Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoang_quan735
#666592

Download Luận án Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thép Anh Vũ miễn phí

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để tài trợ cho các tài sản của mình, các
doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu mà còn cần đến nguồn
tài trợ khác là vay nợ. Việc vay nợ này được thực hiện cho nhiều đối tượng và dưới
nhiều hình thức khác nhau. Với bất kỳ một đối tượng nào thì mục tiêu đầu tiên và
quan trọng nhất khi cho vay là người cho vay sẽ xem xét xem doanh nghiệp có khả
năng hoàn trả khoản vay không tức là khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở
mức độ nào.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

với năm 2007 giảm 9,107,651,603đ tương ứng với tỷ
lệ giảm 10.25% và năm 2009 tổng nguồn vốn tăng cao với tốc độ tăng cao hơn rất
nhiều so với năm 2008 chứng tỏ công ty đã tích cực trong việc huy động vốn đảm
bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nguyên nhân dẫn đến
tình trạng này là do:
Nợ phải trả: Năm 2008 so với 2007 giảm 32,955,132,113đ tương ứng với tỷ
lệ giảm 46.70%, song năm 2009 nợ phải trả tăng 58,690,234,637đ tương ứng với
tăng 156.06% so với năm 2008. Trong nợ phải trả có các khoản vay và nợ ngắn
hạn, dài hạn biến đổi một cách đột ngột:
Nợ ngắn hạn: Năm 2008 so với năm 2007 nợ ngắn hạn giảm 30,347,341,349đ
tương ứng giảm 54.46%, nhưng sang năm 2009 khoản này lại tăng 65,555,677,916đ
so với năm 2008. Trong nợ ngắn hạn thì khoản phải trả cho người bán giảm nhiều
nhất, cụ thể năm 2007 phải trả người bán là 19877364644đ, nhưng đến năm 2008
công ty không phải thanh toán cho doanh nghiệp khác. Năm 2009 nợ ngắn hạn
tăng chủ yếu do tăng các khoản vay và nợ ngắn hạn, tăng 62,798,435,159đ tương
ứng tăng 256.08%, phải trả cho người bán cũng tăng 3,375,024,629đ .
Nợ dài hạn: Trong khi nợ ngắn hạn năm 2008 giảm thì nợ dài hạn cũng
giảm 2,607,790,764đ tương ứng tăng 17.58% so với năm 2007. Năm 2009 song
song với việc nợ ngắn hạn tăng cao thì các khoản nợ dài hạn lại giảm
6,865,443,279đ tương ứng với tỷ lệ giảm là 56.14%.
Qua phân tích nợ phải trả có thể thấy công ty có khả năng chiếm dụng vốn,
tuy nhiên nếu công ty không có khả năng thanh toán tốt thì công ty sẽ bị ràng buộc
hay bị sức ép từ các khoản nợ vay. Ví như năm 2009 doanh nghiệp tăng các
khoản vay nợ ngắn hạn trong khi đó lại giảm các khoản nợ dài hạn điều này rất có
thể dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp.
Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty liên tục tăng trong các năm: 2008 tăng
23,847,480,510đ tương ứng tăng 130.55%. Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu
tăng 27,000,000,000đ tương ứng tăng 180.00% và lợi nhuận chưa phân phối giảm
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thép Anh Vũ
Sinh viên: Lại Quang Dũng - Lớp: QT 1002N 42
3,156,183,841đ tương ứng giảm 96.73%. Năm 2009 nguồn vốn chủ sở hữu tăng
4,392,894,504đ tương ứng tăng 10.43% trong đó phải kể đến khoản lợi nhuận chưa
phân phối tăng tương ứng tăng 4,392,894,504đ tương ứng với mức tăng 4,112.45%.
Việc bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu đã giúp cho tính tự chủ về tài chính của công ty
tăng lên, công ty cần bổ sung thêm nguồn vốn này ở kì tiếp theo để có một khả năng
tài chính vững vàng.
b. Phân tích theo chiều dọc
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thép Anh Vũ
Sinh viên: Lại Quang Dũng - Lớp: QT 1002N 43
Bảng 5 : PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN (theo chiều dọc)
(Đvt:đồng)
(Nguồn: Phòng Kế toán tài chính- Công ty Cổ phần Thép Anh Vũ)
Nguồn vốn Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Theo quy mô chung % Chênh lệch cơ cấu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 08/07 09/08
A. Nợ phải trả 70563334941.00 37608202828.00 96298437465.00 79.44 47.17 67.43 (32.26) 20.26
I. Nợ ngắn hạn 55726989221.00 25379647872.00 90935325788.00 62.73 31.83 63.68 (30.90) 31.84
1.Vay và nợ ngắn hạn 35656220577.00 24523000000.00 87321435159.00 40.14 30.76 61.15 (9.38) 30.39
2. Phải trả cho người bán 19877364644.00 3375024629.00 22.38 0.00 2.36 (22.38) 2.36
II. Nợ dài hạn 14836345720.00 12228554956.00 5363111677.00 16.70 15.34 3.76 (1.36) (11.58)
1. Vay và nợ dài hạn 12436345720.00 12228554956.00 5363111677.00 14.00 15.34 3.76 1.34 (11.58)
B.Nguồn vốn chủ sở hữu 18267293198.00 42114773708.00 46507668212.00 20.56 52.83 32.57 32.26 (20.26)
I. Vốn chủ sở hữu 18267293198.00 42114773708.00 46507668212.00 20.56 52.83 32.57 32.26 (20.26)
1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 15000000000.00 42000000000.00 42000000000.00 16.89 52.68 29.41 35.80 (23.27)
2.Lợi nhuận chưa phân phối 3263003225.00 106819384.00 4499713888.00 3.67 0.13 3.15 (3.54) 3.02
Tổng nguồn vốn 88830628139.00 79722976536.00 142806105677.00 100.00 100.00 100.00 - -
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thép Anh Vũ
Sinh viên: Lại Quang Dũng - Lớp: QT 1002N 44
Theo bảng 4 đánh giá khái quát về nguồn vốn thì ta thấy tổng nguồn vốn cả
3 năm 2007, 2008 và 2009 đều có sự thay đổi. Để hiểu rõ hơn tình hình biến động
trên ta cần đi sâu vào phân tích từng khoản mục trên bảng kết cấu nguồn vốn. Qua
biểu đồ sau đây chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát về cơ cấu nguồn vốn của công ty
qua 3 năm 2007, 2008 và 2009:
Biểu đồ 2 : nguồn vốn chủ sở hữu so với nợ phải trả của Cty GĐ 2007-2009
Theo bảng phân tích kết cấu nguồn vốn ta thấy năm 2007 vốn chủ sở hữu là
18,267,293,198đ chiếm tỷ trọng nhỏ 20.56% sang năm 2008 giá trị vốn chủ sở hữu
tăng lên là 42,114,773,708đ và tỷ trọng vốn tăng lên 52.83% và năm 2009 vốn chủ
sở hữu là 46,507,668,212đ , chiếm tỷ trọng 32.57%. Vốn chủ sở hữu tăng là do
doanh nghiệp huy động vốn chủ sở hữu tăng và do khoản lợi nhuận chưa phân phối
cũng tăng. Nhưng tỷ trọng vốn chủ sở hữu giảm đi là do cơ cấu nợ phải trả tăng
lên. Nợ phải trả liên tục tăng cao trong 3 năm. Năm 2008 so với 2007 tuy có giảm
32,955,132,113đ, tỷ trọng giảm 32.26%. Nhưng đến năm 2009 so với 2008 tăng
khá cao 58,690,234,637đ, tỷ trọng tăng 20.26%. Đặc biệt trong năm 2009 nợ ngắn
hạn tăng lên 65,555,677,916đ, tỷ trọng tăng 31.84%, trong khi đó nợ dài hạn giảm
6,865,443,279đ, tỷ trọng giảm 11.58%, ta có thể thấy doanh nghiệp có khả năng
huy động vốn vay rất tốt tuy nhiên việc tăng khoản vay ngắn hạn và giảm khoản
vay dài hạn rất có thể dẫn đến rủi ro trong kinh doanh. Doanh nghiệp cần có điều
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Năm
2007
Năm
2008
Năm
2009
B.Nguồn vốn chủ sở hữu
A. Nợ phải trả
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thép Anh Vũ
Sinh viên: Lại Quang Dũng - Lớp: QT 1002N 45
chỉnh giữa khoản vay ngắn hạn và vay dài hạn sao cho hợp lí để nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh và hạn chế được rủi ro.
Kết luận:
Phân tích tình hình tài chính thông qua phân tích bảng cân đối kế toán của
công ty Cổ phần Thép Anh Vũ cho thấy:
 Các khoản phải thu của khách hàng tăng, phản ánh nguồn vốn của công
ty đang bị khách hàng chiếm dụng, do đó công ty đang cố gắng đẩy mạnh công tác
thu hồi công nợ.
 Hàng tồn kho liên tục tăng sẽ gây ứ đọng vốn và làm giảm hiệu quả sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 Tài sản cố định chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng tài sản. Do đặc thù
kinh doanh của công ty là kinh doanh và gia công các sản phẩm sắt thép nên tài
sản cố định không chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng tài sản.
 Vốn chủ sở hữu tăng chậm, nợ phải trả liên tục tăng nhanh điều này rất
dễ dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp.
Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh mới chỉ dừng lại ở mức độ khái quát
để có kết luận đúng đắn, chính xác phải đi sâu phân tích các chỉ tiêu khác liên
quan đến tình hình tài chính của công ty để thấy hết được bức tranh toàn cảnh về
công ty
2.2.1.3 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
Mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn thể hiện sự tương quan về
giá trị tài sản và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh
doanh. Mối quan hệ cân đ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement