Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Chago
#666705

Download Tiểu luận Mô tả công việc trưởng phòng kế toán – tài chính tại tổng công ty pisico miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 2
1. Tổng quan về mô tả công việc: 2
1.1. Khái niệm về bảng mô tả công việc 2
1.2. Nội dung của bản mô tả công việc: 2
1.3. Công dụng của bản mô tả công việc: 3
2. Tìm hiểu về phòng Kế toán - Tài chính và nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán - Tài chính: 3
2.1. Khái niệm phòng Kế toán - Tài chính: 3
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán – Tài chính: 4
2.3. Vai trò, nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán – Tài chính: 4
Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO 6
1. Tổng quan về Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định hay còn gọi là Tổng Công ty Pisico: 6
2. Mô tả công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico 7
2.1. Xác định chức danh công việc. 7
2.2. Tóm tắt công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico. 7
2.3. Các mối quan hệ 8
2.4. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 8
2.5. Quyền hạn của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 11
2.6. Xác định quyền lợi của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 12
2.7. Điều kiện làm việc 12
2.8. Tiêu chuẩn nhân viên 12
TỔNG KẾT 16
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

t được mục tiêu gì.
Các mối quan hệ trong thực hiện công việc: nên ghi rõ mối quan hệ của người thực hiện công việc với những người khác trong và ngoài doanh nghiệp. Lưu ý sản phẩm kết quả cầm đạt được trong các mối quan hệ này là gì.
Chức năng, trách nhiệm trong công việc: nên liệt kê từng chức năng chính, sau đó nên giải thích các công việc cụ thể cần thực hiện trong các chức năng đó.
Thẩm quyền của người thực hiện công việc: Nên xác định rõ giới hạn hay phạm vi quyền hạn trong các quyết định về mặt tài chính, nhân sự, thông tin để người thực hiện công việc có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu chuẩn mẫu trong đánh giá nhân viên thực hiện công việc: nên chỉ rõ người thực hiện công việc cần đạt được tiêu chuẩn gì về số lượng sản phẩm hay khối lượng công việc cần thực hiện trong ngày, doanh số bán hàng, mức tiêu hao nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm...
Điều kiện làm việc: liệt kê những điều kiện làm việc đặc biệt như làm ca ba, thêm giờ, mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, sự may rủi trong công việc,...
Công dụng của bản mô tả công việc:
Bản mô tả công việc có công dụng với cả người lao động và người sử dụng lao động. Qua tìm hiểu bản mô tả công việc, người lao động hiểu rõ tổ chức tuyển dụng yêu cầu gì; bản thân phải chuẩn bị thế nào ( kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm…); quan hệ công việc ra sao (ai phụ trách, tương tác với ai…); có các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi gì...
Với người sử dụng lao động, bản mô tả công việc giúp xác định mức độ cần thiết hay quan trọng của một vị trí công tác, định hướng và các tiêu chí chọn lọc một ứng viên phù hợp với công việc, lên kế hoạch bồi dưỡng và phát triển kỹ năng, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc, chăm sóc đội ngũ nhân sự…
Tìm hiểu về phòng Kế toán - Tài chính và chức năng nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán - Tài chính trong doanh nghiệp:
Khái niệm phòng Kế toán - Tài chính:
Phòng Kế toán - Tài chính là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, là đơn vị trực thuộc Ban giám đốc, chịu trách nhiệm tham mưu giúp Tổng giám đốc, giám đốc và chủ sở hữu quản lý điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán; Xúc tiến huy động tài chính và quản lý công tác đầu tư tài chính; Thực hiện và theo dõi công tác tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công ty; Thanh quyết toán các chi phí hoạt động, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh và chi phí đầu tư các dự án theo quy định.
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán – Tài chính:
Chức năng:
Giúp việc và tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động kinh tế, tài chính, hạch toán và thống kê.
Theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại Công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho Giám đốc trong công tác điều hành và hoạch định sản xuất kinh doanh.
Nhiệm vụ:
Thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê theo Pháp lệnh kế toán và thống kê, Luật Kế toán và Điều lệ của Công ty.
Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực kinh tế của Công ty theo quy định của Nhà nước.
Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư.
Xây dựng kế hoạch định kỳ về giá thành sản phẩm, kinh phí hoạt động, chi phí bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa nhỏ của công ty và các kế hoạch tài chính khác.
Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Thực hiện các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, cổ đông và người lao động theo luật định.
Xác định và phản ảnh chính xác, kịp thời kết quả kiểm kê định kỳ tài sản, nguồn vốn.
Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và điều lệ Công ty.
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty phân công.
Vai trò, nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán – Tài chính:
Trong khi các trưởng phòng của các phòng ban khác có các nhiệm vụ và công việc khác nhau, chẳng hạn:
Trưởng phòng nhân sự có công việc chính là quản lý con người của doanh nghiệp, cụ thể là: Cân đối nhu cầu nhân sự để trình Giám đốc phương án điều chỉnh chất lượng, số lượng nhân viên trong công ty; Quản lý hồ sơ nhân viên; Quản lý hồ sơ và chịu trách nhiệm về xét tuyển nhân viên mới, đào thải nhân viên cũ; Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên...
Hay trưởng phòng kinh doanh làm công việc liên quan tới kinh doanh và phát triển mạng lưới kinh doanh cho công ty như: Lập kế hoạch kinh doanh một cách khoa học; Quản lý nhóm kinh doanh thực hiện đúng kế hoạch; Xây dựng, triển khai và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch doanh số; Phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác chiến lược của Công ty; Triển khai và đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm mới và chương trình mới của công ty; Đào tạo, huấn luyện và xây dựng bộ phận kinh doanh.
hay trưởng phòng marketing có các nhiệm vụ như: Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu sản phẩm kinh doanh của công ty và các đối thủ cạnh tranh phục vụ cho phòng kinh doanh; Nghiên cứu nhu cầu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và tâm lý tiêu dùng của khách hàng; Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao; Triển khai các chương trình marketing quảng bá thương hiệu...
Thì vai trò nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán - Tài chính bao gồm các công việc như sau: Quản lý chung, trực tiếp theo dõi, đôn đốc các công việc của phòng, lập dự toán chi tiết, giao dự toán cho các đơn vị, kiểm tra việc chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của các đề tài, dự án, các dịch vụ do viện quản lý, trực tiếp báo cáo với Ban giám đốc tình tình tài chính của công ty khi cần thiết.
Loại công việc này đòi hỏi tố chất cần có của người trưởng phòng là sự cẩn thận, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi đặc thù công việc của họ gần như gắn liền với những con số!
Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO
Tổng quan về Tổng Công ty Sản xuất  Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định hay còn gọi là Tổng Công ty Pisico:
Tổng Công ty Sản xuất  Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định có tiền thân là Công ty Hợp Tác Khai Thác Chế Biến Lâm Sản xuất khẩu Bình Định – Ratanakiri – CPC, được thành lập từ năm 1985. Tổng công ty hoạt động trên nhiểu lĩnh vực ngành nghề bao gồm:
Trồng và khai thác rừng, tư vấn thiết kế công trình lâm sinh, kinh doanh nguyên liệu giấy, khai thác, chế biến và mua bán hàng nông, lâm, thủy sản. Sản xuất và mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, may mặc, giày da... Thăm dò, khai thác, chế biến mua bán tài nguyên khoáng sản các loại. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu cho ngành nông, lâm, thủy sản và vật liệu xây dựng. Mua bán máy móc,...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online