Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoanglykhanh
#665889

Download Khóa luận Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành miễn phí

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
NHẬN XÉT THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN
LỜI MỞ ĐẦU
 
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1
 
1.1. Khái niệm và vai trò quản trị nhân sự 1
1.1.1. Khái niệm 1
1.1.2. Vai trò quản trị nhân sự 1
1.2. Các chức năng quản trị nhân sự 2
1.2.1. Chức năng thu hút nguồn nhân lực 2
1.2.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực 2
1.2.1.2. Phân tích công việc 3
1.2.1.3. Tuyển dụng 5
1.2.2. Chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8
1.2.2.1. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8
1.2.2.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8
1.2.2.3. Tổ chức, thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển 10
1.2.2.4. Các nguyên tắc trong đào tạo 12
1.2.3. Chức năng duy trì nguồn lực 14
1.2.3.1. Đánh giá thành tích công việc 14
1.2.3.2. Trả công lao động 16
1.3. Nhiệm vụ của quản trị nhân sự 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 20
 
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành 20
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Đô Thành 20
2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Đô Thành 22
2.2.1. Mô hình tổ chức của công ty Đô Thành 22
2.2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 22
2.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của của các phòng ban 24
2.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 24
2.4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 25
2.4.1. Sản phẩm kinh doanh của công ty 25
2.4.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 28
2.4.3. Tình hình doanh thu của công ty 29
2.5. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ 30
2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 31
2.7. Thực trạng hoạt động Quản trị nhân sự 32
2.7.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Quản trị nhân sự 32
2.7.1.1. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 32
2.7.1.2. Ảnh hưởng của môi trường bên trong 33
2.7.2. Thực trạng công tác quản trị nhân sự của công ty Đô thành 35
2.7.2.1. Về tuyển dụng 35
2.7.2.2. Về đào tạo và phát triển 38
2.7.2.3. Về duy trì nguồn nhân lực 40
2.8. Đánh giá chung 44
2.8.1. Về tuyển dụng 44
2.8.2. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 45
2.8.3. Về thành tích công việc 45
2.8.4. Trả công lao động và khen thưởng 45
 
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 47
 
3.1. Định hướng công ty trong thời gian tới 47
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 48
3.2.1. Giải pháp 1: Công tác tuyển dụng 48
3.2.2. Giải pháp 2: Cần xác định lại công tác đào tạo 48
3.2.3. Giải pháp 3: Cần bổ sung công tác đánh giá thành tích 50
3.2.4. Giải pháp 4: Về thăng tiến 50
3.2.5. Giải pháp 5: Cần hoàn thiện hệ thống tiền lương, tiền thưởng 51
 
 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55
 
1. Kết luận 53
2. Kiến nghị 52
2.1. Đối với nhà nước 53
2.2. Đối với công ty Đô thành 54
3. Tài liệu tham khảo 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

đồng.
- Ngành nghề kinh doanh của công ty:
+ Sản xuất các sản phẩm nhựa từ chất dẻo, bao bì chai nhựa PET, ống nhựa PP, PE (không tái chế phế thải nhựa tại trụ sở).
+ Chế tạo và sản xuất các khuôn mẫu nhựa (không tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện).
+ Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), nguyên liệu, phụ tùng, thiết bị khuôn mẫu ngành nhựa.
+ Kinh doanh nhà.
+ Môi giới bất động sản.
+ Cho thuê văn phòng.
Thời hạn hoạt động của công ty 50 năm kể từ ngày thành lập.
2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
2.2.1. Mô hình tổ chức của công ty
Mô hình tổ chức của công ty Đô Thành thể hiện thông qua hình 1.1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRỢ LÝ THAM MƯU
GIÁM ĐỐC
TRỢ LÝ KIỂM SOÁT
NỘI BỘ
PHÒNG
TỔ
CHỨC
NHÂN SỰ
PHÒNG
KẾ
TOÁN
TÀI
CHÍNH
PHÒNG
KẾ
HOẠCH
KINH
DOANH
PHÒNG
KỸ
THUẬT
XN ĐÔ
THÀNH
I
XN ĐÔ
THÀNH
II
Chỉ đạo trực tiếp Tham mưu, trao đổi thông tin
2.2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
- Đại hội đồng cổ đông:
Đại Hội Đồng Cổ Đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.
- Hội đồng quản trị:
Hội Đồng Quản Trị do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, quản trị công ty giữa hai kỳ đại hội. Hiện tại Hội Đồng Quản Trị công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên là 03 năm.
- Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát do Đại Hội Đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt đông kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty. Hiện tại Ban Kiểm Soát công ty gồm 03 thành viên, mỗi thành viên có 03 nhiệm kỳ.
- Tổng Giám đốc:
Tổng Giám đốc do Đại Hội Đồng bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức, điều hành và quản lý mọi hoạt động tổ chức kinh doanh hàng ngày của công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Cổ Đông thông qua. Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ là 03 năm.
- Quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc:
Thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty đã được Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
Quyết định tất cả các vấn đề mà không cần có quyết định của Hội Động Quản Trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, theo những thông lệ quản lý tốt nhất.
Ký kết các hợp đồng giao dịch mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị đến 30% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất.
Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẫm quyền của Hội Đồng Quản Trị. Quyết định mức lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẫm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc.
Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội Đồng Quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo, trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 03 năm.
Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại Hội Đồng cổ đông và Quản trị thông qua.
Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty.
Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của công ty.
Kiến nghị phương án trả cổ tức hay xử lý lỗ trong kinh doanh.
Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của công ty (gọi là bản dự toán), phục vụ hoạt động quản ký dài hạn, hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh, bảng dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền dự kiến) cho từng năm. Tài chính sẽ được trình cho hội đồng quản trị để thông qua và bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của công ty.
Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của điều lệ này và các quy chế của công ty, các nghị quyết của HĐQT, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và pháp luật.
2.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của của các phòng ban
Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành có 4 phòng ban chức năng:
- Phòng kế hoạch và kinh doanh:
Trực tiếp quan hệ với khách hàng, điều độ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, giao nhận và phân phối sản phẩm.
- Phòng kỹ thuật:
Cung cấp các quy trình sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm, sữa chữa, bảo trì thiết bị khuôn mẫu, phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất sản phẩm.
- Phòng tổ chức nhân sự:
Cung cấp nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực, quản lý và tác nghiệp về tiền lương, thực hiện các công tác hành chính quản trị.
- Phòng kế toán:
Hạch toán kế toán sản xuất – kinh doanh, kế toán quản trị, quản lý và khai thác nguồn vốn phục vụ cho các mục tiêu, chiến lược kinh doanh.
2.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Trong nền kinh tế thị trường, công ty phải từng bước hoàn thành các mặt sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh.
Đến nay các mặt sản xuất kinh doanh của công ty được định hình như sau:
- Hoạt động cung cấp nguyên vật liệu:
Đây là khâu quan trọng nhất trong sản xuất vì nguyên vật liệu được nhập từ nước ngoài là chính, còn lại là trong nước. Do đó, công ty chú ý lập kế hoạch chu đáo cho từng thời điểm để đáp ứng kịp thời trong sản xuất, không gián đoạn về mặt kỹ thuật, số lượng đầy đủ, quản lý giá cả hợp lý.
- Hoạt động sản xuất:
Sản xuất theo dây chuyền, lực lượng lao động chính của công ty được chia xuống từng khâu sản xuất phù hợp với khả năng của mỗi người.
- Hoạt động tiêu thụ:
Công ty sản xuất theo nhu cầu của thị trường theo từng thời điểm. Lúc nào công ty cũng phải có một lượng hàng hóa dự trữ vừa đủ để đáp ứng kịp thời những tình huống biến động đột xuất và luôn bảo đảm không ứ động trong khâu tiêu thụ, đồng vốn lưu chuyển nhanh.
2.4. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.4.1. Sản phẩm kinh doanh của công ty
- Các nhóm sản phẩm chính của công ty:
Hiện nay công ty đang sản xuất 03 nhóm sản phẩm chính. sản phẩm nhựa công nghiệp kỹ thuật, sản phẩm bao bì rỗng và sản phẩm khuôn mẫu dùng trong ngành nhựa:
a. Nhóm sản phẩm nhựa công nghiệp kỹ thuật
Sản phẩm nhựa công nghiệp của công ty được sản xuất theo công nghệ ép phun, sử dụng hạt nhựa chính là HDFE (High Density Polyethylene), nhựa PP (Polypropylene), (Polystyrene Highimpact), đa dạng về chủng, nhưng chủ yếu là két nhựa đựng bia, nước ngọt chiếm 60% tổng sản phẩm sản xuất. Sản phẩm sản xuất theo những đơn đặt hàng của khách hàng truyền thống nên có tính ổn định cao. Một đặc điểm của công ty là có xưởng khuôn riêng nên có thể sản xuất các khuôn mẫu để sản xuất các sản phẩm bằng nhựa, nhờ vậy có thể sữa chữa, điều chỉnh khuôn mẫu theo yêu cầu của khách hàng một cách nhanh ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement