Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By visonvn
#666552 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
Lời mở đầu . 1
Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀCHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 3
1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh . 3
1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh . 3
1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh . 3
1.2. Quản trịchiến lược. 4
1.2.1. Khái niệm quản trịchiến lược. 4
1.2.2. Mô hình của quản trịchiến lược . 4
1.2.2.1. Những mức độquản trịchiến lược . 4
1.2.2.2. Các giai đoạn quản trịchiến lược . 5
1.2.2.3. Mô hình quản trịchiến lược toàn diện . 6
1.2.3. Các loại chiến lược kinh doanh. 8
1.3. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh. 9
1.3.1. Xác định sứmạng và mục tiêu . 9
1.3.1.1. Xác định sứmạng của tổchức . 9
1.3.1.2. Xác định mục tiêu của tổchức. 10
1.3.2. Phân tích môi trường. 10
1.3.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài . 10
1.3.2.3. Phân tích môi trường bên trong . 14
1.3.3. Thiết lập các chiến lược đểlựa chọn. 15
1.3.4. Các giải pháp thực hiện chiến lược . 16
1.3.5. Kiểm tra và đánh giá chiến lược . 17
1.4. Các công cụ để đánh giá và đềra chiến lược . 18
1.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài. 18
1.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tốbên trong . 18
1.4.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 19
1.4.4. Ma trận SWOT . 19
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
KHÁCH SẠN WOOSHU TRONG THỜI GIAN QUA . 22
2.1. Giới thiệu tổng quan vềkhách sạn Wooshu. 22
2.1.1. Sơlược về công ty TNHH Vĩnh Tường. 22
2.1.2. Giới thiệu về khách sạn Wooshu . 23
2.1.3. Sơ đồ tổ chức khách sạn Wooshu . 23
2.1.4. Các hoạt động kinh doanh của khách sạn Wooshu . 24
2.1.4.1. Kinh doanh phòng ngủ . 24
2.1.4.2. Nhà hàng và bar . 24
2.1.4.3. Tổchức sựkiện . 25
2.1.4.4. Các dịch vụbổsung . 25
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của khách sạn Wooshu . 26
2.2.1. Môi trường bên ngoài. 26
2.2.1.1. Môi trường vĩmô . 26
2.2.1.2. Môi trường vi mô . 30
2.2.2. Môi trường bên trong . 33
2.2.2.1. Công tác quản trị . 33
2.2.2.2. Công tác Marketing. 33
2.2.2.3. Công tác nhân sự . 33
2.3. Chiến lược kinh doanh của khách sạn Wooshuvà kết quả đạt được trong thời gian qua . 34
2.3.1. Chiến lược Marketing Mix. 34
2.3.1.1. Chiến lược sản phẩm. 34
2.3.1.2. Chiến lược giá . 35
2.3.1.3. Chiến lược phân phối . 36
2.3.1.4. Chiến lược xúc tiến . 36
2.3.2. Kết quảhoạt động kinh doanh của khách sạn . 37
2.4. Hiệu quả chiến lược kinh doanh của khách sạn Wooshu thời gian qua . 40
2.4.1. Những mặt đạt được. 40
2.4.2. Những mặt chưa đạt được . 41
2.5. Xây dựng các chiến lược kinh doanh đến năm 2015 . 42
2.5.1. Mục đích của việc xây dựng chiến lược . 42
2.5.2. Mục tiêu của khách sạn đến năm 2015 . 42
2.5.2.1. Căn cứ để xây dựng mục tiêu. 42
2.5.2.2. Mục tiêu của khách sạn đến năm 2015 . 43
2.5.3. Ma trận SWOT của khách sạn Wooshu . 44
2.5.4. Hình thành các chiến lược. 46
2.5.4.1. Nhóm chiến lược S-O . 46
2.5.4.2. Nhóm chiến lược S-T . 46
2.5.4.3. Nhóm chiến lược W-O . 47
2.5.4.4. Nhóm chiến lược W-T . 47
2.5.5. Lựa chọn chiến lược. 48
2.5.5.1. Ma trận hoạch định chiến lược có thể lựa chọn (QSPM) . 48
2.5.5.2. Các chiến lược được lựa chọn. 51
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ đỂTHỰC HIỆN CHIẾN
LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN WOOSHU đẾN NĂM 2015 . 52
3.1. Các giải pháp đểthực hiện chiến lược kinh doanh . 52
3.1.1. Giải pháp vềMarketing. 52
3.1.1.1. Giải pháp về sản phẩm . 52
3.1.1.2. Giải pháp về giá . 53
3.1.1.3. Giải pháp về kênh phân phối. 54
3.1.1.4. Giải pháp về xúc tiến . 54
3.1.2. Giải pháp vềnguồn nhân lực . 55
3.1.3. Giải pháp vềtổ chức điều hành, quản lý . 56
3.2. Một sốkiến nghị. 57
3.2.1. đối với nhà nước. 57
3.2.2. đối với ngành. 57
3.2.3. đối với khách sạn. 58
KẾT LUẬN . 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60
LỜI MỞ ðẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài:
Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và khẳng ñịnh vị trí của mình trong
nền kinh tế thế giới. ðóng góp không nhỏ vào việc thúc ñẩy nền kinh tế phát triển
phải kể ñến một ngành kinh tế ñược xem là ñem lại lợi ích lớn nhất mà không cần
ñầu tư nhiều, ñó chính là ngành dịch vụ. Ở các quốc gia phát triển ngành dịch vụ
chiến trên 79% GDP, ở các nước ñang phát triển chiếm trên 50% GDP. Ngành dịch
vụ ñược xem là ngành kinh tế “ không khói”, nó không trực tiếp sản xuất ra của cải
vật chất nhưng chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Nhận thấy những lợi ích lớn từ
ngành dịch vụ mang lại, trong những năm gần ñây Việt Nam ngày càng chú trọng
ñầu tư vào ngành dịch vụ, trong ñó có ngành kinh doanh nhà hàng – khách sạn. Việt
Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng về du lịch, do ñó hằng năm lượng khách quốc
tế ñến tham quan du lịch tại Việt Nam ngày càng nhiều. Nhận thấy ñược ñiều này
Nhà Nước, các tập ñoàn kinh doanh khách sạn nổi tiếng trên thế giới, cũng như các
nhà tư nhân ñã ñầu tư và xây dựng nhiều khách sạn tại Việt Nam. Chính ñiều này ñã
tạo nên một sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các khách sạn. ðể tồn tại và phát triển
ñược ñòi hỏi các khách sạn phải xây dựng cho mình ñược các chiến lược kinh
doanh ñúng ñắn và hiệu quả.
ðối với các khách sạn thuộc sự quản lý của các công ty chưa có kinh nghiệm
trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, các khách sạn mới thành lập thì việc xây dựng
chiến lược kinh doanh hiệu quả là rất quan trọng, vì vậy tui ñã chọn khách sạn
Wooshu cũng là nơi tui ñã thực tập ñể thực hiện ñề tài nghiên cứu này. Khách sạn
Wooshu mới ñược thành lập vào ñầu năm 2010 dưới sự quản lý của công ty TNHH
Vĩnh Tường. Wooshu là khách sạn bốn sao ñầu tiên của tỉnh ðồng Nai, Khách sạn
ñược xây dựng nhằm ñáp ứng nhu cầu khách thương nhân từ các quốc gia ñến công
tác và làm việc tại tỉnh ðồng Nai.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục ñích của ñề tài là nhằm vận dụng những kiến thức ñã ñược học vào thực
tiễn, giúp hiểu rõ hơn về xây dựng chiến lược kinh doanh. ðồng thời phân tích ñánh
giá thực trạng hoạt ñộng của khách sạn Wooshu trong thời gian vừa qua, từ ñó xây
dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn ñến năm 2015. Và ñưa ra các giải pháp
thực hiện chiến lược nhằm giúp khách sạn nâng cao hình ảnh và không ngừng phát
triển.
3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
ðề tài nghiên cứu tình hình hoạt ñộng của khách sạn Wooshu từ khi mới thành
lập ñến nay. Trên cơ sở xem xét các yếu tố liên quan ñể ñề ra các chiến lược kinh
doanh của khách sạn ñến năm 2015.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp thu thập thông tin: thông qua sách, báo, internet, các tài liệu có
liên quan ñến xây dựng chiến lược kinh doanh. Các tài liệu về tình hình hoạt ñộng
của khách sạn.
Phương pháp phân tích và ñánh giá thông tin: Thông qua các công cụ trong
xây dựng chiến lược kinh doanh (các ma trận), phân tích SWOT của khách sạn, so
sánh các kết quả hoạt ñộng theo từng thời kỳ cụ thể.
5. Kết cấu của ðA/KLTN:
Bao gồm 3 chương:
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CỦA KHÁCH SẠN WOOSHU TRONG THỜI GIAN QUA
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ðỂ THỰC HIỆN CHIẾN
LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN WOOSHU ðẾN NĂM 2015

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By QinQin
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement