Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chips_tulip
#666551

Download Khóa luận Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container đường biển của công ty tnhh giao nhận vận tải Á Châu – (ATL) thành phố Hồ Chí Minh miễn phí

MỤC LỤC

 
PHẦN MỞ ĐẦU trang 1
1. Lý do thực hiện đề tài. trang 1
2. Tình hình nghiên cứu. trang 2
3. Mục đích nghiên cứu . trang 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu. trang 3
5. Phương pháp nghiên cứu. trang 3
6. Các kết quả đạt được của đề tài. trang 4
7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. trang 4
PHẦN NỘI DUNG trang 5
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER
ĐƯỜNG BIỂN trang 5
1.1 Khái niệm và vai trò xuất khẩu. trang 5
1.1.1 Khái niệm. trang 5
1.1.2 Vai trò. trang 5
1.1.3 Tình hình xuất khẩu hàng hóa quốc tế của Việt Nam trong thời
gian qua. trang 5
1.1.3.1 Tình hình chung. trang 5
1.1.3.2 Thị trường xuất khẩu. trang 6
1.1.3.2.1 Thị trường các nước. trang 6
1.1.3.2.2 Thị trường châu lục. trang 7
1.2 Giới thiệu chung về giao nhận hàng hóa. trang 8
1.2.1 Khái niệm về giao nhận, người giao nhận. trang 8
1.2.2 Phạm vi hoạt động của người giao nhận. trang 8
1.2.3 Vai trò của người giao nhận. trang 9
1.2.3.1 Môi giới hải quan. trang 9
1.2.3.2 Đại lý. trang 9
1.2.3.3 Người gom hàng. trang10
1.2.3.4 Người chuyên chở trang10
1.2.3.5 Người kinh doanh vận tải đa cách (MTO). trang10
1.2.4 Tác dụng của nghiệp vụ giao nhận. trang10
1.2.5 Mối quan hệ của người giao nhận với các bên tham gia. trang11
1.2.6 Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận. trang11
1.2.6.1 Quyền hạn, nghĩa vụ. trang11
1.2.6.2 Trách nhiệm. trang12
1.2.6.2.1 Khi là đại lý của chủ hàng. trang12
1.2.6.2.2 Khi là người chuyên chở (principal). trang12
1.3 Giới thiệu chung về vận tải hàng hóa bằng container. trang12
1.3.1 Khái niệm. trang12
1.3.2 Tiêu chuẩn hóa container trang12
1.3.3 Các loại container đường biển. trang13
1.3.4 Nhiệm vụ và chức năng vận chuyển hàng hóa bằng container. trang14
1.3.4.1 Chức năng khai thác tàu trang14
1.3.4.1.1 Dịch vụ CY-CY (container yard). trang14
1.3.4.1.2 Dịch vụ door to door (cước door to door). trang14
1.3.4.1.3 Dịch vụ bán slot (cước slot). trang14
1.3.4.2 Chức năng logistics container trang15
1.3.4.2.1 Quản lý container trang15
1.3.4.2.2 Điều phối và cung ứng container. trang15
1.3.4.2.3 Lập kế hoạch và kiểm soát việc sửa chữa container trang15
1.3.5 Những thuận lợi của vận chuyển hàng hóa bằng container. trang15
1.3.6 Nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng container. trang16
1.3.6.1 Kỹ thuật đóng hàng vào container. trang16
1.3.6.2 Phương pháp gửi hàng bằng container. trang17
1.3.6.2.1 Gửi hàng nguyên container (FCL – Full container load). trang17
1.3.6.2.2 Gửi hàng lẻ (Less than container load) trang17
1.3.6.2.3 Gửi hàng kết hợp (FCL/LCL – LCL/FCL). trang18
1.3.6.3 Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng container trang18
1.3.6.3.1 Vận đơn container theo cách gửi FCL/FCL trang18
1.3.6.3.2 Vận đơn container theo cách gửi LCL/LCL. trang18
1.3.6.4 Trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa. trang19
1.3.6.4.1 Phạm vi trách nhiệm của người chuyên chở. trang19
1.3.6.4.2 Ðiều khoản “không biết tình trạng hàng xếp trong container”. trang19
1.3.6.4.3 Xếp hàng trên boong. trang19
1.3.6.4.4 Giới hạn trách nhiệm bồi thường. trang20
1.3.6.5 Cước phí trong chuyên chở hàng hóa bằng container. trang20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GIAO
NHẬN VẬN TẢI Á CHÂU (ATL) LOGISTICS. trang22
2.1. Giới thiệu Công Ty. trang22
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. trang22
2.1.2 Chức năng. trang22
2.1.3 HỆ thống tổ chức của công ty. trang23
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty. trang23
2.1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban. trang23
2.1.4 Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. trang24
2.1.4.1 Số lượng đơn hàng xuất nhập khẩu. trang24
2.1.4.2 Tải trọng hàng năm cho các đơn hàng xuất nhập khẩu của khách
hàng (lấy số liệu tính đơn vị CBM, TEU hay tấn). trang26
2.1.4.3 Tình hình doanh thu, lợi nhuận. trang28
2.2 Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container
đường biển tại công ty ATL Logistics. trang30
2.2.1 Cơ sở pháp lý về hoạt động giao nhận tại Việt Nam. trang30
2.2.1.1 Liên quan về buôn bán quốc tế. trang30
2.2.1.2 Liên quan đến vận tải. trang30
2.2.1.3 Liên quan đến thanh toán. trang31
2.2.2 Thực trạng giao nhận trong việc xử lý quy trình bộ chứng từ
hàng xuất của công ty. trang32
2.2.2.1 Khách hàng. trang32
2.2.2.2 Bộ phận chứng từ và Sales. trang33
2.2.2.3 Người chuyên chở (hãng tàu). trang34
2.2.2.4 Đặc điểm hàng hóa vận chuyển. trang35
2.2.2.5 Địa điểm giao nhận và đại lý nước hàng đến. trang35
2.2.2.6 Xử lý quy trình bộ chứng từ xuất khẩu lô hàng
“Expandable Polystyrene”. trang36
2.2.2.6.1 Quy trình xử lý bộ chứng từ xuất khẩu lô hàng. trang36
2.2.2.6.2 Nhận xét chung. trang44
2.2.3 Phân tích, đánh giá hoạt động giao nhận hàng xuất của công ty ATL. trang45
2.2.3.1 Nhu cầu giao nhận. trang45
2.2.3.2 Thị trường giao nhận. trang45
2.2.3.2.1Từ thị trường nội địa. trang45
2.2.3.2.2 Từ thị trường quốc tế. trang46 2.2.3.3 Cạnh tranh trên thị trường giao nhận. trang47
2.2.3.3.1 Các đối thủ mạnh trong ngành. trang47
2.2.3.3.2 So sánh quy trình bộ chứng từ của công ty ATL với
công ty BeeLogistics. trang49
2.2.4 Đánh giá chung về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu
bằng Container đường biển tại công ty. trang51
2.3 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của công ty. trang52
2.3.1 Điểm mạnh. trang52
2.3.2 Điểm yếu. trang53
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI
CÔNG TY ATL LOGISTICS. trang54
 
3.1 Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa bằngcontainer
đường biển của công ty. trang54
3.1.1 Triển vọng phát triển giao nhận ở Việt Nam. trang54
3.1.2 Triển vọng phát triển tại công ty ATL. trang55
3.2 Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động giao nhận hàng xuất
bằng container đường biển của công ty trong thời gian tới. trang56
3.2.1 Mục tiêu chung. trang56
3.2.2 Hướng phát triển. trang57
3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động giao nhận
hàng xuất bằng container đường biển của công ty ATL Logistics. trang57
3.3.1 Giải pháp từ phía công ty. trang57
3.3.1.1 Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật. trang57
3.3.1.2 Giải pháp về thị trường. trang58
3.3.1.2.1 Tăng cường nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước để mở rộng
thị trường trang58
3.3.1.2.2 Giá cả dịch vụ. trang59
3.3.1.2.3 Tạo dựng uy tín trong kinh doanh, giữ vững niềm tin với
khách hàng. trang60
3.3.1.3 Giải pháp về nghiệp vụ và quản lý. trang61
3.3.1.3.1 Xây dựng quy trình chuẩn trong giao nhận cũng như chuẩn hóa
trong các bước xử lý bộ chứng từ giao nhận. trang61
3.3.1.3.2 Mở rộng vai trò của người giao nhận. trang61
3.3.1.3.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ và có một tinh thần trách nhiệm
cao cho các nhân viên giao nhận. trang62
3.3.1.3.4 Liên doanh với các công ty giao nhận hay kí kết hợp đồng với
các hãng tàu nước ngoài. trang63
3.3.2 Kiến nghị phía Nhà Nước. trang64
3.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống chính sách, cơ chế quản lý của Nhà nước về
giao nhận, thiết lập khung pháp lý phù hợp với điều kiện giao nhận tại
Việt Nam. trang64
3.3.2.2 Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động giao nhận. trang65
3.3.2.3 Đầu tư, xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng
phục vụ cho công tác giao nhận. trang66
3.3.2.4 Phê chuẩn, tham gia các công ước quốc tế liên quan đến
giao nhận vận tải. trang67
PHẦN KẾT LUẬN trang69
TÀI LIỆU THAM KHẢO trang70
PHỤ LỤC CÁC CHỨNG TỪ KÈM THEO trang71
 
 
 
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

USD. Còn đối với 2 tháng đầu năm 2011, lợi nhuận đạt được là 8,457.01 USD cao gấp 5 lần so với 2 tháng đầu năm 2010. Như vậy, nhìn vào ta dễ hiểu vì ở 2010 tổng chi phí (cost) và phụ phí (expenses) đi kèm đã chiếm hơn 24,000 USD trong tổng số doanh thu (reveneu), là do công ty đầu tư vào các thiết bị kém hiệu quả và thêm vào đó ban giám đốc quyết định nhận lương nên lợi nhuận 2 tháng đầu năm 2010 tăng không đáng kể. Sang đến 2 tháng đầu năm 2011 tình hình hoạt động của công ty có phần tốt hơn, doanh thu (reveneu) tăng hơn 5 lần, chi phí (cost) tăng gần 7 lần, lơi nhuận (net profit) cũng tăng hơn 5 lần so với 2010.. nhưng công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Nguyên nhân, ở đây có thể được đề cập đến: công ty đã tạo được mối quen biết rộng rãi nhờ vào chất lượng dịch vụ của mình và bán giá cước qua các tuyến vận tải đường dài như Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Phi…. và ngược lại, làm tăng mạnh các hợp đồng nên mang doanh thu về nhiều hơn các tuyến vận tải châu Á. Ngoài ra, công ty có được đội ngũ nhân viên đặc biệt là nhân viên bộ phận sales làm việc chuyên nghiệp và có nhiều mối quan hệ khác nhau nhằm lôi kéo khách hàng đến với công ty.
2.2 Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container đường biển tại công ty ATL Logistics.
2.2.1 Cơ sở pháp lý về hoạt động giao nhận tại Việt Nam.
2.2.1.1 Liên quan về buôn bán quốc tế.
a. Luật buôn bán trong nước. (xem phụ lục )
Nghị định của chính phủ số 12/2006/NĐ – CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương Mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.
Chính phủ: Căn cứ vào Luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
Theo đề nghị của Bộ trưởng bộ thương mại.
b. Luật buôn bán quốc tế. (xem phụ lục)
Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán quốc tế (công ước viên 1980).
Các nước thành viên của công ước này:
Các nước thành viên coi trọng.
2.2.1.2 Liên quan đến vận tải.
Ngày 24/8/1980 một hội nghị của Liên hiệp quốc họp tại Geneva đã thông qua công ước của Liên hợp quốc về vận tải hàng hóa đa cách quốc tế (UN Convention on the International Multimodal Transport of Goods ,1980).
Công ước đã định nghĩa vận tải đa cách là việc chuyên chở bằng ít nhất hai cách vận tải khác nhau trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa cách, theo đó hàng hóa được người vận tải đa cách nhận trách nhiệm để đưa từ một địa điểm đến giao ở một địa điểm thuộc một nước khác. Các vận tải đa cách như: Vận tải đường biển – vận tải đường hàng không, Vận tải ô tô – hàng không, Vận tải đường sắt – ô tô, Vận tải đường sắt – đường bộ - vận tải nội thủy – đường biển và Cầu lục địa.
Công ước cũng định nghĩa người vận tải đa cách là “Một người tự mình hay thông qua một người khác thay mặt mình kí một hợp đồng vận tải đa cách và hoạt động như là một bên chính chứ không phải là một đại lí hay là người thay mặt người gửi hàng hay những người chuyên chở tham gia vận tải đa cách và chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng”.
Có các loại người kinh doanh vận tải đa cách sau :
1. Người kinh doanh vận tải đa cách có tàu biển.
2. Người kinh doanh vận tải đa cách không có tàu biển.
3. Loại thứ ba là loại không có phương tiện vận tải nào, có thể là người giao nhận, người môi giới hải quan, đôi khi có người kinh doanh kho hay công ty bốc xếp.
4. Loại cuối cùng giống loại thứ ba nhưng không có phương tiện vận tải nào chuyên làm vận tải đa cách, chuyên kí kết hợp đồng kết nối các phương tiện vận tải.
2.2.1.3 Liên quan đến thanh toán.
Trong việc tổ chức thanh toán giữa các tổ chức tín dụng ở các quốc gia khác nhau để thực hiện các khoản thu chi liên quan đến hoạt động kinh tế chính trị – xã hội đều diễn ra qua việc xử lý các giấy tờ thanh toán nhất định gọi là nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
Tài khoản ghi nợ/tài khoản vãng lai
Thanh toán bằng séc
Trả tiền khi xuất trình chứng từ hay chứng từ giao khi thanh toán (C.A.D hay D/P).
Chứng từ khi chấp nhận thanh toán (D/A)
Tín dụng thư L/C :Ngân hàng của  người mua phát hành tín dụng thư và luôn luôn có nghĩa vụ phải thanh toán nếu như nhà xuất khẩu thỏa mãn tất cả các điều kiện của hợp đồng. Đối lập với cách thanh toán “nhờ thu”, tín dụng thư sẽ bị kiểm tra bởi cả  2 phía ngân hàng của người bán và người mua. Người bán hàng cũng có thể yêu cầu ngân hàng của mình xác nhận tín thư. Điều này có nghĩa là ngân hàng của người bán sẽ không tự động xác nhận tất cả các tín thư L/C, nhưng về cơ bản sẽ theo dõi chúng tùy từng  trường hợp.
Thuận lợi/ không thuận lợi.
Người xuất khẩu có được mức bảo đảm cao cho việc sẽ được thanh toán (nếu anh ta hài lòng với điều kiện chi trả, điều mà được qui định trong hợp đồng bán hàng)
Ngân hàng người mua phải thanh toán (và điều này làm tăng thêm độ tin cậy của việc thanh toán)
Tín dụng thư L/C được sử dụng khi người bán và người mua không quen biết lẫn nhau tới độ tin cậy, bởi vì loại thanh toán này cung cấp một mức độ an toàn cao cho việc thanh toán và giao nhận hàng hóa.
Tín dụng thư là một kiểu mẫu thanh toán tương đối tốn kém.
2.2.2 Thực trạng giao nhận trong việc xử lý quy trình bộ chứng từ hàng xuất của công ty.
2.2.2.1 Khách hàng.
Đối với các công ty vừa là hãng tàu vừa là giao nhận thì việc tìm kiếm hay khách hàng tìm đến là rất dễ dàng ( hãng tàu global link). Nhưng đối với các công ty Forwarder thì lại là khác, việc tìm kiếm khách hàng rất là khó khăn bởi vì quy mô công ty nhỏ, hoạt động kinh doanh chủ yếu là kiếm sự chênh lệch về giá cước giữa khách hàng và hãng tàu để thu lợi nhuận. Vì thế mục tiêu chung của các công ty này chính là chất lượng phục vụ và các dịch vụ đa dạng nhằm giúp khách hàng có sự lựa chọn, thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng tránh đi sự chèn ép hay làm khó dễ của các công ty giao nhận có hãng tàu hay các hãng tàu vận tải. Theo số liệu của công ty ATL từ bộ phận chứng từ thì có
Khoảng 5% là khách hàng sẵn có của công ty.
Tiếp theo là khoảng hơn 30% là khách hàng kiếm được từ bộ phận Sales lượng khách hàng này có được là nhờ bộ phận Sales họ có mối quan hệ rộng rãi với khách hàng và dẫn dắt khách hàng từ công ty cũ sang công ty mới
Khoảng 10% là khách hàng thông qua trung gian hay còn gọi là (KB) loại khách hàng này chiếm khoảng 10% hoa hồng từ công ty sau khi kiếm hợp đồng cho công ty hay còn gọi là cộng tác viên…
Chiếm chưa được 50% khách hàng trong ngành giao nhận. Điều này chứng tỏ lượng khách hàng tìm kiếm của công ty không nhiều, việc tìm kiếm khách hàng và giữ chân khách hàng thật sự gặp nhiều khó khăn nguyên nhân có thể là do: công ty mới ra đời uy tín kinh doanh, thương hiệu biết đến chưa nhiều; công ty không có hãng tàu hay là đại lý của các hãng tàu nên việc khách hàng tìm đến chưa nhiều…
Cho nên, vấn đề gặp phải của công ty chính là tìm kiếm khách hàng rất khó hơn thế nữa l...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online