Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By deltaseriea
#666561

Download Chuyên đề Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV miễn phí

Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ cung cấp một
cách tổng quát nhất tình hình tài chính trong kì kinh doanh là khả quan hay không
khả quan. Điều đó cho phép chủ doanh nghiệp thấy rõ thực chất của quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh và dự báo trước khả năng phát triển hay chiều hướng suy
thoái của doanh nghiệp, trên cơ sở đó có những giải pháp hữu hiệu.
Khi tiến hành phân tích thực trạng tài chính tại công ty cần đánh giá khái
quát tình hình qua hệ thống báo cáo tài chính mà chủ yếu là Bảng cân đối kế toán
và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Những báo cáo này do kế
toán soạn thảo vào cuối kì kế toán theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ tài chính.
Để có nhận xét đúng đắn về tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn của công
ty trong những năm gần đây, ta lập bảng cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty
để không những có thể thấy được cơ cấu tài sản và nguồn vốn mà còn theo dõi
được sự thay đổi của các khoản mục.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế của
Tập đoàn giao. Bên cạnh đó Công ty đã cố gắng mọi mặt từ sản xuất đến kinh
34
doanh để khắc phục khó khăn trước mắt cũng như lâu dài để đáp ứng tốt yêu
cầu của thị trường.
35
2.1.5.2. Phân tích tình hình sản xuất của Công ty
Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là hai khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh. Việc phân tích tình
hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm đánh giá đúng và đầy đủ việc thực hiện kế hoạch từ khâu đầu của quá
trình sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.
B¶ng chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n l•îng
ng 1-7
STT ĐV TH 2008
Năm 2009
TH09/TH08
09/KH09
KH TH +/ - % +/ - %
1 Trđ 593899 599176 638033 44134 107.43 38857 106.49
2 ng doanh thu Trđ 593899 599176 638033 44134 107.43 38857 106.49
Doanh thu than Trđ 559267 560000 598203 38936 106.96 38203 106.82
Doanh th Trđ 34632 39176 39830 5198 115.01 654 101.67
3 Trđ 593899 599176 638033 44134 107.43 38857 106.49
36
ng 1-8
STT
TH 2008 KH 2009 TH 2009 TH09/TH08 09/TH09
) KC (%) ) KC (%) ) KC (%) +/ - % +/ - %
1 Than nguyên khai 1659214 1700000 1784425 125211 107.55 84425 104.9662
2 1426786 100 1445000 100 1484502 100 57716 104.05 39502 102.7337
c xô 48216 3.38 47100 3.26 52613 3.54 4397 109.12 5513 111.7049
5 712640 49.95 735000 50.87 716464 48.26 3824 100.54 -18536 97.4781
6a 354681 24.86 354000 24.50 381642 25.71 26961 107.60 27642 107.8085
6b 97213 6.81 102300 7.08 106245 7.16 9032 109.29 3945 103.8563
11c 50642 3.55 54000 3.74 71164 4.79 20522 140.52 17164 131.7852
12a 136870 9.59 138000 9.55 146821 9.89 9951 107.27 8821 106.392
26524 1.86 14600 1.01 9553 0.64 -16971 36.02 -5047 65.43151
37
a. Phân tích các chỉ tiêu giá trị sản lượng
 Qua số liệu bảng 1-7 cho thấy tổng giá trị sản lượng thực hiện so với kế
hoạch của năm 2009 là 106,49% đây là mức tăng cao, doanh thu than chiếm tỷ
trọng lớn trong doanh thu của Công ty than Mạo Khê và năm 2009 đã tăng so với
năm 2008 là 0.7%.
 Như vậy qua kết quả này cho ta thấy Công ty than Mạo Khê đang hoạt động
sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty đang chú trọng mở rộng và đầu tư xây
dựng cơ bản để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng
phát triển hơn nữa.
b. Phân tích tình hình sản xuất theo mặt hàng
 Nhiệm vụ phân tích này là để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch về khối
lượng sản phẩm theo mặt hàng, đồng thời thấy mối quan hệ giữa khối lượng sản
xuất với với việc đáp ứng nhu cầu về chủng loại mặt hàng. Vậy tình hình sản xuất
sản phẩm theo mặt hàng của Công ty được thể hiện trong bảng 1-8 và qua bảng số
liệu 1-8 cho ta thấy: Năm 2009, sản lượng than nguyên khai sản xuất đã đạt
1.784.425 tấn vượt mức kế hoạch đề ra. Các loại mặt hàng của Công ty gồm than
cục, than cám 5, than cám 6a, than cám 6b...
 Than bã sàng là loại than có giá trị thấp với kết cấu là 1,01% thì đây là giấu
hiệu tốt, tuy nhiên để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường thì Công ty
phải tổ chức phan trộn.
 Than cục xô có giá trị kinh tế cao nhưng Công ty không sản xuất được nhiều
mặc dù có tăng 11,7% so với kế hoạch và tăng so với năm 2008 tương ứng là tăng
4.397 tấn. Tuy nhiên việc đạt được sản phẩm than cục như vậy cũng đã cho thấy
sự cố gắng của cán bộ công nhân viên toàn Công ty trong việc sản xuất và quản lý
chất lượng sản phẩm. Mặt khác là do tỷ lệ các vỉa than cục của Công ty cũng
không có nhiều mà chủ yếu là khai thác than cám 5. Trong năm 2009 số lượng
than cám 5 lên tới 716.464 tấn chiếm 48.26% trong các loại than mà Công ty sản
xuất ra.
38
 Như vậy, năm 2009 sản phẩm sản xuất ra của Công ty chủ yếu là các loại
than có giá trị thấp nhưng việc sản xuất than chủ yếu là do điều kiện địa chất của
các mỏ than chứ không phải là nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty.
2.1.6. Thuận lợi và khó khăn
a. Khó khăn
- Điều kiện địa chất không ổn định như vỉa than ở khu vực khai thác mỏng,
độ dốc lớn, phay phá mạnh, Công ty ngày càng khai thác xuống sâu vào trong lòng
đất làm cho khối lượng chuẩn bị tài nguyên, cung độ vận chuyển và các yếu tố
khác như độ xuất khí, lưu lượng nước ngầm, áp lực mỏ tăng dần, điều kiện khai
thác ngày càng khó khăn, chi phí sản xuất tăng.
- Cơ sở vật chất kĩ thuật mặc dù đã được đầu tư song cũng chưa đáp ứng
được đầy đủ và kịp thời cho sản xuất.
- Vấn đề đô thị hoá và bảo vệ môi trường đang phát triển, do đó việc thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái do tác động của quá trình khai thác đến
các khu vực xung quanh cũng làm tăng thêm chi phí sản xuất.
- Lượng mưa trung bình hàng năm lớn ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất.
- Chất lượng than bình quân của Công ty chỉ đạt than cám 5, than cám 6, than
cục thấp từ 2,5 đến 3% đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh.
b. Thuận lợi
- Công ty TNHH một thành viên Than Mạo Khê nằm gần các tuyến giao
thông (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt) thuận lợi cho quá trình vận chuyển và
tiêu thụ than trong nước cũng như xuất khẩu.
- Đội ngũ cán bộ chỉ huy điều hành sản xuất có kinh nghiệm, ý thức trách
nhiệm cao thường xuyên bám sát các công trường để giải quyết kịp thời những
vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Than khu vực Mạo Khê có nhiệt lượng cao, hàm lượng lưu huỳnh thấp; sản
trạng các vỉa than khá ổn định thuận tiện cho công tác cơ giới hoá để nâng cao
năng suất và giảm giá thành sản xuất.
- Hiện nay, than có vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp nước nhà nên
được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho
39
Công ty tiến hành sản xuất kinh doanh. Đồng thời cũng chính là điều kiện thuận lợi
cho Công ty mở rộng thị trường, tăng lượng tiêu thụ và lợi nhuận.
2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN THAN MẠO KHÊ
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty
Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ cung cấp một
cách tổng quát nhất tình hình tài chính trong kì kinh doanh là khả quan hay không
khả quan. Điều đó cho phép chủ doanh nghiệp thấy rõ thực chất của quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh và dự báo trước khả năng phát triển hay chiều hướng suy
thoái của doanh nghiệp, trên cơ sở đó có những giải pháp hữu hiệu.
Khi tiến hành phân tích thực trạng tài chính tại công ty cần đánh giá khái
quát tình hình qua hệ thống báo cáo tài chính mà chủ yếu là Bảng cân đối kế toán
và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Những báo cáo này do kế
toán soạn thảo vào cuối kì kế toán theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ tài chính.
Để có nhận xét đúng đắn về tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn của công
ty trong những năm gần đây, ta lập bảng cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty
để không những có thể thấy được cơ cấu tài sản và nguồn vốn mà còn theo dõi
được sự thay đổi của các khoản mục.
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua BCĐKT
a. Phân tích tình hình Tài sản qua BCĐKT
Phân tích cơ cấu tài sản theo chiều ngang
40
Bảng 1-9 : Phân tích cơ cấu tài sản
ĐVT: VN đồng
Tài sản Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
2008/ 20...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement