Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By iumaylam
#666591

Download Khóa luận Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu miễn phí

MỤC LỤC
Chương I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN
TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. . 1
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. . 1
1.1.1. Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. . 1
1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp. . 1
1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 2
1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 3
1.1.5. Các nội dung của tài chính doanh nghiệp. . 4
1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. . 4
1.2.1. Phương pháp so sánh. . 4
1.2.1.1. Tiêu chuẩn so sánh. . 4
1.2.1.2. Điều kiện so sánh. . 4
1.2.1.3. Kỹ thuật so sánh. . 5
1.2.1.4. Hình thức so sánh . 5
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ. . 5
1.2.3. Phương pháp Dupont. 6
1.2.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. . 6
1.2.5. Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính doanh nghiệp. . 8
1.2.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. . 9
1.2.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán. 9
1.2.5.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh. . 13
1.2.5.1.3. Phân tích cân đối tài chính. . 14
1.2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp. . 14
1.2.5.2.1. Nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán. . 14
1.2.5.2.2. Nhóm các chỉ số về cơ cấu vốn và tình hình đầu tư. . 18
1.2.5.2.3. Nhóm các chỉ số hoạt động. . 19
1.2.5.2.4. Nhóm các chỉ số về khả năng sinh lời. 22
1.2.5.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính. . 23
Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN THưƠNG MẠI HOÀNG CẦU. . 27
2.1. Khái quát về công ty. 27
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty. . 27
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. . 27
2.1.3. Cơ cấu tổ chức. . 29
2.1.4. Hoạt động kinh doanh chung qua các năm. . 30
2.2. Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty. . 36
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Cầu. . 36
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . .36
2.2.1.1.1. Phân tích biến động về cơ cấu tài sản. . 38
2.2.1.1.2. Phân tích những biến động về cơ cấu nguồn vốn. . 41
2.2.1.1.3. Phân tích cân đối. . 42
2.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh. . 45
2.2.2. Phân tích các chỉ số tài chính đặc trưng. . 48
2.2.2.1. Các chỉ số về khả năng thanh toán. . 48
2.2.2.2. Các chỉ sôs về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. . 51
2.2.2.3 Các chỉ số về hoạt động. . 52
2.2.2.4. Các chỉ số về khả năng sinh lời. . 55
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI HOÀNG CÂU. . 62
3.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu. . 62
3.2. Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. . 67
KẾT LUẬN. . 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 72++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nhóm các chuyên gia hay quản
lý.Tạo hiệu quả cao trong lao động, đem lai lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp.
2.1.4. Hoạt động kinh doanh chung qua các năm
BẢNG 5 : CHỈ TIÊU SẢN SUẤT KINH DOANH 2007 – 2009
ĐVT: đồng
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
1. Tổng doanh thu 33,936,978,649 35,544,829,795 69,914,153,728
2. Tổng chi 33,403,454,148 34,789,400,377 67,828,751,736
3. Lợi Nhuận 533,524,501 755,429,418 2,085,401,992
Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lương Hoàn Hà 31
BIỂU ĐỒ 1: TỔNG DOANH THU NĂM 2007 - 2009
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
1. Tổng doanh thu
1. Tổng doanh thu
Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lương Hoàn Hà 32
BIỂU ĐỒ 2: TỔNG DOANH THU NĂM 2007 - 2009
BIỂU ĐỒ 3: TỔNG LỢI NHUẬN NĂM 2007 - 2009
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
2. Tổng chi
2. Tổng chi
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
3. Lợi Nhuận
3. Lợi Nhuận
Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lương Hoàn Hà 33
Nhận xét:
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, doanh thu, chi phí, lợi nhuận đều tăng qua các
năm. Đó là tín hiệu đáng mừng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tồn tại và
phát triển bền vững.
Đi sâu vào tìm hiểu ta thấy, doanh thu năm 2008 tăng 4.6% so năm 2007,
năm 2009 tăng 106% so với năm 2007. Nguyên nhân có sự tăng mạnh nhƣ vậy là
trong năm 2009 doanh nghiệp bán đƣợc 128 chiếc đầu kéo container ( so với năm
2007 con số này là 57 chiếc) và mảng vận tải cũng đem lại nguồn doanh thu lớn
chiếm 32% tổng doanh thu.
Tổng chi năm 2008 tăng 4% so năm 2007, năm 2009 tăng 103.1 %. Việc chi
phí tăng cũng là hợp lý ( do tăng doanh thu cũng đồng nghĩa tăng giá vốn hàng bán),
đặc biệt tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu. Nhƣng doan nghiệp cần chú
trọng khâu tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Lợi nhuận năm 2008 tăng 41.7% so với năm 2007, năm 2009 tăng 291,2 %.
Qua đây ta thấy tỷ lệ tăng lợi nhuận lớn hơn rât nhiều so với tỷ lệ tăng của chi phí
qua các năm. Nó thể hiện sự phát triển mang tính bền vững của doanh nghiệp, đặc
biệt năm 2009. Nhƣng doanh nghiệp cần đi sâu tìm hiểu nghiên cứu giảm chi phí
để có thể đạt mức lợi nhuận lớn hơn trong tƣơng lai.
 Những ƣu điểm:
- Là một trong những công ty đầu tiên của Hải Phòng hoạt động trong lĩnh
vực xuất nhập khẩu` đầu kéo container và romooc
- Vị trí địa lý của Hải Phòng: là thành phố ven biển, nằm phía đông miền
Duyên Hải Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 102 km. Đây là vị trí giao lƣu thuận
lợi các tỉnh trong nƣớc và quốc tế.
- Địa điểm của công ty: nằm trong khu kinh tế cảng Đình Vũ, thuộc trục giao
thƣơng trung chuyển của thành phố với các tỉnh trong nƣớc
- Công ty có hệ thống kho và sân bãi rộng có thể lƣu trữ một lƣợng hàng lớn.
Đặc biệt có kho ngoại quan phục vụ cho hoạt đông “tạm nhập tái xuất” và
cho thêu kho hải quan,đảm bảo tiêu chuẩn, và đã đƣợc hải quan cấp phép.
Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lương Hoàn Hà 34
- Bên cạnh đó ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty
luôn đoàn kết, hăng say lao động và từng bƣớc ổn định trong mọi hoạt động
sản xuất kinh doanh.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động của công ty trải qua nhiều năm
thăm gia hoạt động xuất nhập khẩu, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong
nƣớc và quốc tế nên đã đƣợc trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm.
- Trên thị trƣơng uy tín của công ty đã đƣợc khẳng định sau nhiều năm hoạt
đông, đƣợc bạn hàng trong nƣớc và quốc tế công mhận.
- Lợi thế về thuế suất (nhập Khẩu 0%) và cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng
đƣợc cải tiến đã khiến uy tín của công ty với các bạn hàng càng gia tăng về
khả năng ổn định nguồn cung ứng.
- Sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, công ty đã thay đổi cơ bản về
nhân thức. Có điều kiên mở rộng thêm nghành nghề kinh doanh, đông thời
chủ động hơn vê nguồn vốn phục vụ kinh doanh thuận lợi hơn.
 Những khó khăn:
Hiện tại đã có rất nhiều công ty khác cùng gia nhập thị trƣờng, có rất nhiều đối
thủ cạnh tranh nặng ký, mạnh cả về nguồn vốn lẫn đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
Do tốc độ phát triển của thành phố ngày 1 nhanh, nhiều công ty kinh doanh cùng
lĩnh vực với công ty Hoàng Cầu ngày càng nhiều. Nhiều khách hàng quen thuộc của
công ty đã bị thu hút bởi đơn giá hấp dẫn, thị trƣờng của công ty bị thu hẹp.
Do những khủng hoảng của nền kinh tế Mỹ, đã làm cho doanh nghiệp gặp
rất nhiều khó khăn trong khâu nhập khẩu. vì nguồn hàng của công ty đƣợc nhập
chủ yếu từ Mỹ.
Do sự tăng giá của nhũng nguồn nguyên liêu hoá thạch (xăng, dầu…) , làm
tăng chi phí rât lớn cho doanh nghiệp. Với đặc thù của công ty vận tải, hàng năm
doanh nghiệp tiêu tốn hàng trăm nghìn lít xăng, dầu.
Lực lƣợng lao động: Trƣớc những nhu cầu về khối lƣợng và tính phức tạp
của công việc, lực lƣợng lao động hiện tại chƣa đủ về khối lƣợng và chƣa mạnh về
Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lương Hoàn Hà 35
chất lƣợng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế của doanh nghiệp (trong mảng
xuất nhập khẩu)
Nhƣng vấn đề lớn nhất của Công ty là tài chính. Đây là những vấn đề tài
chính còn tồn đọng:
Do khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu ảnh hƣởng tới tình hình tài chính
của nƣớc ta nói chung, và cũng ảnh hƣởng tới tình hình huy động nguồn vốn của
công ty nói riêng.
Do tỷ lệ lạm phát tăng lên hai con số, đã kéo theo chi phí làm cho giá cả các
mặt hàng tăng lên đáng kể, làm chững lại nhu cầu mua bán phục vụ sản xuất.
Chính Phủ đang sử dụng nhũng chính sách thắt chặt về tài chính, làm cho doanh
nghiệp rất khó khăn với việc huy động vốn vay. Không đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp
thiết về vốn cho doanh nghiệp. Gói kích cầu của chính phủ đƣa ra rât chậm và chƣa
đủ để doanh nghiệp có thể tiếp cận đƣợc nguồn vốn này.
Với đặc thù là một doanh nghiệp thƣơng mại vốn tham gia vào kinh doanh
là yếu tố quan trọng nhất, đây là vân đề rất khó khăn của công ty. Nhu cầu về vốn
cho kinh doanh là rất lớn, trong khi vốn kinh doanh không đáp ứng đủ nhu cầu. Vì
vậy phải vay vốn của các tổ chức tín dụng, với lãi xuất rất lớn và thời gian hoan
gốc lại rât ngắn, tạo lên áp lực rất lớn cho doanh nghiệp. Đây là những vấn đề bức
xúc mà doanh nghiệp không dễ giải quyết trong thời gian ngắn.
Những khó khăn trên đã ảnh hƣởng rất lớn trong quá trình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, để khắc phục những khó khăn trên công ty cần có
biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khối lƣợng hàng bán, giảm tối đa
hàng tồn kho, giảm chi phí đến mức thấp nhất có thể, đẩy nhanh tiến độ thu hồi công
nợ…Đó là cơ sở thu hồi vốn nhanh, làm tăng vòng quay tổng vốn, nâng cao hiệu quả
sản xuất hinh doanh của công ty. Chính vì vậy mà em chọn đề tài “ Ph

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement