Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sonntcimas
#665897

Download Khóa luận Thực trạng và một số giải pháp nhằm duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Unigen Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
1. Lý do và ý nghĩa của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Kết cấu của đề tài 3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 4
1.1 Khái niệm về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng .4
1.1.1 Khái niệm về chất lượng và tầm quan trọng của chất lượng 4
1.1.1.1 Khái niệm về chất lượng 4 1.1.1.2 Tầm quan trọng của chất lượng 5
1.1.2 Khái niệm về HTQLCL và tầm quan trọng của HTQLCL 6
1.1.2.1 Khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng 6
1.1.2.2 Tầm quan trọng của HTQLCL 6
1.2 Những nét chính về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 7
1.2.1 Giới thiệu về tổ chức quốc tế ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 9000 7
1.2.1.1 Giới thiệu về tổ chức ISO 7
1.2.1.2 Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 7
1.2.2 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 10
1.2.2.1 Các yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 12
1.2.2.2 Các nguyên tắc quản lý chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 12
1.2.3 Sơ đồ tổng quát quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong tổ chức 13
1.2.4 Lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 CỦA CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAM 16
2.1 Giới thiệu về công ty UNIGEN VIỆT NAM 16
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Unigen Việt Nam 16
2.1.2 Cơ cấu tổ chức 16
2.1.3 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty Unigen Việt Nam 17
2.1.3.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 17
2.1.3.2 Đặc điểm công nghệ sản xuất 18
2.1.3.3 Đặc điểm thị trường 19
2.1.3.4 Đặc điểm nguyên vật liệu 20 2.2 Giới thiệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Unigen Việt Nam năm 2010 19
2.2.1 Chính sách chất lượng của công ty Unigen Việt Nam 21
2.2.2 Mục tiêu chất lượng của công ty Unigen Việt Nam năm 2010 21
2.2.3 Các giải pháp cho mục tiêu chất lượng công ty đề ra năm 2010 21
2.2.4 Hệ thống tài liệu công ty áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của công ty Unigen Việt Nam 23
2.3 Kết quả hoạt động của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của công ty Unigen Việt Nam năm 2010 theo từng mục tiêu chất lượng đề ra 25
2.3.1 Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 25
2.3.1.1 Đánh giá kết quả kinh doanh 27
2.3.1.2 Đánh giá sản phẩm không phù hợp 28
2.3.1.3 Đánh giá sự thỏa mãn khách hàng 30
2.3.1.4 Đánh giá sự đáp ứng của nhà cung ứng 31
2.3.1.5 Đánh giá máy móc thiết bị 33
2.3.2 Đánh giá mức thực hiện của các tài liệu ban hành và tính phù hợp của tài liệu 34
2.3.3 Sự khắc phục phòng ngừa qua mỗi lần đánh giá nội bộ 37
2.4 Những hạn chế và nguyên nhân gây ra hạn chế trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Unigen Việt Nam 37
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 Ở CÔNG TY UNIGEN 42
3.1 Mục tiêu và phương hướng cải tiến HTQLCL của công ty Unigen Việt Nam năm 2011 . 42
3.2 Những giải pháp nhằm duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty . 43
3.2.1 Những giải pháp của công ty đề ra trong tổ chức thực hiện 43
3.2.1.1 Tăng cường họp xem xét lãnh đạo 43
3.2.1.2 Thực hiện nghiêm ngặt các qui trình, thủ tục đã soạn thảo, đồng thời bổ sung một số thủ tục còn thiếu 44
3.2.1.3 Nâng cao chất lượng NVL 45
3.2.1.4 Áp dụng một số công cụ cải tiến chất lượng vào hoạt động chất lượng và HTQLCL của công ty 46
3.2.2 Những đề xuất của tác giả luận văn 48
3.2.2.1 Tăng cường công tác đào tạo về chất lượng cho CBNV 48
3.2.2.2 Nâng cao hiệu quả quản lý 50
3.2.2.3 Nâng cao hiệu quả đánh giá nội bộ 52
3.2.2.4 Tăng cường trao đổi thông tin nội bộ 54
3.2.2.5 Kết hợp ISO 9001 :2008 với phương pháp 5S. 55
3.2.2.6 Nâng cao biện pháp phòng chống tĩnh điện 57
Kết luận chung 59
Tài liệu tham khảo 60

Tóm tắt nội dung:

i QC
Bổ nhiệm Giám Đốc chất lượng
Sổ tay chất lượng
Đào tạo ISO 9001:2008
Hình 1.3 Sơ đồ tổng quát quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong tổ chức
(Nguồn: sách quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, TS. Lưu Thanh Tâm)
1.2.4 Lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào doanh nghiệp, tổ chức sẽ mang lại một số lợi ích tiêu biểu như sau:
Sản phẩm có chất lượng cao hơn, ổn định hơn
Tăng sản phẩm do được kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất
Lợi nhuận tăng cao hơn nhờ áp dụng hiệu quả các quá trình sản xuất
Giảm giá thành sản phẩm do giảm các sản phẩm sai hỏng ngay từ đầu
Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp
Luôn cải tiến được chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Tăng uy tín trên thị trường nhờ giải quyết được vấn đề chất lượng sản phẩm
Ngoài ra, áp dụng HTQLCL còn giúp cán bộ nhân viên có ý thức kỹ luật lao động tốt hơn, làm việc kế hoạch, nề nếp hơn thông qua việc qui định rõ trách nhiệm và quyền hạn của mọi vị trí công việc.
Tóm lại, chúng ta nhận thấy được chất lượng và HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có những tác động và một số lợi ích đối với doanh nghiệp, hay tổ chức. Việc vận dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào những tổ chức, doanh nghiệp khác nhau sẽ khác nhau tùy thuộc vào tính chất và tình hình thực tế tại đơn vị áp dụng, nhưng tất cả phải tuân thủ theo những yêu cầu, nguyên tắc và những điều khoản qui định trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
Chúng ta sẽ cùng xem việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Unigen Việt Nam như thế nào? Điều này sẽ được trình bày trong chương 2: Thực trạng về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của công ty Unigen Việt Nam.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 CỦA CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu về công ty Unigen Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty UNIGEN VIỆT NAM
Công ty TNHH Unigen Việt Nam được thành lập 30/04/2004, nhà máy lắp đặt, gia công, sản xuất bo mạch điện tử, đặt tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP), tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Hoạt động chính thức tháng 09/2005. Công ty đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 tháng 03/2009.
Tên đầy đủ: Công ty TNHH Unigen Việt Nam
Tên quốc tế: Unigen Viet Nam Co., LTD
Địa chỉ: 26 VSIP, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Bình Dương.
Điện thoại: 0650-3767165 – Fax: 0650-3767167
Sản phẩm bo mạch chính của công ty hiện nay gồm các dòng:
Bộ nhớ RAM máy tính bao gồm: DDRII, DDRI, SDRAM, dành cho máy tính PC, laptop, Server với dung lượng 64MB-1GB
Các thẻ nhớ: Flash Media, các thẻ nhớ theo công nghệ MAND Flash dành cho các thiết bị kỹ thuật số, MP3, điện thoại di động, máy ảnh, và máy quay phim kỹ thuật số như SD card, CF card, USB Flash distc.
Thiết bị kết nối không dây: các thiết bị không dây như Juno Wireless USBTM, Module. Dòng sản phẩm Juno tạo ra một môi trường kết nối mới của máy tính và các thiết bị wireless một cách tiện lợi.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
Công ty đã xây dựng các phòng ban và phân rõ chức năng của từng phòng ban và thành viên trực thuộc phòng ban đó (hình 2.1)
Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty Unigen Việt Nam
P.Kinh Doanh
Tổng Giám Đốc
Phó Giám Đốc
P.Nhân sự
P.Dự Án Đầu Tư
P.Sản Xuất
P.Chất Lượng
P.Kế Hoạch
P.Kỹ Thuật
P.IT
P.Kế Toán
(Nguồn Nguyễn Kim Ngân, phòng nhân sự công ty Unigen Việt Nam, 2010)
2.1.3 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty Uigen Việt Nam
2.1.3.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất
Công tác tổ chức sản xuất của công ty Unigen Việt Nam theo dây chuyền khép kín. Các quá trình được liên kết chặt chẽ với nhau và được thực hiện liên tục. Điều này được thể hiện qua sơ đồ bố trí phân xưởng sản xuất (hình 2.2) và sơ đồ công nghệ lắp ráp bo (hình 2.3)
Hình 2.2 Sơ đồ phân xưởng sản xuất
Công ty Unigen Việt Nam
Bộ phận sản xuất
Line SMT 1
Line SMT 2
Line SMT 3
Line SMT 4
Line SMT 5
(Nguồn Trần Cẩm Hằng, phòng sản xuất công ty Unigen, 2010)
Yêu cầu sản phẩm
Kiểm tra chức năng
Sản phẩm thỏa mãn khách hàng
Tiếp nhận kiểm tra
Kiểm tra kem hàn
Hàn
Hàn in
Lấy mẫu kiểm tra
Kiểm tra
Kiểm tra lần cuối
Kiểm tra ngoại quan
Rửa linh kiện
Gắn linh kiện
Đóng gói
Gắn linh kiện
Hình 2.3 Sơ đồ công nghệ lắp ráp bo
( Nguồn Trần Cẩm Hằng, phòng sản xuất công ty Unigen, 2010)
2.1.3.2 Đặc điểm công nghệ sản xuất
Unigen là công ty sản xuất, lắp ráp gia công các linh kiện điện tử, bo mạch. Đồng thời công ty được thành lập năm 2005, nên các máy móc trong dây chuyền sản xuất còn hoạt động tương đối tốt. Các máy móc trong dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến hiện đại với các dòng sản phẩm có thương hiệu như: Panasonic, Kilew,Techwin,….cho bốn line SMT đơn và 2 line SMT kép, một dàn máy hiệu Juki cho line SMT đơn, cùng những hiệu máy khác như Den on BGA rework, Focalsport X Ray….nhập từ Singapore, Mỹ, Nhật.
Ngoài máy móc sản xuất chính, công ty còn được trang bị công cụ chống tĩnh điện tốt, qui trình công nghệ khép kín từ đầu vào đến đầu ra.
2.1.3.3 Đặc điểm thị trường
Khách hàng chủ yếu của công ty hiện nay là các công ty sản xuất linh kiện điện tử, điện máy, phân phối đều cho thị trường trong và ngoài nước.
Đối với thị trường ngoài nước, công ty đang tập trung mạnh cho tập đoàn google (Mỹ). Còn lại tập trung vào một số nước như Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc. Hiện nay sản phẩm của công ty chiếm 59.8% là xuất khẩu.
Thị trường nội địa công ty đánh mạnh vào các công ty ở VSIP I, khu công nghệ cao và các công ty lớn như Viettel, Sony, SamSung,….Ở thị trường trong nước, công ty không chỉ cung cấp Ram, mà còn cung cấp các mặt hàng khác như thẻ nhớ, card, hay gia công theo yêu cầu của khách hàng.
2.1.3.4 Đặc điểm nguyên vật liệu
Công ty nằm trong khu chế xuất, nên được ưu đãi về thuế suất khi nhập khẩu nguyên vật liệu. Nguồn nguyên vật liệu đa dạng từ các nguồn trong và ngoài nước.
Nguồn nguyên vật liệu của công ty có hai loại chính đó là:
Nguyên vật liệu chính: linh kiện, kem hàn, dây chì,..
Nguyên vật liệu phụ: giấy lau, vòng đo tĩnh điện, chất xúc tác, nước rửa,…
2.2 Giới thiệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Unigen Việt Nam năm 2010
Công ty áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để chứng minh khả năng của công ty cung cấp sản phẩm một cách ổn định, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Công ty đảm bảo việc thỏa mãn khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực HTQLCL bao gồm cả cải tiến và phòng ngừa sự không phù hợp.
Công ty thành lập ban ISO có sơ đồ tổ chức như sau (Hình 2.4)
Hình 2.4 Sơ đồ tổ chức bộ phận chất lượng
Trưởng ca sản xuất C
Tổ Trưởng chất lượng A
Ca sản xuất B
GĐ Chất Lượng
Kỹ sư chất lượng
Ca sản xuất C
Giám sát chất lượng
Ca sản xuất A
Thư ký chất lượng
Trưởng ca sản xuất B
Trưởng ca sản xuất A
Nhân viên kiểm tra đầu vào và hiệu chuẩn thiết bị
Tổ trưởng sản xuất A
Tổ Trưởng chất lượng B
Tổ Trưởng chất lượng C
Công nhân chất lượng A
Công nhân chất lượng C
Công nhân chất lượng B
Tổ trưởn...

Download miễn phí cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy, thì đăng tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement