Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hyme_guagua
#665886

Download Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM miễn phí

Mục lục
Lời mở đầu 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu của khóa luận 2
 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự 3
1.2. Vai trò của bộ phận nhân sự 3
1.2.1. Chính sách 3
1.2.2. Cố vấn 3
1.2.3. Dịch vụ 3
1.2.4. Kiểm tra 4
1.3. Nội dung quản trị nhân sự 4
1.3.1. Phân tích công việc 4
1.3.1.1. Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc 4
1.3.1.2. Nội dung của phân tích công việc 5
1.3.2. Tuyển dụng nhân sự 7
1.3.2.1. Nguồn tuyển dụng 7
1.3.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự 8
1.3.3. Đào tạo và phát triển nhân sự 8
1.3.3.1. Đào tạo nhân sự 8
1.3.3.1.1. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật 9
1.3.3.1.2. Đào tạo nâng cao năng lực quản trị 9
1.3.3.2. Phát triển nhân sự 10
1.3.4. Đãi ngộ nhân sự 11
1.3.4.1. Đãi ngộ vật chất 11
1.3.4.2. Đãi ngộ tinh thần 12
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự 12
1.4.1. Nhân tố môi trường kinh doanh 12
1.4.2. Nhân tố con người 14
1.4.3. Nhân tố nhà quản trị 15
1.5. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự 15
 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SACOM
2.1. Giới thiệu chung về công ty 17
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 17
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty 19
2.1.3. Môi trường kinh doanh của công ty 19
2.1.4. Sơ đồ tổ chức của công ty 22
2.1.5. Định hướng phát triển của công ty 25
2.1.6. Các thành tựu của công ty 26
2.1.7. Các công ty con của công ty 27
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty 30
2.3. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty 32
2.3.1. Tình hình nhân sự tại công ty 32
2.3.2. Cơ cấu nhân sự của công ty qua các năm 34
2.3.3. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty 37
2.3.3.1. Tình hình tuyển dụng tại công ty 37
2.3.3.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty 38
2.3.4. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty 43
2.3.4.1. Mục đích của đào tạo và phát triển nhân sự 43
2.3.4.2. Tiến trình đào tạo và phát triển trong công ty 44
2.3.4.3. Phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự chủ yếu tại công ty 46
2.3.4.3.1. Đào tạo tại nơi làm việc 46
2.3.4.3.2. Đào tạo thông qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn 46
2.3.4.4. Tình hình đào tạo nhân sự trong công ty 47
2.3.4.5. Quyền lợi và nghĩa vụ của CBCNV được đào tạo. 48
2.3.4.6. Tình hình phát triển nhân sự trong công ty 48
2.3.5. Thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự trong công ty 49
2.3.5.1. Cơ cấu thu nhập hàng tháng 49
2.3.5.2. Thời gian trả lương 50
2.3.5.3. Tiền thưởng 50
2.3.5.4. Làm ngoài giờ 50
2.3.5.5. Chế độ phúc lợi 50
2.3.5.6. Phụ cấp 51
 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SACOM
3.1. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty SACOM 52
3.1.1. Về công tác tuyển dụng 53
3.1.2. Về công tác đào tạo và phát triển 54
3.1.3. Về công tác đãi ngộ 55
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty
SACOM 55
3.2.1. Về công tác tuyển dụng 55
3.2.2. Về công tác đào tạo và phát triển 58
3.2.3. Về công tác đãi ngộ 61
 
Kết luận 63
Tài liệu tham khảo 64
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ộng lực vô hình giúp công ty tự hoàn thiện và phấn đấu vươn lên.
• Môi trường bên trong:
- Yếu tố về lao động : Công ty hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị và lực lượng CBCNV có trình độ chuyên môn cao tạo tiền đề cho sự mở rộng quy mô và phát triển ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Khả năng về vốn : Theo định hướng phát triển đa ngành của SACOM, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã quyết định tăng vốn điều lệ lên 1.308 tỷ đồng bằng nguồn thặng dư.
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu vốn điều lệ của công ty qua các năm 1998 - 2008
Nguồn: Phòng Kế toán công ty SACOM
Nhìn vào biểu đồ 2.1, ta thấy sự gia tăng về vốn không ngừng qua mỗi năm, năm sau luôn cao hơn năm trước. Với mục tiêu không ngừng phát triển, công ty mạnh dạn tăng vốn điều lệ, mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, đặc biệt chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, bất động sản, du lịch, sân golf… và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đó là quá trình bảo toàn và phát triển vốn đã được xây dựng qua từng năm, là quá trình cố gắng của cả một tập thể CBCNV trong công ty, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, tiết kiệm mọi chi phí trong sản xuất, quản lý.
2.1.4. Sơ đồ tổ chức của công ty
Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Quyền hạn và nhiệm vụ:
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và các người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng thay mặt và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
- Các quyền hạn khác theo quy định của công ty.
Ban kiểm soát:
- Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hay theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông.
Ban điều hành:
Tổng giám đốc:
Vạch ra sứ mệnh, các chiến lược và kế hoạch dài hạn của công ty.
Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các bộ phận trong công ty.
Quyết định các vấn đề nhân sự trong công ty: tuyển dụng, bố trí công việc, đào tạo, lương, thưởng…
Trực tiếp làm các công việc đối ngoại quan trọng thuộc các lĩnh vực.
Phó Tổng giám đốc:
Tư vấn và hỗ trợ Tổng giám đốc trong các tác nghiệp mỗi ngày.
Theo dõi các hoạt động diễn ra ở các bộ phận và can thiệp khi có vấn đề đột xuất.
Thay vị trí Tổng giám đốc khi Tổng giám đốc bận đi công tác xa.
Khối chức năng:
Phòng hành chính nhân sự: Quản lý và phát triển nguồn nhân lực của công ty để phục vụ tốt chiến lược kinh doanh của công ty. Tổ chức sắp xếp bộ máy trong công ty, quản lý hồ sơ CBCNV và giấy tờ văn thư. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất với Tổng giám đốc trong việc thực hiện giải quyết các chính sách, chế độ đối với CBCNV như: tuyển dụng, đào tạo, cho thôi việc, tăng lương, đề bạt theo quy định của công ty. Quản lý điều động xe, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của toàn công ty và đề xuất mua sắm, sữa chữa, tu bổ và thanh lý tài sản. Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa ban lãnh đạo và người lao động trong công ty.
Phòng kế toán: Tổ chức bộ máy tài chính kế toán từ công ty đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc. Đồng thời tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán, thông tin kinh tế, hạch toán kế toán theo đúng điều lệ tổ chức kế toán, pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước và những quy định cụ thể của công ty về công tác tài chính.
Phòng kỹ thuật: Lên kế hoạch chỉ tiêu tiến độ, biện pháp sản xuất cho từng giai đoạn cho từng sản phẩm để có kế hoạch sử dụng thiết bị, nhân lực sản xuất hợp lý đem lại hiệu suất lao động  cho toàn công ty. Lập và quản lý hồ sơ, ký lịch của tất cả các máy móc, thiết bị thuộc công ty. Hướng dẫn và kiểm tra các đối tượng sử dụng, vận hành máy, thiết bị. Duy trì việc cung cấp điện, nước, khí nén… cần thiết cho sản xuất và sinh hoạt của công ty. Tham mưu cho Tổng giám đốc về đầu tư thiết bị công nghệ và trong công tác quản lý về mặt kỹ thuật, quy trình an toàn lao động nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và phát triển.
Phòng công nghệ thông tin: Kiểm soát, đánh giá, thiết lập những vấn đề liên quan đến hoạt động Công nghệ thông tin. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các mô hình ứng dụng mới, các giải pháp ứng dụng phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Thiết kế, xây dựng các ứng dụng, công cụ hỗ trợ tác nghiệp cho các phòng ban và hoạt động của công ty. Xây dựng, hoàn thiện các qui trình, văn bản hướng dẫn, tài liệu ISO cho các hệ thống thông tin của công ty. Tham mưu cho Ban điều hành những vấn đề liên quan đến hoạt động Công nghệ thông tin. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành.
Khối sản xuất: Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu viễn thông, vật liệu điện, các mặt hàng dân dụng khác theo kế hoạch sản suất kinh doanh của nhà máy và của công ty giao.
Khối kinh doanh: Tham mưu cho Tổng giám đốc hoạch định chiến lược và sách lược kinh doanh của công ty. Giúp Tổng giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề tồn tại và đề xuất hướng giải quyết. Chủ động tìm kiếm nguồn hàng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa.
Khối đầu tư - kinh doanh Bất động sản: Đầu tư phát triển kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cho thuê văn phòng. Kinh doanh bất động sản, kinh doanh sân golf, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch…
2.1.5. Định hướng phát triển của công ty
Xây dựng Công ty theo mô hình Công ty Mẹ – Con. Đa dạng hóa đầu tư bằng nhiều hình thức như liên doanh, liên kết… phát triển Công ty trở thành Tập đoàn vào năm 2015.
Phát triển Công ty theo định hướng tập trung vào 3 lĩnh vực chính: kinh doanh truyền thống dây và cáp các...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement