Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoknhadau_rukato
#666589

Download Luận văn Phân tích tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH . 1
1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
1.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. 1
1.1.2.Các đối tượng và thông tin của phân tích tài chính. 1
1.1.3.Nội dung chính của phân tích tài chính . 3
1.2.MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 4
1.3.PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 5
1.3.1.Phương pháp so sánh . 5
1.3.2.Phương pháp tỷ lệ . 7
1.3.3.Phương pháp phân tích Dupont . 8
1.4.TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 8
1.5.NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP . 9
1.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp . 9
1.5.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp . 18
1.5.2.1.Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán . 18
1.5.2.2.Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư . 20
1.5.2.3.Nhóm chỉ số về hoạt động . 21
1.5.2.4.Nhóm chỉ tiêu sinh lời . 24
1.5.3.Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 25
1.5.4.Đẳng thức Dupont . 25
PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 28
2.1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 28
2.1.1.Giới thiệu chung . 28
2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ . 28
2.1.3.Quá trình hình thành và phát triển. 29
2.1.4.Cơ cấu tổ chức . 30
2.1.5.Hoạt động sản xuất kinh doanh . 34
2.1.6.Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 35
2.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
KINH DOANH KIM KHÍ . 38
2.2.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính . 38
2.2.1.1.Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 38
2.2.1.2.Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 46
2.2.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng . 49
2.2.2.1.Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 49
2.2.2.2.Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư . 51
2.2.2.3.Nhóm chỉ tiêu về hoạt động . 53
2.2.2.4.Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời . 55
2.2.2.5.Phân tích tổng hợp tình hình tài chính . 57
2.2.3.Phân tích tình hình tài chính bằng phương trình Dupont . 58
2.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ. 62
2.3.1.ưu điểm . 62
2.3.2.Nhược điểm . 62
PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 64
3.1.MỤC TIÊU VÀ PHưƠNG HưỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ
TRONG NĂM 2010 . 64
3.1.1.Về hoạt động kinh doanh . 64
3.1.2.Về hoạt động sản xuất . 64
3.1.3.Về hoạt động liên doanh, liên kết . 64
3.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ . 65
3.2.1.Giải pháp 1: Nâng cao doanh thu và lợi nhuận . 65
3.2.2.Giải pháp 2: Giảm lượng hàng tồn kho . 69
KẾT LUẬN . 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 77++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

y gồm 8 phòng ban dƣới sự điều hành của các Phó Tổng giám đốc.
2.1.5.Hoạt động sản xuất kinh doanh
Bảng 6: Hoạt động sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009
Chênh lệch
Tuyệt đối Tƣơng đối
Doanh thu 703.622.737.682 495.165.599.520 -208.457.138.162 -30%
Chi phí 702.617.087.042 465.066.427.417 -237.550.659.625 -34%
Lãi - Lỗ 1.005.650.640 30.099.172.103 29.093.521.463 2893%
Phân tích tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
Sinh viên:Lương Thị Thân Thương-QT1002N 35
Biểu đồ: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Qua những số liệu trên ta có thể rút ra một số nhận xét sau:
Về doanh thu và chi phí năm 2009 đều giảm khá nhiều so với năm 2008. Cụ
thể, doanh thu giảm 208.457.138.162 đồng - tƣơng ứng là 30%, chi phí giảm 34%
(tƣơng đƣơng 237.550.659.625 đồng). Nguyên nhân của sự biến động này là công
ty chịu sự ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế năm 2008.
Lợi nhuận năm 2009 là 30.099.172.103 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, lợi
nhuận của Công ty năm 2009 là 2.112.707.567 đồng. Do năm 2008, Công ty trích
lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn là 38.014.988.585 đồng;
Năm 2009, Công ty đã chuyển nhƣợng hết số cổ phần đầu tƣ tại Công ty Cổ phần
Thép Đình Vũ, vì vậy Công ty đã hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tƣ trên
làm cho chi phí tài chính năm 2009 là -14.933.762.870 đồng.
Năm 2009, công ty đã làm tốt công tác nghiên cứu thị trƣờng, có chính sách
bán hàng hợp lý, giảm các khoản phải thu, cải cách cơ cấu hành chính có hiệu quả,
nâng cao công tác quản lý, tiết kiệm chi phí.
2.1.6.Những thuận lợi và khó khăn của Công ty
 Thuận lợi
- Nền kinh tế Việt Nam và ngành công nghiệp đang trên đà phát triển mạnh,
cầu về nguyên vật liệu xây dựng, trong đó đặc biệt là thép và các sản phẩm từ thép
có xu hƣớng tăng mạnh.
59%
41%
Doanh thu
Năm 2008 Năm 2009
3%
97%
Lãi - Lỗ
Năm 2008 Năm 2009
Phân tích tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
Sinh viên:Lương Thị Thân Thương-QT1002N 36
- Ngành thép đƣợc Nhà nƣớc xác định là ngành công nghiệp chiến lƣợc và
đƣợc ƣu tiên đầu tƣ phát triển.
- Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO vào tháng 11/2006 tạo ra những làn
sóng đầu tƣ vào Việt Nam.
- Thị trƣờng bất động sản và kinh doanh địa ốc, chung cƣ, văn phòng cho thuê
có sự chuyển biến tích cực kéo theo nhu cầu về thép xây dựng gia tăng.
 Khó khăn
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
thép trong nƣớc vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nƣớc ngoài.Là
một doanh nghiệp vừa nhập khẩu kinh doanh thép, lại vừa sản xuất thép, giá đầu
vào của Công ty chịu ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp từ sự biến động của phôi
thép và các sản phẩm thép trên thị trƣờng thế giới và một phần tại thị trƣờng trong
nƣớc. Nhƣ vậy, rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào có ảnh hƣởng đáng kể tới
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngành thép Việt Nam hiện nay đang bắt đầu bƣớc vào thời kỳ cạnh tranh
tƣơng đối khốc liệt. Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam, Tổng công
ty thép Việt Nam và Viện nghiên cứu chiến lƣợc chính sách công nghiệp, tổng sản
lƣợng thép và các sản phẩm thép đƣợc tiêu thụ ở Việt Nam trong năm 2009 là từ
7,7 đến 7,8 triệu tấn. Năng lực sản xuất thép xây dựng của các công ty thép trong
nƣớc cuối năm 2009 đã đạt và vƣợt so với nhu cầu trong nƣớc (gần 3,8 triệu tấn so
với 3,6 triệu tấn), dẫn đến thực trạng cạnh tranh ngày một gay gắt giữa các doanh
nghiệp sản xuất và kinh doanh thép xây dựng.
Tình trạng thép Trung Quốc giá rẻ đang tràn vào Việt Nam khiến các công
ty sản xuất cũng nhƣ nhập khẩu, kinh doanh thép trong nƣớc gặp nhiều khó khăn
trong việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị trƣờng.
Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép, các sản phẩm và nguyên
liệu thép đầu vào của Ptramesco thƣờng xuyên phải nhập khẩu từ nƣớc ngoài và
các hợp đồng nhập khẩu đều đƣợc thanh toán bằng ngoại tệ, trong khi giá cả của
các sản phẩm này trên thị trƣờng thế giới thƣờng xuyên biến động. Do đó, chi phí
Phân tích tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
Sinh viên:Lương Thị Thân Thương-QT1002N 37
và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty có thể chịu những tác động đáng kể
do sự biến động tỷ giá hối đoái.
Trong hoạt động kinh doanh, Công ty sử dụng một lƣợng vốn vay khá lớn
(khoảng 50% tổng nguồn vốn) nhằm tài trợ cho các hợp đồng nhập khẩu sắt thép.
Với đặc điểm này, hoạt động của Công ty chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn về tín
dụng. Trong điều kiện kinh doanh thông thƣờng, vòng quay hàng tồn kho bình
quân của Công ty hàng năm khoảng 5 vòng, sự luân chuyển nhanh của hàng tồn
kho sẽ đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản vay ngắn hạn.Tuy nhiên, nếu
có biến động theo chiều hƣớng bất lợi về thị trƣờng thép, hàng hoá gặp khó khăn
trong tiêu thụ Công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ về khả năng thanh toán.
Công ty hiện đang đầu tƣ trên 80% vốn điều lệ vào công ty liên kết là Công
ty cổ phần thép Đình Vũ. Nhƣ vậy, rủi ro đầu tƣ của Công ty có thể xảy ra tuỳ
thuộc vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thép Đình
vũ. Hiện nay lĩnh vực sản xuất thép công nghiệp chƣa phát triển, số các doanh
nghiệp sản xuất thép công nghiệp trong nƣớc còn ít nên mức độ bảo hộ sản phẩm
thép công nghiệp của nhà nƣớc chƣa cao, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty CP thép Đình Vũ có thể bị ảnh hƣởng bởi điều này, và do vậy gián tiếp
ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP sản xuất và kinh doanh
Kim khí.
Các rủi ro khác nhƣ thiên tai, hoả hoạn, địch hoạ, chiến tranh,… là những rủi
ro do nguyên nhân bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con
ngƣời và tình hình hoạt động kinh doanh chung của công ty.
Những khó khăn trên đã ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình thực hiện sản xuất
kinh doanh. Chính vì vậy mà em chọn đề tài: Phân tích tài chính và các giải pháp
cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí.
Với đề tài này, em hy vọng phần nào có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
của công ty.
Phân tích tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí
Sinh viên:Lương Thị Thân Thương-QT1002N 38
2.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ
2.2.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính
Việc phân tích tình hình cơ cấu tài sản là việc so sánh tổng tài sản năm sau
với năm trƣớc. Tài sản của Công ty phản ánh tiềm lực kinh tế tài chính và đƣợc
đánh giá ở 2 khía cạnh: cơ cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản đó. Để nắm bắt
đầy đủ thực trạng tài chính cũng nhƣ tình hình sử dụng tài sản của Công ty cần
thiết phải đi sâu xem xét các mối quan hệ và tình hình bi

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement