Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rikchi2005
#666557

Download Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh phần mềm máy tính tại công ty TNHH tin học giải pháp tiến hóa (evolus) miễn phí

MỤC LỤC
 
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
 
Lời mở đầu 1
 
1.1 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 4
1.1.2 Vai trò 5
1.1.3 Quy trình xây dựng - Gia công - Thực hiện phần mềm máy tính 6
1.1.3.1 Xây dựng phần mềm máy tính 6
1.1.3.2 Giá dự án phần mềm máy tính 8
1.1.3.3 Tổ chức gia công phần mềm máy tính 9
1.1.3.4 Thực hiện gia công phần mềm máy tính 10
 
1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.2.1 Các quan điểm cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh 14
1.2.2 Ý nghĩa 16
1.2.3 Vai trò 16
1.2.4 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 18
 
1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUÂT KINH DOANH
1.3.1 Các chỉ tiêu hiệu quả chi phí: 20
1.3.1.1 Tỷ suất doanh thu thuần so với chi phí 20
1.3.1.2 Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí 21
1.3.2 Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp : 21
1.3.2.1 Chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu 21
1.3.2.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn 22
1.3.2 Chỉ tiêu lợi nhuận : 23
 
1.3.4 Về mặt xã hội 23
1.3.4.1 Tăng thu ngân sách 23
1.3.4.1 Tạo thêm công ăn việc làm, việc làm cho người lao động 24
1.3.4.2 Nâng cao đời sống người lao động 24
1.3.4.3 Tái phân phối lợi tức xã hội 24
 
1.4 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1.4.1 Các nhân tố bên trong 25
1.4.1.1 Vốn 25
1.4.1.2 Lực lượng lao động 25
1.4.1.3 Trình độ kỹ thuật công nghệ 26
1.4.1.4 Trình độ tổ chức và trình độ quản trị doanh nghiệp 27
1.4.1.4 Hệ thống trao đổi thông tin và xử lý thông tin 28
1.4.2 Các nhân tố bên ngoài 29
1.4.2.1 Môi trường kinh doanh 29
1.4.2.2 Môi trường tự nhiên 31
1.4.2.3 Chính trị - pháp luật 32
1.4.2.4 Cơ sở hạ tầng 32
1.4.2.5 Cạnh tranh 33
 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC GIẢI PHÁP TIẾN HÓA
 
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
2.1.1 Khái quát về sự hình thành và phát triển công ty 34
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 34
2.1.2.1 Loại hình kinh doanh 34
2.1.2.2 Các sản phẩm chính của công ty 35
2.1.3 Động lực và sứ mệnh của công ty 37
2.1.3.1 Động lực 37
2.1.3.2 Sứ mệnh 38
2.1.4 Cơ cấu tổ chức 39
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy quản lý 39
2.1.4.2 Chức năng từng bộ phận 40
2.1.5 Phương hướng và mục tiêu của công ty 41
2.1.5.1 Mục tiêu 41
2.1.5.2 Phương hướng 42
 
2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
2.2.1 Đặc điểm của sản phẩm 45
2.2.2 Đặc điểm của thị trường 47
2.2.3 Đặc điểm của lao động 48
 
2.3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY:
2.3.1 Các chỉ tiêu hiệu quả chi phí 50
2.3.1.1 Tỷ suất doanh thu thuần so với chi phí 50
2.3.1.2 Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí 51
2.3.2 Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp : 52
2.3.2.1 Chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu 52
2.3.2.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn 53
2.3.3 Chỉ tiêu lợi nhuận: 54
2.3.4 Các hoạt động xã hội: 58
 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH PHẦN MỀM MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC GIẢI PHÁP TIẾN HOÁ
 
3.1 NHẬN XÉT THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1.1 Những thành tựu đạt được 60
3.1.2 Những tồn tại của công ty và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó 63
 
3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC GIẢI PHÁP TIẾN HÓA
3.2.1 Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển đội ngũ lao động 65
3.2.1.1 Cơ sở lý luận 65
3.2.1.2 Cơ sở thực tiễn 66
3.2.1.3 Nội dung giải pháp 66
3.2.1.4 Hiệu quả của giải pháp 68
3.2.1.5 Điều kiện thực hiện giải pháp 68
3.2.2 Không ngừng phát triển sản phẩm mới, nâng cao chính sách chất lượng sản phẩm 68
3.2.2.1 Cơ sở lý luận 68
3.2.2.2 Cơ sở thực tiễn 69
3.2.2.3 Nội dung giải pháp 69
3.2.2.4 Hiệu quả của giải pháp 71
3.2.2.5 Điều kiện thực hiện giải pháp 71
3.2.3 Thành lập bộ phận markeing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
3.2.3.1 Cơ sở lý luận 72
3.2.3.2 Cơ sở thực tiễn 72
3.2.3.3 Nội dung giải pháp 72
3.2.3.4 Hiệu quả của giải pháp 74
3.2.3.5 Điều kiện thực hiện giải pháp 74
 
Kết luận 96
Tài liệu tham khảo
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

và thị trường đầu ra của doanh nghiệp. Nó là yếu tố quyết định quá trình tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp. Đối với thị trường đầu vào: cung cấp các yếu tố cho quá trình sản xuất như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị… Cho nên nó tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm, tính liên tục và hiệu quả của quá trình sản xuất. Còn đối với thị trường đầu ra quyết định doanh thu của doanh nghiệp trên cơ sở chấp nhận hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, thị trường đầu ra sẽ quyết định tốc độ tiêu thụ, tạo vòng quay vốn nhanh hay chậm từ đó tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tập quán và mức thu nhập bình quân dân cư: Đây là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nó quyết định mức độ chất lượng, số lượng, chủng loại, gam hàng... Doanh nghiệp cần nắm bắt và nghiên cứu làm sao phù hợp với sức mua, thói quen tiêu dùng, mức thu nhập bình quân của từng lớp dân cư. Những yếu tố này tác động một cách gián tiếp lên quá trình sản xuất cũng như công tác marketing và cuối cùng là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường: Đây chính là tiềm lực vô hình của doanh nghiệp tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp trong họat động kinh doanh của mình, nó tác động rất lớn tới sự thành bại của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sự tác động này là sự tác động phi lượng hóa bởi vì chúng ta không thể tính tóan, định lương được. Một hình ảnh, uy tín tốt về doanh nghiệp liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, giá cả...là cơ sở tạo ra sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm của doanh nghiệp, mặt khác tạo cho doanh nghiệp một ưu thế lớn trong việc tạo nguồn vốn hay mối quan hệ với bạn hàng. Với mối quan hệ rộng sẽ tạo cho doanh nghiệp nhiều cơ hội, nhiều đầu mối và từ đó doanh nghiệp lựa chọn những cơ hội, phương án kinh doanh tốt nhất cho mình.
Ngoài ra môi trường kinh doanh còn có các nhân tố khác như hàng thay thế, hàng hóa phụ thuộc doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh...Nó tác động trực tiếp hay gián tiếp đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến nó để có những cách ứng xử với thị trường trong từng doanh nghiệp, từng thời điểm cụ thể.
1.4.2.2 Môi trường tự nhiên
Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố: thời tiết, khí hậu, mùa vụ, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý…..
- Nhân tố thời tiết, khí hậu, mùa vụ: Các nhân tố này ảnh hưởng rất lớn đến qui trình công nghệ, tiến độ thực hiện kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng mang tính chất mùa vụ như: nông, lâm, thủy sản, đồ may mặc, giày dép…Với những điều kiện thời tiết, khí hậu và mùa vụ nhất định thì doanh nghiệp phải có chính sách cụ thể phù hợp với điều kiện đó. Và như vậy khi các yếu tố này không ổn định sẽ làm cho chính sách hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không ổn định và chính là nhân tố đầu tiên làm mất ổn định họat động kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Nhân tố tài nguyên thiên nhiên: Nhân tố này chủ yếu ảnh hưởng đến các doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên. Một khu vực có nhiều tài nguyên thiên nhiên, trữ lượng lớn và có chất lượng tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khai thác. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất nằm trong khu vực này mà có nhu cầu đến lọai tài nguyên, nguyên vật liệu này cũng ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Nhân tố vị trí điạ lý: Đây là nhân tố không chỉ tác động đến công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà còn tác động đến các mặt hàng khác như: Giao dịch, vận chuyển, sản xuất….các nhân tố này tác động đến hiệu quả kinh doanh thông qua sự tác động lên các chi phí tương ứng.
1.4.2.3 Chính trị - pháp luật
Môi trường pháp lý bao gồm luật, các văn bản dưới luật,… Mọi quy định pháp luật về  luật kinh doanh đều tác động trực tiếp kết kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Môi trường pháp lý đảm bảo tính bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp cùng hoạt động kinh doanh, vừa phải cạnh tranh vừa phải hợp tác với nhau tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các họat động kinh doanh của mình vừa điều chỉnh các họat động kinh tế vi mô theo hướng chung đó là lợi ích của các thành viên khác trong xã hội. Mỗi doanh nghiệp đều phải chú ý phát triển nội lực, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và khoa học quản trị tiên tiến nhằm phát triển kinh doanh của mình.
Các yếu tố thuộc môi trường chính trị - pháp luật chi phối mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự ổn định chính trị được coi là một tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự thay đổi của môi trường chính trị có thể ảnh hưởng có lợi cho một nhóm doanh nghiệp này nhưng lại kìm hãm sự phát triển của nhóm doanh nghiệp khác hay ngược lại. Mức độ hoàn thiện, sự thay đổi và thực thi pháp luật trong nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Để tiến hành hoạt động kinh doanh mọi doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật. Nếu kinh doanh trên thị trường quốc tế doanh nghiệp phải nắm chắc luật pháp của nước đó và tiến hành kinh doanh trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nước sở tại  
Tóm lại, môi trường chính trị - pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách tác động đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua hệ thống công cụ luật pháp, công cụ vĩ mô…
1.4.2.4 Cơ sở hạ tầng
Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng như: Hệ thống đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước, sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo. Tất cả đều là nhân tố có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nào kinh doanh ở khu vực có hệ thống đường giao thông thuận lợi, điện nước đầy đủ, dân cư đông đúc, trình độ dân trí cao sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, tốc độ tiêu thụ sản phẩm rất nhanh do vậy sẽ tăng tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình.
1.4.2.5 Cạnh tranh
Cạnh tranh được xác định là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường với nguyên tắc ai hoàn thiện hơn, thoả mãn nhu cầu tốt hơn và hiệu quả hơn người đó sẽ thắng, sẽ tồn tại và phát triển. Duy trì cạnh tranh công bằng và đúng luật là công việc của chính phủ. Trong điều kiện đó vừa mở ra cơ hội để doanh nghiệp kiến tạo hoạt động của mình, vừa yêu cầu doanh nghiệp phải vươn lên phía trước để “vượt qua đối thủ”. Các doanh nghiệp cần xác định cho mình một chiến lược cạnh tranh hoàn hảo, chiến lược cạnh tranh cần phản ánh được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh bao quanh doanh nghiệp.
Ngày nay trong cơ chế t...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement