Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangthuyljnh
#666516

Download Khóa luận Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH một thành viên Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung miễn phí


LỜI MỞ ĐẦU Trang 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

1.1 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của hệ thống kênh phân phối đối với doanh nghiệp Trang 4
1.1.1 Khái niệm hệ thống kênh phân phối Trang 4
1.1.2 Vai trò của hệ thống kênh phân phối đối với doanh nghiệp Trang 4
1.1.3 Ý nghĩa của hệ thống kênh phân phối Trang 5
1.2 Cấu trúc kênh phân phối và các căn cứ để tổ chức kênh phân
phối Trang 7
1.2.1 Cấu trúc kênh phân phối Trang 7
1.2.1.1 Cấu trúc kênh phân phối Trang 7
1.2.1.2 Các trung gian kênh phân phối Trang 9
1.2.1.3 Các loại mâu thuẫn trong kênh phân phối Trang 11
1.2.2 Các căn cứ để tổ chức kênh phân phối Trang 12
1.3 Các yếu tố biểu hiện hiệu quả kênh phân phối Trang 15
1.3.1 Bao phủ thị trường Trang 15
1.3.2 Có đội ngũ bán hàng tiếp cận khách hàng Trang 15
1.3.3 Lưu giữ hàng hóa Trang 15
1.3.4 Tiếp nhận và giải quyết đơn hàng Trang 16
1.3.5 Tầm quan trọng của các thành viên kênh Trang 16
1.3.6 Số lượng thành viên kênh Trang 16
1.4 Những lỗi phổ biến trong quản trị kênh phân phối Trang 16
CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUANG THÀNH ĐẠT Ở THỊ TRƯỜNG BẮC MIỀN TRUNG.

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH MTV Quang Thành
Đạt Trang 18
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Trang 18
2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh Trang 18
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ Trang 19
2.1.3.1 Chức năng Trang 19
2.1.3.2 Nhiệm vụ Trang 19
2.1.4 Cơ cấu tổ chức Trang 20
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức Trang 20
2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý và các bộ
phận Trang 20
2.1.5 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, và 2009 Trang 22
2.2 Phân tích hiện trạng hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc miền
Trung Trang 25
2.2.1 Tổng quan về thị trường hàng tiêu dùng ở thị trường Bắc miền Trung Trang 25
2.2.1.1 Tình hình chung về thị trường hàng tiêu dung ở Bắc miền
Trung Trang 25
2.2.1.2 Vị trí của Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc miền
Trung Trang 26
2.2.2 Hiện trạng về hoạt động kênh phân phối của công ty Trang 27
2.2.2.1 Quá trình hình thành kênh Trang 27
2.2.2.2 Sơ đồ phân phối sản phẩm của công ty Trang 28
2.2.2.3 Tình hình hoạt động của kênh phân phối Trang 30
2.2.3 Công tác quản lý kênh phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng của Quang Thành Đạt Trang 36
2.2.3.1 Tuyển chọn thành viên kênh Trang 36
2.2.3.2 Khuyến khích các thành viên kênh Trang 37
2.2.3.3 Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh Trang 38
2.2.4 Đánh giá hiệu quả phân phối của công ty Quang Thành
Đạt Trang 38
2.2.4.1 Chi phí phân phối Trang 38
2.2.4.2 Độ bao phủ thị trường Trang 38
2.2.4.3 Số lượng các thành viên kênh Trang 39
2.2.4.4 Đội ngũ nhân viên phân phối Trang 39
2.2.4.5 Lưu giữ hàng hóa Trang 40
2.2.4.6 Cách tiếp cận và giải quyết đơn hàng Trang 40
2.2.4.7 Kiểm soát các thành viên kênh Trang 40
2.2.5 Nhận xét, đánh giá chung về hoạt động phân phối của công ty Quang Thành Đạt Trang 40
2.2.5.1 Ưu điểm Trang 40
2.2.5.2 Nhược điểm Trang 41

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY QUANG THÀNH ĐẠT
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới Trang 44
3.1.1 Xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh Bắc miền
Trung Trang 44
3.1.2 Mở rộng kinh doanh phân phối them nhiều mặt hàng
khác Trang 44
3.1.3 Quảng bá thương hiệu Quang Thành Đạt tới các đại lý Trang 45
3.2 Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kênh phân phối sản
phẩm Trang 45
3.2.1 Tăng cường quản lý giám sát hoạt động kênh phân phối hiện
tại Trang 45
3.2.1.1 Tăng cường đội ngũ nhân viên kinh doanh Trang 45
3.2.1.2 Chương trình khuyến khích đại lý bán hàng Trang 46
3.2.2 Phát triển mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối Trang 47
3.2.2.1 Mở rộng thêm hệ thống cửa hàng tự doanh Trang 47
3.2.2.2 Thực hiện hình thức kí gởi Trang 48
3.2.3 Giảm thiểu chi phí và tăng cường công tác thông tin thị
trường Trang 48
3.2.3.1 Giảm thiểu chi phí Trang 48
3.2.3.2 Tăng cường công tác thông tin thị trường Trang 49
3.2.4 Xây dựng chiến lược giá trong phân phối Trang 49
3.2.4.1 Định giá theo đối tượng khách hàng Trang 50
3.2.4.2 Định giá theo sản phẩm Trang 51
3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị thương hiệu và nâng cao hiệu quả hoạt động chiêu chị Trang 51
3.2.5.1 Quảng cáo Trang 51
3.2.5.2 Tài trợ Trang 52
3.2.5.3 Tham gia thường xuyên hội chợ Trang 52
3.2.5.4 Tác động lên thành viên kênh Trang 52
3.2.5.5 Xây dựng khách hàng thân thiết Trang 52

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ Trang 54-55
KẾT LUẬN Trang 56-57

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

a
Chịu trách nhiệm về việc thu mua hàng hóa, đảm bảo hàng chất lượng, hàng hóa, kiểm tra hàng hóa khi hàng hóa nhập về, chịu trách nhiệm về việc đổi trả hàng hóa.
Kho hàng
Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, xuất hàng bán và nhập hàng trả. Kiểm tra , đối chiếu hàng hóa, chịu trách nhiệm về việc hàng hóa bị mất.
Phòng giao nhận
Nhiệm vụ chính của phòng giao nhận là giao hàng, công ty có đội ngũ giao hàng bằng xe máy và xe tải. Đội ngũ giao hàng bằng xe máy sẽ giao ở khu vực gần, số lượng ít, chủ yếu là đội ngũ giao hàng bằng xe tải, bóc xếp hàng hóa và giao ở địa bàn các tỉnh.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, và 2009
BẢNG 2.1 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009.2008 CỦA CÔNG TY QUANG THÀNH ĐẠT
ĐVT (VNĐ, %)
(Nguồn: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Quang Thành Đạt).
Nhìn vào bảng trên ta thấy tình hình hoạt động của công ty năm 2009 là có hiệu quả, biểu hiện ở doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 là 10,762,540,118 VNĐ tăng 599,136,288 VNĐ hay tăng 5.9% so với năm 2008. Năm 2008 là năm đầy khó khăn đối với không chỉ Việt Nam mà hầu như là tất cả các nước trên thế giới đều bị nhr hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, Quang Thành Đạt là công ty hoạt động ở lĩnh vực phân phối các sản phẩm nhập khẩu, cũng không thế nào nằm ngoài cuộc khủng hoảng, cuộc khủng hoảng năm 2008 làm lợi nhuận của công ty giảm đáng kể. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, công ty đã lấy lại được đà phát triển vượt chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 tăng 469,640,738 VNĐ hay tăng 431.25% so với năm 2008.
Bên cạnh các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động bán hàng, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đáng kể ở năm 2009 cụ thể tăng 415,171,985 VNĐ so với năm 2008, ngoài ra thì công ty cũng đã giảm được một số chi phí như chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp… qua đó làm tăng lợi nhuận của công ty.
Bảng 2.2: Bảng doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty Quang Thành Đạt
(ĐVT: VND)
Chỉ tiêu
Năm 2009
Năm 2008
Chênh lệch
Mức độ
Tỷ lệ (%)
Doanh thu
11,183,089,271
10,131,442,506
1,051,646,765
10.38
Chi phí
10,481,823,654
9,986,237,978
495,585,676
4.96
Lợi nhuận
701,265,617
145,204,528
556,061,089
382.95
(Nguồn: Bảng báo cáo tài chính công ty Quang Thành Đạt)
Phân tích các chỉ tiêu
Chỉ tiêu doanh thu
Nhìn vào bảng trên ta thấy tổng doanh thu của công ty năm 2009 11,183,089,271 VND tăng 1,051,646,765 VND hay tăng 10.38% so với năm 2008. Điều này là do công ty mở rộng thị trường ra ở một số vùng mới cộng theo thị trường Huế phát triển rất nhanh, cộng với việc công ty bắt đầu phân phối thêm mặt hàng mới, bên cạnh đó thì doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng đáng kể trong năm nay, do đó công ty đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng và năm 2008 và bắt đầu đà phát triển mới.
Chỉ tiêu chi phí
Công ty Quang Thành Đạt là công ty thương mại, dịch vụ. Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao trong chi phí của doanh nghiệp. Doanh thu cao kéo theo chi phí cũng cao, do đó chi phí năm 2009 tăng 495,585,676 VNĐ tức 4.96% so với năm 2008. Ngoài ra, năm 2009 công ty tập trung nhiều vào hệ thống các siêu thị ở các tỉnh. Với doanh thu tăng 10.38%, tuy nhiên chi phí chỉ tăng 4.96%, đó là nỗ lực rất lớn của công ty trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, công ty đã tối thiểu hóa chi phí một cách thành công.
Chỉ tiêu lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2009 là 701,265,617 VND trong khi năm 2008 chỉ là 145,204,528 VNĐ. Lợi nhuận năm 2009 tăng 556,061,089VNĐ hay tăng 382.95 % so với năm 2008. Năm 2009, doanh thu của công ty tăng nhanh nhưng chi phí lại không tăng nhiều qua đó làm lợi nhuận của công ty tăng cao. Mặt khác năm 2009 nhà nước giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 25%, làm lợi nhuận sau thuế của công ty tăng hơn nữa.
Qua đó cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty là có hiệu quả.
Phân tích hiện trạng hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc miền Trung
Tổng quan về thị trường hàng tiêu dùng ở thị trường Bắc miền Trung
Tình hình chung về thị trường hàng tiêu dùng ở Bắc miền Trung
Sự thuận lợi của môi trường kinh doanh
Quy mô dân số thị trường Việt Nam là một lợi thế tự nhiên của ngành kinh doanh hàng tiêu dùng. Dân số Việt Nam 2009 hơn 86 triệu người và đoán tăng lên 100 triệu người vào năm 2020.
Mức thu nhập bình quân của người Việt Nam đang ngày một tăng lên. Năm 2008 là 960 USD/ người, con số này đã lên 1.024 USD/ người năm 2009 và dự kiến năm 2010 thu nhập bình quân đầu người sẽ lên đến 1.200 USD/ người.
Người tiêu dùng Việt Nam đã và đang nhanh chóng giàu lên, đặc biệt ở các khu vực đô thị. Người tiêu dùng Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của những xu thế người tiêu dùng thế giới và bên cạnh những nét giống người tiêu dùng Trung Quốc, cũng có những nét riêng.
Người tiêu dùng Việt Nam hiện nay thường thu thập thông tin từ nhiều nguồn, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định mua một sản phẩm hay sử dụng dịch vụ-giống hệt như người tiêu dùng ở các nước phát triển trên thế giới.
Tất cả những điều này cho thấy Việt Nam là một thị trường năng động, luôn có nhu cầu lớn về tiêu dùng , là một thị trường đầy tiềm năng cho những nhà cung cấp tốt.
Sự đa dạng về hàng hóa và các doanh nghiệp
Hiện nay ngành hàng tiêu dùng đang thu hút một số lượng lớn các công ty phân phối, thậm chí cùng một mặt hàng nhưng có nhiều công ty cùng phân phối, hàng hóa cũng đa dạng và phong phú, đó là mảnh đất giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp muốn làm đại lý cấp 1 hay cấp 2. Hiện nay mặt hàng tiêu dùng thu hút rất nhiều nhà sản xuất trong nước, những sản phẩm “made in Việt Nam” ngày càng đa dạng và mẫu mã, chất lượng sản phẩm Việt đang từng bước khẳng định vị thế của mình, đó cũng là mục tiêu của công ty sau này, không chỉ tập trung vào phân phối các sản phẩm nhập khẩu mà còn phân phối cả hàng hóa trong nước.
Vị trí của Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc miền Trung
Những sản phẩm chính của công ty Quang Thành Đạt phân phối ở thị trường Bắc miền Trung
Phô mai La Vache Qui rit nhãn hiệu Con bò Cười của hãng Bel – Pháp.
Sữa Anlene và Anmum của tập đoàn Fonterria, New Zealand.
Sữa Red Cow của New Zealand Milk.
Collagenaid – Sản phẩm bổ sung collagen chống lão hóa da của Nhật Bản.
Ngoài ra Công ty đang bắt đầu phân phối những sản phẩm của Kinh Đô, Hải Hà, Vissan…
Vị trí của Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc miền Trung
Quang Thành Đạt hiện nay là doanh nghiệp phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng hàng đầu ở Quảng Trị cũng như các tỉnh lận cận, với lượng hàng hóa dồi dào, cộng với chính sách chiết khấu hợp lý, thái độ làm việc của bộ phận kinh doanh Quang Thành Đạt không chỉ giữ được lượng khách hàng cũ mà còn thu hút được nhiều khách hàng mới.
Tuy nhiên, ở thị trường Bắc miền Trung hiện nay bắt đầu xuất hiện nhiều doanh nghiệp phân phối khác, ngoài ra công ty còn phải cạnh tranh gay gắt với các công ty lớn ở Đà Nẵng có nhiều tiềm lực. Hiện nay ở thị trường khu vực này gồm có các công ty như Công ty TNHH MTV Văn Minh, DNTN Gia Ngân, DNTN Hồng Nhun...
Hình đại diện của thành viên
By hailinh1691
#835747 mod ơi...có thể cho em xin bản đầy đủ của tài liệu này được k ạ? e đang rất cần để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp..E Thank ạ.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#835797
hailinh1691 đã viết:mod ơi...có thể cho em xin bản đầy đủ của tài liệu này được k ạ? e đang rất cần để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp..E Thank ạ.Của bạn đây này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement