Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thoi_ko_yeu
#666650 Download Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong - Chi nhánh Hải Phòng miễn phíMỤC LỤC
Lời mở đầu . 1
Phần I : Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 3
I. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết về nâng cao hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp . 3
1. Khái niệm hiệu quả . 3
2. Phân loại hiệu quả . 4
3. Bản chất của hiệu quả kinh doanh . 6
4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 7
II. Nội dung phân tích và phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 8
1.Nội dung phân tích kết quả sản xuất kinh doanh . 8
2. Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 10
III. Các nhân tố tác động tới việc nâng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 13
1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài . 13
1.1Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh. 13
1.2 Nhân tố Văn hóa – xã hội . 14
1.3 Nhân tố môi trường tự nhiên . 14
1.4 Môi trường chính trị - pháp luật . 15
1.5 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng . 16
1.6 Môi trường kinh tế và công nghệ . 16
2. Các nhân tố bên trong . 17
2.1. Nhân tố vốn . 17
2.2 Nhân tố con người . 17
2.3 Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ . 17
2.4 Nhân tố Trình độ tổ chức sản xuất và trình độ quản trị doanh nghiệp 18
2.5 Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin . 18
IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 19
1.Chỉ tiêu về doanh thu . 19
2.Chỉ tiêu về chi phí . 20
3.Hiệu quả dùng lao động . 23
4. Chỉ tiêu vốn kinh doanh . 24
5. Các chỉ tiêu tài chính . 26
6. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội . 28
7. Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 29
8. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giao nhận vận tải . 30
Phần II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty . 31
1. Quá trình hình thành và phát triển . 31
2.Khái niệm Logistic, Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 34
3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, bộ máy công ty . 36
3.1Bộ máy công ty . 36
3.2 Hệ thống kỹ thuật của công ty . 39
3.3 Các dịch vụ chính Bee Logistic Hải Phòng cung cấp . .42
3.4 Đặc điểm nhân sự . 44
3.5 Đánh giá kết quả đã đạt được của doanh nghiệp . 46
II Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Bee logistic (chi nhánh Hải Phòng) . 47
1.Tình hình kinh doanh của công ty . 47
2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 52
2.1 Chỉ tiêu về doanh thu . 52
2.2 Chỉ tiêu chi phí . 55
2.3 Chỉ tiêu hiệu quả dùng lao động. 60
2.4 Chỉ tiêu hiệu quả dùng vốn . 62
2.5 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả . 67
III Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 69
1.Thực trạng phát triển nghành giao nhận vận tải . 69
2. Biện pháp tăng doanh thu để nâng cao hiệu quả kinh doanh . 73
3. Biện pháp tiết kiệm chi phí xăng dầu và chi phí khác . 76
4. Quản lý tốt chi phí tiền lương . 77
5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong dài hạn . 79

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế diễn ra ngày một mạnh mẽ,
tạo nhiều cơ hội cho các quốc gia nhỏ có thể tham gia để phát tiển thị trường kinh
tế trong nước. Trong đó có Việt Nam, cơ hội cho Việt Nam càng nhiều hơn khi gia
nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế mở cửa tạo cơ hội cho các
doanh nghiệp Sản xuất trong nước đưa các sản phẩm trong nước gia thị trường
quốc tế, nhu cầu về các dịch vụ liên quan tới vận chuyển hàng hoá ngày càng tăng.
Cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải, đi đôi với nó là sự cạnh
tranh ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp luôn phải vận động và tìm hướng đi
cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ được khẳng định bằng việc kinh doanh có
hiệu quả.
Những vấn đề thường xuyên đặt ra cho mỗi doanh nghiệp trong hoàn cảnh hiện
nay là: Khách hàng của doanh nghiệp là ai? Những nhu cầu của họ là gì? Khả năng
của doanh nghiệp có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không? Doanh nghiệp cần
đặc biệt quan tâm tới khách hàng và nhu cầu của họ vì mục tiêu của doanh nghiệp
là lợi nhuận, khách hàng là yếu tố giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình.
Để đạt được những mục tiêu đã đề ra thì doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt
động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả ở mức cao nhất. Chính vì vậy, đạt
được nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề đặt ra hết sức cần thiết
cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vì vậy, qua quá trình thực tập tại Cổ
phần giao nhận vận tải Con Ong – Chi nhánh Hỉa phòng, với những kiến thức đã
tích luỹ được cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này cho nên
em đã mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh
doanh tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong – Chi nhánh Hải Phòng"
làm đề tài nghiên cứu của mình.
Thực ra đây là một vấn đề có nội dung rất rộng vì vậy trong chuyên đề này em
chỉ đi vào thực trạng thực hiện nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty và đưa ra
một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Nội dung chuyên đề bao gồm các phần sau:
PHẦN I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
PHẦN II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh ở Công ty Cổ phần giao nhận
vận tải Con Ong – Chi nhánh Hải Phòng
PHẦN III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Cổ
phần giao nhận vận tải Con Ong – Chi nhánh Hải Phòng
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo - Ths. Cao Thị
Hồng Hạnh. Đồng thời, em cũng xin chân thành Thank sự giúp đỡ, tạo điều kiện
của các phòng ban trong Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Con Ong – Chi nhánh
Hải Phòng đã hướng dẫn, cung cấp tài liệu, số liệu để em hoàn thành luận văn này.
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP
I. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết về nâng cao hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp
1. Khái niệm hiệu quả
Mặc dù còn nhiều quan điểm khác nhau song có thể khẳng định trong cơ chế
thị trường ở nước ta hiện nay mọi doanh nghiệp kinh doanh đều có mục tiêu bao
trùm, lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này doanh nghiệp phải
xác định chiến lược kinh doanh trong mọi giai đoạn phát triển phù hợp với những
thay đổi của môi trường kinh doanh; phải phân bổ và quản trị có hiệu quả các
nguồn lực và luôn kiểm tra quá trình đang diễn ra là có hiệu quả? Muốn kiểm tra
tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh phải đánh giá được hiệu quả kinh
doanh ở phạm vi doanh nghiệp cũng như ở từng bộ phận của nó
Có thể nói rằng dù có sự thống nhất quan điểm cho rằng phạm trù hiệu quả
kinh doanh phản ánh mặt chất lượng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
song lại khó tìm thấy sự thống nhất trong quan niệm về hiệu quả kinh doanh. Có
quan điểm cho rằng: “ Hiệu quả sản xuất diễn ra trong xã hội không thể tăng sản
lượng một loại hàng hóa mà không cắt giảm sản lượng của một loại hàng hóa khác.
Một nền kinh tế có hiệu quả là nằm trên giới hạn của khả năng sản xuất của nó”.
Thực chất quan điểm này đã đề cập đến khía cạnh phân bổ có hiệu quả các nguồn
lực của nền sản xuất xã hội. Xét trên góc độ lý thuyết, hiệu quả kinh doanh chỉ có
thể đạt được trên đường giới hạn năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên,
để đạt được mức hiệu quả kinh doanh này sẽ cần rất nhiều điều kiện, trong đó đòi
hỏi phải dự báo và quyết định đầu tư sản xuất theo quy mô phù hợp với cầu thị
trường, thế mà không phải lúc nào điều này cũng trở thành hiện thực.
Tóm lại: Hiệu quả phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực đầu vào và để
đạt được kết quả đầu ra cao nhất với chi phí nguồn lực đầu vào thấp nhất.
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ , Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!
Hình đại diện của thành viên
By hoangtam6193
#882019 Bạn ơi, mình đang cần tài liệu này, bạn cho mình xin nhé, mình Thank nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#882037
hoangtam6193 đã viết:Bạn ơi, mình đang cần tài liệu này, bạn cho mình xin nhé, mình Thank nhiều.các bạn download tại đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement