định.
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán – Tài chính:
2.2.1. Chức năng:
Giúp việc và tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động kinh tế, tài chính, hạch toán và thống kê.
Theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại Công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho Giám đốc trong công tác điều hành và hoạch định sản xuất kinh doanh.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018846 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement